ipcsmail@who.int

ICSC adatbázis

Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (ICSCs)

Egy ICSC kártya keresése

Kémiai név vagy szinonima
CAS szám
ENSZ szám
ICSC szám

A keresésnek megfelelő ICSC kártyák

0001 HIDROGÉN
0002 1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN
3-Klór-1,2-dibrómpropán; DBCP; 1-Klór-2,3-dibrómpropán
0003 ÓLOM-KROMÁT
Krómsav, ólom (II) só (1:1)
0004 METIL-IZOCIANÁT
Izociánsav, metil-észter; Izocianátometán
0005 PARAKVÁT-DIKLORID
Parakvát; 1,1'-Dimetil-4,4'-bipiridinium-diklorid; Metilviologén-diklorid
0006 PARATION
O,O-Dietil-O(4-nitrofenil)-tiofoszfát; Tiofoszforsav O,O-dietil-O-(4-nitrofenil)-észter; Etil-paration
0007 FOSZGÉN
Karbonil-klorid; Karbon-diklorid
0008 TETRAETIL-ÓLOM
Tetraetil-ólom; Ólom-tetraetil; TEL
0009 ACETALDEHID
Etanál; Etil-aldehid
0010 ALLIL-KLORID
3-Klór-1-propén; 3-Klórpropilén; Klór-allilén
0011 ANILIN
Fenilamin; Aminobenzol; Benzolamin
0012 ANTIMON-TRIOXID
Diantimon-trioxid; Antimon(III)-oxid; Antimon-szeszkvioxid; Fehér antimon; Antimonvirág
0013 ARZÉN
Fém arzén; Szürke arzén
0014 KRIZOTIL
Azbeszt, krizotil; Fehér azbeszt; Szerpentin krizotil
0015 BENZOL
Ciklohexatrién
0016 BENZIL-KLORID
alfa-Klórtoluol; (Klórmetil)benzol; Tolil-klorid
0017 1,3-BUTADIÉN
Divinil; Viniletilén
0018 n-BUTIL-MERKAPTÁN
1-Butántiol; Butil-merkaptán; Butil-tioalkohol
0019 METILPROPÁN-2-TIOL
terc-Butil-merkaptán
0020 KADMIUM
0021 SZÉN-DIOXID
Szénsav gáz; Szénsav-anhidrid
0022 SZÉN-DISZULFID
Szén-biszulfid; Szén-szulfid
0023 SZÉN-MONOXID
Szén-oxid
0024 SZÉN-TETRAKLORID
Tetraklórmetán; Tetraklórkarbon; Tetra
0025 1-HEXADEKÁNTIOL
Hexadecil-merkaptán; 1-Merkaptohexadekán; Cetil-merkaptán; 1-Hexadekántiol
0026 4-KLÓRANILIN
Klóraminobenzol, p-; Klóranilin, p-
0027 KLOROFORM
Triklórmetán; Metán-triklorid
0028 2-KLÓR-1-NITROBENZOL
o-Klór-nitrobenzol; o-Nitroklórbenzol; 1-Klór-2-nitrobenzol
0029 KRÓM
0030 o-KREZOL
2-Metilfenol; orto-Hidroxitoluol; 2-Hidroxi-1-metilbenzol; 2-Krezol
0031 p-KREZOL
4-Hidroxi-1-metilbenzol; 4-Metilfenol; para-Hidroxitoluol; 4-Krezol
0032 CIKLOHEXÁNTIOL
Ciklohexil-merkaptán
0033 2,4-D
2,4-Diklórfenoxiecetsav; 2,4-D-sav
0034 DDT
Diklórdifeniltriklóretán; 1,1,1-Triklór-2,2-bisz(p-klórfenil)etán; 2,2-Bisz(p-klórfenil)-1,1,1-triklóretán; 1,1'-(2,2,2-Triklóretilidén)bisz(4-klórbenzol); p,p'-DDT
0035 DEKÁN-1-TIOL
1-Dekántiol
0036 DIBUTIL-FTALÁT
1,2-Benzoldikarbonsav-dibutilészter; Di-n-butil-ftalát
0037 1,4-DIKLÓRBENZOL
p-Diklórbenzol; PDCB
0038 DIKLÓRPROP
2-(2,4-Diklórfenoxi)propionsav; 2-(2,4-Diklórfenoxi)propánsav; 2,4-DP
0039 DIETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER
2-(2-Etoxietoxi)etanol; Etil-diglikol; DEGEE
0040 DIETILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER
2-(2-Metoxietoxi)etanol; DEGME; Metil-diglikol
0041 1,4,-DIOXÁN
1,4-Dietilén-dioxid; 1,4-Dietilén-oxid
0042 DODEKÁN-1-TIOL
n-Dodecil-merkaptán; Lauril-merkaptán
0043 EPIKLÓRHIDRIN
1-Klór-2,3-epoxipropán; gamma-Klórpropilénoxid; (Klórmetil)oxirán
0044 ETANOL (VÍZMENTES)
Etil-alkohol
0045 ETILÉN-DIBROMID
1,2-Dibrómetán; EDB
0046 FLUOR
0047 TRIKLÓRFLUORMETÁN
Triklórmonofluormetán; Fluortriklórmetán; CFC 11; R 11
0048 DIKLÓRDIFLUORMETÁN
Difluordiklórmetán; R 12; CFC 12
0049 KLÓRDIFLUORMETÁN
Monoklórdifluormetán; Metán, klórdifluor-; HCFC 22; R 22
0050 1,1,2-TRIKLÓR-1,2,2-TRIFLUORETÁN
Triklórtrifluoretán; CFC 113; R 113
0051 HEXAKLÓRETÁN
Perklóretán; Szén-hexaklorid
0052 ÓLOM
Ólom fém; Plumbum
0053 LINDÁN
gamma-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán; gamma-BHC; gamma-HCH
0054 MCPA
4-Klór-2-metilfenoxiecetsav; 4-Klór-o-toliloxiecetsav
0055 MEKOPROP
2-(4-Klór-o-toliloxi)propionsav; 2-(4-Klór-2-metilfenoxi)propánsav; MCPP
0056 HIGANY
0057 METANOL
Metil-alkohol; Karbinol; Faszesz
0058 DIKLÓRMETÁN
Metilén-klorid; DCM
0059 ETILÉN-GLIKOL-MONOBUTILÉTER
2-Butoxietanol; Glikol-monobutiléter; Butil-oxitol; EGBE; Butil-celloszolv; Butil-glikol
0060 ETILÉN-GLIKOL-MONOETILÉTER
Celloszolv; EGEE; 2-Etoxietanol; Monoetil-glikoléter; Oxitol
0061 ETILÉN-GLIKOL-MONOMETILÉTER
2-Metoxietanol; Glikol-monometiléter; Metil-glikol; EGME; Metil-celloszolv
0062 NIKKEL
0063 NIKKEL(II)-SZULFÁT
Nikkel(2+)-szulfát
0064 NIKKEL-KARBONIL
Nikkel-tetrakarbonil
0065 NITROBENZOL
0066 P-NITROFENOL
4-Nitrofenol; 4-Hidroxinitrobenzol
0067 DINITROGÉN-OXID
Dinitrogén-monoxid; Dinitrogén-oxid; Hiposalétromossav-anhidrid; Nitrogén-oxidul; Kéjgáz
0068 ÓZON
0069 PENTAKLÓRFENOL
0070 FENOL
Karbolsav; Hidroxibenzol
0071 KINOLIN
1-Azonaftalin; 1-Benzazén; Benzo(b)piridin; Leukolin
0072 SZELÉN
0073 SZTIROL
Vinilbenzol; Feniletilén; Etenilbenzol
0074 KÉN-DIOXID
Kénsav-anhidrid; Kén-oxid
0075 (2,4,5-TRIKLÓRFENOXI)ECETSAV
2,4,5-T
0076 TETRAKLÓRETILÉN
1,1,2,2-Tetraklóretilén; Perklóretilén; Tetraklóretén
0077 TALLIUM
Ramor; Tallium (fém)
0078 TOLUOL
Metilbenzol; Fenilmetán
0079 1,1,1-TRIKLÓRETÁN
Metilkloroform; Metiltriklórmetán; alfa-Triklóretán
0080 1,1,2-TRIKLÓRETÁN
Vinil-triklóretán; béta-Triklóretán
0081 TRIKLÓRETILÉN
1,1,2-Triklóretilén; Etilén-triklorid; Acetilén-triklorid
0082 VINIL-KLORID
Klóretén; Klóretilén; VCM
0083 VINILIDÉN-KLORID
1,1-Diklóretén; 1,1-Diklóretilén; VDC
0084 o-XILOL
orto-Xilol; 1,2-Dimetilbenzol
0085 m-XILOL
meta-Xilol; 1,3-Dimetilbenzol
0086 p-XILOL
para-Xilol; 1,4-Dimetilbenzol
0087 ACETON
2-Propanon; Dimetil-keton; Metil-keton
0088 ACETONITRIL
Metil-cianid; Cianometán; Etánnitril; Metánkarbonitril
0089 ACETILÉN
Etin
0090 AKROLEIN
2-Propenál; Akril-aldehid; 2-Propén-1-al
0091 AKRILAMID
2-Propénamid; Vinilamid; Akrilsav-amid; Prop-2-énamid
0092 AKRILNITRIL
Cianoetilén; 2-Propénnitril; Vinil-cianid
0093 2,2'-DIPIRIDIL
2,2'-Bipiridin; alfa,alfa'-Bipiridil; 2,2'-Bipiridil; 2-(2-Piridil)piridin
0094 ALDIKARB
2-Metil-2-(metiltio)propionaldehid-O-(metilkarbamoil)oxim; 2-Metil-2-(metiltio)propanal-O-((metilamino)karbonil)oxim
0095 ALLIL-ALKOHOL
Vinil-karbinol; Propenil-alkohol; 2-Propén-1-ol
0096 ALLIL-GLICIDIL-ÉTER
[(Propeniloxi)metil]oxirán; Allil-2,3-epoxipropil-éter; 1-(Alliloxi)-2,3-epoxipropán
0097 AMINOKARB
4-Dimetilamino-m-tolil-N-metilkarbamát
0098 AMITRAZ
N-Metilbisz(2,4-xililiminometil)amin; N,N'-(Metiliminodimetilidin)bisz-2,4-xilidin; N,N-Bisz(2,4-xililiminometil)metil-amin
0099 ATRAZIN
2-Klór-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazin; 6-Klór-N-etil-N'-(1-metiletil)-1,3,5-triazin-2,4-diamin; 2-Klór-4-etilamino-6-izopropilamino-s-triazin
0100 ETILÉN-IMIN
Aziridin; Azaciklopropán; Dihidro-1H-azirin
0101 BENZÁL-KLORID
alfa, alfa-Diklórtoluol; (Diklórmetil)benzol; Benzilidén-diklorid
0102 BENZALDEHID
Mesterséges mandula olaj
0103 BENZOÉSAV
Benzolkarboxilsav; Fenil-karboxilsav
0104 BENZ(a)PIRÉN
3,4-Benzpirén; Benzo(d,e,f)krizén
0105 BENZOTRIKLORID
alfa,alfa,alfa-Triklórtoluol; Triklórfenil-metán; Fenilkloroform; (Triklórmetil)benzol
0106 BIFENIL
Difenil; Fenilbenzol; Dibenzol
0107 BRÓM
0108 BROMOFORM
Tribrómmetán; Metenil-tribromid
0109 METIL-BROMID
Bróm-metán; Monobrómmetán
0110 1,4-BUTÁNDIOL-DIGLICIDIL-ÉTER
1,4-Bután-diglicidil-éter; 1,4-Bis(2,3-epoxipropoxi)bután
0111 1-BUTANOL
n-Butanol; n-Butil-alkohol; Propil-karbinol; Bután-1-ol; Butil-alkohol
0112 2-BUTANOL
szek-Butil-alkohol; Bután-2-ol; 1-Metil-propanol; Metil-etil-karbinol
0113 IZOBUTANOL
2-Metil-1-propanol; Izopropil-karbinol; Izobutil-alkohol
0114 TERC-BUTIL-ALKOHOL
terc-Butanol; 2-Metil-2-propanol; 2-Metilpropán-2-ol; 1,1-Dimetiletanol; Trimetil-karbinol
0115 N-BUTIL-GLICIDIL-ÉTER
BGE; 1-Butoxi-2,3-epoxipropán; 2,3-Epoxipropil-butil-éter; (Butoximetil)oxirán
0116 KADMIUM-KLORID
Kadmium-diklorid
0117 KADMIUM-OXID
Kadmium-monoxid
0118 KAPROLAKTÁM
Hexahidro-2H-azepin-2-on; epszilon-Kaprolaktám; 1,6-Hexanolaktám; Perhidroazepin-2-on
0119 KAPTAFOL
N-(1,1,2,2-Tetraklóretiltio)ciklohex-4-én-1,2-dikarboximid; 3a,4,7,7a-Tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklóretánszulfenil)ftálimid
0120 KAPTÁN
1,2,3,6-Tetrahidro-N-(triklórmetiltio)ftálimid; 3a,4,7,7a-Tetrahidro-2-((triklórmetil)tio)-1H-izoindol-1,3(2H)-dion; N-(triklórmetiltio)ciklohex-4én-1,2-dikarboximid
0121 KARBARIL
1-Naftol-metilkarbamát; 1-Naftil-metilkarbamát; Metil-karbaminsav-1-naftil-észter
0122 KARBOFURÁN
2,3-Dihidro-2,2-dimetilbenzofurán-7-il-metilkarbamát; 2,3-Dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil metilkarbamát; 2,2-Dimetil-2,3-dihidro-7-benzofuranil-N-metilkarbamát
0123 KERÁMIA ROSTOK (ALUMINIUM-SZILIKÁT)
Refrakter kerámia rostok; RCF
0124 KLÓRDIMEFORM
Klórfenamidin; N'-(4-Klór-o-tolil)-N,N-dimetilformamidin); N'-(4-Klór-2-metilfenil)-N,N-dimetilmetánimidamid)
0125 KLÓRDIMEFORM-HIDROKLORID
N'-(4-Klór-o-tolil)-N,N-dimetilformamidin-hidroklorid; N'-(4-Klór-2-metilfenil)-N,N-dimetilmetánimidamid-hidroklorid
0126 KLÓR
0127 KLÓR-DIOXID
Klór-oxid; Klór-peroxid; Klór(4)oxid
0128 2-KLÓRACETOFENON
2-Klór-1-feniletanon; alfa-Klóracetofenon; Fenacil-klorid
0129 2-KLÓRANILIN
2-Klóraminobenzol; 1-Amino-2-klórbenzol; o-Klóranilin; Fast yellow GC base
0130 3-KLÓRANILIN
1-Amino-3-klórbenzol; m-Klóranilin; Orange GC base
0131 4-KLÓR-m-KREZOL
p-Klór-m-krezol; 2-Klór-5-hidroxitoluol; 4-Klór-3-metilfenol
0132 1-KLÓRETÁN
Monoklóretán; Etil-klorid
0133 KLOROPRÉN
2-Klór-1,3-butadién; 2- Klórbutadién; Béta-kloroprén
0134 KLÓRTALONIL
Tetraklórizoftalonitril; 2,4,5,6-Tetraklór-1,3-benzoldikarbonitril; 2,4,5,6-Tetraklór-3-cianobenzonitril
0135 o-KRESIL-GLICIDIL-ÉTER
1,2-Epoxi-3-(o-toliloxi)propán; Glicidil-2-metilfenil-éter; 2,3-Epoxipropil-o-tolil-éter; ((2-Metilfenoxi)metil)oxirán
0136 BRÓM-CIÁN
Bróm-cianid; Cián-bromid; Cianogén-bromid
0137 DIAZINON
O,O-Dietil-O-(2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il)-foszforotioát; Tiofoszforsav O,O-dietil O-(6-metil-2-(1-metiletil)-4-pirimidinil)-észter; O,O-Dietil-O-(2-izopropil-6-metilpirimidin-4-il)-tiofoszfát
0138 OXIGÉN
0139 DIKAMBA
3,6-Diklór-o-ánizssav; 3,6-Diklór-2-metoxibenzoésav
0140 2,3-DIKLÓRANILIN
2,3-Diklórbenzolamin; 2,3-Diklórfenil-amin; 2,3-Diklór(aminobenzol)
0141 2,4-DIKLÓRANILIN
Anilin, 2,4-diklór-; 1-Amino-2,4-diklórbenzol; 2,4-Diklórbenzolamin
0142 2,5-DIKLÓRANILIN
p-Diklóranilin; 1-Amino-2,5-diklórbenzol; 2,5-Diklórbenzolamin
0143 2,6-DIKLÓRANILIN
2,6-Diklórfenil-amin; 2,6-Diklór(aminobenzol); 2,6-Diklórbenzolamin
0144 3,4-DIKLÓRANILIN
1-Amino-3,4-diklórbenzol; 3,4-Diklórbenzolamin
0145 DI(2,3-EPOXIPROPIL)-ÉTER
Bisz(2,3-Epoxipropil)éter; Diglicidil-éter; 2,2'-(Oxibisz(metilén))biszoxirán; DGE
0146 DIETILÉN-GLIKOL-DIGLICIDIL-ÉTER
Bisz(2-(2,3-Epoxi-propoxi)etil)-éter
0147 1,1-DIMETILHIDRAZIN
Dimetilhidrazin; N,N-Dimetilhidrazin; aszimmetrikus-Dimetilhidrazin
0148 DIMETIL-SZULFÁT
Dimetil-monoszulfát; Kénsav-dimetil-észter; DMS
0149 DINOSZEB
2,4-Dinitro-6-szek-butilfenol; 2-szek-Butil-4,6-dinitrofenol; 2-(1-Metilpropil)-4,6-dinitrofenol; 2,4-Dinitro-6-(1-metilpropil)fenol
0150 m-KLÓRFENOL
3-Hidroxiklórbenzol; 3-Klórfenol; 3-Klór-1-hidroxibenzol
0151 DIFENILOL-PROPÁN-DIGLICIDIL-ÉTER
2,2-Bisz(4-(2,3-epoxipropoxi)fenil)propán; Dimetilmetán-diglicidil-éter; Biszfenol-A-diglicidil-éter
0152 ETANOLAMIN
2-Hidroxietil-amin; 2-Aminoetanol
0153 ETIL-AMIN
Etánamin; Aminoetán
0154 ARGON
0155 ETILÉN-OXID
1,2-Epoxietán; Oxirán; Dimetilén-oxid
0156 FOLPET
N-(Triklórmetiltio)ftálimid; 2-{(Triklórmetil)tio}-1H-izoindol-1,3(2H)-dion; Folpan
0157 ÜVEGGYAPOT
0158 GLUTÁRALDEHID
Pentán-1,5-dial; Glutárdialdehid; Glutaral
0159 GLICIDOL
2,3-Epoxi-1-propanol; Oxiránmetanol; 3-Hidroxipropilén-oxid
0160 GLIFOZÁT
N-(Foszfonometil)glicin
0161 HEXAKLOROFÉN
2,2'-Metilénbisz(3,4,6-triklórfenol); HCP
0162 HEXAMETILFOSZFORTRIAMID
Hexametilfoszforamid; Hexametilfoszfamid; HMPA
0163 HIDROGÉN-KLORID
Sósav (vízmentes); Vizmentes hidrogén-klorid; Hidroklórsav, vízmentes
0164 HIDROGÉN-PEROXID (>60%-OS VIZES OLDAT)
Hidrogén-dioxid; Dihidrogén-dioxid
0165 HIDROGÉN-SZULFID
Kénhidrogén
0166 HIDROKINON
Benzol-1,4-diol; Kinol
0167 JÓD
0168 VAS-PENTAKARBONIL
Vas-karbonil; Pentakarbonil-vas
0169 IZOFORON
1,1,3-Trimetil-3-ciklohexén-on; 3,5,5,-Trimetilciklohex-2-enon; Izoacetoforon
0170 KUMOL
(1-Metiletil)benzol; 2-Fenilpropán; Izopropilbenzol
0171 IZOPROPIL-GLICIDIL-ÉTER
1,2-Epoxy-3-izopropoxipropán; IGE; (Izopropoximetil)oxirán; 2,3-Epoxipropil-izopropil-éter
0172 MALATION
Dietil(dimetoxitiofoszforiltio)szukcinát; S-1,2-bisz(Etoxikarbonil)etil-O,O-dimetilfoszforditioát; Butándisav, {(dimetoxifoszfinotioil)tio}-,dietil-észter
0173 MANEB
Mangán, etilénbisz(ditiokarbamát); ((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioát))(2-))mangán; Mangán-etilén-1,2-ditiokarbamát
0174 MANGÁN
0175 MANGÁN-DIOXID
Mangán(IV)oxid
0176 METAMIDOFOSZ
O,S-Dimetil-foszforamidotioát; Foszforamidotio-sav, O,S-dimetil-észter; O,S-Dimetil-amidotiofoszfát
0177 METOMIL
S-Metil-N-(metilkarbamoiloxi)tioacetimidát; Etánimidotiosav, N-{{(metilamino)karbonil}oxi}-, metil-észter; Metil N-{(metilamino)karboniloxi}etánimidotioát
0178 METILAMIN
Metánamin; Aminometán; Monometilamin
0179 METIL-ETIL-KETON
MEK; Etil-metil-keton; 2-Butanon; Metilaceton
0180 METIL-HIDRAZIN
Monometilhidrazin; MMH
0181 MONOKROTOFOSZ
Dimetil (E)-1-metil-2-(metilkarbamoil)vinil-foszfát; Foszforsav, dimetil-1-metil-3-(metilamino)-3-oxo-1-propenil-észter, (E)-
0182 NEOPENTIL-GLIKOL-DIGLICIDIL-ÉTER
1,3-B(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropán
0183 SALÉTROMSAV
Koncentrált salétromsav (70 %-os)
0184 KÁLIUM-NITRÁT
0185 NÁTRIUM-NITRÁT
0186 NITROGLICERIN
Glicerin-trinitrát; Glicerol-trinitrát; 1,2,3-Propántriol-trinitrát
0187 2-NITROPROPÁN
Dimetilnitrometán; 2-NP
0188 FENIL-GLICIDIL-ÉTER
1,2-Epoxi-3-fenoxipropán; 2,3-Epoxipropil-fenil-éter; Fenoximetiloxirán; PGE
0189 FOSZFAMIDON
2-Klór-2-dietilkarbamoil-1-metilvinil-dimetil-foszfát; 2-Klór-3-(dietilamino)-1-metil-3-oxo-1-propenil-foszforsav-dimetil-észter; 2-Klór-N,N-dietil-3-hidroxikrotonamid-dimetil-foszfát-észter; O,O-Dimetil-O-(2-klór-2-dietilkarbamoil-1-metilvinil)-foszfát
0190 FOSZFOROXI-KLORID
Foszforil-klorid; Triklór-foszfor-oxid; Triklór-foszfin-oxid
0191 PROPOXUR
2-Izopropoxifenil-metilkarbamát; Fenol, 2-(1-metiletoxi)-,metilkarbamát; 2-(1-Metiletoxi)fenil-metilkarbamát; PHC
0192 PROPILÉN-OXID
1,2-Epoxipropán; Metiloxirán; Metiletilén-oxid
0193 REZORCINOL-DIGLICIDIL-ÉTER
Rezorcin-diglicidil-éter; m-bisz(2,3-Epoxipropoxi)benzol; 1,3-Diglicidil-oxibenzol
0194 KŐGYAPOT
Ásványgyapot
0195 SALAKGYAPOT
0196 NÁTRIUM-BROMÁT
Brómsav, nátrium só
0197 SZTRICHNIN
Sztrichnidin-10-on
0198 SZULFURIL-KLORID
Szulfuril-diklorid; Szulfonil-klorid; Szulfur-klorid-oxid
0199 TEMEFOSZ
O,O,O',O'-Tetrametil-O,O'-tiodi-p-fenilén-bisz(tiofoszfát); O,O'-(tiodi-4,1-fenilén)-bisz(O,O-dimetil-tiofoszfát); Foszfortion-sav, O,O'-(tiodi-4,1-fenilén) O,O,O',O'-tetrametil-észter
0200 ÓLOM-TETRAMETIL
Tetrametil-ólom
0201 TRI-ALLÁT
S-(2,3,3-Triklórallil)-diizopropiltiokarbamát; S-(2,3,3-Triklór-2-propenil) bisz(1-metiletil)tiokarbamát
0202 TRIETAZIN
2-Klór-4-(dietilamino)-6-(etilamino)-s-triazin; 1,3,5-Triazin-2,4-diamin, 6-klór-N,N,N'-trietil-
0203 TRIETILAMIN
N,N-Dietiletán-amin
0204 TRIETILÉN-GLIKOL-DIGLICIDIL-ÉTER
Diglicidil-trietilén-glikol; 1,2,15,16-Diepoxi-4,7,10,13-tetraoxahexadekán
0205 TRIFLURALIN
alfa, alfa, alfa-Trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidin; 2,6-Dinitro-N,N-dipropil-4-(trifluormetil)benzolamin
0206 TRIMETILAMIN
N,N-Dimetilmetánamin; TMA
0208 CINK-OXID
Cink-fehér; Cink-monoxid; C.I. Pigment White 4
0209 ECETSAV-ANHIDRID
0210 ACETIL-KLORID
Etanoil-klorid; Ecetsav-klorid
0211 ADIPONITRIL
1,4-Dicianobután; Adipinsav-dinitril; Tetrametilén-cianid; Hexándinitril
0212 ALLETRIN
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1RS)-cisz-transz-krizantemát; 2-Metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciklopentén-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxilát
0213 d-ALLETRIN
2-Metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciklopentén-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxilát; (RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1R)-cisz-transz-krizantemát
0214 2-AMINOPIRIDIN
o-Aminopiridin; alfa-Aminopiridin; 2-Piridinamin; 2-Piridil-amin
0215 AMMÓNIUM-HIDROXID (10-35%-OS OLDAT)
Ammónia oldat; Szalmiákszesz
0216 AMMÓNIUM-NITRÁT
Salétromsav, ammónium só
0217 AMMÓNIUM-FOSZFÁT, DIBÁZIKUS
Diammónium-hidrogén-foszfát
0218 n-AMIL-ACETÁT
n-Pentil-acetát; Ecetsav, pentil-észter; Pentil-acetát
0219 szek-AMIL-ACETÁT
2-Pentil-acetát; Ecetsav, 2-pentil-észter; 1-Metilbutil-acetát
0220 ANTIMON-PENTAFLUORID
Antimon(V) fluorid
0222 ARZIN
Arzén-trihidrid; Hidrogén-arzenid; Arzén-hidrid; Arzén-hidrogén
0224 BENZIDIN
(1,1'-Bifenil)-4,4'-diamin; 4,4'-Diaminobifenil; p-Diaminodifenil
0225 BENZOIL-PEROXID
Dibenzoil-peroxid; Benzoil-szuperoxid
0226 BERILLIUM
Glucinium
0227 BIOALLETRIN
(RS)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1R)-transz-krizantemát; 2-Metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciklopentén-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxilát
0228 S-BIOALLETRIN
(S)-3-Allil-2-metil-4-oxociklopent-2-enil (1R)-transz-krizantemát; 2-Metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciklopentén-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxolát
0229 BIORESMETRIN
(5-Benzil-3-furil)metil (1R)-transz-krizantemát; (5-(Fenilmetil)-3-furanil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropán-karboxilát
0230 BÓR-TRIBROMID
Tribrómborán; Bór(III)-bromid
0231 BÓR-TRIFLUORID
Trifluorborán
0232 BUTÁN
n-Bután
0233 ACETAMID
Ecetsav-amid; Etánamid; Acetimidsav; Metánkarboxamid
0234 KLORÁL-HIDRÁT
2,2,2-Triklór-1,1-etándiol; Triklóracetaldehid-monohidrát
0235 KLÓRECETSAV
Klóretánsav; Monoklórecetsav; MCA
0236 2-KLÓRETANOL
2-Klóretil-alkohol; Etilén-klórhidrin; Glikol-klórhidrin
0237 bisz(KLÓRMETIL)-ÉTER
BCME; szim-Diklórmetil-éter; 1,1'-Diklórdimetil-éter; Oxibisz(klórmetán); Klór(klórmetoxi)metán
0238 KLÓRMETIL-METIL-ÉTER
Klórmetoximetán
0239 CISZMETRIN
(5-Benzil-3-furil)metil-(1R)-cisz-krizantemát; (5-(Fenilmetil)-3-furil)metil-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxilát
0240 RÉZ
0241 KROTONALDEHID
Propilénaldehid; 2-Butenál; béta-Metilakrolein; Metil-propenál
0242 CIKLOHEXÁN
Hexahidrobenzol; Hexametilén; Naftén
0243 CIKLOHEXANOL
Hexahidrofenol; Hexalin; Ciklohexil-alkohol
0244 CIKLOHEXIMID
4-(2-(3,5-Dimetil-2-oxociklohexil)-2-hidroxietil); 2,6-Piperidindion
0245 CIKLOHEXIL-AMIN
Ciklohexánamin; Aminociklohexán; Aminohexahidrobenzol; Hexahidroanilin
0246 CIPERMETRIN
(RS)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil(1RS)-cisz-transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklo-propánkarboxilát; Ciano(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2,2-dimetilciklo-propánkarboxilát
0247 DELTAMETRIN
(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (1R)-cisz-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát
0248 DIATOMAFÖLD (NEM KALCINÁLT)
Amorf diatomaföld; Diatomit, nem kalcinált; Diatomaföld, természetes
0249 1,1-DIKLÓRETÁN
Etán, 1,1-diklór-; Etilidén-klorid
0250 1,2-DIKLÓRETÁN
1,2-Etilén-diklorid; Etán-1,2-diklorid
0251 2,3-DIKLÓR-1-NITROBENZOL
1,2-Diklór-3-nitrobenzol; 2,3.Diklórnitrobenzol
0252 1,3-DIKLÓR-4-NITROBENZOL
2,4-Diklór-1-nitrobenzol
0253 1,3-DIKLÓR-2-NITROBENZOL
2,6-Diklórnitrobenzol
0254 1,2-DIKLÓR-4-NITROBENZOL
3,4-Diklórnitrobenzol; DCNB
0255 1,3-DIKLÓR-5-NITROBENZOL
3,5-Diklórnitrobenzol
0256 DI-n-BUTIL-ÓN-OXID
Dibutil-ón-oxid; Dibutiloxo-ón
0257 2-DIETILAMINOETANOL
N,N-Dietiletanolamin; 2-Dietilaminoetil-alkohol; DEAE
0258 DIETIL-FTALÁT
1,2-Benzoldikarbonsav-dietil-észter; DEP
0259 N,N-DIMETILACETAMID
Ecetsav-dimetilamid; Dimetilacetamid
0260 DIMETIL-AMIN
Metánamin, N-metil; DMA
0261 DIMETIL-FTALÁT
Ftálsav-dimetil-észter; 1,2-Benzoldikarbonsav, dimetil-észter; Dimetil-1,2-benzoldikarboxilát
0262 DIMETIlL-TEREFTALÁT
Dimetil-p-ftalát; Dimetil-1,4-benzoldikarboxilát
0263 1,2-DIFENILHIDRAZIN
Difenilhidrazin; N,N'-Bianilin; Hidrazobenzol
0264 DODEKANOIL-PEROXID
Lauroil-peroxid; Peroxid, didodekanoil; bisz(1-Oxododecil)-peroxid
0265 DODECILBENZOL
1-Fenildodekán; Laurilbenzol
0266 ETÁN
0267 ETIL-AKRILÁT
2-Propénsav, etil-észter; Akrilsav-etil-észter; Etil-propenoát
0268 ETILBENZOL
Feniletán; EB
0269 ETILÉN-DIAMIN
1,2-Diaminoetán; 1,2-Etándiamin; Dimetiléndiamin
0270 ETILÉN-GLIKOL
1,2-Etándiol; 1,2-Dihidroxietán
0271 DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT
Dioktil-ftalát; Bisz(2-etilhexil)-ftalát
0272 ETIL-METAKRILÁT
Etil-2-metil-2-propenoát; 2-Metil-2-propénsav-etil-észter; Etil-2-metil-akrilát
0273 FENVALERÁT (Technikai termék)
(RS)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (RS)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát; Ciano(3-fenoxifenil)metil-4-klór-alfa-(1-metiletil)benzolacetát
0274 FLUORECETSAV
alfa-Fluorecetsav; Monofluorecetsav; FAA
0275 FORMALDEHID
Metanal; Metil-aldehid; Metilén-oxid
0276 FURFURAL
2-Furaldehid; 2-Furilmetanal; Furán-2-karboxialdehid
0277 HALOTÁN
2-Bróm-2-klór-1,1,1-trifluoretán; 1-Bróm-1-klór-2,2,2-trifluoretán
0278 HEXAMETILÉN-1,6-DIIZOCIANÁT
HMDI; 1,6-Hexametilén-diizocianát; 1,6-Diizocianatohexán
0279 N-HEXÁN
0280 2,5-HEXÁNDIOL
2,5-Dihidroxihexán
0281 HIDRAZIN
Diamin; Nitrogén-hidrid
0282 HIDROGÉN-BROMID
Brómhidrogénsav
0283 HIDROGÉN-FLUORID
Hidrofluorsav, vízmentes
0284 HIDROGÉN-SZELENID
Szelén-hidrid; Dihidrogén-szelenid
0285 IZOBUTANOLAMIN
2-Amino-2-metil-1-propanol; 2-Amino-2-metilpropanol; 2-Aminoizobutanol; 2-Aminodimetiletanol
0286 IZOBUTIL-KLORID
1-Klór-2-metilpropán
0287 IZOPROPIL-KLOROFORMIÁT
Izopropil-klórkarbonát; Klórhangyasav, izopropil-észter; Karbonklósav, 1-metiletil-észter; Izopropil-klórmetanát
0288 ÓLOM(II)-OXID
Ólom-monoxid; Ólom-protoxid; Litharge
0289 MAGNÉZIUM (POR)
0290 MANGÁN-SZULFÁT MONOHIDRÁT
0291 METÁN
Metil-hidrid
0292 METILCIKLOHEXANOL (IZOMEREK KEVERÉKE)
Hexahidrometilfenol; Hexahidrokrezol
0293 1-METILCIKLOHEXANOL
0294 2-METILCIKLOHEXANOL
o-Metilciklohexanol; 2-Hexahidrometilfenol; o-Hexahidrometilfenol
0295 3-METILCIKLOHEXANOL
m-Metilciklohexanol; Hexahidro-3-metilfenol; Hexahidro-m-metilfenol; Hexahidro-m-krezol
0296 4-METILCIKLOHEXANOL
p-Metilciklohexanol; Hexahidro-4-metilfenol; Hexahidro-p-metilfenol; Hexahidro-p-krezol
0297 METILDIKLÓRSZILÁN
Diklórmetilszilán; Monometildiklórszilán
0298 METILÉN-BISZFENIL-IZOCIANÁT
Difenilmetán-4,4'-diizocianát; bisz(1,4-Izocianatofenil)metán; MDI; 4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
0299 METIL-MERKAPTÁN
Metántiol; Merkaptometán; Metil-szulfhidrát; Tiometanol
0300 METIL-METAKRILÁT
Metakrilsav-metil-észter; Metil-2-metilpropenoát
0301 METILTRIKLÓRSZILÁN
Triklórmetilszilán
0302 MORFOLIN
Tetrahidro-1,4-oxazin; Dietilénoximid
0303 RÉZ-NAFTENÁTOK
Nafténsavak, réz sók
0304 ÓLOM-NAFTENÁTOK
Nafténsavak, ólom sók
0305 NEOPENTIL-GLIKOL
2,2-Dimetil-1,3-propándiol; 2,2-Dimetilpropán-1,3-diol; 1,3-Dihidroxi-2,2-dimetilpropán
0306 2-NITROANILIN
o-Nitroanilin; 1-Amino-2-nitrobenzol; C.I. 37025
0307 3-NITROANILIN
m-Nitroanilin; 1-Amino-3-nitrobenzol; C.I. 37030
0308 4-NITROANILIN
p-Nitroanilin; 1-Amino-4-nitrobenzol; C.I. 37035
0309 4-NONILFENOL (ELÁGAZÓ)
(2,6-Dimetilheptán-4-il)fenol, izomérek keveréke
0310 OCTAMETILCIKLOTETRASZILOXÁN
Ciklotetrasziloxán, oktametil-
0311 TRIKLÓRMETÁNSZULFENIL-KLORID
Triklórmetil-szulfur-klorid; Tiokarbonil-tetraklorid; Triklórmetil-szulfoklorid; Perklórmetil-merkaptán
0312 PERMETRIN
3-Fenoxibenzil (1RS)-cisz-transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát; (3-Fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-dimetil-ciklopropánkarboxilát
0313 d-FENOTRIN
3-Fenoxibenzil (1R)-cisz-transz-krizantemát; (3-Fenoxifenil)metil-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)-ciklopropánkarboxilát
0314 ETIL-KARBAMÁT
Karbamidsav-etilészter; Etil-uretán; Uretán
0315 FTÁLSAV-ANHIDRID
1,2-Benzoldikarbonsav-anhidrid; Ftálsav-anhidrid; 1,3-Izobenzofurán-1,3-dion
0316 PIKRINSAV
2,4,6-Trinitrofenol; Fenol-trinitrát; 2-Hidroxi-1,3,5-trinitrobenzol
0317 PIPERIDIN
Hexahidropiridin; Azaciklohexán; Pentametilénimin
0318 POLIDIMETILSZILOXÁN
0319 PROPÁN
n-Propán
0320 PROPIONITRIL
Propánnitril; Etil-cianid; Cianoetán
0321 PROPILÉN-GLIKOL
Metil-etilén-glikol; 1,2-Propándiol; 1,2-Dihidroxipropán
0322 PROPILÉN-IMIN
2-Metilaziridin; Metiletilén-imin
0323 PIRIDIN
Azin; Azabenzol
0324 RESMETRIN
(5-Benzil-3-furil)metil-(1RS)-cisz-transz-krizantemát; (5-(Fenilmetil)-3-furanil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)-ciklopropánkarboxilát
0325 RODAMIN WT
Acid red 388
0326 DINÁTRIUM-ARZENÁT HEPTAHIDRÁT
Arzénsav, dinátrium só, heptahidrát; Nátrium-arzenát, dibázikus, heptahidrát
0327 SZTRICHNIN-SZULFÁT (VÍZMENTES)
Sztrichnidin-10-on-szulfát (2:1)
0328 SZULFAMINSAV
Amidoszulfonsav; Szulfamidsav
0329 TALKUM (KVARC ÉS ROSTMENTES)
0330 TEREFTÁLSAV
para-Ftálsav; 1,4-Benzoldikarbonsav
0331 TEREFTALOIL-DIKLORID
1,4-Benzoldikarbonil-diklorid; Tereftaloil-diklorid; p-Feniléndikarbonil-diklorid; Tereftálsav-diklorid
0332 1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN
Acetilén-tetraklorid; szimmetrikus-Tetraklóretán; 1,1-Diklór-2-2,diklóretán
0333 TETRAETIL-SZILIKÁT
Etil-szilikát; Tetraetil-ortoszilikát
0334 TETRAMETRIN
3,4,5,6-Tetrahidroftalimidometil (1RS)-cisz-transz-krizantemát; (1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxilát
0335 d-TETRAMETRIN
3,4,5,6-Tetrahidroftalimidometil (1R)-cisz-transz-krizantemát; (1,3,4,5,6,7-Hexahidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciklopropánkarboxilát
0336 TALLIUM-SZULFÁT
Ditallium-szulfát; Tallium(I)-szulfát
0337 TÓRIUM
0338 TITÁN-DIOXID
0339 2,4-TOLUOL-DIIZOCIANÁT
4-Metil-meta-fenilén-diizocianát; 2,4-Diizocianotoluol; 2,4-Diizocianátó-1-metilbenzol
0340 2,6-DIAMINOTOLUOL
2-Metilbenzol-1,3-diamin; 1,3-Diamino-2-metilbenzol; 2-Metil-m-fenilén-diamin
0341 orto-TOLUIDIN
1-Amino-2-metilbenzol; 2-Aminotoluol; o-Metilanilin; 2-Toluidin
0342 meta-TOLUIDIN
3-Aminotoluol; 3-Aminofenilmetán; m-Metilanilin; 3-Toluidin
0343 para-TOLUIDIN
4-Amino-1-metibenzol; 4-Aminotoluol; p-Metilanilin; 4-Toluidin
0344 1,3,5-TRIKLÓRBENZOL
szimm-Triklórbenzol
0345 TRIMELLIT-ANHIDRID
1,2,4-Benzoltrikarbonsav-anhidrid; 1,3-Dihidro-1,3-dioxo-5-izobenzofuránkarbonsav
0346 VALERIÁNSAV
Pentánsav; Propilecetsav; n-Pentánsav; Butánkarbonsav
0347 VINIL-ACETÁT (MONOMER)
Ecetsav-etenil-észter; Ecetsav-vinil-észter; 1-Acetoxietilén
0348 ZIRAM
Cink-dimetilditiokarbamát; (T-4)-bisz(Dimetilkarbamoditioato-S,S')cink
0349 CINK-SZULFÁT HEPTAHIDRÁT
0350 ZINEB
Cink-etilénbisz(ditiokarbamát); ((1,2-Etándiilbisz(karbamoditioáto))(2-))cink
0351 ALUMÍNIUM-OXID
alfa-Alumínium-oxid; Alumínium-trioxid
0352 GLUTÁRALDEHID (50%-OS OLDAT)
1,5-Pentándial (50%-os oldat)
0353 CIKLOPENTÁN
Pentametilén
0354 DIBRÓMMETÁN
Metilén-bromid; Metilén-dibromid
0355 DIETIL-ÉTER
Etil-éter; Éter; Etil-oxid
0356 IZOAMIL-ACETÁT
Izopentil-acetát; 3-Metilbutil-acetát
0357 KÁLIUM-HIDROXID
Kálilúg
0358 FENYŐGYANTA
Kolofonium
0359 NÁTRIUM-METASZILIKÁT (VIZMENTES)
Sziliciumsav, nátrium só; Dinátrium-metaszilikát; Dinátrium-trioxoszilikát
0360 NÁTRIUM-HIDROXID
Nátronlúg; Marónátron
0361 STODDARD OLDÓSZER
0362 KÉNSAV, koncentrált (>51% és <100%)
Vitriololaj
0363 ECETSAV
Jégecet; Etilsav; Metán-karbonsav
0364 2-ETOXIETIL-ACETÁT
Etilénglikol-monoetil-éter-acetát; 2-Etoxietanol-acetát; Ecetsav, 2-etoxietil-észter; Celloszolv-acetát; Etilglikol-acetát
0365 ACETIL-BROMID
Etanoil-bromid
0366 1,1,1-TRIMETILOLPROPÁN
Trisz(hidroximetil)propán; 2-Etil-2-(hidroximetil)-1,3-propándiol; Propilidintrimetanol
0367 ETIL-ACETÁT
Ecetsav, etil-észter; Ecet-éter
0368 n-DECIL-AKRILÁT
2-Propénsav, decil-észter; Akrilsav, decil-észter
0369 ADIPINSAV
Bután-1,4,-dikarbonsav
0371 ALAKLÓR
2-Klór-2',6'-dietil-N-(metoximetil)acetanilid
0372 ALLIL-IZOTIOCIANÁT
Allil-izoszulfocianát; 2-Propanil-izotiocianát
0373 ALUMÍNUM-HIDROXID
Alumínium-oxid-trihidrát; Trihidroxi-alumínium
0374 n-BUTIL-AMIN
1-Aminobután; 1-Butánamin; Monobutil-amin
0375 m-ANIZIDIN
3-Aminoanizol; 3-Metoxianilin; 3-Aminofenol-metil-éter; 3-Metoxibenzolamin
0376 ANTIPIRIN
1,2-Dihidro-1,5-dimetil-2-fenil-3H-pirazol-3-on; 2,3-Dimetil-1-fenil-3-pirazolin-3-on; Fenazon
0377 ARZÉN-PENTOXID
Arzén (V) oxid; Arzén-anhidrid; Diarzén-pentoxid
0378 ARZÉN-TRIOXID
Arzén(III)oxid; Fehér arzén; Arzénessav-anhidrid; Diarzén trioxid
0379 ASZKORBINSAV
C Vitamin; L-Aszkorbinsav; L-Xilo-aszkorbinsav (enol forma)
0380 AZODIKARBONAMID
Diazéndikarboxamid; 1,1-Azobiszformamid
0381 BÁRIUM-PEROXID
Bárium-dioxid; Bárium-szuperoxid
0382 BENOMIL
Metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamát; Karbamidsav, (1-(butilamino)karbonil)-; 1H-benzimidazol-2-il), metilészter
0383 BENSZULID
O,O-Diizopropil S(2-fenilszulfonilaminoetil)-ditiofoszfát; Ditiofoszforsav, O,O-bisz(1-metiletil)S-(2-((fenilszulfonil)-amino)etil)-észter
0384 BENTONIT
Wilkinit
0385 BENZ(a)ANTRACÉN
1,2-Benzantracén; 2,3-Benzfenantrén
0386 BENZOL-1,4-DIAMIN-DIHIDROKLORID
1,4-Diaminobenzol-dihidroklorid; 4-Aminoanilin-dihidroklorid; 1,4-Fenilén-diamin-dihidroklorid; p-Fenilén-diamin-dihidroklorid
0387 BENZETÓNIUM-KLORID
N,N-Dimetil-N-(2-(2-(4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi)etoxi)eti)l benzolmetánaminium-klorid
0388 BENZOFURÁN
2,3-Benzofurán; Kumaron
0389 BENZOFENON
Difenil-keton; Benzoil-benzol; Fenil-keton
0390 BENZIL-BENZOÁT
Benzoésav, fenil-metil-észter
0391 CIANAZIN
2-Klór-4-[(1-ciano-1-metil)etilamino]-; 6-etilamino-1,3,5-triazin
0392 BRÓMKLÓR-METÁN
Klórbrómmetán; Metilén-klór-bromid
0393 BRÓMDIKLÓR-METÁN
Diklórbrómmetán; Metán, brómdiklór-
0395 1,2-BUTÁNDIOL
1,2-Butilén-glikol; 1,2-Dihidroxibután
0396 n-BUTÉN
n-Butilén; 1-Butén; Etiletilén
0397 cisz-2-BUTÉN
2-Butén, (Z)-; cisz-1,2-Dimetiletilén; béta-cisz-2-Butilén
0398 transz-2-BUTÉN
2-Butén, (E)-; transz-1,2-Dimetiletilén; béta-transz-2-Butilén
0399 n-BUTIL-ACETÁT
Ecetsav, n-butil-észter; Butil-etanoát
0400 BUTIL-AKRILÁT
Akrilsav, n-butil-észter; 2-Propénsav, butil-észter; Butil-2-propenoát
0401 szek-BUTIL-AMIN
2-Aminobután; 2-Butánamin; 1-Metilpropil-1-amin
0402 BUTIL-FORMIÁT
Hangyasav, butil-észter; n-Butil-formiát
0403 BUTIRALDEHID
Butanal
0404 KADMIUM-SZULFID
Kadmium-monoszulfid
0405 KOFFEIN
1,3,7-Trimetil-xantin; Metil-teobromin; Metil-teofillin; 3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purin-2,6-dion
0406 KALCIUM-KARBID
Kalcium-acetilid
0407 KALCIUM-CIANID
Kalcianid; Kalcián
0408 KALCIUM-HIDROXID
Kalcium-dihidroxid; Kalcium-hidrát
0409 KALCIUM-OXID
Mész; Égetett mész
0410 KARBOFENOTION
Ditiofoszforsav, S-(((4,klórfenil)tio)metil),O,O-dietil-észter; S-((4-Klórfenil)tio)metil-O,O-dietil-foszforo-ditioát
0411 KATEKOL
Pirokatekol; 1,2-Benzol-diol; 1,2-Dihidroxibenzol
0413 KLÓRAMIN-T
Nátrium-N-klór-p-toluolszulfonamid; Nátrium-N-klór-4-toluolszulfonamid; Nátrium-N-klór-4-metilbenzolszulfonamid; Tozilklóramid-nátrium
0414 AMMÓNIA (VÍZMENTES)
0415 2-BRÓM-2-NITRO-1,3-PROPÁNDIOL
ß-Bróm-ß-nitrotrimetilén-glikol
0416 1-KLÓR-2,4-DINITROBENZOL
1,3-Dinitro-4-klórbenzol; 2,4-Dinitrofenil-klorid; DNCB
0417 BISZ(2-KLÓRETIL)-ÉTER
Diklóretil-éter; 2,2'-Diklórdietil-éter; 1,1'-Oxibisz(2-klóretán); Dietilén-glikol-diklorid
0418 KÉN-MUSTÁR
HD; Mustár gáz; Bisz(2-klóretil)szulfid; 1,1'-Tiobisz(2-klóretán)
0419 METIL-KLORID
Klórmetán; Monoklórmetán
0420 KLÓRTRIFLUORMETÁN
CFC 13; Monoklórtrifluormetán; Trifluormetil-klorid
0421 RÉZ(I)-OXID
Diréz-oxid; Vörösréz-oxid
0422 KUMAFOSZ
0,0-Dietil0(3-klór-4-metil-7-kumaril)-foszforotioát; 0,0-Dietil-3-klór-4-metil-7-umbelliferon-tiofoszfát; Tiofoszforsav-0-(3-klór-4-metil-2-oxo-2H–1-benzpirán-7-il),0,0-dietil-észter; O-(3-Klór-4-metil-2-oxo-2H-kromén-7-il)-O,O-dietil-foszforotioát
0423 KROTONSAV
béta-Metilakrilsav; alfa-Krotonsav; 3-Metilakrilsav; 2-Buténsav
0424 CIÁNAMID
Karbanonitril; Hidrogén-ciánamid; Karbodiimid
0425 CIKLOHEXANON
Keto-hexametilén; Pimel-keton; Ciklohexil-keton
0426 CICKLOHEXIL-ACETÁT
Ecetsav, ciklohexil-észter; Hexalin-acetát
0427 CIKLOPENTANON
Keto-ciklopentán; Adipin-keton
0428 DEKÁN
n-Dekán
0429 DEMETON-O-METIL
O-(2-(Etiltio)etil)-O,O-dimetil-tiofoszfát
0430 DIALLIL-FTALÁT
o-Ftálsav, diallil-észter; 1,2-Benzoldikarbonsav, di-2-propenil-észter
0431 DIBENZ(a,h)ANTRACÉN
1,2:5,6-Dibenzantracén
0432 DIBORÁN
Bór-hidrid; Dibór-hexahidrid
0433 TRISZ(2,3-DIBRÓMPROPIL) FOSZFÁT
TBPP; 2,3-Dibrom-1-propanol-foszfát; TDBPP
0434 1,1-DIKLÓR-1-NITROETÁN
Etán, 1,1-diklór-1-nitro-
0435 DI(KLÓRIZOPROPIL)-ÉTER
Bisz(2-klór-1-metiletil)-éter; 2,2'-Oxibisz(1-klórpropán)
0436 1,2-DIKLÓRETILÉN
1,2-Diklóretén; Acetilén-diklorid; szim-Diklóretilén
0437 NÁTRIUM-DIKLÓRIZOCIANURÁT
Troklozén-nátrium
0438 2,4-DIKLÓRFENOL
2,4-DCP
0439 2,5-DIKLÓRFENOL
1-Hidroxi-2,5-diklórbenzol
0440 3,5-DIKLÓRFENOL
1-Hidroxi-3,5-diklórbenzol
0441 1,2-DIKLÓRPROPÁN
Propilén-diklorid
0442 DIKLÓRSZILÁN
Szilicium-diklorid-hidrid
0443 KLOPIRALID
3,6-DCP; 3,6-Diklór-pikolinsav; 3,6-Diklórpiridin-2-karbonsav
0444 DIETIL-AMIN
N,N-Dietil-amin; Dietamin; N-Etil-etánamin
0445 DIETILBENZOL (IZOMÉR KEVERÉK)
0446 NÁTRIUM-N,N-DIETILDITIOKARBAMÁT
Ditiokarb-nátrium; Dietiltiokarbaminsav-nátrium só
0447 DIETILÉN-BENZIL-BENZOÁT
Dietilén-glikol-dibenzoát; 2,2'-oxibisz-etanol-dibenzoát
0449 DIIZOPROPIL-AMIN
DIPA; N-(1-metiletil)-2-propánamin
0450 2-DIMETILAMINOETIL-METAKRILÁT
2-Metil-2-propénsav-2(dimetilamino)etil-észter; N,N-Dimetilaminoetil-metakrilát; Metakrilsav, 2-(dimetilamino)etil-észter
0451 2,3-XILIDIN
2,3-Dimetilanilin; 2,3-Dimetilbenzolamin; 1-Amino-2,3-dimetilbenzol; 3-Amino-o-xilol; 3-Amino-1,2-xilol
0453 3,4-XILIDIN
3,4-Dimetilanilin; 3,4-Dimetilbenzolamin; 1-Amino-3,4-dimetilbenzol; 4-Amino-o-xilol; 4-Amino-1,2-xilol
0454 DIMETIL-ÉTER
Metil-éter; Oxibiszmetán; Faéter; Metoximetán
0455 VANÁDIUM-TRIOXID
Divanádium-trioxid; Vanádium-sesquioxid; Vanádium(III)-oxid
0456 N,N-DIMETIL-P-TOLUIDIN
N,N-Dimetiltoluidin; Fenilamin, N,N-4-trimetil; N,N,4-Trimetilanilin
0457 N,N-DIMETILFORMAMID
DMF; DMFA; Dimetilformamid; N-formil-dimetil-amin
0458 2,4-XILENOL
2,4-Dimetilfenol; m-Xilenol; 1-Hidroxi-2.4-dimetilbenzol
0459 DIMETIL-SZULFOXID
DMSO; Metil-szulfoxid
0460 1,2-DINITROBENZOL
o-Dinitrobenzol; 1,2-DNB
0462 DINITRO-O-KREZOL
4,6-Dinitro-orto-krezol; 2-Metil-4,6-dinitrofenol; DNOC; 2,4-Dinitro-orto-krezol
0463 BENZOLTIOL
Tiofenol; Merkaptobenzol; Fenil-merkaptán
0464 2,4-DINITROFENOL
1-Hidroxi-2,4-dinitrobenzol
0465 DINITROTOLUOL (IZOMÉREK KEVERÉKE)
DNT (Izomérek keveréke); Metil-dinitrobenzol (izomérek keveréke)
0466 DIFENIL-AMIN
N-Fenilanilin; N,N-Difenil-amin; N-fenilaminobenzol; Anilinbenzol
0467 1,3-DIFENILGUANIDIN
Difenilguanidin; N,N-Difenilguanidin; DPG
0468 DIPROPIL-ÉTER
1,1'-Oxibisz(propán)
0469 EPTC
S-Etil-dipropil-tiokarbamát; S-Etil-N,N-dipropil-tiokarbamát; N,N-Dipropiltiokarbamidsav-S-etil-észter
0470 ETÁNTIOL
Etil-merkaptán; Tioetil-alkohol
0471 SZÉNFEKETE
0472 ALUMINIUM-FOSZFID
0473 5-ETILIDÉN-2-NORBORNÉN (stabilizált)
ENB; 5-Etilidénbiciklo(2,2,1)hep-2-én; Etilidén-norbornén; 5-Etilidén-8,9,10-trinorborn-2-én
0474 SZÉN-TETRABROMID
Tetrabrómmetán
0475 ETILÉN
Etén
0476 2-METOXIETIL-ACETÁT
Etilén-glikol-monometil-éter-acetát; 2-Metoxietanol-acetát; Ecetsav, 2-metoxietil-észter; Metilcelloszolv-acetát; Metilglikol-acetát
0477 2-ETILHEXÁNSAV
2-Etilkapronsav; 3-Heptán-karbonsav
0478 2-ETILHEXIL-AKRILÁT
Akrilsav, 2-etilhexil-észter; Oktil-akrilát; 2-Propénsav, 2-etilhexil-észter; 2-Etilhexil 2-propenoát
0479 ETIL-JODID
Jódetán; Etil-jodid; Monojód-etán
0480 N-ETILMORFOLIN
4-Etilmorfolin
0481 3,3'-DIKLÓRBENZIDIN
3,3'-Diklórbifenil-4,4'-iléndiamin; 4,4'-Diamino-3,3'-diklórbifenil
0482 NÁTRIUM-HIPOKLORIT (VIZES OLDAT, AKTÍV KLÓR <10%)
Nátrium-oxiklorid
0483 FENAMIFOSZ
Etil-3-metil-4-(metiltio)fenil(1-metiletil)foszforamidát
0484 NÁTRIUM-FLUORACETÁT
Nátrium-fluorecetsav; Fluorecetsav, nátrium sója
0485 HANGYASAV
Hidrogén-karboxilsav
0486 PIVALINSAV
2,2-Dimetilpropánsav; alfa,alfa-Dimetilpropionsav; Trimetilecetsav; Neopentánsav
0487 HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN (IZOMEREK KEVERÉKE)
BHC/HCH (izomerek keveréke); 1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán (izomerek keveréke); 1,2,3,4,5,6-Benzol-hexaklorid (izomerek keveréke)
0488 2-HEXANOL
szekunder-Hexil-alkohol; Butil-metil-karbinol; Hexán-2-ol
0489 2-HEXANON
Metil-n-butil-keton; n-Butil-metil-keton; MBK
0490 1-HEXÉN
Butiletilén; Hex-1-én
0491 1,6-HEXÁNDIOL
1,6-Dihidrohexán; Hexametilén-glikol
0492 HIDROGÉN-CIANID, CSEPPFOLYÓSÍTOTT
Hidrociánsav; Ciánhidrogén
0493 DIIZOPROPANOLAMIN
DIPA; Bisz(2-propanol)amin; 1,1'-Iminodi-2-propanol
0494 IZOBUTIL-ACETÁT
2-Metilpropil-acetát; 2-Metil-1-propil-acetát; Ecetsav, 2-metilpropil-észter; béta-Metilpropil-etanoát
0495 IZODECIL-ALKOHOL (KEVERT IZOMEREK)
Izodekanol (kevert izomerek)
0496 2,2,4-TRIMETILPENTÁN
Izooktán; Izobutil-trimetilmetán
0497 IZOOKTIL-ALKOHOL (KEVERT IZOMEREK)
Izooktanol (kevert izomerek); Metilheptil-alkohol (kevert izomerek)
0498 IZOFORON-DIAMIN
1-Amino-3-aminometil-3,5,5-trimetilciklohexán; 3-Aminometil-3,5,5-trimetilciklohexil-amin
0499 IZOFORON-DIIZOCIANÁT
3-Izocianometil-3,5,5-trimetilciklohexil-izocianát; IPDI; Izociánsav, metilén(3,5,5-trimetil-3,1-ciklohexilén)-észter
0500 IZOFTÁLSAV
1,3-Benzoldikarbonsav; m-Ftálsav
0501 TEJSAV
DL-Tejsav; 2-Hidroxipropánsav; alfa-Hidroxipropionsav
0502 NÁTRIUM-LAURIL-SZULFÁT
Dodecil-nátrium-szulfát; Lauril-nátrium-szulfát
0503 p-KLÓRBENZOÉSAV
4-Klórbenzoésav
0504 MAGNÉZIUM-OXID
Magnézia; Égetett magnézia
0505 2-MERKAPTOBENZOTIAZOL-DISZULFID
MBTS; Benzo-tiazolil-diszulfid; 2,2'-Ditio-bisz(benzotiazol)
0506 2-METIL-1-BUTANOL
Aktív amilalkohol; szekunder-Butil-karbinol; 2-Metil-bután-1-ol
0507 METIL-ACETÁT
Ecetsav-metil-észter
0508 4,4'-METILÉN-BISZ(2-KLÓRANILIN)
2,2'-Diklór-4,4'-metiléndianilin; Benzolamin, 4,'-metilén-bisz(2-klór); 4,4' diamino-3,3'-diklórdifenilmetán
0509 METIL-JODID
Jódmetán
0511 METIL-IZOBUTIL-KETON
4-Metil-2-pentanon; Hexon; Izopropilaceton; Izobutil-metil-keton; 4-Metilpentán-2-on
0513 N-METIL-2-PIRROLIDON
1-Metil-2-pirrolidon; 1-Metil-2-pirrolidinon; N-Metil-pirrolidon
0514 VINILTOLUOL (IZOMEREK KEVERÉKE)
Metilsztirol (izomérek keveréke); Etenilmetilbenzol (izomérek keveréke)
0515 4-TIOPENTÁL
Béta-(Metil-merkapto)-propionaldehid; Metionál; Béta-(Metiltio)-propionaldehid; 3-Metiltiopropanal
0516 METRIBUZIN
4-Amino-6-tert-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-on; 4-Amino-6-(1,1.dimetietil)-3-(metiltio)-1,2,4-triazin-5(4H)-on
0518 1-NAFTIL-AMIN
alfa-Naftil-amin; 1-Aminonaftalin
0519 NIKOTIN
(S)-3-(1-Metil-pirrolidin-2-il)piridin; 3-(1-Metil-2-pirrolidinil)piridin; Béta-Piridil-alfa-N-metil-pirrolidin; 1-Metil-2-(3-piridil)pirrolidin
0520 NIKOTIN-SZULFÁT
1-1-Metil-2-(3-piridil)-pirrolidin szulfát; (S)-3-(1-Metil-2-pirrolidinil)-piridin-szulfát; 1,3-(1-Metil-2-pirrolidil)-piridin-szulfát
0521 NIKOTIN-TARTARÁT
Nikotinsav-tartarát; Nikotin-bitartarát
0522 NITRO-METÁN
Nitro-karbol
0523 2-NITROFENOL
o-Nitrofenol; 2-Hidroxinitrobenzol; o-Hidroxinitrobenzol
0525 N-NITRÓZÓ-DIMETIL-AMIN
DMN; Dimetilnitrozamin; N-Metilnitrozamin
0526 N-NITRÓZÓ-DIFENIL-AMIN
Difenilnitrozamin; N-Nitrózó-N-fenil-benzolamin; N-nitrózó-N-fenilanilin
0527 BENZ(g,h,i)FLUORANTÉN
2,13-Benzfluorantén; Benz(mono)fluorantén
0528 OZMIUM-TETROXID
Ozmiumsav-anhidrid; Ozmium-oxid; Ozmium-tetroxid
0529 OXÁLSAV
Etándisav; Etándikarbonsav
0530 PALMITINSAV
Cetilsav; Hexadekánsav; 1-Pentadekán-karbonsav
0531 PENTAKLÓRBENZOL
1,2,3,4,5-Pentaklórbenzol
0532 PENTAKLÓRFENOL, NÁTRIUM SÓ (TECHNIKAI MINÕSÉG)
Nátrium-pentaklór-fenolát; Nátrium-pentaklór-fenoxid; Nátrium-pentaklórfenol
0533 2,4-PENTÁNDION
Acetil-2-propanon; Pentán-2,4-dion; Acetoaceton; Acetilaceton
0534 n-PENTÁN
Amil-hidrid
0535 1-PENTANOL
n-Butil-karbinol; n-Amil-alkohol; n-Pentil-alkohol
0536 3-PENTANOL
Dietil-karbinol; szekunder Amil-alkohol
0537 DI-N-PENTIL-AMIN
N-pentil-1-pentánamin; Dipentil-amin; Diamil-amin
0538 ETILÉNGLIKOL-MONOFENIL-ÉTER
2-Fenoxietanol; Fenil-celloszolv
0539 FENIL-ACETÁT
Ecetsav, fenil-észter; Acetilfenol
0540 FENILHIGANY-ACETÁT
Fenil-higany(II)-acetát; Acetoxi-fenil-higany; PMA
0541 FENILHIGANY-NITRÁT
Merfenil-nitrát; Higany, nitrátfenil; Higany-fenil-nitrát
0542 FENIL-béta-NAFTILAMIN
2-Naftilamin, N-fenil-; N-2-Naftilanilin
0543 FOSZMET
O,O-Dimetil-S-ftálimidometil-ditiofoszfát; Ditiofoszforsav, S-((1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-izoindol-2-il)metil)-O,O-dimetil-észter
0544 FOSZFOR-PENTAKLORID
Foszfor-perklorid
0545 FOSZFOR-PENTOXID
Difoszfor-pentoxid; Foszfor-anhidrid
0547 KÁLIUM-ACETÁT
Ecetsav, kálium só
0548 KÁLIUM-KLORÁT
0549 KÁLIUM-SZULFID
Dikálium-monoszulfid; Dikálium-szulfid; Kálium-monoszulfid
0550 PROPIONALDEHID
Propion-aldehid; Metilacetaldehid; Propanal; Propil-aldehid
0551 PROPILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER
1-Metoxi-2-propanol; 1-Metoxi-2-hidroxipropán; Propilénglikol-metiléter; 1-Metoxipropán-2-ol
0552 PROPANIL
3',4'-Diklórpropionanilid; Propánamid, N-(3,4-diklórfenil)-
0553 1-PROPANOL
Propil-alkohol; Propán-1-ol
0554 IZOPROPIL-ALKOHOL
2-Propil-alkohol; 2-Propanol; Propán-2-ol; Izopropanol; Dimetil-karbinol
0555 BÉTA-PROPIOLAKTON
Propanolid; 2-Oxetanon; 1,3-Propiolakton
0556 BUTIL-PROPIONÁT
Propionsav, butil-észter
0557 NÁTRIUM-PROPIONÁT
Propionsav, nátrium só
0558 PROPIONSAV-ANHIDRID
Metilecetsav-anhidrid; Propánsav-anhidrid
0559 PROPILÉN
Metil-etilén; Propén
0560 PROPIN
Allilén; Metilacetilén
0561 GUANIDIN-NITRÁT
Guanidin-mononitrát; Guanidinium-nitrát
0562 PIRROLIDON
2-Pirrolidinon; 2-Pirrolidon; 2-Ketopirrolidin; 2-Oxopirrolidin
0563 SZALICILSAV
2-Hidroxibenzoésav; o-Hidroxibenzoésav
0564 SZILÁN
Mono-szilán; Szilikán; Szilicium-tetrahidrid
0565 NÁTRIUM-ACETÁT
Ecetsav, nátium só; Nátrium-acetát, vízmentes
0566 NÁTRIUM-ALUMINÁT
Aluminium-nátrium-oxid; Nátrium-aluminium-dioxid
0567 NÁTRIUM-BORÁT, DEKAHIDRÁT
Borax; Dinátrium-tetraborát-dekahidrát; Nátrium-tetraborát-dekahidrát; Nátrium-piroborát-dekahidrát
0568 SZTEARINSAV
Oktadekánsav; 1-Heptadekán-karbonsav; Cetilecetsav
0569 SZULFANILSAV
4-Aminobenzolszulfonsav; Anilin-4-szulfonsav
0570 DIETIL-SZULFÁT
Kénsav, dietil-észter; DES
0571 KÉNHEXAFLUORID
Kénfluorid
0572 KREOZOT
Kreozot olaj
0573 2,3,5,6-TETRAKLÓRFENOL
Fenol, 2,3,5,6-tetraklór-; 2,3,5,6-Tetraklórhidroxibenzol
0574 TETRAKLÓRSZILÁN
Szilicium-tetraklorid; Szilicium-klorid
0575 TETRAFLUORMETÁN
Freon 14; Halon 14; Szén-tetrafluorid
0576 TETRAFLUORSZILÁN
Szilicium-tetrafluorid; Szilicium-fluorid; Perfluorszilán
0577 TRIFLUORMETÁN
R 23; Szén-trifluorid; Fluoroform; Metil-trifluorid
0578 TETRAHIDROFURÁN
Tetrametilén-oxid; Dietilén-oxid; 1,4-Epoxibután; Oxaciklopentán
0579 TIOACETAMID
Acetamid, tio; Acetotiamid; Etántioamid
0580 TIOMETON
S-(2-(Etiltio)etil)-O,O-dimetil-foszforditioát; Foszfor-ditio-sav, S-(2-(etiltio)etil)-O,O-dimetil-észter; Ditiometon
0581 FOSZFOR-TIOKLORID
Triklór-foszfin-szulfid; Foszfor-tio-triklorid; Foszfor-szulfoklorid
0582 2,4-TOLUOLDIAMIN
4-Metil-m-fenilén-diamin; 2,4-Diaminotoluol; 2,4-TDA
0584 TRIBUTIL-FOSZFÁT
Foszforsav, tributil-észter; Tri-n-butil-foszfát
0585 TRIKLÓRFON
Dimetil-2,2,2-triklór-1-hidroxietilfoszfonát; Triklórfén; (2,2,2-triklór-1-hidroxietil)foszforsav-dimetil-észter; Klorofosz
0586 TRIKLÓRECETSAV
TCA
0587 2,3,4-TRIKLÓR-1-BUTÉN
2,3,4-Triklórbut-1-én
0588 2,3,4-TRIKLÓRFENOL
1-Hidroxi-2,3,4-triklórbenzol; Fenol, 2,3,4-Triklór-
0589 2,3,5-TRIKLÓRFENOL
Fenol, 2,3,5-triklór-; 1-Hidroxi-2,3,5-triklórbenzol
0590 2,3,6-TRIKLÓRFENOL
Fenol, 2,3,6-triklór-; 1-Hidroxi-2,3,6-triklórbenzol
0591 TRIKLÓRSZILÁN
Triklórmonoszilán; Sziliko-kloroform
0592 TRIIZOPROPANOLAMIN
Tri-2-propanolamin; Trisz(2-hidroxipropil)-amin
0593 TRIMETIL-BORÁT
Trimetilbór; Bórsav, trimetil-észter
0594 2,4,4-TRIMETIL-1-PENTÉN
Diizobutén; Diizobutilén
0595 UREA
Karbamid; Karbonil-diamid
0596 VANÁDIUM-PENTOXID
Divanádium-pentoxid; Vanádium(V)oxid; Vanádium-anhidrid
0597 VINIL-BROMID
Brómetén; Brómetilén; Monobrómetilén
0598 VINIL-FLUORID
Vinil-fluorid (gátolt); Fluoretén; Fluoretilén
0600 XILIDIN (IZOMER KEVERÉK)
ar,ar-Dimetilbenzolamin; Dimetilanilin; Aminodimetilbenzol; ar,ar-Dimetil(fenil-amin)
0601 XILENOL (KEVERT IZOMÉREK)
Dimetilfenol; Hidroxidimetilbenzol
0602 CINK-FOSZFID
Tricink-difoszfid
0603 HÉLIUM
0604 KRIPTON
0606 1,7-OKTADIÉN
0607 ETILÉN-GLIKOL-MONOPROPIL-ÉTER
2-Propoxietanol; Propilcelloszolv; Propil-glikol
0608 3,5,5-TRIMETIL-1-HEXANOL
Izononil-alkohol; 3,5,5-Trimetilhexil-alkohol; 3,5,5.Trimetilhexán-1-ol
0609 XENON
0610 2-NAFTILAMIN
béta-Naftil-amin; 2-Aminonaftalin
0611 ACETON-CIÁNHIDRIN
2-Hidroxi-2-metilpropionitril; 2-Metillaktonitril; p-Hidroxiizobutilronitril
0612 ASZFALT
Bitumen; Petróleum bitumen
0613 BÁRIUM-KLORÁT
Klórsav, bárium só
0614 BÁRIUM-KLORID
0615 BÁRIUM-KLORID, DIHIDRÁT
0616 BÓR-TRIKLORID
Bór-klorid; Triklórborán
0617 P-METILKUMOL
1-Metil-4-izopropil-benzol; Dolcumén; Kamfogén
0618 DIETANOLAMIN
2,2'-Iminodietanol; DEA; 2,2'-Dihidroxidietilamin
0619 DIETILÉN-GLIKOL
Etilén-diglikol; 2,2'-Dihidroxietil-éter; 3-Oxipentán-1,5,diol
0620 DIETILÉN-TRIAMIN
N-(2-Aminoetil)-1,2-etándiamin; 3-Azapentán-1,5-diamin; DETA
0621 2-ETILHEXALDEHID
2-Etilhexanál; 2-Etilkapronaldehid; Butiletilacetaldehid
0622 FENITROTION
O,O-Dimetil-O-4-nitro-m-tolil-tiofoszfát; O,O-Dimetil-O-(3-metil-4-nitrofenil)-tiofoszfát; O,O-Dimetil-O-4-nitro-m-tolil-tiofoszfát
0623 ETIL-FORMIÁT
Hangyasav, etilészter
0624 GLICERIN
1,2,3-Propántriol; 1,2,3-Trihidroxipropán
0625 METIL-AKRILÁT
Akrilsav, metil-észter; Metil-2-propenoát; 2-Propénsav, metil-észter
0626 METIL-PARATION
O,O-Dimetil O-4-nitrofenil-foszforotioát; O,O-Dimetil-o-(4-nitrofenil)-tiofoszfát; Tiofoszforsav, O,O-dimetil O-(4-nitrofenil)-észter
0627 NEON
0628 FOSZFOR (SÁRGA)
Fehér foszfor
0629 TEXANOL
2,2,4-Trimetil-1,3-pentándiol monoizobutirát; Propionsav, 2-metil-, monoészter 2,2,4-trimetil-1,3-pentándiollal; Izovajsav-észter 2,2,4-trimetil-1,3-pentánediollal
0630 2-AMINO-5-KLÓRTOLUOL
4-Klór-o-toluidin; 4-Klór-2-metilanilin
0631 AMITROL
1,2,4-Triazol-3-il-amin; 3-Amino-1H-1,2,4-triazol; Aminotriazol; 1H-1,2,4-Triazol-3-amin
0632 AMMÓNIUM-PERSZULFÁT
Peroxidikénsav, diammónium só; Diammónium-peroxidiszulfát; Diammónium-perszulfát
0633 KARBONIL-FLUORID
Szén-oxifluorid; Szén-difluoride-oxid; Fluor-foszgén
0634 BISZFENOL A
4,4'-(1-Metiletilidén)biszfenol; 4,4'-Izopropilidéndifenol; 2,2-Difenilolpropán
0635 BRÓMKLÓRDIFLUORMETÁN
Freon 12 B 1; R 12 B 1; Halon 1211
0636 BUTILÉN-OXID (STABILIZÁLT)
1,2-Butén-oxid; 1,2-Epoxibután; Etiloxirán
0637 para-terc-BUTILFENOL
4-(1,1-Dimetiletil)fenol; 1-Hidroxi-4-terc-butilbenzol
0638 KÁLCIUM-HIPOKLORIT
Hipoklórossav, kálcium só; Kálcium-oxiklorid
0640 2-KLÓRACETAMID
alfa-Klóracetamid
0641 o-KLÓRBENZALDEHID
2-Klórbenzaldehid
0642 KLÓRBENZOL
Fenil-klorid
0643 KLÓR-DIFLUORETÁN
HCFC 142 b; 1-Klór-1,1-difluoretán
0644 2-KLÓRPROPÁNSAV
2-Klór-propionsav; alfa-Klórpropánsav
0646 m-KREZOL
3-Metilfenol; 1-Hidroxi-3-metilbenzol; 3-Hidroxitoluol
0647 DIACETON-ALKOHOL
4-Hidroxi-4-metilpentán-2-on; 2-Pentanon, 4-hidroxi-4-metil-; 4-Hidroxi-2-keto-4-metilpentán; 4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon
0648 RÉZ(II)ORTOARZENÁT
Arzénsav, réz só; Réz-arzenát
0649 DIKLÓRTETRAFLUORETÁN
CFC114; 1,2-Diklór-1,1,2,2-tetrafluor-etán
0650 DICIÁN-DIAMID
Cianoguanidin
0651 DICIKLOHEXIL-FTALÁT
Ftálsav, diciklohexil-észter; 1,2-Benzoldikarbonsav, diciklohexil-észter
0652 METAKRILONITRIL
Metilakrilonitril; 2-Metil-2-propénnitril; 2-Cianopropén; Izopropenilnitril
0653 NAFTALIN-1,5-DIIZOCIANÁT
NDI; 1,5-Diizocián-naftalin
0654 2-DIMETILAMINOETANOL
Dimetiletanolamin; N,N-Dimetil-2-hidroxietilamin
0655 FENTION
O,O-Dimetil-O-(4-metiltio-m-tolil)-tiofoszfát; Tiofoszforsav, O,O-dimetil O-(3-metil-4-(metiltio)fenil)-észter
0656 KLÓR-TRIFLUORID
Klór-fluorid
0657 n-HEPTÁN
0658 IZOHEPTÁN
2-Metilhexán
0659 HEXAMETILÉN-DIAMIN
HMD(A); 1,6-Diaminohexán; 1,6-Hexándiamin
0660 HEXILÉN-GLIKOL
2-Metil-2,4-pentándiol; 2,4-Dihidroxi-2-metilpentán
0661 HIDROXILAMIN
0662 JÓD-CIANID
Cián-jodid
0663 KEROZIN
Könnyû petróleum
0664 METIL-FORMIÁT
Hangyasav, metilészter; Metil-metaonát
0665 4-METIL-2-PENTANOL
4-Dimetil-bután-2-ol; Metil-amil-alkohol; Metil-izobutil-karbinol
0667 NAFTALIN
Naftén
0668 NAFTALIN-1,5-DIAMIN
1,5-Naftilén-diamin; 1,5-Diaminonaftalin
0669 o-FENILFENOL
(1,1'-Bifenil-2-ol); 2-Bifenilol; 2-Hidroxibifenil
0670 FTALONITRIL
Ftálsav-dinitril; 1,2-Benzoldikarbonitril; 1,2-Diciánbenzol; Benzol-1,2-dikarbonitril
0671 KÁLIUM-CIANID
Hidrogén-cianid, kálium só; Cián-hidrogén, kálium só; Hidrociánsav, kálium só
0672 KÁLIUM-PERMANGANÁT
Permangánsav, kálium só
0673 PROPARGIL-ALKOHOL
2-Propin-1-ol
0674 NÁTRIUM-ETANOLÁT
Nátrium-etilát; Etanol, nátrium só; Nátrium-etoxid
0675 NÁTRIUM-TIOCIANÁT
Tiociánsav, nátrium só; Nátrium-szulfocianát; Nátrium-rodanid
0676 1,2,4,5-TETRAKLÓRBENZOL
Benzol-1,2,4,5-tetraklorid; s-Tetraklórbenzol
0677 TETRAHIDROTIOFÉN
Tetrametilén-szulfid; Tiolán; Tiofán; Tiociklopentán
0678 TEOFILLIN
3,7-Dihidro-1,3-dimetil-1H-purin-2,6-dion; 1,3-Dimetilxantin
0680 TIOKARBAMID
Tiourea
0682 1,2,4-TRIAZOL
Pirrodiazol; 1H-1,2,4-Triazol
0683 1,2,3-TRIKLÓRPROPÁN
Glicerin-triklórhidrin; Allil-triklorid
0684 TRIETIL-FOSZFIT
Foszforossav, trietil-észter
0685 TRIFLUORKLÓRETILÉN
Trifluorvinil-klorid; Klórtrifluoretén; Klórtrifluoretilén
0686 TRIMETIL-FOSZFÁT
Foszforsav trimetil-észter; Trimetil-ortofoszfát
0687 VINILIDÉN-FLUORID
R1132a; Vinilidén-difluorid; 1,1-Difluoretilén; 1,1-Difluoretén
0688 AKRILSAV
Etilén-karbonsav; Propénsav
0689 CIKLOFOSZFAMID
2-Bisz(2-klóretil)amin; N,N-Bisz(2-klóretil)tetrahidro-2H-1,3,2-oxazafoszforin-2-amin-2-oxid
0690 DIKLÓRFOSZ
DDVP; 2,2-Diklórvinil-dimetil-foszfát; Foszforsav, 2,2-Diklóretil-dimetil-észter
0691 1,3-DINITROBENZOL
1,3-DNB; m-Dinitrobenzol
0692 1,4-DINITROBENZOL
1,4-DNB; p-Dinitrobenzol
0694 FOSZFIN
Foszfor-trihidrid; Hidrogén-foszfid
0695 FORMALDEHID (37%-OS OLDAT, METANOL MENTES)
Metanal; Formalin
0696 FOSZFOR-TRIKLORID
Triklór-foszfin; Foszfor-klorid
0697 PROPAZIN
2-Klór-4,6-bisz(izopropilamino)-S-triazin; 2,4-Bisz(izopropilamino)-6-klór-1,3,5-triazin; 6-Klór-N,N'-bisz(1-metiletil)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
0698 NÁTRIUM-SZELENIT
Dinátrium-szelenit; Dinátrium-szelén-trioxid
0699 SIMAZINE
6-Klór-N,N-dietil-1,3,5-triazin-2,4-diamin; 2,4-Bisz(etilamino)-6-klór-S-triazin; S-Triazin, 2-klór-4,6-bisz(etilamino)-
0700 TRIFENILFOSZFIN
Trifenilfoszfor
0701 MAGNÉZIUM (FORGÁCS)
0702 SZÉN
0703 1-KLÓRBUTÁN
n-Butil-klorid
0704 CITROMSAV, MONOHIDRÁT
2-Hidroxi-1,2,3-propántrikarboxilsav-monohidrát; Citromsav-hidrát
0705 DEMETON-S-METIL
Tiofoszforsav, S(2-(etiltio)etil)O,O-dimeti-észter; S-(2-(Etiltio)etil)-O,O-dimetil-foszforo-tioát
0706 KLÓRACETALDEHID (40%-OS OLDAT)
Monoklór-acetaldehid; 2-Klóracetaldehid
0707 OXÁLSAV-DIHIDRÁT
Etándisav dihidrát
0708 FONOFOSZ
O-Etil-S-fenil-etilfoszfonoditioát; Etilditiofoszfonsav-o-etil-S-fenil-észter
0709 HIDROXILAMIN-HIDROKLORID
Hidroxil-ammónium-klorid; Oxammónium-hidroklorid; Hidroxilaminium-klorid
0710 LITIUM
0711 LITIUM-KLORID
0712 DEKABORÁN (14)
0713 DIIZOBUTIL-KETONE
2,6-Dimetil-4-heptanon; Izovaleron; 2,6-Dimetilheptán-4-on
0714 KÁLIUM-PERKLORÁT
Kálium-hiperklorát; Perklórsav, kálium só; Peroidin
0715 NÁTRIUM-PERKLORÁT
Perklórsav, nátriumsó; Inenat
0716 KÁLIUM
0717 NÁTRIUM
0718 TRIETILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER
2-(2-(2-Etoxietoxi)etoxi)etanol; Etoxitriglikol; Triglikol-monoetil-éter; Etoxitrietilén-glikol; TEGEE
0719 2-NAFTOL
béta-Naftol; 2-Hidroxinaftalin; 2-Naftalenol; Izonaftol
0720 BENZ(b)FLUORANTÉN
2,3-Benzofluorantén; Benz(e)fluorantén; 3,4-Benzfluorantén; Benz(e)acefenantrilén
0721 BENZ(k)FLUORANTÉN
Dibenz(b,jk)fluorén; 8,9-Benzfluorantén; 11,12-Benzfluorantén
0722 1-KLÓR-3,4-DINITROBENZOL
3,4-Dinitroklórbenzol
0723 1,1-DIKLÓRPROPÁN
Propilidén-klorid
0724 1,3-DIKLÓRPROPÁN
0725 DINITROBENZOL (IZOMEREK KEVERÉKE)
Benzol, dinitro; DNB
0726 2,3-DINITROTOLUOL
1-Metil-2,3-dinitrobenzol; 2,3-DNT
0727 2,4-DINITROTOLUOL
1-Metil-2,4-dinitrobenzol; 2,4-DNT
0728 2,6-DINITROTOLUOL
1-Metil-2,6-dinitrobenzol; 2,6-DNT
0729 3,4-DINITROTOLUOL
1-Metil-3,4-dinitrobenzol; 3,4-DNT
0730 INDÉN(1,2,3-CD)PIRÉN
3,4-o-Fenilénpirén
0731 2-METILHEPTÁN
0732 alfa-METIL-SZTIROL
Izopropenilbenzol; 2-Fenilpropén; 1-Metil-1-feniletilén
0733 2-VINILTOLUOL
o-Metilsztirol; 1-Etenil-2-metilbenzol; o-Viniltoluol
0734 3-VINILTOLUOL
m-Metilsztirol; 1-Etenil-3-metilbenzol; m-Viniltoluol
0735 4-VINILTOLUOL
1-Etenil-4-metilbenzol; p-Viniltoluol; p-Metilsztirol
0736 transz-béta-METILSZTIROL
(E)-Propenilbenzol; Transz-1-fenil-1-propén
0737 2,4,4-TRIMETIL-2-PENTÉN
Di-izobutilén
0738 ÓN(II)-KLORID-DIHIDRÁT
Ón-klorid-dihidrát
0739 BENZ(ghi)PERILÉN
1,12-Benzperilén
0740 KLÓRDÁN (TECHNIKAI TERMÉK)
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktaklór-2,3,3a,4,7,7a-hexahidro–4,7-metano-1H-indén
0741 DIMETOÁT
O,O-Dimetil S-metilkarbamoilmetil-ditiofoszfát; Ditiofoszforsav, O,O-dimetil S-(2-(metilamino)-2-oxoetil)észter; O,O-Dimetil S-(2-(metilamino)-2-oxoetil)ditiofoszfát
0742 ENDOSZULFÁN (KEVERT IZOMÉREK)
(1,4,5,6,7,7-Hexaklór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-ilénbiszmetilén)szulfit; 6,9-Metano-2,4,3-benzodioxatiepin, 6,7,8,9,10,10-hexaklór-1,5,5a,6,9,9a-hexahidro-, 3-oxid
0743 HEPTAKLÓR
1,4,5,6,7,8,8-Heptaklór-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metánoindén; 1,4,5,6,7,8,8-Heptaklór-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-indén; 3,4,5,6,8,8a-Heptaklórdiciklopentadién
0744 MAGNÉZIUM-FOSZFID
Trimagnézium-difoszfid
0745 KVINTOZÉN
Pentaklórnitrobenzol; PCNB
0746 RÓDIUM-TRIKLORID, TRIHIDRÁT
Ródium-klorid, trihidrát
0747 TETRADIFON
4-Klórfenil-2,4,5-triklórfenilszulfon; 1,2,4-Triklór-5-((4-klórfenil)szulfonil)-benzol; 2,4,4',5-Tetraklórdifenilszulfon
0748 ACEFÁT
O,S-Dimetil-dietilamino-tiofoszfát; Acetilaminotiofoszforsav-O,S-dimetil-észter; N-(Metoxi(metiltio)foszfinoil)acetamid
0749 KLÓRBENZILÁT
Etil-4,4'-diklórbenzilát; Benzilsav, 4,4'-diklór-, etilészter; Etil-2-hidroxi-2,2-bisz(4-klórfenil)acetát; Etil-2,2-di(4-klórfenil)-2-hidroxiacetát
0750 TRIKLÓRNITROMETÁN
Klórpikrin; Nitro-triklórmetán; Nitrotriklórmetán
0751 RÉZ-SZULFÁT (VÍZMENTES)
Kénsav, réz(2+) só(1:1)
0752 DIKOFOL
2,2,2-Triklór-1,1-bisz(4-klórfenil)etanol; 4,4'-Diklór-alfa-(triklórmetil)benzhidrol
0753 EPN
Tiofoszforsav, fenil-, O-etil O-(4-nitrofenil) észter; O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-tioszfát
0754 MANKOZEB
Mangán-etilénbisz(ditiokarbamát)(polimer)komplex cinksóval; Manzeb; Mangán-cink etilénbisz(ditiokarbamát)
0755 METILARZONSAV
Metán-arzonsav; Monometil-arzénsav; MMA; Monometil-arzonát
0756 RÉZ-BISZ(8-KINOLÁT)
Réz-bisz(8-hidroxikinolin); Oxin-réz; 8-Kinolinol réz(II)-kelát; Bisz(8-oxikinolin)-réz; Bisz(8-kinolil-oxid)-réz
0757 TIRAM
Bisz(dimetiltiokarbamoil)-diszulfid; Tetrametiltioperoxidikarbonsav-diamid (((H2N)C(S))2S2); Tetrametitiuram-o-diszulfid; TMTD
0758 VAMIDOTION
O,O-Dimetil S-(2-(1-metilkarbamoiletiltio)etil)-foszforotioát; O,O-Dimetil S-2-(N-metilkarbamoiletilmerkapto)etil-tiofoszfát; N-Metil O,O-dimetiltiolofoszforil-5-tia-3-metil-2-valeramid
0759 4-AMINOBIFENIL
(1,1'-Bifenil)-4-amin; p-Bifenilamin; p-Xenilamin; 4-Aminodifenil
0760 KLÓRACETON
1-Klór-2-propanon; Acetonil-klorid; Monoklóraceton
0761 KUMOL-HIDROPEROXID
alfa,alfa-Dimetilbenzil-hidroperoxid; Hidroperoxid, 1-metil-1-feniletil; Kumil-hidroperoxid; 1-Metil-1-feniletil-hidroperoxid
0762 1,3-CIKLOHEXADIÉN
0763 DIFENAMID
2,2-Difenil-N,N-dimetilacetamid; N,N-Dimetildifenilacetamid
0764 MAGNÉZIUM-KLORID
0765 KÁLCIUM-ARZENÁT
Trikálcium-arzenát; Kálcium-orto-arzenát; Arzénsav, kálcium só
0766 NINHIDRIN
1,2,3-Indantrion-monohidrát; 2,2-Dihiroxi-1,3-indéndion
0767 PARAFORMALDEHID
Polioximetilén; Paraform/formagén
0768 FTÁLSAV
1,2-Benzoldikarbonsav; orto-Ftálsav
0769 KÁLIUM-OXID
Kálium-monoxid; Dikálium-oxid
0770 PIROGALOL
1,2,3-Benzoltriol; 1,2,3-Trihidroxibenzol
0771 NÁTRIUM-METILÁT
Nátrium-metoxid
0772 DL-BORKÕSAV
2,3-Dihidroxibutándisav; 2,3-Dihidroxiborostyánkõsav
0773 p-TOLUOLSZULFONSAV (max. 5% kénsav)
4-Metilbenzolszulfonsav; p-Metilfenilszulfonsav
0774 ALDRIN
1,2,3,410,10-Hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-endo-exo-1,4: 5,8-dimetonaftelin; HHDN
0775 ANTIMON
Fekete antimon; Stibium
0776 ANTIMON-HIDROGÉN
Stibin; Antimon-hidrid; Antimon-trihidrid; Hidrogén-antimonid
0777 BÁRIUM-KARBONÁT
Szénsav, bárium só (1:1)
0778 BÁRIUM-OXID
Bárium-monoxid
0779 p-BENZOKINON
2,5-Ciklohexadién-1,4-dion; Kinon; 1,4-Benzokinon; p-Kinon
0780 KLORANIL
2,3,5,6-Tetraklór-p-benzokinon; Tetraklór-p-kinon; Tetraklór-p-benzokinon; 2,3,5,6-Tetraklór-2,5-ciklohexadién-1,4-dion
0781 KLÓRMEKVÁT-KLORID
(2-Klóretil)trimetilammónium-klorid; 2-Klór-N,N,N-trimetiletánaminium-klorid; Klórkolin-klorid
0782 KOBALT (POR)
0783 KOBALT(II)-KLORID
Kobalt-diklorid; Kobalt-klorid; Kobalt-muriát
0784 KOBALT(II)-NITRÁT, HEXAHIDRÁT
Kobalt-nitrát, hexahidrát
0785 KOBALT(III)-OXID
Dikobalt-trioxid; Kobalt-szeszkvioxid; Kobalt-trioxid; Kobalt-oxid
0786 DAZOMET
Dimetil-formo-karbo-tialdin; Tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-tiadiazin-2-tion
0787 DIELDRIN
HEOD; 3,4,5,6,9,9-Hexaklór-1a,2,2a,3,6a,7,7a-oktahidro-2,7:3,6-dimetanonaft[2,3-b]oxirén
0788 DIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER
2-(2-Butoxietoxi)etanol; Diglikol-monobutil-éter; Butil-diglikol; DEGBE
0789 DIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER-ACETÁT
2-(2-Butoxietoxi)etanol-acetát; Butil-karbitol-acetát; Diglikol-monobutil-éter-acetát; Butil-digol-acetát; DEGBEA
0790 IZOPROPILIDÉNGLICERIN
Glicerol-dimetilketál; 2,2-Dimetil-1,3-dioxolán-4-ilmetanol
0791 DIFENIL-ÉTER
Fenoxibenzol; Fenil-éter; Difenil-oxid; 1,1'-Oxibisz(benzol)
0792 FERBAM
Vas-trisz(dimetilditiokarbamát); Vas(III)-trisz(dimetil-ditokarbamát)
0793 VAS-OXID
Vas-monoxid; Vas-(II)-oxid; C.I. 77489
0794 FURFURIL-ALKOHOL
2-Furán-karbinol; Furfurál-alkohol; 2-Furánmetanol; 2-Hidroximetilfurán
0795 alfa-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN
1-alfa,2-alfa,3-béta,4-alfa,5-béta,6-béta-Hexaklórciklohexán; alfa-Benzol-hexaklorid(alfa-BHC); alfa-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán
0796 béta-HEXAKLÓRCIKLOHEXÁN
1-alfa,2-béta,3-alfa,4-béta,5-alfa,6-béta-Hexaklórciklohexán; béta-1,2,3,4,5,6-Hexaklórciklohexán; béta-Benzol-hexaklorid (béta-BHC)
0797 FOSZALON
S-6-klór-2,3-dihidro-2-oxobenzoxazol-3-ilmetil-O,O-dietil-ditiofoszfát; Benzfosz
0798 IZOAMIL-ALKOHOL
3-Metil-1-butanol; Izopentil-alkohol; Izobutil-karbinol
0799 MALEIN-ANHIDRID
2,5-Furándion; Dihidro-2,5-dioxofurán; Maleinsav-anhidrid; cisz-Butándion-anhidrid
0800 PROPILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER-ACETÁT
1-Metoxi-2-acetoxipropán; Ecetsav, 2-metoxi-1-metiletil-észter; 1-Metoxi-2-propil-acetát; 1,2-Propándiol-monometil-éter-acetát
0801 2-METILPIRIDIN
2-Pikolin; alfa-Pikolin; o-Pikolin
0802 3-METILPIRIDIN
3-Pikolin; béta-Pikolin; m-Pikolin
0803 4-METILPIRIDIN
4-Pikolin; gamma-Pikolin; p-Pikolin
0804 4-NITRO-N-FENIL-AMIN
4-Nitro-difenil-amin; p-Nitro-difenil-amin; p-Nitrofenil-fenil-amin
0805 p-FENILÉN-DIAMIN
1,4-Diaminobenzol; 1,4-Benzol-diamin; p-Aminoanilin
0806 PROPIONSAV
Metilecetsav; Etánkarboxilsav; Etilhangyasav
0807 TRIDIMIT
Kristályos szilicium-dioxid, tridimit
0808 KVARC
Kristályos szilika, kvarc; Kristályos szilicium-dioxid, kvarc
0809 KRISZTOBALIT
Kristályos szilika, krisztobalit; Kristályos szilicium-dioxid, krisztobalit
0810 EZÜST
Argentium; C.I. 77820
0811 CINK-KROMÁT
Króm-cink-oxid; Cink-tetraoxi-kromát; Krómsav, cinksó (1:1)
0812 KETÉN
Karbometén; Etenon; Keto-etilén
0813 LITIUM-HIDRID
0814 MEZITIL-OXID
4-Metil-3-pentén-2-on; Metil-1-izobutén-keton
0815 METIL-IZOAMIL-KETON
5-Metilhexán-2-on; 2-Metil-5-hexanon; MIAK
0816 METIL-PROPIL-KETON
2-Pentanon; Etilaceton; MPK
0817 NITROETÁN
0818 OXIGÉN-DIFLUORID
Oxigén-fluorid; Fluor-monoxid; Difluorid-monoxid
0819 PENTABORÁN
Pentabór-nonahidrid
0820 VINILCIKLOHEXÁN-DIOXID
1-Epoxietil-3,4-epoxiciklohexán; Vinilciklohexán-diepoxid; 3-Oxiranil-7-oxabiciklo[4.1.0.]heptán
0821 WARFARIN
3-(alfa-Acetonilbenzil)-4-hidroxikumarin; 4-Hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)-2H-1-benzopirán-2-on
0822 2-(ACETILOXI)BENZOÉSAV
Aspirin; Acetilszalicilsav; 2-Acetoxibenzoésav
0823 ALLILAMIN
3-Aminopropén; 2-Propenil-amin
0824 2-AMINOFENOL
2-Amino-1-hydroxibenzol; o-Hidroxianilin; o-Aminofenol
0825 ANTHRACÉN
Anthracin; Paranaftalin
0826 AZINFOSZ-METIL
Foszforditionsav-0,0-dimetil S-((4-oxo-11,23-benzotriazin-3-(4H)-il)metil) észter; S-3,4-Dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-ilmetil)0,0-dimetil-foszforditioát
0827 BÁRIUM-SZULFÁT
Bárium-szulfát
0828 BENTAZON
3-Izopropil-1H-2,2,3-benzotiazidin-4(3H)-on 2,2-dioxid; 1H-2,1,3-Benzotiazidin-4(3H)-on, 3-(1-metiletil)-, 2,2-dioxid; Bendioxid
0829 DIIZOBUTIL-FTALÁT
Ftálsav, diizobutil-észter; 1,2-Benzoldikarbonsav, bisz-(2-metoxipropil)észter; Di(izobutil)-1,2-benzoldikarboxilát; DIBP
0831 DI-IZONONIL-FTALÁT
1,2-Benzol-dikarbonsav, diizononil-észter; Ftálsav-diizononil-észter
0832 DI-n-HEPTIL-FTALÁT
1,2-Benzol-dikarbonsav, diheptil észter; Ftálsav, diheptil-észter; Diheptil-ftalát
0833 BENZIL-ALKOHOL
Fenil-karbinol; alfa-Hidroxitoluol; Fenil-metanol
0834 BUTIL-BENZIL-FTALÁT
Benzil-butil-ftalát; 1,2-Benzoldikarbonsav, butil-fenilmetil-észter; BBP
0835 BINAPAKRIL
2-(1-Metilpropil)-4,6-dinitrofenil-3-metil-2-butenoát; 2-(1-Metilpropil)-4,6-dinitrofenil-3,3-dimetilakrilát; Dinoszeb metakrilát
0836 BÓR-OXID
Bór-anhidrid; Bór-trioxid; Bór-szeszkvioxid
0837 BRÓMTRIFLUORMETÁN
Trifluorbrómmetán; Fluorokarbon-1301; Brómfluorform
0839 2-BUTOXIETIL-ACETÁT
Butil-glikol-acetát; Etilén-glikol-monobutil-éter-acetát; 2- Butoxietanol-acetát; Butil-celloszolv-acetát
0840 szek-BUTIL-ACETÁT
1-Metilpropil-acetát; Ecetsav, 2-butil-észter
0841 BUTILÁLT-HIDROXITOLUOL
2,6-Di-terc-butil-4-metilfenol; 2,6-Di-terc-butil-p-fenol; BHT
0842 TERC-BUTIL-HIDROPEROXID (70%-OS VIZES OLDAT)
1,1-Dimetietil-hidroperoxid; 2-Hidroperoxi-2-metilpropán
0843 KAMFEKLÓR
Toxafén; Klórozott kamfén (60 %); Poliklór-kamfén
0844 KLÓRACETONITRIL
Klóretánnitril; Monoklóracetonitril; Klórmetil-cianid
0845 KLÓRACETIL-KLORID
Klórecetsav-klorid; Monoklóracetil-klorid
0846 p-NITROKLÓRBENZOL
4-Nitroklórbenzol; 1-Klór-4-nitrobenzol; PCNB
0847 HAFNIUM POR
0848 KLÓRPENTAFLUORETÁN
1-Klór-1,1,2,2,2-pentafluoretán; Fluorokarbon 115; CFC 115
0849 o-KLÓRFENOL
2-Klórfenol; 2-Klór-1-hidroxibenzol; 2-Hidroxiklórbenzol
0850 p-KLÓRFENOL
4-Klórfenol; 4-Klór-1-Hidroxibenzol; 4-Hidroxiklórbenzol
0851 KLÓRPIRIFOSZ
O,O-Dietil-O-(3,5,6-triklór-2-piridinil)-tiofoszforsav-észter; 0,0-Dietil-0-(3,5,6-triklór-2-piridil)-tiofoszfát
0853 KOLIN-KLORID
Kolin-hidroklorid; 2-Hidroxi-N,N,N-trimetiletánamin-klorid; Kolinium-klorid; (2-Hidroxietil)trimetilammónium-klorid
0854 KROMIL-DIKLORID
Króm-oxiklorid; Diklórdioxokróm; Krómdiklorid-dioxid
0855 CITROMSAV
2-Hidroxi-1,2,3-propántrikarbonsav; Vízmentes citromsav
0856 CIKLOHEXIL-IZOCIANÁT
Izociánsav, ciklohexil-észter; CHI
0857 CIKLOPENTADIÉN
1,3-Ciklopentadién
0858 CIHALOTRIN
(RS)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát; Ciklopropánkarbonsav, 3-(2-klór-3,3,3-trifluor-1-propenil)-2,2-dimetil-, ciano(3-fenoxifenil)metil-észter
0859 LAMBDA-CIHALOTRIN
alfa-ciano-3-fenoxibenzil 3-(2-klór-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2- dimetilciklopropánkarboxilát;; 1:1 reakció keveréke a (Z)-(1R,3R), (S) észternek és a (Z)-(1S,3S), (R) észternek
0860 ÓN (II)-FLUORID
Ón-bifluorid; Ón-difluorid
0861 DEMETON (KEVERT IZOMÉREK)
0862 DEMETON-METIL
S-2-Etiltioetil O,O-dimetil-tiofoszfát
0864 DEMETON-S
O,O-Dietil-S-2-(etiltioetil)-tiofoszfát; Demetontiol
0865 GLUKÓZ
D-Glukóz; Dextróz; Szõlõcukor
0866 DIALLIL-AMIN
Di(2-propenil-amin); N-2-propenil-2-propén-1-amin
0867 DIKLOBENIL
2,6-Diklórbenzonitrile; DBN; 2,6-Diklórfenilcianid
0868 DIKLÓRECETSAV
Biklórecetsav; 2,2-Diklórecetsav; DCA
0869 2,2-DIKLÓRACETIL-KLORID
Diklóracetil-klorid
0870 DIMETILDIKLÓRSZILÁN
Diklórdimetilszilán
0871 DIKLORÁN
2,6-Diklór-4-nitroanilin; 2,6-Diklór-4-nitrofenil-amin; DCNA
0872 DIKROTOFOSZ
(E)-3 (Dimetilamino)-1-metil-3-oxoprop-1-enil-dimetil-foszfát; Dimetil-cisz-2-dimetilkarbamoil-1-metilvinil-foszfát
0873 DICIKLOPENTADIÉN
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoindén; 3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metano-1H-indén; 1,3-Diciklopentadién
0874 3-PENTANON
Dietil-keton; Dimetilaceton; Metaceton
0875 DIIZODECIL-FTALÁT
1,2-Benzoldikarbon-sav, diizodecil-észter; bisz(8-Metilnonil)-ftalát; DIDP
0876 DIIZOOKTIL-FTALÁT
1,2-Benzoldikarbonsav, diizooktil-észter
0877 N,N-DIMETILANILIN
N,N-Dimetilfenil-amin
0878 DIMETIL-SZULFID
Tiobiszmetán; Metilszulfid
0879 2,4,5-TRIKLÓRFENOL
2,4,5-TCP; 1-Hidroxi-2,4,5-triklórbenzol
0880 OXIGÉN (CSEPPFOLYÓSITOTT)
Oxigén, hûtött folyadék; Folyékony oxigén; LOX
0881 DINOKAP (IZOMÉR KEVERÉK)
2,4-Dinitro-6-(2-oktil)fenil-krotonát; 2-Butén-sav, 2(vagy 4)-izooktil-4,6(vagy 2,6)dinitrofenil-észter; 2,6(vagy 2,4)-Dinitro-4(vagy 6)oktilfenil-krotonátok amelyben az oktil az 1-metilheptil, 1-etilhexil és 1-propilpentil csoportok keveréke; DPC
0882 DINOSZEB-ACETÁT
2-sec-Butil-4,6-dinitrofenil-acetát; 2-(1-Metilpropil)-4,6-dinitrofenil-acetát (észter); DNBPA
0883 DIOXATION (IZOMER KEVERÉK)
S,S'-(1,4-Dioxán-2,3-diil) O,O,O',O'-tetraetil-bisz-(foszforditioát)
0884 DIPROPILÉN-GLIKOL-MONOMETIL-ÉTER
DPGME; (2-Metoximetiletoxi)-propanol; Metoxidipropanol
0885 DIVINILBENZOL (KEVERT IZOMÉREK)
Dietenilbenzol; DVB
0886 ETILÉNDIAMINTETRAECETSAV
N,N'-1,2-Etándiilbisz(N-karboximetil)-glicin; Edetsav; EDTA
0887 ENFLURÁN
2-Klór-1,1,2-trifluoretil-difluormetil-éter; 2-Klór-1-(difluormetoxi)-1,1,2-trifluoretán; Etrán; Éter, 2-klór-1,1,2-trifluoretil-difluormetil
0888 ETION
Dietion; O,O,O',O'-Tetraetil S,S'-metilén-bisz-foszforditioát
0889 ETIL-N-BUTIL-KETON
3-Heptanon; Heptán-3-on; Butil-etil-keton
0890 2-ETILHEXANOL
2-Etil-1-hexanol; 2-Etilhexil-alkohol
0891 FORMAMID
Karbám-aldehid; Metánamid
0892 D-SZORBITOL
D-glucitol; Hexahidro-alkohol; Glucitol
0893 GRAFIT (TERMÉSZETES)
Ásványi szén
0894 GUANIDIN-HIDROKLORID
Aminoformamidin-hidroklorid; Aminometánamidin-hidroklorid; Karbamidin-hidroklorid; Iminourea-hidroklorid
0895 HEXAKLÓRBENZOL
HCB; Perklórbenzol; Pentaklórfenil-klorid; Fenilperkloril
0896 HEXAKLÓRBUTADIÉN
1,1,2,3,4,4-Hexaklór-1,3-butadién; Perklórbutadién
0897 HIDROXILAMIN-SZULFÁT (1:1)
Hidroxilammónium-hidrogénszulfát
0898 BISZ(HIDROXILAMIN)-SZULFÁT
Bisz(hidroxilammónium)-szulfát
0899 2-HIDROXIPROPIL-AKRILÁT
béta-Hidroxipropil-akrilát; Propilén-glikol-monoakrilát; Akrilsav, 2-hidroxipropil-észter; 2-Propénsav-2-hidroxipropil-észter
0900 IOXINIL
3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile; 4-Hidroxi-3,5-diiodobenzonitril; 4-Ciano-2,6-diiodofenol
0901 IZOBUTÁN
2-Metilpropán; 1,1-Dimetiletán; Trimetilmetán
0902 IZOBUTIRALDEHID
2-Metil-1-propanál; Izobutanál
0903 IZOVAJSAV
2-Metilpropánsav; Dimetilecetsav; Propionsav, 2-metil-
0904 IZOPRÉN
2-Metil-1,3-butadién; béta-Metilbivinil; 2-Metilbutadién
0905 IZOPROPANOLAMIN
1-Amino-2-propanol; 1-Amino-propán-2-ol; Treamine
0906 DIIZOPROPIL-ÉTER
Izopropil-éter; 2,2'-Oxibiszpropán; 2-Izopropoxipropán
0907 IZOPROPIL-ACETÁT
Ecetsav, 1-metiletil-észter; 2-Acetoxipropán; 2-Propil-acetát
0908 IZOPROPIL-AMIN
2-Propánamin; 2-Aminopropán; 1-Metiletil-amin
0909 N-IZOPROPILANILIN
N-Fenilizopropil-amin; N-(1-Metiletil) benzolamin; NIPA
0910 ÓLOM-ACETÁT
Ólom-diacetát
0911 ÓLOM-ARZENÁT
Arzénsav, ólom só; Savas ólom-arzenát; Ólom-hidrogén-arzenát
0912 LINALOOL
3,7-Dimetil-1,6-oktadién-3-ol; Linalil-alkohol
0913 LITIUM-HIDROXID
0914 LITIUM-HIDROXID-MONOHIDRÁT
0915 MERKAPTOECETSAV
Tioglikolsav; 2-Merkaptoetánsav
0916 2-MERKAPTOETANOL
2-Hidroxietántiol; Monotioetilén-glikol; Tioglikol; Etilén-tioglikol
0917 METAKRILSAV
2-Metilpropénsav; alfa-Metilakrilsav
0918 D-LIMONÉN
Carvene; (R)-4-Izopropenil-1-metilciklohexén; (+)-Limonén
0919 DL-METIONIN
2-Amino-4-(metiltio)vajsav
0920 METIL-n-AMIL-KETON
2-Heptanon; Amil-metil-keton; Metil-pentil-keton
0921 N-METILANILIN
N-Metilbenzolamin; Monometilanilin; N-Metil-fenil-amin
0922 3-METIL-2-BUTANON
Metil-izopropil-keton; 2-Acetilpropán
0923 METILCIKLOHEXÁN
Hexahidrotoluol; Ciklohexilmetán
0924 MEVINFOSZ (IZOMÉR KEVERÉK)
Metil 3-(dimetoxifoszfinoiloxi)but-2-enoát
0925 NALED
1,2-Dibróm-2,2-diklóretil-dimetil-foszfát
0926 NIKKEL(II)-OXID
Nikkel-oxid; Nikkel-monoxid
0927 NIKKEL-KARBONÁT
Nikkel(II)-karbonát
0928 NIKKEL-SZULFID
Nikkel-szubszulfid; Trinikkel-diszulfid
0929 NITROFEN
2,4-Diklór-1-(4-nitrofenoxi)benzol; 2,4-Diklórfenil-p-nitrofenil-éter
0930 NITROGÉN-DIOXID
Nitrogén-peroxid
0931 o-NITROTOLUOL
1-Metil-2-nitrobenzol; 2-Nitrotoluol; o-Metilnitrobenzol; o-Mononitrotoluol; ONT
0932 p-NITROTOLUOL
4-Nitrotoluol; 1-Metil-4-nitrobenzol; p-Metilnitrobenzol; PNT
0933 OKTÁN
n-Oktán
0934 OKT-1-ÉN
1-Oktén
0935 PENTAKLÓRNAFTALIN
0936 FENETIL-ALKOHOL
2-Feniletán-1-ol; Benzoletanol; 2-Feniletil-alkohol
0937 FENOTIAZIN
Dibenzotiazin; Tiodifenilamin; 1OH-Fenotiazin
0938 FENILHIDRAZIN
Hidrazinobenzol; Monofenilhidrazin
0939 POLIKLÓROZOTT BIFENIL (AROCLOR 1254)
Klórbifenil (54% klór); Klórdifenil (54% klór); PCB
0940 n-PROPIL-ACETÁT
1-Acetoxipropán; 1-Propil-acetát; Ecetsav, n-propil-észter
0941 PROPIL-AMIN
n-Propil-amin; 1-Aminopropán; Propánamin
0942 PROPILÉN-DIAMIN
1,2-Propándiamin; 1,2-Diaminopropán
0943 PROPILÉNGLIKOL-DIACETÁT
1,2-Diacetoxipropán; 1,2-Propilén-diacetát; alfa-Propilén-glikol-diacetát; 1,2-Propándiol-diacetát; Propán-1,2,-diil-diacetát
0944 ROTENON
Tubotoxin
0945 SZELÉNESSAV
Szelén-dioxid, monohidrát
0946 SZELÉN-DIOXID
Szelén-anhidrid; Szelén-oxid
0947 SZELÉN-HEXAFLUORID
Szelén-fluorid
0948 SZELÉN-OXIKLORID
Szelén-klorid-oxid; Szelenil-klorid
0949 SZELÉN-TRIOXID
Szelén-anhidrid
0950 NÁTRIUM-AZID
Azid; Azium
0951 NÁTRIUM-FLUORID
Nátrium-monofluorid
0952 NÁTRIUM-SZULFÁT
Nátrium-szulfát vízmentes; Dinátrium-szulfát; Kénsav, dinátrium só
0953 ÓN(IV)-KLORID (VÍZMENTES)
Ón-tetraklorid
0954 ÓN(IV)-OXID
Ón-anhidrid; Ón-dioxid
0955 ÓN (II)-KLORID (VIZMENTES)
Ón-diklorid; Ón-protoklorid; Ón-klorid
0956 ÓN(II)-OXID
Ón-monoxid
0957 STRONCIUM-KROMÁT
Krómsav, stroncium só
0958 KÉN-MONOKLORID
Kén-klorid; Dikén-diklorid; Kén-szubklorid
0959 TETRIL
N-Metil-N,2,4,6-tetranitroanilin; Pikrilnitrometil-amin; Nitramin
0960 o-TOLIDIN
3,3'-dimetil-benzidin; 3,3'-dimetil-(1,1-bifenil)-4,4'-diamin; Bianizidin
0961 TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT
Tri-o-Tolil-foszfát; TOCP; Foszforsav-trisz(4-metifenil)-észter
0962 TRIKLÓRNAFTALIN
0963 TRIKLOPIR-2-BUTOXIETIL-ÉSZTER
2-Butoxietil-[ (3,5,6-triklórpiridin-2-il)oxi]-acetát; Ecetsav, ((3,5,6-triklór-2-piridinil)oxi)-,2-butoxietil-észter; Triklopir BEE Észter
0964 TRISZ(NONILFENIL)FOSZFIT
TNPP; Fenol,nonil-,foszfit (3:1)
0965 TRIETILÉN-GLIKOL-MONOBUTIL-ÉTER
Triglikol-monobutil-éter; Butoxitriglikol; 2-(2-(2-Butoxietoxi)etoxi)etanol
0966 TRIMETILKLÓRSZILÁN
Klórtrimetilszilán; Trimetilsziliklorid; TMCS
0967 2,4,6-TRINITROTOLUOL
2-Metil-1,3,5-trinitrobenzol; 1-Metil-2,4,6-trinitrobenzol; TNT
0968 TRISZ(2-ETILHEXIL)-FOSZFÁT
Foszforsav-trisz(2-etilhexil)-észter; Trioktil-foszfát
0969 MAGNÉZIUM-KARBONÁT
Magnezit; Szénsav, magnézium só
0970 o-ANIZIDIN
1-Amino-2-metoxibenzol; 2-Metoxianilin
0971 p-ANIZIDIN
1-Amino-4-metoxibenzol; 4-Metoxianilin
0973 alfa-NAFTILTIOKARBAMID
Antu; 1-(-Naftil)-2-tiokarbamid; 1-Naftiltiokarbamid
0974 BRÓM-PENTAFLUORID
Bróm-fluorid
0976 KOBALT-KARBONIL
Dikobalt-oktakarbonil; Kobalt-tetrakarbonil; Oktakarbonil-dikobalt
0977 MANGÁN, ETA-CIKLOPENTADIENIL-TRIKARBONIL
Trikarbonil(eta(5)-2,4-ciklopentadién-1-il)-mangán; MCT
0978 HIGANY-ACETÁT
Ecetsav, higany(2+) só; Higany-diacetát
0979 HIGANY-KLORID
Higany-diklorid; Higany (II) klorid
0980 HIGANY-NITRÁT
Higany-dinitrát; Higany(II)-nitrát
0981 HIGANY-OXID
Higany(II)-oxid
0982 HIGANY-SZULFÁT
Higany-biszulfát
0983 TETRAKÁLIUM-PIROFOSZFÁT
Kálium-pirofoszfát; Pirofoszforsav, tetrakálium só
0984 HIGANY-KLORID
Dihigany-diklorid; Kalomel
0985 SZULFOTEP
Tiodifoszforsav-tetraetil-észter; Etil-tiopirofoszfát; Tetraetil-ditiopirofoszfát (TEDP)
0986 TELLUR
0987 CINK-SZTEARÁT
Oktadekánsav, cinksó; Cink-disztearát; Sztearinsav, cinksó
0988 ALUMÍNIUM POR
0990 BENZIL-KLÓRFORMIÁT
Benzilkarbonil-klorid; Karbobenziloxi-klorid; Klórhangyasav, fenil-metil-észter
0991 BÓRSAV
Ortobórsav
0992 KÁLCIUM-MOLIBDÁT
Kálcium-molibdén-oxid; Kálcium-molibdát(VI); Molibdénsav, kálcium só (1:1)
0995 1,3-DIKLÓRPROPÉN (IZOMÉR KEVERÉK)
1,3-Diklórpropilén; 3-Klórallil-klorid; DCP
0996 FLUORSZULFONSAV
Fluorkénsav
0997 HEXAKLÓRNAFTALIN
0999 ÓLOM-KARBONÁT
Karbonsav, ólom(2+) só; Ólom(2+)-karbonát
1000 ÓLOM-DINITRÁT
Ólom (II)-nitrát
1001 ÓLOM-DIOXID
Ólom-peroxid; Ólom(IV)-oxid
1002 ÓLOM-TETROXID
Vörös ólom; C.I. Pigment Red 105; Ólom-minium
1003 MOLIBDÉN
1005 OLAJSAV
9-Oktadekánsav; 9,10-Oktadekánsav; Oleinsav; cisz-9-Oktadekánsav
1006 PERKLÓRSAV (72%-OS OLDAT)
Hidrónium-perklorát
1007 FENIL-KLOROFORMIÁT
Hangyasav, klór-, fenil-észter; Fenoxikarbonil-klorid; Klórszénsav, fenil-észter
1008 FOSZFORSAV
Ortofoszforsav
1009 NÁTRIUM-JODID (VÍZMENTES)
Nátrium-monojodid
1010 NÁTRIUM-MOLIBDÁT
Molibdénsav, dinátrium só; Dinátrium-molibdát
1012 IZOAMIL-NITRIT
Amil-nitrit; 3-Metilbutanol-nitrit; Salétromsav, 3-metil-butilészter; Izopentil-alkohol-nitrit
1013 ANILIN-HIDROKLORID
Fenilamin-hidroklorid; Anilinium-klorid; Anilin-só
1014 ANIZOL
Fenil-metil-éter; Metoxibenzol
1015 BENZOIL-KLORID
Benzoésav-klorid
1016 BRÓMBENZOL
Monobrómbenzol; Fenil-bromid
1017 BRUCIN, VÍZMENTES
Dimetoxisztrichnin; 2,3-Dimetoxisztrichnin
1018 BUTIL-METAKRILÁT
2-Metil-butil-akrilát; Butil-2-metakrilát; Metakrilsav, butilészter; 2-Propánsav,2-metil,-butil-észter
1019 DI-(terc-BUTIL)-PEROXID
DTBP; tercier-Butil-peroxid; Bis(1,1-dimetil-etil)peroxid
1020 gamma-BUTIROLAKTON
1,4-Butanolid; Vajsav-lakton; Tetrahidro-2-furanon; Dihidro-2(3H)-furanon
1021 KÁMFOR
2-Bornanon; 2-Camfanon; 1,7,7-Trimetilbiciklo(2.2.1)heptán-2-one; Bornán-2-on
1022 DIETIL-KARBONÁT
Karbonsav-dietil-észter; Etil-karbonát
1023 ENDRIN
1024 ETIL-ACETOACETÁT
Etil-acetilacetát; 1-Etoxibután-1,3-dion; Acetoecetsav-etil-észter; 3-Oxobutánsav-etil-észter
1025 ETIL-KLÓRFORMIÁT
Etil-klórkarbonát; Etoxikarbonil-klorid; Klórhangyasav-etil-észter
1026 ETILÉN-CIÁNHIDRIN
3-Hidroxipropionitril; 2-Cianoetanol; Glikol-cianohidrin; Metanolacetonitril
1027 IZOBUTÉN
Izobutilén; 2-Metilpropén; 1,1-Dimetietilén
1028 METIL-ETIL-KETON-PEROXID (TECHNIKAI TERMÉK)
2-Butanon-peroxid; Etil-metil-keton-peroxid; MEKP
1029 METIL-PROPIONÁT
Propionsav, metil-észter
1030 1-OKTANOL
n-Kapril-alkohol; n-Oktanol; Heptil-karbinol; 1-Hidroxioktán; n-Oktil-alkohol; Oktán-1-ol
1031 PERECETSAV (stabilizált)
Peroxiecetsav; Etánperoxisav; Acetil-hidroperoxid
1032 PIPERAZIN (VÍZMENTES)
Antiren; 1,4-Diazaciklohexán; 1,4-Dietilén-diamin; Dietilén-imin; Hexahidropirazin
1033 REZORCINOL
1,3-Dihidroxibenzol; 1,3-Benzoldiol; 3-Hidroxifenol; Rezorcin
1034 TRIETANOLAMIN
Trihidroxitrietil-amin
1035 AMMÓNIUM-BISZULFID
Ammónium-hidrogén-szulfid; Ammónium-hidroszulfid; Ammónium-szulfhidrát; Ammónium-merkaptán
1036 AMMÓNIUM-OXALÁT
Oxálsav, diammónium só; Etándisav, diammónium só
1037 KÁLCIUM-NITRÁT
Kálcium-dinitrát; Kálcium (II)-nitrát
1038 KÁLCIUM-POLISZULFID
1039 KLÓRSZULFONSAV
Kén-klórhidrin; Klórkénsav
1040 FLUORBÓRSAV (vizes oldat >25 %)
Fluórborsav; Hidrofluorbórsav; Hidrogén-bór-tetrafluorid; Hidrogén-tetrafluoroborát
1041 MAGNÉZIUM-NITRÁT
Salétromsav, magnézium só
1042 PARALDEHID
p-Acetaldehid; Paracetaldehid; 2,4,6-Trimetil-1,3,5-trioxán
1043 POLISZTIROL
Benzol, etenil-, homopolimer; Etenilbenzol, homopolimer; Poli (1-feniletilén)
1044 NÁTRIUM-BIKARBONÁT
Szénsav, mononátrium só; Szóda-bikarbonát; Nátrium-hidrogén-karbonát
1045 NÁTRIUM-KLORIT
Klórossav, nátrium só
1046 NÁTRIUM-PERBORÁT-TETRAHIDRÁT
Perborsav, nátrium só, tetrahidrát
1047 NÁTRIUM-SZULFID (VÍZMENTES)
Nátrium-monoszulfid; Nátrium-szulfid
1048 TRIBUTIL-AMIN
Tri-n-butilamin; N,N-Dibutil-1-butánamin; Trisz-n-butilamin
1049 1,2,4-TRIKLÓRBENZOL
aszim-Triklórbenzol
1050 1-NITROPROPÁN
1-NP
1051 AMMÓNIUM-KLORID
1052 BÁRIUM
1053 CIANOGÉN-KLORID
Klórcianid; Klórcianogén
1054 CIKLOHEXÉN
Benzoltetrahidrid; Tetrahidrobenzol
1055 DIPROPILÉN-GLIKOL
2,2'-Dihidroxidipropil-éter; 1,1'-Dimetildietilén-glikol; 1,1'-Oxidipropán-2-ol; Bisz(2-hidroxipropil)-éter
1056 ETILÉN-GLIKOL-DINITRÁT
Glikol-dinitrát; EGDN; Nitroglikol
1057 HEXAFLUORACETON
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanon; Perfluoraceton
1059 OKTAKLÓRNAFTALIN
Perklórnaftalin
1060 FORÁT
O,O-Dietil-S-(etiltio)metil-ditiofoszfát
1061 SZILICIUM-KARBID (nem rostos)
Szilicium-monokarbid
1062 TRIFENIL-FOSZFÁT
Foszforsav, trifenil-észter; TPP
1063 TERPENTIN
Terpentin, olaj; Terpentin szesz; Fa terpentin
1064 CINK-KLORID
Cink-diklorid
1065 (o-KLÓRBENZILIDÉN)MALONONITRIL
[2-(Klórfenil)metilén]malononitril; (2-Klórbenzilidén)malononitril; (o-Klórobenzal)malononitril; béta,béta-Diciano-o-klórsztirol; [(2-Klórfenil)metilén]propándinitril; CS (könnygáz)
1066 1,2-DIKLÓRBENZOL
orto-Diklórbenzol
1068 P-TERC-BUTILTOLUOL
1-Metil-4-terc-butilbenzol; 4-terc-Butiltoluol; p-TBT; 1-(1,1-Dimetiletil)-4-metilbenzol
1069 KÁLIUM-NITRIT
Salétromossav, káliumsó
1070 ACETÁL
1,1-Dietoxietán; Etilidén-dietil-éter; Dietilacetál; Acetaldehid-dietil-acetál
1071 DIALLIL-ÉTER
3,3'-Oxibisz(1-propén); Allil-éter
1073 BÁRIUM-ACETÁT
Bárium-diacetát; Ecetsav, bárium só
1074 BRÓMACETON
Acetil-metil-bromid; 1-Bróm-2-propanon
1075 KADMIUM-ACETÁT
Ecetsav, kadmium só; Bisz(acetoxi)-kadmium
1076 2-KLÓR-4-NITROANILIN
1-Amino-2-klór-4-nitrobenzol; o-Klór-p-nitroanilin; Benzolamin, 2-klór-4-nitro-
1078 1,3-DIAMINOBUTÁN
1-Metiltrimetilén-diamin; Bután-1,3-diamin
1079 DIETIL-SZUKCINÁT
Butándisav, dietil-észter; Dietil-butándioát; Borostyánkõsav, dietil-észter; Etil-szukcinát
1080 DIMETIL-KARBONÁT
Szénsav, dimetil-észter
1081 ETIL-KLÓRACETÁT
Klórecetsav, etil-észter; Etil-monoklóracetát; Etil-alfa-klóracetát; Etil-2-monoklóroacetát
1082 1-HEPTANOL
Heptán-1-ol; n-Heptil-alkohol; 1-Hidroxiheptán; n-Heptanol
1083 2-HEPTANOL
szek-Heptil-alkohol; Amil-metil-karbinol; 1-Metilhexanol; 2-Heptil-alkohol; 2-Hidroxiheptán
1084 1-HEXANOL
Hexil-alkohol; n-Hexanol; n-Hexil-alkohol; 1-Hidroxihexán; Amil-karbinol
1085 MALONSAV
Propándisav; Metándikarbonsav
1086 METIL-ACETOACETÁT
Acetoecetsav-metil-észter; Butánsav, 3-oxo-, metil-észter; 1-Metoxibután-1,3-dion
1087 N-METILFORMAMID
Metilformamid; Monometilformamid; Formilmetil-amin
1088 KÁLIUM-TIOCIANÁT
Tiociánsav, kálium só; Kálium-rodanid
1089 2,3,4,6-TETRAKLÓRFENOL
2,4,5,6-Tetraklórfenol; Fenol, 2,3,4,6-tetraklór-
1090 2,2-AZOBISZ(IZOBUTIRONITRIL)
2,2'-Azobisz(2-metilpropánnitril); 2,2'-Azodiizobutironitril; 2,2'-Diciano-2,2'-azopropán; 2,2'-Dimetil-2,2'azodipropionitril
1091 BENZOTRIAZOL
1H-Benzotriazol; 1,2,3-Triazaindén; 1,2,3-Benzotriazol; Azimidobenzol
1092 KÁLCIUM-ACETÁT
Ecetsav, kálciumsó; Kálcium-diacetát
1093 KOBALT-NAFTENÁT
Nafténsav, kobaltsó; Naftolit
1095 1,3-DIKLÓRBENZOL
m-Diklórbenzol; m-Fenilén-diklorid
1096 HEXAKLÓRCIKLOPENTADIÉN
1,2,3,4,5,5-Hexaklór-1,3-ciklopentadién; Perklórciklopentadién
1097 4-METOXIFENOL
Hidrokinon-monometil-éter; Mekvinol; p-Hidroxianizol
1098 4-METOXI-4-METIL-2-PENTANON
4-Metoxi-4-metilpentán-2-on; 4-Metil-4-metoxi-2-pentanon
1099 TETRAMETILAMMÓNIUM-KLORID
Ammónium-, tetrametil-, klorid; N, N, N-Trimetilmetánamium-klorid; Tetramin-klorid
1100 TRIKLOPIR
[(3,5,6-Triklórpiridin-2-il)oxi]ecetsav; 3,5,6-Triklór-2-piridiloxiecetsav
1103 BENZONITRIL
Cianobenzol; Benzoésav-nitril; Fenil-cianid
1104 BUTÁN-1,4-DIOL
1,4-Butilén-glikol; 1,4-Dihidroxibután; 1,4-Tetrametilén-glikol; Tetrametilén-1,4-diol
1105 KUMARIN
2H-1-Benzopirán-2-on; 2H-Kromén-2-on
1106 DIKLÓRMONOFLUORMETÁN
Fluorodiklórmetán; HCFC 21; Fluorokarbon 21
1107 2,4-DINITROANILIN
2,4-Dinitrobenzolamin; 2,4-Dinitrofenil-amin; 1-Amino-2,4-dinitrobenzol
1108 N-IZOPROPIL-N'-FENIL-P-FENILÉN-DIAMIN
4-(Izopropilamino)difenil-amin; N-(1-Metiletil)-N'-fenil-1,4-benzoldiamin; 4-Anilino-N-izopropilanilin
1109 LITIUM-KARBONÁT
Szénsav, litium só; Dilitium-karbonát
1110 METIL-KLÓRFORMIÁT
Metoxikarbonil-klorid; Klórhangyasav-metil-észter; Klórszénsav-metil-észter
1111 4,4'-METILÉNDIANILIN
4,4'-Diaminodifenilmetán; 4,4'-Metilénbiszbenzolamin; MDA
1112 N,N'-ETILÉN-BISZ(SZTEARAMID)
1,2-Bisz(oktadekánamido)etán; N,N'-Etilén-disztearilamid; N,N'-Etilén-bisz(oktadekánamid)
1113 N-FENIL-1-NAFTIL-AMIN
N-(1-Naftil)anilin; N-Fenil-alfa-naftil-amin
1114 PERKLORIL-FLUORID
Klór-oxifluorid; Klór- fluorid-oxid; Trioxiklórfluorid
1115 KÁLIUM-BROMÁT
1116 EZÜST-NITRÁT
1117 NÁTRIUM-KLORÁT
Klórsav, nátrium só
1118 NÁTRIUM-CIANID
Hidrogéncianid, nátrium só
1119 NÁTRIUM-HIPOKLORIT (OLDAT, AKTIV KLÓR >10%)
Nátrium-oxiklorid; Nátrium-klorid-oxid
1120 NÁTRIUM-NITRIT
1121 TETRAMETILSZUKCINONITRIL
Tetrametilborostyánkõsav-dinitril; Tetrametilbutándinitril; TMSN
1122 2,4,6-TRIKLÓRFENOL
2,4,6-TCP
1123 TRIETILÉN-TETRAMIN
N,N'-Bisz(2-aminoetil)etilén-diamin; 3,6-Diazaoktán-1,8-diamin; 1,4,7,10-Tetraazadekán; Trientin
1124 TRIFENIL-FOSZFIT
Foszforossav, trifenil-észter; Trifenoxifoszfin
1125 ALUMÍNIUM-KLORID (VÍZMENTES)
Alumínium-triklorid; Alumínium(III)-klorid
1126 KÁLCIUM-FOSZFID
1127 KOBALT-SZULFÁT
Kobalt-szulfát; Kobalt(II)szulfát; Kénsav, kobalt (2+) só
1128 KOBALT(II)-ACETÁT-TETRAHIDRÁT
Ecetsav, kobalt(+2) só; Kobalt-acetát-tetrahidrát; Kobalt-diacetát-tetrahidrát
1129 DINÁTRIUM-HIDROGÉN-FOSZFÁT
Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát; Dibázikus nátrium-foszfát
1131 FENIL-IZOCIANÁT
Izocianátobenzol
1132 KÁLIUM-FERRICIANID
Trikálium-hexacianoferrát (-3); Kálium-cianoferrát; Vörös vérlúgsó; Vas-kálium-cianid
1133 KÁLIUM-PERSZULFÁT
Peroxidikénsav, dikálium só; Kálum-peroxidiszulfát
1134 NÁTRIUM-BISZULFIT 38-40 %-os VIZES OLDAT
Nátrium-hidrogénszulfit oldat; Nátrium-metabiszulfit oldat
1135 NÁTRIUM-KARBONÁT (VÍZMENTES)
Szénsav, dinátrium só
1136 NÁTRIUM-PERSZULFÁT
Peroxidikénsav, dinátrium só; Dinátrium-peroxidiszulfát
1137 NÁTRIUM-SZILIKÁT (25-50%-OS OLDAT)
Nátrium-szilikát; Sziliciumsav, nátrium só; Nátron-vízüveg
1138 NÁTRIUM-TIOSZULFÁT
Dinátrium-tioszulfát; Tiokénsav, dinátrium só; Nátrium-hiposzulfit
1139 NÁTRIUM-TRIKLÓRACETÁT
TCA; TCA-nátrium; Triklórecetsav, nátrium só
1140 TETRANÁTRIUM-PIROFOSZFÁT
Nátrium-pirofoszfát; Difoszforsav-tetranátrium só
1141 PERLIT
1142 DISZUL-NÁTRIUM
2-(2,4-Diklórfenoxi)etil-szulfát nátrium só; Nátrium-2-(2,4-diklórfenoxi)etil-szulfát
1144 KAOLIN
Hidrált alumínium szilikát; Argilla
1145 PLATINA-TETRAKLORID
Platina (IV)-klorid
1146 P-METILAMINOFENOL
4-(Metilamino)fenol
1147 TRIETOXISZILÁN
1148 2-MERKAPTOIMIDAZOLIN
2-Imidazolidintion; Etiléntiokarbamid; 2-Merkaptoimidazolin; ETU
1149 ETILÉN-GLIKOL-DIBUTIL-ÉTER
1,2-Dibutoxietán; 1,1'-(1,2-Etándiilbisz(oxi))bisz-bután; Dibutilcelloszolv; EGDBE; Dibutil-oxitol
1150 N-BUTIL-ÉTER
Di-n-butiléter; 1,1'-Oxibisz(bután); 1-Butoxibután
1151 DIETILÉN-GLIKOL-DIETIL-ÉTER
1,1'-Oxibisz(2-etoxietán); Dietil-karbitol; bisz(2-Etoxietil)éter; DEGDEE; Etil-diglim
1152 METILÁL
Dimetoximetán; Formál; Formaldehid-dimetil-acetál
1153 IZOPENTÁN
Etildimetilmetán; 2-Metilbután
1154 MELAMIN
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin; 1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin; Cianurotriamid
1155 1,3,5-TRIMETILBENZOL
Mezitilén
1156 ACETOFENON
1-Feniletanon; Fenil-metil-keton; Acetilbenzol
1157 FORON
2,6-Dimetil-2,5-heptadién-4-on; Diizopropilidén-aceton
1158 T.E.P.P.
Tetraetil-difoszfát; Difoszforsav, tetraetil-észter; Tetraetil-pirofoszfát
1159 TETRAHIDROFURFURIL-ALKOHOL
Tetrahidro-2-furilmetanol; Tetrahidro-2-furánmetanol; Tetrahidro-2-furánkarbinol; 2-Hidroximetil-oxolán
1160 TRIETILÉN-GLIKOL
2,2'-[1,2-Etándiilbisz(oxi)]biszetanol; 2,2'-(Etiléndioxi)biszetanol; Triglikol
1161 2-(TIOCIANOMETILTIO)BENZOTIAZOL
Tiociánsav, 2-(benzotiazoliltio)metil-észter; (2-Benzotiazoliltio)metil-tiocianát
1162 GLIOXÁL (40%-OS OLDAT)
1,2-Etándion; Biformil; Etándial; Oxálaldehid
1163 METÁNSZULFONIL-KLORID
Mezil-klorid; Metilszulfonil-klorid; Metánszulfonsav-klorid
1164 METIL-TERC-BUTIL-ÉTER
terc-Butil-metil-éter; Metil-1,1-dimetil-éter; 2-Metoxi-2-metilpropán; MTBE
1165 NÁTRIUM-FORMIÁT
Hangyasav, nátriumsó
1166 KÉN
Kénvirág; Kénliszt
1167 HEXÁNSAV
Butilecetsav; Kapronsav; n-Kapronsav
1168 2,3-BUTÁNDION
Diacetil; Biacetil; 2,3-Diketobután
1169 METILCIKLOPENTADIENIL-MANGÁN-TRIKARBONIL
MMT
1170 2-OKTANOL
Kapril-alkohol; 1-Metil-1-heptanol; 2-Hidroxi-n-oktán; Hexil-metil-karbinol
1171 DIBUTIL-ÓN-DILAURÁT
Dibutilbisz((1-oxododecil)-oxi)-ón; Dibutilbisz(lauroiloxi)ón
1173 FUMÁRSAV
(E)-2-Buténdisav; trans-1,2-Etiléndikarbonsav; Allomaleinsav
1174 GALLUSZSAV
3,4,5-Trihidroxibenzoésav
1175 KÁLIUM-METABISZULFIT
Kálium-piroszulfit; Dikálium-diszulfit
1176 1-TRIDEKANOL
n-Tridecil-alkohol; n-Tridekán-1-ol
1177 4-VINILCIKLOHEXÉN
4-Etenil-1-ciklohexén; Ciklohexeniletilén
1178 TRINÁTRIUM-FOSZFÁT (VÍZMENTES)
Nátrium-foszfát, tribázisos; Trinátrum-ortofoszfát
1179 N-HEPTÁNSAV
Önantsav; n-Heptilsav
1180 PARA-KREZIDIN
2-Metoxi-5-metilanilin; 5-Metil-orto-anizidin; 3-Amino-para-krezol-metil-éter; 4-Metoxi-meta-toluidin; 4-Metil-2-aminoanizol
1181 N,N'-DIFENIL-PARA-FENILÉN-DIAMIN
N,N'-Difenil-1,4-benzoldiamin; 1,4-bisz(Fenilamino)benzol; 1,4-Dianilinobenzol
1182 1,3-BUTÁNDIOL
1,3-Butilén-glikol; 1,3-Dihidroxibután; Metiltrimetilén-glikol
1183 2-MERKAPTOBENZTIAZOL
Benztiazoltiol; Benzotiazol-2-tiol; MBT
1184 KÁLCIUM-KLORID (VÍZMENTES)
1186 MALEINSAV
(Z)-Buténdisav; cis-1,2-Etiléndikarbonsav
1187 METIL-BENZOÁT
Benzoésav-metil-észter; Niobe olaj
1188 METIL-SZILIKÁT
Tetrametil-ortoszilikát; Tetrametoxi-szilán; Metil-szilikát
1189 NÁTRIUM-DODECILBENZOLSZULFONÁT
1190 TIOFÉN
Divinilén-szulfid; Tiaciklopentadién
1191 ALUMÍNIUM-SZULFÁT
Alumínium-triszulfát; Alum
1192 KÁLCIUM (POR)
Elemi Kalcium
1193 KÁLCIUM-KARBONÁT
1194 KRÓM(VI)-OXID
Króm-trioxid; Krómsav; Krómsav-anhidrid
1197 MAGNÉZIUM-SZULFÁT
1198 NITROGÉN (SÛRITETT GÁZ)
1199 NITROGÉN (CSEPPFOLYÓSÍTOTT)
Folyékony nitrogén; Nitrogén (hûtött folyadék); Nitrogén (kriogén folyadék)
1200 NÁTRIUM-SZULFIT
Kénessav, dinátrium só; Dinátrium-szulfit
1201 SZTIROL-OXID
(Epoxietil)benzol; 1,2-Epoxietilbenzol; Sztirol-7,8-oxid; Feniletilén-oxid; Feniloxirán; Sztirol-epoxid; Sztiril-oxid
1202 KÉN-TRIOXID
Kénsav- anhidrid; Kén-oxid
1203 TRIACETIN
Glicerin-triacetát; 1,2,3 Propántriol-triacetát; Triacetil-glicerin
1205 CINK POR
Kék por; Merrillit
1206 CINK-NITRÁT
Cink-dinitrát; Salétromsav, cink só
1207 DIAMMÓNIUM-HIDROGÉN-ARZENÁT
Arzénsav, diammóniumsó; Ammónium-arzenát
1208 DINÁTRIUM-HIDROGÉN-ARZENÁT
Arzénsav dinátrium sója; Dinátrium-arzenát
1209 MAGNÉZIUM-ARZENÁT
Arzénsav, magnéziumsó
1210 KÁLIUM-ARZENÁT
Monobázisos káliumarzenát; Kálium-dihidrogén-arzenát
1211 RÉZ(II)-ARZENIT
Réz-orto-arzenit; Arzénessav réz(II) sója; Réz-arzenit
1212 ÓLOM(II)-ARZENIT
Ólom arzenit; Ólom metarzenit
1213 KÁLIUM-ARZENIT
Kálium-metaarzenit; Arzénessav, kálium só; Kálium-arzonát
1214 BENZOIN
2-Hidroxi-2-fenilacetofenon; Benzoilfenil-karbinol; 2-Hidroxi-1,2-difeniletanon
1215 GIPSZ (ÁSVÁNYI)
Kálcium-szulfát-dihidrát
1216 PERFLUORIZOBUTILÉN
Oktafluorizobutilén; 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-trifluorometil-1-propén; Oktafluor-szek-butén
1217 KÁLCIUM-SZULFÁT HEMIHIDRÁT
Gipsz
1218 NÁTRIUM-CITRÁT, VÍZMENTES
Trinátrium-citrát, vízmentes; 2-Hidroxi-1,2,3-propántrikarbonsav, trinátrium só, vízmentes
1219 NÁTRIUM-CITRÁT DIHIDRÁT
Trinátrium-citrát dihidrát; 2-Hidroxi-1,2,3-propántrikarboxilsav, trinátrium só, dihidrát
1220 NÁTRIUM-CITRÁT PENTAHIDRÁT
Trinátrium-citrát pentahidrát; 2-Hidroxi-1,2,3-propántrikarbonsav, trinátrium só, pentahidrát
1221 TALLIUM-KARBONÁT
Ditallium-karbonát; Szénsav, ditallium(1+) só
1222 1,2,3-TRIKLÓRBENZOL
1,2,6-Triklórbenzol
1223 AMMÓNIUM-FLUORID
Neutrális ammónium-fluorid
1224 ANTIMON-TRIKLORID
Triklórstibin; Antimon-klorid; Antimonvaj; Antimon(III)-klorid
1225 BENZIL-BROMID
alfa-Brómtoluol; Brómfenilmetán
1226 4-BRÓMANILIN
4-Brómbenzolamin; p-Brómfenil-amin; p-Brómanilin
1227 3-DIMETILAMINO-PROPIL-AMIN
1-Amino-3-dimetilaminopropán; N,N,-Dimetil-1,3-propándiamin; 3-Aminopropil-dimetil-amin; N,N-Dimetil-1,3-diamino-propán
1228 HEXAMETILÉNTETRAMIN
1,3,5,7-Tetraazaadamantán; Meténamin; Hexamin; 1,3,5,7-Tetraazatriciklo(3.3.1.1(3,7))dekán
1229 NÁTRIUM-TETRABORÁT
Nátrium-biborát; Nátrium-piroborát; Boron-nátrium-oxid; Borax (vízmentes)
1230 TITÁN-TETRAKLORID
Titán-klorid; Tetraklórtitán
1231 CIANUR-KLORID
2,4,6-Triklór-1,3,5-triazin; Klórtriazin; Triklórcianidin; Tricianogén-klorid; Cianursav triklorid; 2,4,6-Triklór-s-triazin
1232 2-VINILPIRIDIN
2-Etenilpiridin; alfa-Vinilpiridin
1233 FLUORKOVASAV
Fluorokovasav; Dihidrogén-hexafluorszilikát; Hidrogén-szilicium-hexafluorid
1234 NITROGÉN-TRIFLUORID
Nitrogén-fluorid; Perfluor-ammónia; Trifluor-ammónia; Trifluoramin
1235 1,1,2,2-TETRABRÓMETÁN
Acetilén-tetrabromid; Tetrabróm-acetilén; szim-Tetrabrómetán
1236 DINÁTRIUM 4,4-BISZ((4-ANILINO-6-MORFOLINO-1,3,5-TRIAZIN-2-IL)AMINO)STILBÉN-2,2'-DISZULFONÁT
FWA 1; Fluorescent whitening agent 1; C.I. Fluorescent brightener 260
1238 NITRILOECETSAV
NTA; N,N-Bisz(karboximetil)glicin; Aminotriecetsav; Trikollámsav
1239 NITRILOTRIECETSAV-TRINÁTRIUM SÓ MONOHIDRÁT
NTA nátrium monohidrát; Trinátrium-nitrilotriacetát monohidrát; N,N-Bisz(karboximetil)glicin-trinátrium só monohidrát
1240 NITRILOTRIECETSAV TRINÁTRIUM SÓ
NTA nátrium; Trinátrium-nitrilotriacetát; N,N-Bisz(karboximetil)glicin-trinátrium só
1241 VAS-(III)-o-ARZENIT, PENTAHIDRÁT
Vas-arzenit
1242 KÁLIUM-HEXAFLUOROSZILIKÁT
Kálium-fluoroszilikát; Kálium-szilikofluorid; Dikálium-hexafluoroszilikát
1243 NÁTRIUM-HEXAFLUOROSZILIKÁT
Dinátrium-hexafluoroszilikát; Nátrium-fluoroszilikát; Nátrium-szilikofluorid
1244 GERMÁN
Germánium-hidrid; Germánium-tetrahidrid
1245 NONÁN
n-Nonán; 2,2,5-Trimetilhexán
1246 PIKLORÁM
4-Amino-3,5,6-triklór-piridin-2-karbonsav; 4-Amino-3,5,6-triklórpikolinsav
1247 RÓDIUM
1248 SZULPROFOSZ
O-Etil O-4-(metiltio)fenilditiofoszforsav-S-propil-észter; O-Etil O-4-metiltiofenil-S-n-propil-ditiofoszfát
1249 HIDROGÉNEZETT TERFENILEK (40% HIDROGÉNEZETT)
Hidrogénezett difenilbenzolok; Hidrogénezett fenilbifenilek
1250 URÁN-HEXAFLUORID
Urán-fluorid
1252 TRIFLUMIZOL
(E)-4-Klór-alfa,alfa,alfa-trifluor-N-(1-imidazol-1-il)-2-propoxietilidén-o-toluidin; 1-(1((4-Klór-2-(trifluormetil)fenil)imino)-2-propoxietil)-1H-imidazol
1253 IZOBUTIL-AMIN
2-Metilpropilamin; 2-Metil-1-propánamin; 1-Amino-2-metilpropán
1254 AMMÓNIUM-BISZULFIT
Kénessav, monoammónium só; Ammónium-hidrogén-szulfit
1255 AMMÓNIUM-PERKLORÁT
Perklórsav, ammónium só
1256 DIAZOMETÁN
Azimetilén; Diazirin
1257 FURÁN
Furfurán; Divinilén-oxid; Oxaciklopentadién
1259 METAKRILALDEHID
2-Metil-2-propenál; Izobutenál; Metakrolein
1260 FENILECETSAV
Benzolecetsav; Feniletánsav
1261 VINIL-ETILÉTER
Etil-vinil-éter; Etoxietén
1262 2-METILPENTÁN
Izohexán; Dimetilpropilmetán
1263 3-METILPENTÁN
Dietilmetilmetán
1264 BRÓMKONAZOL
1-((2RS,4RS:2RS,4SR)-4-Bróm-2-(2,4-diklórfenil)tetrahidrofurfuril)-1H-1,2,4-triazol; 1-((4-Bróm-2-(2,4-diklórfenil)tetrahidro-2-furanil)metil)-1H-1,2,4-triazol
1265 FLUTOLANIL
alfa,alfa,alfa-Trifluor-3'-izopropoxi-o-toluanilid; N-(3-(1-Metiletoxi)fenil)-2-(trifluormetil)benzamid
1266 HEXAFLUMURON
1-(3,5-Diklór-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoxi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamid
1267 FLOKUMAFÉN
4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluorometilbenziloxi)fenil)-1-naftil)kumarin; 4-Hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-((4-(trifluorometil)fenil)metoxi)-fenil)-1-naftil)-2H-1-benzopirán-2-on
1268 TRINEXAPAC-ETIL
Etil-4-ciklopropil(hidroxi)metilén-3,5-dioxociklohexánkarboxilát
1269 PIRIPROXIFEN
4-Fenoxifenil-(RS)-2-(2-piridiloxi)propil-éter; 2-[1-Metil-2(-4-fenoxifenoxi)etoxi]piridin
1270 ETILÉN-GLIKOL-DIMETIL-AKRILÁT
2-Propénsav, 2-metil-, 1,2-etándiil-észter; Etilén-dimetakrilát; Metakrilsav, etilén-észter
1271 PROPAQUIZAFOP
2-Izopropilidénamino-oxietil-(R)-2-(4-(6-klórkinoxalin-2-iloxi)fenoxi)propionát; (R)-2-(((1-Metiletilidén)amino)oxi)etil-2-(4-((6-klór-2-kinoxalinil)oxi)fenoxi)propanoát
1272 METIL-2-CIÁNAKRILÁT
2-Propénsav, 2-ciano-, metil-észter; 2-Ciánakrilsav-metil-észter; Mekrilát
1273 MONOLINURON
3-(4-klórfenil)-1-metoxi-1-metilkarbamid; Karbamid, N'-(4-klórfenil)-N-metoxi-N-metil-3-(p-klórfenil)-1-metoxi-1-metilkarbamid
1274 TRIGLICIDIL-IZOCIANURÁT
1,3,5-Triglicidil-izocianurát; Trisz(epoxipropil)izocianurát; 1,3,5-Trisz(oxiranilmetil)-1,1,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
1275 1-METILNAFTALIN
alfa-Metilnaftalin
1276 2-METILNAFTALIN
béta-Metilnaftalin
1277 KARBENDAZIM
Metil-benzimidazol-2-ilkarbamát; Metil-(1H-benzimidazol-2-il)karbamát; 1H-Benzimidazol-2-ilkarbaminsav-metil-észter
1278 DIBUTIL-FOSZFÁT
Dibutil-hidrogén-foszfát; Foszforsav, dibutil-észter
1279 N,N"IZOBUTILIDÉN-DIKARBAMID
1,1-Diureidoizobután; N,N''-(2-metilpropilidén)biszkarbamid; IBDU
1280 DIKETÉN
But-3-én-3-olid; 3-Butén-béta-lakton; 4-Metilén-2-oxetanon
1281 1,1,1,2-TETRAFLUORETÁN
HFC-134a; Norflurán
1282 TRIBUTIL-ÓN-OXID
Hexabutil-distannoxán; Bisz(Tri-n-butil-ón)-oxid; TBTO
1283 TRIFENIL-ÓN-HIDROXID
Hidroxi-trifenil-ón; Fentin-hidroxid
1284 SZORBINSAV
1,3-Pentadién-1-karbonsav; Hexa-2,4-diénsav; (E,E)-2,4-Hexádiénsav; 2-Propenilakril-sav
1285 4,4'-OXIBISZ(BENZOLSZULFONOHIDRAZID)
Benzolszulfonsav, 4,4'-oxibisz-, dihidrazid; 4,4'-Oxidi(benzolszulfonohidrazid); Difeniloxid-4,4'-szulfonohidrazid; p,p'-Oxibiszbenzolszulfonohidrazid
1286 NEOPENTIL-GLIKOL-DIAKRILÁT
Akrilsav,2,2-dimetiltrimetilén-észter; 2,2-Dimetil-1,3-propándiil-diakrilát; Dimetilolpropán-diakrilát
1287 METILÉN-BISZ(TIOCIANÁT)
Tiociánsav, metilén-észter; Metilén-ditiocianát
1288 n-HEXIL-AKRILÁT
Akrilsav-hexil-észter; 2-Propénsav-hexil-észter; Hexil-2-propenoát
1289 2-ETILHEXIL-METAKRILÁT
Metakrilsav, 2-etilhexil-észter
1290 DI(2-ETILHEXIL)-SZEBACÁT
Szebacinsav, bisz(2-etilhexil)észter; Bisz(2-etilhexil)-szebacát; Dekándioik-sav, bisz(2-etilhexil)-észter; Dioktil-szebacát
1291 2-(2-(2-METOXIETOXI)ETOXI)ETANOL
Trietilén-glikol-monometil-éter; Metiltriglikol
1292 DIOKTIL-ADIPÁT
Bisz(2-etilhexil)adipát; Di-(2-etilhexil)adipát; Adipinsav, bisz(2-etilhexil)észter
1293 INDIUM
1294 3-METIL-2-BUTENÁL
3,3-Dimetilakrolein; 3-Metilkrotonaldehid
1295 ANTRANILSAV
2-Aminobenzoesav; Karboxianilin
1296 DIMETILDIOKTADECILAMMÓNIUM-KLORID
Disztearildimetilammónium-klorid; Dimetildisztearilammónium-klorid; 1-Oktadekán-ammónium, N,N-dimetil-N-oktadecil-klorid; DODMAC
1297 1,4-DIMETOXIBENZOL
Benzol, 1,4-dimetoxi-; Hidrokinon-dimetil-éter; p-Metoxianizol
1298 2',4'-DIMETILACETOECETANILID
Butánamid, N-(2,4,-dimetilfenil)-3-oxo; 1-Acetoacetilamino-2,4-dimetilbenzol; N-Acetoacetil-2,4-xilidid
1299 KLÓR-1,1,1-TRIFLUORETÁN
2-klór-1,1,1-trifluoretán; 1-klór-2,2,2-trifluoretán; HCFC 133a; F 133 a
1300 LINURON
3-(3,4-Diklórfenil)-1-metoxi-1-metilurea; N'-(3,4-Diklórfenil)-N-metoxi-N-metilkarbamid; Metoxidiuron
1302 M-FENILÉN-DIAMIN
m-Diaminobenzol; 1,3-Benzoldiamin; 3-Aminoanilin; 1,3-Fenilén-diamin
1303 IMAZALIL
Allil-1-(2,4-diklórfenil)-2-imidazol-1-etil-éter; 1-(2-(2,4-Diklórfenil)-2-(2-propeniloxi)etil)-1H-imidazol; Enilkonazol
1304 DIMETIL-HIGANY
Higany, dimetil
1305 KLÓRFENVINFOSZ
O,O-Dietil-O-{2-klór-1-(2,4-diklórfenil)vinil}foszfát; 2-Klór-1-(2,4-diklórfenil)vinildietil-foszfát
1306 METOXIKLÓR
1,1,1-Triklór-2,2-bisz(p-metoxifenil)etán; 1,1'-(2,2,2-Triklóretilidén)bisz(4-metoxibenzol); Dimetoxi-DDT
1309 KRÓM-HIDROXID-SZULFÁT
Bázikus króm-szulfát; Monobázikus króm-szulfát
1310 KRÓM-DIOXID
Krómoxid
1311 NITROGÉN-OXID
Nitrogén-monoxid
1312 BOROSTYÁNKÕSAV-ANHIDRID
Dihidro-2,5-furándion; Tetrahidro-2,5-dioxofurán
1313 CIANURSAV
Izocianursav; s-Triazin-2,4,6-trion; 1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
1314 KROKIDOLIT
Kék azbeszt; Riebekit azbeszt
1315 PIRROLIDIN
Azaciklopentán; Tetrahidropirrol
1316 KRÓM(III)-KLORID (VÍZMENTES)
Króm-klorid; Króm-triklorid; Triklórkróm
1317 KRÓM-KLORID
Króm(II)-klorid; Króm-diklorid
1318 KADMIUM-SZULFÁT
1319 TITÁN-KARBID
1320 WOLFRAM-KARBID
1321 ATTAPULGIT
Paligorskit
1322 RADON
1323 KALCIUM-FLUORID
Kalcium-difluorid
1324 ALUMÍNIUM-FLUORID (VÍZMENTES)
Alumínium-trifluorid
1325 BERILLIUM-OXID
Berilia; Berillium-monoxid
1326 HIDROGÉN-JODID
Vízmentes hidrojódsav
1327 KLÓRTOLURON
3-(3-Klór-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamid
1330 PARACETAMOL
4-Acetamidofenol; 4-Hidroxiacetanilid; p-Acetilaminofenol
1331 BENZIL-ACETÁT
Fenilmetil-acetát; Ecetsav, benzil-észter
1332 1-BRÓMPROPÁN
n-Propil-bromid; Propil-bromid
1333 AMMÓNIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT
Ammónium bikarbonát; Szénsav monoammónium sója
1334 VAJSAV
Etilecetsav; 1-Propánkarboxilsav; Butánsav
1335 SZEKUNDER-HEXIL-ACETÁT
1,3-Dimetilbutil-acetát; Metil-izoamil-acetát; Ecetsav, 1,3-dimetibutil-észter; 4-Metil-2-pentanol-acetát
1336 N-METIL-2-ETANOLAMIN
2-Metilaminoetanol; Monometil-etanolamin; (2-hidroxietil)-metil-amin
1337 DIBUTIL-AMIN
Di-n-butil-amin; n-dibutil-amin; n-butil-1-butánamin
1338 BENZIL-AMIN
Aminotoluol; Benzolmetánamin; Monobenzolamin; Fenilmetil-amin
1339 DICIKLOHEXIL-AMIN
N,N-Diciklohexil-amin; N-Ciklohexil-ciklohexánamin; Dodekahidrodifenil-amin
1340 BENZI-DIMETIL-AMIN
N,N-Dimetilbenzol-metánamin; N-Bezil-dimetil-amin; Dimetil-benzil-amin; Benzil-N,N-dimetil-amin; N-(Fenilmetil)dimetil-amin
1341 3-KLÓR-2-METIL-PROPÉN
Metallil klorid; Metil-allilklorid; gamma-Klór-izobutilén
1342 MONO-NITROFENOLOK
Nitrofenolok; Nitrofenolok (kevert izomérek)
1343 2,2-DIKLÓR-1,1,1-TRIFLUOROETÁN
HCFC 123; Freon 123
1344 2-ETILBUTIL-AKRILÁT
Akrilsav, 2-etilbutil-észter; 2-etilbutil-akrilát
1345 p-OKTILFENOL
1-(p-Hidroxifenil)oktán; Fenol, 4-oktil
1346 DIKUMIL-PEROXID
Peroxid, bisz(1-metil-1-feniletil); Bisz(alfa,alfa-dimetilbenzil)peroxid; Diizopropilbenzol-peroxid
1347 PIPERONIL-BUTOXID
5-[[2-(2-Butoxietoxi)etoxi]metil]-6-propil-1,3-benzodioxol; 2-(2-Butoxietoxi)etil-6-propilpiperonil-éter; alfa-[2-(2-Butoxietoxi)-etoxi]-4,5-metiléndioxi-2-propiltoluol; [3,4-(Metiléndioxi)-6-propilbenzil]butil-dietilén-glikol-éter
1348 TRIPROPILÉN-GLIKOL
2-(2-(2-Hidroxipropoxi)propoxi)-1-propanol; Propanol, ((1-metil-1,2-etándiil)bisz(oxi))bisz-; [(Metiletilén)bisz(oxi)]dipropanol
1349 DIBUTIL-SZEBACÁT
Dekándisav, dibutil-észter; Szebacinsav, dibutil-észter
1350 TRIETIL-CITRÁT
1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, trietil-észter
1351 BERILLIUM-SZULFÁT
1352 BERILLIUM-NITRÁT
1353 BERILLIUM-KARBONÁT
Berillium, bázikus karbonát
1354 BERILLIUM-KLORID
1355 BERILLIUM-FLUORID
Berillium-difluorid
1356 3,5-XILENOL
3,5-Dimetilfenol; 1-Hidroxi-3,5-dimetilbenzol
1357 DIETILÉN-GLIKOL-DIMETIL-ÉTER
Bisz(2-metoxetil)-éter; Diglim; 1,1'-Oxibisz(2-metoxietán); Dimetil-digol; DEGDME
1358 ETIL-2-CIANOAKRILÁT
2-Ciano-2-propénsav, etil-észter; 2-Cianoakrilsav, etil-észter; Etil-alfa-cianoakrilát
1359 TRIBENURON-METIL
Metil 2-((((N-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilamino)karbonil)amino)szulfamoil)benzoát; 2-[N-(4-Metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-N-metilkarbamoilbenzoésav-metil-észter
1360 METOLAKLÓR
2-Klór-2'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)-6'-aceto-o-toluidin; 2-Klór-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)acetamid
1361 METAMITRON
4-Amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5(4H)-on
1362 1,2,3-TRIMETILBENZOL
Hemimellitén
1363 DIKVÁT-DIBROMID
1,1'-Etilén-2,2'-bipiridillium-dibromid; 9,10-Dihidro-8a-10a-diazoniafenantrén-dibromid; 6,7-Dihidrodipiridol(1,2-a:2',1-c)pirazindiilium-dibromid
1364 DODECIL-AMIN
1-Dodekán-amin; 1-Aminododekán; Lauramin; Lauril-amin
1365 OKTADECIL-AMIN
1-Oktadekán-amin; 1-Aminooktadekán; Sztearamin; Sztearil-amin
1366 TRIFENIL-AMIN
N,N-Difenilbenzol-amin; N,N-Difenilanilin
1367 GLUTÁRSAV
1,5-Pentándisav; 1,3-Propán-dikarbonsav
1368 AMMÓNIUM-DIKROMÁT
Diammónium-dikromát (VI); Dikrómsav, diammónium só; Ammónium-bikromát
1369 NÁTRIUM-DIKROMÁT (VÍZMENTES)
Dinátrium-dikromát (VI); Dikrómsav, dinátrium só; Dinátrium-dikróm-heptaoxid
1370 NÁTRIUM-KROMÁT
Dinátrium-kromát (VI); Krómsav, dinátrium só; Dinátrium-króm-tetraoxid
1371 KÁLIUM-DIKROMÁT
Dikálium-dikromát (VI); Dikrómsav, dikálium só; Kálium-bikromát
1372 TETRAHIDROFTÁLSAV-ANHIDRID
4-Ciklohexén-1,2-dikarbonsav-anhidrid; 3a,4,7,7a-Tetrahidro-1,3-izobenzofurándion; THPA; 1,2,3,6-Tetrahidroftálsav-anhidrid
1373 KLÓRENDIKSAV-ANHIDRID
4,5,6,7,8,8-Hexaklór-3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-izobenzofurán-1,3-dion; 1,4,5,6,7,7-Hexaklór-endo-5-norbornén-2,3-dikarbonsav-anhidrid; Hexaklórendometiléntetrahidroftálsav-anhidrid
1374 TETRAKLÓRFTÁLSAV-ANHDRID
4,5,6,7-Tetraklór-1,3-izobenzofurándion; 1,3-Dioxi-4,5,6,7-tetraklórizobenzofurán
1375 PIROMELLITSAV-DIANHIDRID
1,2,4,5-Benzoltetrakarbonsav-1,2:4,5-dianhidrid; 1,2,4,5-Benzoltetrakarbonsav-anhidrid; PMDA
1376 HEXAHIDRO-4-METILFTÁLSAV-ANHIDRID
Hexahidro-5-metil-1,3-izobenzofurándion; 4-Metilciklohexán-1,2-dikarbonsav-anhidrid
1377 INDIUM-TRIKLORID
Indium-klorid
1378 BRÓMETÁN
Etil-bromid
1379 DESZTILLÁTUMOK (ÁSVÁNYOLAJ), HIDROGÉNNEL KEZELT KÖNNYŰ
Csekély illatú paraffin oldószer; Aromátlanitott kerozin
1380 NAFTA (ÁSVÁNYOLAJ), HIDROGÉNNEL KEZELT NEHÉZ
Alacsony forráspontú hidrogénezett nafta; Katalitikus hidrogénezés
1383 PENTAERITRITOL
2,2-bisz(Hidroximetil)-1,3-propándiol; Tetrametilolmetán; THME; PETP
1385 N-ETILANILIN
N-Etilbenzolamin; Anilinetán; N-Etilfenilamin
1386 4-KLÓRTOLUOL
p-Klórtoluol; 1-Klór-4-metilbenzol; p-Tolil-klorid
1387 TETRAKLÓRNAFTALIN
1388 o-KLÓRSZTIROL
2-Klórsztirol; 2-Klóretenilbenzol; 1-Klór-2-etenilbenzol
1389 TRIMETILBENZOL (IZOMÉREK KEVERÉKE)
Benzol, trimetil (izomérek); Metilxilol
1390 CIANOGÉN
Dicián; Etán-dinitril; Oxalonitril
1391 5-METIL-3-HEPTANON
5-Metilheptán-3-on; 3-Heptanon, 5-metil; Etil-amil-keton; Etil-szek-amil-keton
1392 PROPILÉN-GLIKOL-DINITRÁT
1,2-Propán-1,2-diil-dinitrát; PGDN
1393 PLATINA
Platina szivacs; Platina-fekete (por)
1394 PENTAKLÓRETÁN
Etán-pentaklorid; Pentalin
1395 4-NITROBIFENIL
p-Nitrobifenil; p-Nitrodifenil; 4-Nitro-1,1'-bifenil
1396 KOBALT(II)SZULFÁT-HEPTAHIDRÁT
1397 KOBALT(II)-NITRÁT
Kobalt-nitrát; Kobalt-dinitrát; Salétromsav, kobalt(2+) só
1398 MANGÁN-OXID
Trimangán-tetraoxid; Manganomangán-oxid
1400 GAZOLIN
Benzin
1401 KOVASAV, KÁLCIUM SÓ (nem rostos, <1% kristalyos szilicium)
Kálcium-szilikát szintetikus
1402 SZULFURIL-FLUORID
Szulfuril-difluorid; Kén-oxifluorid
1403 MAGNÉZIUM-SZTEARÁT
Oktadekánsav, magnézium só; Magnézium-disztearát
1404 WOLFRAM (POR)
1405 CIRKÓNIUM
Cirkónium por, pirofóros, nem stabilizált
1406 FENSZULFOTION
O,O-Dietil-O-(p-(metilszulfinil)fenil)-foszforotioát; O,O-Dietil-O-p-(metilszulfinil)fenil-tiofoszfát
1407 FOSZFOR-PENTASZULFID
Difoszfor-pentaszulfid; Foszfor-szulfid
1408 DISZULFOTON
O,O-Dietil-S-(2-etilmerkaptoetil)-ditiofoszfát; O,O-Dietil-S-2-(etiltio)etil-foszforditioát
1409 TIONIL-KLORID
Kén-oxiklorid; Szulfinil-klorid; Kén-klorid-oxid; Tionil-diklorid
1410 METIL-KLÓRACETÁT
Klórecetsav-metil-észter; Metil-monoklóracetát; Metil-alfa-klóracetát
1411 M-NITROTOLUOL
3-Metilnitrobenzol; Toluol, m-nitro; 3-Nitrotoluol; 1-Metil-3-nitrobenzol
1412 BISZ(2-ETILHEXIL)-HIDROGÉN-FOSZFÁT
Bisz(izooktil)-hidrogén-foszfát
1413 HEXABRÓMCIKLODODEKÁN (IZOMÉREK KEVERÉKE)
Ciklododekán, hexabróm-izomérek
1414 DIPROPIL-KETON
Heptán-4-on; Butiron
1415 KŐSZÉNKÁTRÁNY-SZUROK
Szurok
1416 RÉZ(II)-SZULFÁT, PENTAHIDRÁT
Kénsav, réz(2+) só, pentahidrát
1417 VALERALDEHID
n-Pentanal; Amil-aldehid
1418 2-DIBUTILAMINOETANOL
N,N,-Dibutiletanolamin; 2-Dibutilaminoetanol-alkohol; N,N-Dibutil-N-(2-hidroxietil)-amin
1419 DIBRÓMDIFLUORMETÁN
Difluordibrómmetán; Fluorokarbon 12-B2
1420 1,1,1,2-TETRAKLÓR-2,2-DIFLUORETÁN
1,1-Difluor-1,2,2,2-tetrafluoretán; CFC-112a
1421 1,1,2,2-TETRAKLÓR-1,2-DIFLUORETÁN
1,2-Difluor-1,1,2,2-tetrafluoretán; CFC-112; Fluorocarbon 112
1422 ALLIL-PROPIL-DISZULFID
2-Propenil-propil-diszulfid; Hagyma olaj
1423 1-KLÓR-1-NITROPROPÁN
1424 FENILFOSZFIN
Foszfanilin
1425 PORTLAND CEMENT
Hidraulikus cement
1426 DIKLÓRACETILÉN
Diklóretin
1427 GLIKOLNITRIL
Formaldehid-ciánhidrin; Hidroxiacetonitril; Cianometanol; Glikonitril; Glikolsav-nitril
1428 2-PENTANOL (RACÉM KEVERÉK)
1-Metil-1-butanol; szek-n-Amilalkohol; Metilpropilkarbinol; 3-Metil-2-butanol; Pentán-2-ol
1429 POLIAKRILSAV, NÁTRIUM SÓ
Akrilsav homopolimer, nátrium só; Karboxi-vinil polimer, nátrium só; 2-Propénsav homopolimer, nátrium só; Nátrium-poliakrilát
1430 DESZTILLÁTUM, PETROLEUM, OLDÓSZERREL FINOMITOTT KÖNNYÛ NAFTÉNBÁZISÚ.
Párlatok, ásványolaj, oldószerrel finomított könnyû nafténbázisú; Alapolaj
1431 DESZTILLÁTUM, PETROLEUM, OLDÓSZERREL FINOMÍTOTT NEHÉZ PARAFFINOS.
Párlatok, Ásványolaj, oldószerrel finomított nehéz paraffinos; Alapolaj
1432 KLÓRDEKON
1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Dekaklór-oktahidro-1,3,4-meteno-2H-ciklobuta(cd)pentalén-2-one; Dekaklórketon; Kepone
1433 1,2,4-TRIMETILBENZOL
Pszeudokumén
1434 FLUORACETAMID
2-Fluoracetamid; Monofluoracetamid; Fluorecetsav-amid
1435 IZOFLURÁN
2-Klór-2-(difluormetoxi)-1,1,1-trifluoretán; Éter, 1-klór-2,2,2-trifluoetil-difluormetil
1436 SEVOFLURÁN
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(fluormetoxi)propán; Éter, fluormetil-2,2,2-trifluor-1-(trifluormetil)etil-
1437 DESFLURÁN
1,2,2,2-tetrafluoretil-difluormetil-éter
1438 DISZULFIRAM
Tetraetiltiuram-diszulfid; 1,1'-Ditiobisz(N,N-dietiltioformamid); bisz-(N,N-Dietiltiokarbamil)diszulfid; TETD
1439 L-ASZPARAGINSAV
L-Aszparaginsav; (S)-Aminobutánsav; L-Aminoborostyánkõsav
1440 PETROLÁTUM (FEHÉR)
Vazelin
1441 o-FENILÉN-DIAMIN
o-Diaminobenzol; 1,2-Benzoldiamin; 2-Aminoanilin; 1,2-Fenilén-diamin
1442 DIIZOBUTIL-AMIN
N,N-Bisz(2-metilpropil)amin; 1-Propánamin, 2-metil-N-(2-metilpropil)-; 2-Metil-N-(2-metilpropil)-1-propánamin
1443 HEXIL-AMIN
n-Hexil-amin; 1-Hexánamin; 1-Aminohexán
1444 N,N-DIMETILCIKLOHEXIL-AMIN
Ciklohexil-amin, N,N-dimetil-; Ciklohexil-dimetil-amin; N,N-Dimetilaminociklohexán
1445 terc-BUTIL-ACETÁT
Ecetsav, terc-butil-észter; Ecetsav, 1,1-dimetiletil-észter
1446 N-FENIL-1,4-BENZOLDIAMIN
4-Aminodifenil-amin; N-(4-Aminofenil)anilin; N-Fenil-p-fenilén-diamin
1447 OLEUM
Füstölgõ kénsav; Pirokénsav; Kénsav és kéntrioxid keverék
1448 BRÓMACIL
5-Bróm-3-sec-butil-6-metiluracil; 5-Bróm-6-metil-3-(1-metilpropil)uracil; 5-Bróm-6-metil-3-(1-metilpropil)-2,4(1H,3H)-pirimidindion; 2,4(1H,3H)-Pirimidindion, 5-bróm-6-metil-3-(1-metilpropil)-
1449 NÁTRIUM-KLÓRACETÁT
Ecetsav, klór-, nátrium só; Nátrium-monoklóracetát; Klórecetsav, nátrium só
1450 KÁLIUM-KLORID
1451 KÁLIUM-SZULFÁT
Kénsav, dikálium só; Dikálium-szulfát
1452 CASTOR OLAJ
Ricinus-olaj
1453 BENZ(a)FLUORÉN
11H-Benz(a)fluorén; krizofluorén; alfa-Naftofluorén
1454 RIBOFLAVIN
Laktoflavin; Vitamin B2; E 101
1455 KRÓM(III)-HIDROXID
Di-króm-trioxid-hidrát
1456 KÉN-TETRAFLUORID
Tetrafluorszulfurán
1457 PARAFFIN VIASZ
Petróleum viasz; Paraffin viasz és szénhidrogén viaszok; (Lásd Megjegyzések)
1458 2-KLÓRTOLUOL
1-Klór-2-metilbenzol; o-Klórtoluol; o-Tolil-klorid
1461 NÁTRIUM-DISZULFIT
Dinátrium-diszulfit; Dinátrium-piroszulfit; Nátrium-metabiszulfit
1462 1,3-BISZ(AMINOMETIL)BENZOL
1,3-Benzol-dimetánamin; 1,3-bisz-Aminometilbenzol; m-Fenilénbisz(metil-amin); m-Xililén-diamin; m-Xilol-alfa, alfa'-diamin
1464 2,2'-DIMETIL-4,4'-METILÉNBISZ(CIKLOHEXIL-AMIN)
3,3'-Dimetil-4,4'-diaminodicikohexilmetán; 4,4'-Diamino-3,3'-dimetildiciklohexilmetán; 4,4'-Metilénbisz-(2-metilciklohexán-amin)
1465 n-BUTIRONITRIL
Bután-nitril; Vajsav-nitril; 1-Cian-propán; n-Propil-cianid
1466 MALONONITRIL
Propándinitril; Malonsav-dinitril; Cianacetonitril; Metilén-dinitril
1467 2,3,7,8-TETRAKLÓRDIBENZ-P-DIOXIN
Dibenzo [b,e] [1,4]dioxin, 2,3,7,8-tetraklór-; 2,3,7,8-TCDD
1468 TETRANITROMETÁN
1469 PENTANÁTRIUM-TRIFOSZFÁT
Nátrium-trifoszfát; Trifoszforsav, pentanátrium, vízmentes
1470 DODECILBENZOLSZULFONSAV
Benzolszulfonsav, dodecil; Laurilbenzolszulfonsav
1471 POVIDON-JÓD
1-Vinil-2-pirrolidinon polimerek, jód komplex; 1-Etenil-2-pirrolidinon homopolimer vegyület jóddal; Poli(1-(2-oxo-1-pirrolidinil)etilén)jód komplex
1472 o-SZEK-BUTILFENOL
2-szek-Butilfenol; 2-(1-Metilpropil)fenol
1473 DIETILÉN-GLIKOL-DINITRÁT
Diglikol-dinitrát; Di(hidroxietil)éter-dinitrát; Oxidietilén-dinitrát; DEGDN; Digol-dinitrát
1474 PIRÉN
Benz (d,e,f) fenantrén; béta-Pirén
1475 PIRETRINEK ÉS PIRETROIDOK
Piretrum kivonat; Piretrum oleorezin
1476 p-KLÓR-o-KREZOL
para-Klór-orto-krezol; Fenol, 4-klór-2-metil; 4-Klór-o-krezol
1477 1-DECÉN
Decilén; alfa-Decén; n-1-Decén
1478 1-VINIL-2-PIRROLIDON
Vinilbutirolaktam; 1-Etenilpirrolidin-2-on; N-Vinil-2-pirrolidinon
1480 BÁRIUM-NITRÁT
Salétromsav, bárium só; Bárium-dinitrát
1482 ETIL-AMIN (50-70%-OS VIZES OLDAT)
Etánamin (50-70 %-os vizes oldat); Aminoetán (50-70 %-os vizes oldat)
1483 METIL-AMIN (40%-OS VIZES OLDAT)
Metánamin (40 %-os vizes oldat); Aminometán (40 %-os vizes oldat); Monometil-amin (40 %-os vizes oldat)
1484 TRIMETIL-AMIN (40%-OS VIZES OLDAT)
N,N-Dimetilmetánamin (40 %-os vizes oldat); TMA (40 %-os vizes oldat)
1485 DIMETIL-AMIN (VIZES OLDAT)
Metánamin, N-metil (vizes oldat); DMA (vizes oldat)
1486 1,1,1,2-TETRAKLÓRETÁN
1487 POLIVINIL-KLORID
Etilén, klór-, polimer; 1-Klóretilén polimer; PVC
1488 POLIETILÉN
Etilén polimerek; Etén-homopolimer; PE; HDPE; LDPE
1489 POLIVINIL-ALKOHOL
Etenol, homopolimer; Poli(1-hidroxietilén)
1490 1-DEKANOL
Dekán-1-ol; n-Decil-alkohol; Kapril-alkohol; Nonil-karbinol; n-Dekanol
1491 ETILÉN-GLIKOL-MONOIZOPROPILIZOPROPIL-ÉTER
2-Izopropoxietanol; 2-(1-Metiletoxi)-etanol; Izopropil-glikol; 4-Metil-3-oxa-1-pentanol; Izopropil-oxitol; EGIPE
1492 1-PROPÁNTIOL
1-Merkaptopropán; Propán-1-tiol; n-Propil-merkaptán
1493 n-OKTIL-MERKAPTÁN
1-Oktántiol; 1-Merkaptooktán; 1-Oktán-1-tiol
1494 terc-OKTIL-MERKAPTÁN
2,4,4-Trimetil-2-pentántiol; terc-Oktántiol; 2-Metil-2-heptántiol
1495 METIL-VINIL-KETON
3-Butén-2-on; Metilénaceton
1496 2-METOXI-2-METILBUTÁN
terc-Amil-metil-éter; TAME; terc-Pentil-metil-éter; 1,1-Dimetil-propilmetil-éter; Metil-terc-pentil-éter
1497 BOROSTYÁNKÕSAV-DINITRIL
Butándinitril; Etilén-cianid; Etilén-dicianid; Dicianoetán; Szukcinonitril
1498 4-DIMETILAMINOAZOBENZOL
N,N-Dimetil-4-fenilazobenzolamin; p-Dimetilaminoazobenzol; N,N-Dimetil-p-(fenilazo)anilin
1499 VAS(III)-KLORID (VÍZMENTES)
Vas-klorid; Vas-triklorid; Ferri-klorid
1500 KLÓRPROFAM
1-Metiletil-(3-klórfenil)-karbamát; Izopropil-3-klórfenil-karbamát; Izopropil-3-klórkarbanilát; 3-Klórfenil-karbaminsav-1-metiletil-észter
1501 IMIDAKLOPRID
1-(6-Klór-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin; 1-((6-Klór-3-piridinil)metil)-N-nitro-2-imidazolidinimin; 1-(6-Klór-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin; 1H-Imidazol-2-amin, 1-((6-klór-3-piridinil)metil)-4,5-dihidro-N-nitro
1502 SPINOZAD
1503 FIPRONIL
5-Amino-3-ciano-1-(2,6-diklór-4-trifluormetilfenil)-4-trifluormetilszulfinilpirazol
1504 2-NITRONAFTALIN
béta-Nitronaftalin
1505 SZALICILSAV, METILÉSZTER
Metil-2-hidroxibenzoát; 2-(Metoxikarbonil)fenol; Metil-szalicilát; o-Hidroxibenzoésav, metil-észter; Szintetikus körtike-olaj; Mesterséges gaultéria-olaj
1506 KALCIUM-SZTEARÁT
Kalcium-disztearát; Oktadekánsav, kalcium só; Sztearinsav, kalcium só
1507 SZUKRÓZ
béta-D-Fruktofuranozil-alfa D glukopiranozid; D(+)Szaharóz; Répacukor
1508 SZILICIUM
1509 2,2-DIKLÓRPROPIONSAV
Dalapon; alfa,alfa-Diklórpropionsav
1510 KARBADOX
2-Formilkinoxalin-1,4-dioxid karbometoxihidrazon; 2-(Metoxikarbonilhidrazonometil)kinoxalin 1,4-dioxid; Metil 3-(kinoxalin-2-ilmetilén)karbazát 1,4-dioxid; (2-kinoxalinmetilén)hidrazinkarbonsav-metil-észter-N,N'-dioxid
1511 NÁTRIUM-SZESZKVIKARBONÁT-DIHIDRÁT
Szénsav, nátrium só, hidrát (2:3:2); Trona; Természetes nátrium-szeszkvikarbonát
1512 FERROCÉN
Diciklopentadienil-vas; Di-2,4-ciklopentadién-1-il-vas
1513 n-PROPIL-NITRÁT
Salétromsav, propil-észter; Monopropil-nitrát
1514 NÁTRIUM-XILOLSZULFONÁT
Benzolszulfonsav, dimetil-, nátrium só; Dimetilbenzolszulfonsav, nátrium só
1515 PINDON
2-Pivaloilindán-1,3-dion; 2-(2,2-Dimetil-1-oxopropil)-1H-indén-1,3 (2H)-dion; 2-Pivaloil-1,3-indándion
1516 ESFENVALERÁT
(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)-3-metilbutirát; (S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-(S)-2-(4-klórfenil)izovalerát; S-Fenvalerát; (S)-(R*,R*)-Ciano-(3-fenoxifenil)-metil-4-klór-alfa-(1-metiletil)-; -benzol-acetát; (S-(R*,R*))-Fenilecetsav, 4-klór-alfa-(1-metiletil)-, ciano-(3-fenoxifenil)metil-észter
1517 POLIETILÉN-GLIKOL (200-600)
PEG; Oxietilén polimer; Poli(oxi-1,2-etindiil), alfa-hidro-omega-hidrox; Etán-1,2-diol, etoxilált; Poli(etilén-oxid); Poli(oxietilén)
1518 DHTDMAC (15% IZOPROPANOLLAL)
Biszhidrogénezett tallow-alkildimetil-ammónium-klorid; Kvarterner ammónium vegyületek, bisz(hidrogénezett tallow alkil) dimetil-klorid
1519 2,6-XILIDIN
1-Amino-2,6-dimetilbenzol; 2,6-Dimetilanilin; 2-Amino-1,3-xilol
1520 2-NITROANIZOL
Benzol, 1-metoxi-2-nitro-; 1-Methoxi-2-nitrobenzol; o-Nitroanizol
1521 1-PENTÁNTIOL
Amil-merkaptán; Pentil-merkaptán; Amil-hidroszulfid; Pentán-1-tiol
1522 AMMÓNIUM-VANÁDIUM-OXID
Vanádiumsav, ammónium só
1523 n-HEXÁNTIOL
1-Merkaptohexán; 1-Hexil-tiol; Hexil-merkaptán; Hexán-1-tiol
1524 1,3-PROPÁN-SZULTON
1,2-Oxatiolán-2,2-dioxid; 3-Hidroxi-1-propánszulfonsav-szulton; 1-Propánszulfonsav, 3-hidroxi-gamma-szulton
1525 o-TERFENIL
1,2-Difenilbenzol; o-Difenilbenzol
1526 KLÓRDIFENILARZIN
Difenilarzén-klorid; Difenilklórarzin
1527 1,2,3,4-TETRAHIDRONAFTALIN
Tetralin; Tetrahidronaftalin; Naftalin, 1,2,3,4-tetrahidro-
1528 p-(METILAMINO)FENOL-SZULFÁT
bisz(4-Hidroxi-N-metilanilin)-szulfát; Metol; 4-(Metilamino)fenol-szulfát
1529 KOBALT-SZULFID
Kobalt-monoszulfid; Kobalt(II)-szulfid
1530 KRÓM(III)-NITRÁT NONAHIDRÁT
Króm-trinitrát nonahidrát; Salétromsav, króm(III) só, nonahidrát
1531 KRÓM(III)-OXID
Dikróm-trioxid
1532 KRÓM(III)-KLORID HEXAHIDRÁT
Króm-klorid hexahidrát; Króm-triklorid hexahidrát
1533 terc-BUTIL-KROMÁT
bisz(terc-Butil)kromát; Krómsav, di-terc-butil-észter
1534 STRONCIUM
1535 ÓN
1536 NÁTRIUM-BENZOÁT
Benzoésav, nátrium só
1537 HIDROXIECETSAV
Glikolsav; Hidroxietánsav
1538 ALUMÍNIUM-FOSZFÁT
Alumínium-ortofoszfát
1539 UNDECIL-ALKOHOL
1-Undekanol
1540 PIGMENT VÖRÖS 53, BÁRIUM SÓ (2:1)
Bárium bisz-(2-klór-5-((2-hidroxi-1-naftil)azo)toluol-4-szulfonát); D&C Red No 9
1542 2-NITRO-P-FENILÉN-DIAMIN
2-Nitro-1,4-benzoldiamin; 1,4-Diamino-2-nitrobenzol; 2-Nitro-4-aminoanilin
1543 4-NITRO-O-FENILÉN-DIAMIN
4-Nitro-1,2-benzoldiamin; 1,2-Diamino-4-nitrobenzol; 2-Amino-4-nitroanilin; 4-Nitro-1,2-diaminobenzol
1544 2,5-TOLUOLDIAMIN-SZULFÁT (1:1)
2-Metil-p-fenilén-diamin-szulfát; 2,5-Diaminotoluol-szulfát; 2-Metil-p-fenilén-diamin-hemiszulfát
1545 ÓLOM-BISZ(DIMETILDITIOKARBAMÁT)
Ólom-dimetilditiokarbamát; Bisz(dimetilkarbamoditioat-S,S')-ólom; Ledát; Metil-ledát
1546 2-BRÓM-2(BRÓMMETIL)-GLUTARONITRIL
Glutaronitril, 2-bróm-2-(brómmetil)-; 1,2-Dibróm-2,4-dicianobután; 2-Bróm-2-(brómmetil)pentándinitril; Metildibróm-glutaronitril
1547 1,4-NAFTOKINON
1,4-Naftalindion
1548 DEKAHIDRONAFTALIN (CISZ/TRANSZ IZOMÉR KEVERÉK)
Dekalin; Perhidronaftalin; Biciklo(4.4.0)dekán
1549 2-TERC-BUTILFENOL
o-terc-Butilfenol; 2-(1,1-Dimetiletil)fenol; 2-terc-Butil-1-hidroxibenzol
1550 N-ETIL-N-BENZILANILIN
N-Benzil-N-etilanilin; Etilbenzilanilin; N-Etil-N-fenilbenzil-amin
1551 KOBALT(II)-OXID
1552 DINITOLMID
2-Metil-3,5-dinitrobenzamid; 3,5-Dinitro-2-metilbenzamid
1553 KEMÉNYITÕ
Amilum
1554 FRUKTÓZ
D-Fruktóz; Gyümölcscukor; Arabino-hexulóz; D-(-)-Levulóz
1555 AMMÓNIUM-SZULFAMÁT
Szulfamidsav, monoammónium só; Ammónium-amidoszulfonát; Ammónium-szulfamidát
1556 TRIMETIL-FOSZFIT
Foszforossav, trimetilészter; Trimetoxifoszfin; Metil-foszfit
1557 p-TOLUOLSZULFONAMID
4-Toluolszulfonamid; 4-Metilbenzolszulfonamid; p-Tozilamid
1558 NONOXINOL-9
Nonil-fenoxipolietoxietanol
1559 HIDROXIETILCELLULÓZ
Cellulóz, 2-hidroxietil-éter; 2-Hidroxietilcellulóz
1560 NITROCELLULÓZ, száraz, kevesebb, mint 12,6% nitrogén
Cellulóz-nitrát; Cellulóz-tetranitrát; Piroxillin
1561 ÜZEMANYAGOK DIZEL NO. 2
Dízel olaj No. 2; Gázolaj - nem meghatározott
1562 2,4-XILIDIN
2,4-Dimetilanilin; 4-Amino-1,3-dimetilbenzol; 2-Metil-p-toluidin
1563 2,4,6-TRIBRÓMFENOL
2,4,6-TBP
1564 PENTABRÓMFENOL
2,3,4,5,6-Pentabrómfenol; Pentabrómfenol; Fenol, pentabróm-
1565 KRIOLIT
Alumínium-trinátrium-fluorid; Nátrium-fluoaluminát; Nátrium-alumínium-fluorid; Nátrium-hexafluor-aluminát
1566 1-TETRADECÉN
Tetradec-1-én; alfa-Tetradecén
1567 1-DODECÉN
Dodecén; alfa-Dodecén; alfa-Dodecilén; N-Dodec-1-én; Dodecilén
1568 ETILÉN-GLIKOL-DIMETIL-ÉTER
1,2-Dimetoxietán; 1,2-Etándiol, dimetil-éter; Monoglim; 2,5-Dioxahexán; EGDME
1569 ETILÉN-GLIKOL-DIETIL-ÉTER
1,2-Dietoxietán; 1,2-Etanol, dietil-éter; 3,6-Dioxaoktán; EGDEE
1570 TRIETILÉN-GLIKOL-DIMETIL-ÉTER
2,5,8,11-Tetraoxadodekán; Triglim; 1,2-bis(2-Metoxietoxi)etán; TEGDME
1571 ETILÉN-GLIKOL-MONOHEXIL-ÉTER
2-(Hexiloxi)etanol; n-Hexiglikol; Glikol-monohexil-éter; EGHE
1572 DIETILÉN-GLIKOL-MONOHEXIL-ÉTER
3,6-Dioxa-1-dodekanol; Hexil-karbitol; 2-(2-Hexiloxietoxi)etanol; DEGHE; Hexildigol
1573 PROPILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER
1-Ethoxi-2-propanol; 1-Etoxipropán-2-ol; 2PG1EE
1574 PROPILÉN-GLIKOL-1-ETIL-ÉTER-ACETÁT
1-Etoxi-2-propanol-acetát; 2-Etoxi-1-metiletil-acetát; 1-Etoxy-2-acetoxipropanol; 1-Etoxi-2-propil-acetát; 2PG1EEA; Propán-1,2-diol-etil-éter-acetát
1575 CIKLOTETRAMETILÉN-TETRANITRAMIN
Oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin; Oktogén; HMX
1576 PENTAERITRITOL-TETRANITRÁT
2,2-Bisz(hidroximetil)-1,3-propándioltetranitrát; Pentaeritrit-tetranitrát; PETN
1577 VAS(III)-OXID
Divas-trioxid; Vas-trioxid; Vas-szeszkvioxid
1578 2,4-DIAMINOANIZOL
1,3-Benzoldiamin, 4-metoxi-; 4-Metoxi-3-fenilén-diamin; 4-Metoxi-m-fenilén-diamin; C.I. Oxidation Base 12
1579 2-AMINOANTRAKINON
2-Amino-9,10-antracéndion; 2-Amino-9,10-antrakinon; béta-Aminoantrakinon
1580 NITROZIL-KLORID
Nitrogén-oxiklorid; Nitrogén-klorid-oxid
1581 o-TOLUOLSZULFONAMID
2-Toluolszulfonamid; Toluol-2-szulfonamid; o-Metilbenzolszulfonamid; 2-Metilbenzolszulfonamid
1582 o-DIANIZIDIN
3,3´-Dimetoxibenzidin; 3,3´-Dianizidin; 3,3´-Dimetoxi-4,4'-diaminobifenil; 3,3´-Dimetoxi-[1,1-bifenil]-4,4'-diamin; Fast-blue-B-base
1583 IZO-FTALONITRIL
1,3-Benzoldikarbonitril; Izoftalodinitril; m-Dicianobenzol
1584 BENZALKONIUM-KLORID
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C8-18-alkildimetil kloridok; Alkildimetilbenzilammónium-klorid; Alkildimetil(fenilmetil) kvaterner ammónium-klorid; Ammónium-alkildimetil(fenilmetil)-klorid; Ammónium-alkildimetilbenzil-klorid
1585 KÁLIUM-HIDROGÉN-SZULFÁT
Kénsav, monokálium só; Monokálium-szulfát; Kálium-biszulfát
1586 DIMETIL-DISZULFID
Metil-diszulfid; Diszulfid, dimetil-
1587 METILKLÓR-SZILÁN
Klór(metil)-szilán
1588 KÁLIUM-KARBONÁT (VÍZMENTES)
Szénsav, dikálium só; Dikálium-karbonát
1589 KALCIUM-SZULFÁT (VÍZMENTES)
Kénsav, kalcium só (1:1)
1590 KARBAMID-AMMÓNIUM-NITRÁT
Salétromsav, ammónium só, karbamiddal alkotott keverék
1591 2,5-DINITROTOLUOL
2-Metil-1,4-dinitrobenzol; 2,5-DNT; Toluol, 2,5-dinitro-
1592 CÉZIUM-HIDROXID
1593 n-BUTIL-KLÓRFORMIÁT
Butil-klórformiát; Klórszénsav, butil-észter
1594 IZOBUTIL-KLÓRFORMIÁT
2-Metilpropil-klórformiát; Hangyasav, klór-, izobutil-észter; Klórszénsav, 2-metilpropil-észter; Klórszénsav, izobutil-észter
1595 n-PROPIL-KLÓRFORMIÁT
Propil-klórformiát; Hangyasav, klór-, propil-észter; Klórszénsav, propil-észter
1596 TANTÁL
1597 PARAFFIN OLAJ
Fehér ásványi olaj
1598 PETRÓLEUM-SZULFONSAV, NÁTRIUM SÓ
Nátrium-petróleum-szulfonát; Szulfonsav, petróleum, nátrium só
1599 DIMETIL-FOSZFIT
Dimetil-foszfit; Foszforossav-dimetil-észter; Dimetilfoszforsav-dimetil-észter
1600 N-METILDIETANOLAMIN
2,2`-(Metilimino)biszetanol; Dietanolmetil-amin; Bisz(2-hidroxietil)metil-amin
1601 TIODIGLIKOL
2,2`-Tiodietanol; Di(2-hidroxietil)-szulfid; Dietanolszulfid; Tiodietilén-glikol
1602 C10-13 ALKILBENZOLSZULFONSAV, NÁTRIUM SÓ
Nátrium-alkilbenzolszulfonát; Lineáris alkilbenzolszulfonsav nátrium só; LAS
1603 NÁTRIUM-ARZENIT
Arzénessav, nátrium só; Nátrium-meta-arzenit; Nátrium-dioxoarzenát
1604 1,5-NAFTALINDIOL
1,5-Dihidroxinaftalin; Naftalin-1,5-diol
1605 ANTRAKINON
9,10-Antrakinon; 9,10-Antracéndion
1606 NÁTRIUM-PEROXID
Nátrium-dioxid; Nátrium-szuperoxid; Dinátrium-peroxid
1607 BÁRIUM-KROMÁT
Bárium-kromát (VI); Bárium-kromát (1:1); Krómsav, bárium só 1:1; C.I. 77103; C.I. Pigment Yellow 31
1608 KÁLIUM-DIHIDROGÉN-FOSZFÁT
Kálium-foszfát, monobázikus; Foszforsav, monokálium só
1609 N,N-DIETILANILIN
Fenildietil-amin; (Dietilamino)benzol
1610 1-OKTADEKANOL
Sztearil-alkohol; Oktadekán-1-ol; n-Oktadekanol; 1-Hidroxioktadekán; Oktadecil-alkohol
1611 2,6-DI-TERC-BUTILFENOL
Fenol, 2,6-bisz(1,1-dimetiletil)-; Fenol, 2,6-di-terc-butil-; 2,6-Bisz(1,1-dimetiletil)fenol; 2,6-DTBP
1612 PENTABRÓMDIFENIL-ÉTER (Technikai termék)
Difenil-éter, pentabróm derivátum; 1,1'-Oxibiszpentabrómbenzol
1613 PERFLUOROKTÁNSAV
Perfluorkaprilsav; Pentadekafluoroktánsav; Pentadekafluor-n-oktánsav
1614 PROPILÉN-GLIKOL-n-BUTIL-ÉTER
1-Butoxi-2-propanol; n-Butoxipropanol; 1-Butoxi-2-propán-2-ol
1615 1-TERC-BUTOXI-2-PROPANOL
Propilénglikol-terc-butil-éter; 1-Metil-2-terc-butoxietanol; 1-(1,1-Dimetiletoxi)-2-propanol; PGTBE
1616 1-(2-BUTOXIPROPOXI)-2-PROPANOL
Dipropilén-glikol-monobutil-éter; Dipropilén-glikol-butil-éter; DPGnBE; 1-(2-Metil-2-butoxietoxi)-2-propanol
1617 1-(2-BUTOXI-1-METILETOXI)PROPÁN-2-OL
DPGnBE; Dipropilén-glikol-n-butil-éter
1618 1,4-DIKLÓR-2-NITROBENZOL
2,5-Diklórnitrobenzol; 1-Nitro-2,5-diklórbenzol; Nitro-p-diklórbenzol
1619 n-HEPTÁNTIOL
n-Heptil-tiol; n-Tioheptil-alkohol; 1-Merkaptoheptán; Heptil-merkaptán; Heptán-1-tiol
1620 1-NONÁNTIOL
n-Nonil-merkaptán; n-Noniltiol; 1-Merkaptononán; Nonán-1-tiol
1621 1-UNDEKÁNTIOL
n-Undecil-merkaptán; Undecil-merkaptán; Undekán-1-tiol
1622 1-OKTADEKÁNTIOL
Sztearil-merkaptán; n-Oktadecil-merkaptán; 1-Oktadecil-merkaptán; 1-Merkaptooktadekán; n-Oktadekántiol
1623 2,2'-DITIODIBENZOÉSAV
2, 2'-Ditiobisz[benzoésav]; Benzoésav, 2,2'-ditiobisz-; Bisz(2-karboxifenil)-diszulfid; Difenildiszulfid-2,2'-dikarbonsav; 2,2'-Ditioszalicilsav
1625 ARZÉNSAV (80% VÍZBEN)
orto-Arzénsav oldat
1626 BENZOLSZULFONSAV
Benzolmonoszulfonsav; Fenilszulfonsav
1627 CINK-SZULFID
Cink-monoszulfid
1628 KALCIUM-BROMID
Kalcium-dibromid
1630 DIFOSZGÉN
Hangyasav, triklórmetil-észter; Triklórmetil-klórformiát
1631 AMMÓNIUM-PIKRÁT
Fenol, 2,4,6-trinitro-,ammónium só; Ammónium-karbazoát
1632 MALONALDEHID
Malondialdehid; Propándial; 1,3-Propándialdehid
1633 1-KLÓR-3-NITROBENZOL
Benzol, 1-klór-3-nitro-; m-Klórnitrobenzol
1634 KALCIUM-FORMIÁT
Kalcium-diformiát; Hangyasav, Ca só
1635 N-(1,3-DIMETILBUTIL)-N'-FENIL-p-FENILÉN-DIAMIN
p-Fenilén-diamin, N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-; N-(4-Metil-2-pentil)-N'-fenil-1,4-diaminobenzol; 1,4-Benzoldiamin, N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-; 6PPD
1636 METOXIFLURÁN
2,2-Diklór-1,1-difluoretil-metil-éter; 2,2-Diklór-1,1-difluor-1-metoxietán; Metoflurán; Pentrán
1637 N-METILOLAKRILAMID
N-(Hidroximetil)akrilamid; N-(Hidroximetil)-2-propénamid; Monometilolakrilamid; N-Metanolakrilamid
1638 RÉZ-FTALOCIANIN
29H,31H-Ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32 réz; Réz, (29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32)-, (SP-4-1)-; Tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporfirinftalocianin; C.I. Pigment blue 15
1639 KALCIUM-CIÁNAMID
Kalcium-karbimid; Ciánamid, kalcium só
1641 PERHIDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIAZIN
1,3,5-Triazo-1,3,5-trinitrociklohexán; RDX (Royal Demolition Explosive); Hexogén; Ciklonit; Ciklotrimetiléntrinitramin; Hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin
1642 n-BUTIL-IZOCIANÁT
1-Izocianátobután
1643 CIKLOHEXÁN-1,2DIKARBONSAV-ANHIDRID
1,3-Izobenzofurándion, hexahidro-; Hexahidroizobenzofurán-1,3-dion; Hexahidroftálsav-anhidrid; HHPA
1644 METILHEXAHIDROFTÁLSAV-ANHIDRID
Hexahidrometilftálsav-anhidrid; 1,3-Izobenzofurandion, hexahidrometil-; MHHPA
1645 1,2,3,6-TETRAHIDROMETILFTÁLSAV-ANHIDRID
3a,4,7,7a-Tetrahidrometil-1,3-izobenzofurándion; MTHPA
1651 IZOBUTIL-NITRIT
Salétromsav, 2-metilpropil-észter; Salétromsav, izobutil-észter
1652 2-AMINO-4-KLÓRFENOL
p-Klór-o-aminofenol; 2-Hidroxi-5-klóranilin; 4-Klór-2-aminofenol; C.I. 76525
1653 NÁTRIUM-OXID
Nátrium-monoxid; Didinátrium-oxid; Dinátrium-monoxid
1654 NAFTÉNSAVAK
Naftén karbonsavak
1655 ETILBISZ(2-KLÓRETIL)-AMIN
Bisz(2-klóretil)etil-amin; 2-Klór-N-(2-klóretil)-N-etil-etánamin; 2,2'-Diklór-trietil-amin; HN1; Nitrogén-mustárgáz
1658 2-KLÓR-6-TRIKLÓRMETILPIRIDIN
Nitrapirin; alfa,alfa,alfa,6-Tetraklór-2-pikolin; 2-Klór-6-(triklórmetil)piridin
1659 METIDATION
O,O-Dimetil S-(2,3-dihidro-5-metoxi-2-oxo-1,3,4-tiadiazol-3-ilmetil) foszforoditioát; O,O-Dimetil-S-(5-metoxi-1,3,4-tiadiazolinil-3-metil) ditiofoszfát
1660 ETOPROFOSZ
O-etil-S,S-dipropil-foszforditioát; Ditiofoszforsav, O-etil S,S-dipropil-észter; Etoprop
1661 KÉN-DIKLORID
Klór-szulfid; Diklórszulfán; Monokén-diklorid
1662 1,2-DIMETILHIDRAZIN
Szimmetrikus dimetihidrazin; N,N'-Dimetilhidrazin; SDMH
1664 3-KLÓRPROPÁN-1,2-DIOL (RACEM KEVERÉK)
alfa-Klórhidrin; Glicerin-alfa-monoklórhidrin; Klórhidrin; 3-Klór-1,2-dihidroxipropán; 3-Klór-1,2-propándiol
1665 1-BRÓM-3-KLÓRPROPÁN
1-Klór-3-brómpropán; Trimetilén-klórbromid; BCP
1666 3,3'-DIAMINOBENZIDIN
3,3',4,4'-Bifeniltetramin; (1,1'-Bifenil)-3,3',4,4'-tetraamin; 3,3',4,4'-Difeniltetramin; 3,3',4,4'-Tetraaminobifenil; Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamin
1667 DIFENILÉTER, OKTABRÓM SZÁRMAZÉK
Oktabrómdifenil-éter; 1,1'-Oxibiszoktabrómbenzol; Oktabrómdifenil-oxid
1668 EPTAC (70-75%-OS VIZES OLDAT)
2,3-Epoxipropiltrimetilammónium-klorid; N,N,N-Trimetiloxiránmetánaminium-klorid; Glicidiltrimetilammónium-klorid
1669 CHPTAC (50-70%-OS VÍZES OLDAT)
3-Klór-2-hidroxi-N,N,N-trimetil-1-propánaminium-klorid; (3-Klór-2-hidroxipropil)trimetilammónium-klorid
1670 NÁTRIUM-TETRAHIDROBORÁT
Nátrium-borohidrid
1671 TIOCIÁNSAV
Hidrogén-rodanid
1672 KRIZÉN
Benz[a]fenantrén; 1,2-Benzfenantrén; 1,2,5,6-Dibenznaftalin
1673 TRIFLUORECETSAV
Perfluorecetsav; Trifluoretánsav
1674 ACENAFTÉN
1,2-Dihidroacenaftilén; 1,8-Etilénnaftalin
1675 TRIKLÓRIZOCIANURSAV
1,3,5-Triklór-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; Szimklozén; Triklór-s-triazintrion
1676 ETIDIUM-BROMID
Fenantridinium, 3,8-diamino-5-etil-6-fenil-, bromid; 2,7-Diamino-10-etil-9-fenilfenantridinium-bromid; Homidium-bromid
1677 TRISZ(2-KLÓRETIL)-FOSZFÁT
Tri(béta-klóretil)-foszfát; Trisz(2-klóretil)-ortofoszfát; Etanol, 2-klór-, foszfát (3:1); TCEP
1678 N,N'-DIACETILBENZIDIN
4,4'-Diacetamidobifenil; N,N'-(1,1'-Bifenil)-4,4'-diilbiszacetamid; 4',4'''-Biacetanilid; 4,4'-Diacetilbenzidin; DABZ
1679 GLICIDIL-METAKRILÁT
2,3-Epoxipropil-metakrilát; Glicidil-alfa-metil-akrilát; Metakrilsav, 2,3-epoxipropil-észter; 1-Propanol-2,3-epoxi-metakrilát
1680 2,4-DIAMINO-6-FENIL-1,3,5-TRIAZIN
6-fenil-1,3,5-triazin- 2,4-diildiamin; Benzoguanamin; 6-Fenil-1,3,5-triazin- 2,4-diamin
1681 KLÓRETOXIFOSZ
Tiofoszforsav, O,O-dietil O-(1,2,2,2-tetraklóretil) észter; O,O-Dietil O-(1,2,2,2-tetraklóretil) tiofoszfát
1682 KLÓRMEFOSZ
S-(Klórmetil) O,O-dietil-ditiofoszfát; Tiofoszforsav, S-(klórmetil) O,O-dietil-észter
1683 FLUORESCENT BRIGHTENER 220
C.I. Fluorescent brightener 220; Lásd Megjegyzések.
1684 4-NITRO-BENZOÉSAV
para-Nitrobenzoésav
1685 SZEBACINSAV
1,10-Dekándisav; 1,8-Oktándikarbonsav
1686 2,5-XILIDIN
2,5-Dimetilanilin; 2,5-Dimetilbenzolamin; 1-Amino-2,5-dimetilbenzol; 2-Amino-1,4-dimetilbenzol; 2-Amino-p-xilol; 2-Amino-1,4-xilol
1687 3,5-XILIDIN
3,5-Dimetilanilin; 3,5-Dimetilbenzolamin; 1-Amino-3,5-dimetilbenzol; 5-Amino-m-xylol; 5-Amino-1,3-xylol
1688 TETRANÁTRIUM-ETILÉNDIAMINTETRAACETÁT
Etiléndiamintetraecetsav-tetranátrium só; Ecetsav, (etilén-dinitrilo)tetra-, tetranátrium só; N,N'-Etilén-diamin-diecetsav tetranátrium só; EDTA-Tetranátrium
1689 BISZ(PENTABRÓMFENIL)-ÉTER
Dekabrómdifenil-éter; Dekabrómbifenil-oxid; Dekabrómfenoxibenzol; Benzol 1,1’ oxibisz-, dekabróm származék; DBDPE; DBDPO; DBBE; DBBO
1695 STRONCIUM-KARBONÁT
Stroncianit; Szénsav, stroncium só (1:1)
1696 STRONCIUM-SZULFÁT
Celesztit; Kénsav, stroncium só (1:1); Celesztin
1697 PERFLUORBUTILETILÉN
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluor-1-hexén
1698 CINK-SZULFÁT
Cink-szulfát (vízmentes); Kénsav, cink só (1:1)
1699 NEODEKÁNSAV
2,2-Dimetiloktánsav; 2,2,3,5-Tetrametilhexánsav; 2,4-Dimetil-2-izopropilpentásav; 2,5-Dimetil-2-etilhexánsav
1700 KETOKONAZOL
1701 PENTAERITRITOL-TETRAKISZ(3-(3,5-DI-TERC-BUTIL-4-HIDROXIFENYL)PROPIONÁT)
Tetrakisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxihidrocinnamoiloximetil)metán; Hidrofahéjsav, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-, neopentántetrail észter (8CI); Tetrakisz-(metilén-(3,5-di-(terc)-butil-4-hidrocinnamát)) metán
1702 NIKOTINSAV
3-Piridinkarbonsav; 3-Karboxipiridin; Niacin
1703 NIKOTINAMID
Piridin-3-karboxilamid; 3-Piridinkarboxamid; Niacinamid
1704 KAMFEN
2,2-Dimetil3-metilénbiciklo(2.2.1)heptán; Biciklo(2.2.1)heptán, 2,2-dimetil-3-metilén
1705 DIBUTIL-ADIPÁT
Di-n-butil-adipát; Dibutil-hexándioát; Hexándisav-dibutil-észter
1706 ETIL-terc-BUTILÉTER
ETBE; 2-Etoxi-2-metilpropán; Etil 1,1-dimetiletil-éter
1707 1-KLÓRNAFTALIN
alfa-Klórnaftalin; alfa-Naftil-klorid
1708 2-KLÓR-NAFTALIN
béta-Klórnaftalin; béta-Naftil-klorid
1709 NITROCELLULÓZ (száraz, több. mint 12.6% nitrogén)
Cellulóz-nitrát; Cellulóz-hexanitrát
1710 NÁTRIUM-HIDROGÉN-SZULFID
Nátrium- szulfhidrát; Nátrium-biszulfid; Nátrium-merkaptán; Nátrium-hidroszulfid
1711 1,3-DIKLÓR-2-PROPANOL
alfa-Diklórhidrin; szimm-Glicerin-diklórhidrin; szimm-Diklórizopropil-alkohol; 1,3-Diklórpropán-2-ol
1712 1,1-DIKLÓR-1-FLUORETÁN
Etán, 1,1-diklór-1-fluor; Diklórfluoretán; HCFC-141b; CFC141b
1713 BRÓM-KLORID
Brómklorid
1714 DIIZOPROPIL-BENZOL (keverék)
Benzol, bisz(1-metiletil); Bisz(1-metiletil)benzol
1715 VAS-DIKLORID
Vas(II)-klorid; Ferro-klorid
1716 LINALIL-ACETAT
3,7-dimetil-1,6-octadién-3-il-acetát; 1,5-dimetil-1-vinilhex-4-enil-acetát; Ecetsav, linalool-észter; Linalool-acetát
1717 NÁTRIUM-DITIONIT
Dinátrium-hidroszulfit; Nátrium-hidroszulfit; Nátrium-hiposzulfit
1718 TETRAETILÉNPENTAMIN
3,6,9-Triazaundekametiléndiamin; 1,11-Diamino-3,6,9-triazaundekán; Tetrén; TEPA
1719 2-METILBUT-3-EN-2-OL
3-Hidroxi-3-metilbutén; 2-Metil-3-butén-2-ol; Dimetilvinilmetanol
1720 p-FENETIDIN
4-Etoxianilin; Etil-p-aminofenol; 4-Etoxibenzolamin; 4-Amino-1-etoxibenzol
1721 IMIDAZOL
1,3-Diaza-2,4-ciklopentadién; 1,3-Diazol; Glioxalin
1722 1,3-PENTADIÉN
Penta-1,3-dién; 1-Metilbutadién; Piperilén
1723 2-HIDROXIETIL-AKRILÁT
2-Propénsav, 2-hidroxietil-észter; Etilénglikol-monoakrilát; Akrilsav, hidroxietil-észter
1724 2-HIDROXIETIL-METAKRILÁT
Etilénglikol-monometakrilát; 2-Propénsav, 2-metil-,2-hidroxietil-észter; HEMA
1725 CITRÁL
2,6-Oktadienál,3,7-dimetil-; 3,7-Dimetil-2,6 oktadienál; Lemonal
1727 2,4-DIKLÓRTOLUOL
2,4-Diklór-1-metilbenzol; Benzol, 2,4-diklór-1-metil-; Toluol, 2,4-diklór-
1728 2,6-DIKLÓRTOLUOL
Benzol, 1,3-diklór-2-metil-; Toluol, 2,6-diklór-
1729 1,1-DIFLUORETÁN
Etán, 1,1,-difluor-; Etilén fluorid; HFC-152a; Freon 152a
1730 TRIETIL-FOSZFÁT
Etil-foszfát; Foszforsav, trietil-észter; Trietoxifoszfin-oxid; TEP
1731 KÁLIUM-METILÁT
Metanol, kálium só; Kálium-metanolát; Metoxi-kálium; Kálium-metoxid
1732 DIMETIL-FUMARÁT
Dimetil-(E)-buténdionát; trans-1,2-Etiléndikarbonsav-dimetil-észter
1733 2-BUTIN-1,4-DIOL
1,4-Butindiol; 1,4-Dihidroxi-2-butin; But-2-in-1,4-diol; 2-Butindiol
1734 KALCIUM-SZULFÁT-DIHIDRÁT
Kénsav, kalcium só, dihidrát
1735 DECÉN (IZOMER KEVERÉK)
Decén, Izomerek; Decilén; Decének
1736 KALCIUM-GLUKONÁT
D-Glukonsav, kalcium só (2:1); Kalcium-D-glukonát
1737 NÁTRIUM-GLUKONÁT
D-Glukonsav, mononátrium só; Nátrium-D-glukonát
1738 GLÜKONSAV
D-Glükonsav; 2,3,4,5,6-Pentahidroxihexanánsav
1739 DIETILMALONÁT
DEM; Karbetoxiecet-észter; Etilmalonát; Dietil-propándioát; Malonsav, dietil-észter
1740 VANILLIN
4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehid; 2-Metoxi-4-formilfenol
1741 epszilon-KAPROLAKTON
6-Hidroxikapronsav lakton; 2-Oxepanon; Hexán-6-olid; 1,6-Hexanolid
1742 HIDROXIPROPIL-AKRILÁT, IZOMEREK
Propilén-glikol-monoakrilát; Akrilsav, monoészter propán-1,2-diollal; 2-Propénsav, monoészter propán-1,2-diollal
1743 IZOOKTIL-AKRILÁT
2-Propénsav, izooktil- észter; Akrilsav, izooktil-észter
1744 NÁTRIUM-PERKARBONÁT
Nátrium-karbonát, peroxihidrát
1745 1,3-DIMETILKARBAMID
N,N'-Dimetilurea; szimm-Dimetilkarbamid; N,N'-Dimetilkarbamid
1746 2-METILBUT-3-IN-2-OL
2-Metil-3-butin-2-ol; Etinildimetil-karbinol
1747 HIDROXILAMIN (50% vizes oldat)
Oxammónium
1748 3-METILBUTANAL
Izovaleraldehid; Izopentaldehid; Izopentanal; 3-metilbutiraldehid
1749 TETRAETILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTER
3,6,9,12-Tetraoxotridekanol; 3,6,9,12-Tetraoxatridekán-1-ol; Metoxitetraetilén-glikol
1750 TETRAETILÉN-GLIKOL-BUTIL-ÉTER
3,6,9,12-Tetraoxahexadekán-1-ol; Butoxitetraetilén-glikol
1751 TRIPROPILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTER
[2-(2-Metoximetiletoxi)metiletoxi]propanol; O-Metiltripropilén-glikol
1752 DIPROPILÉN-GLIKOL-METIL-ÉTER-ACETÁT
Propanol, 1(vagy 2)-(2-metoximetiletoxi)-, acetát; Propanol, (2-metoximetiletoxi)-, acetát
1754 ETIOFENKARB
2-(Etiltiometil)fenil-N-metilkarbamát; alfa-(Etiltio)-o-tolil metilkarbamát; 2-[(Etiltio)metil]fenil-metilkarbamát
1755 MEKARBAM
S-(N-etoxkarbonil-N-metilkarbamoilmetil) O, O-dietil-foszforditioát; Etil-N-(dietoxitiofoszforiltio)acetil-N-methikarbamát; Etil-6-etoxi-2-metil-3-oxo-7-oxa-5-tia-2-aza-6-foszfanonanoat 6-szulfid
1756 KLÓRFACINON
2-[2-(4-klórfenil)-2-fenilacetil]indán-1,3-dion; 2-[(4-klórfenil)fenilacetil]-1H-indén-1,3(2H)-dion
1757 DIFACINON
2-(Difenilacetil)indán-1,3-dion; 2-(Difenilacetil)-1H-indén-1,3(2H)-dion
1758 BLASTICIDIN-S
1-(4-amino-1,2-dihidro-2-oxopirimidin-1-il)-4-[(S)-3- amino-=5-(1-metilguanidino)valeramido]-1,2,3,4- tetradeoxi-béta-D-eritro-hex-2-enopiranuronsav; (S)-4-4[[3-amino-5-[(aminoiminometil)metilamino]-=1- oxopentil]amino]-1-[4-amino-2-oxo-1(2H)-pirimidinil]- 1,2,3,4-tetradeoxi-béta-D-eritro-hex-=2- enopiranuronsav
1759 HIDROXI-2-NAFTÉNSAV
3-Hidroxi-2-naftalin-karbonsav; 3-Hidroxi-2-nafténsav; béta-Hidroxinafténsav
1760 3-METILBUT-2-EN-1-OL
2-Butén-1-ol, 3-metil-; 3,3-Dimetilallil-alkohol; Prenil-alkohol; Prenol
1761 1,3-DIKLÓR-2-BUTÉN
2-butén,1,3-diklór-; 1,3-diklórbutilén; 1,3-DCB
1762 p-TOLUOLSZULFONIL-KLORID
Tozil-klorid; 4-Toluolszulfonil-klorid; 4-Metilbenzolszulfonil-klorid
1763 1-KLÓR-2-(KLÓRMETIL)BENZOL
2-Klórbenzil-klorid; alfa, 2-Diklórtoluol; Benzol, 1-klór-2-(klórmetil)-
1764 CIFLUTRIN
Ciklopropánkarbonsav, 2-(2,2-diklórvinil)-3,3-dimetil-, észter és (4-fluor-3-fenoxifenil)hidroxiacetonitril; Ciklopropánkarbonsav, 3-(2,2-diklóretenil)-2,2-dimetil-, ciano(4-fluor-3-fenoxifenil)metil-észter; Alfa-ciano-4-fluor-3-fenoxibenzil 3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát
1765 1-DODEKANOL
Dodecil-alkohol; 1-Hidroxi-dodekán; Lauril-alkohol
1766 METIOKARB
3,5-dimetil-4-(metiltio)fenilmetilkarbamát; 4-metiltio-3,5-xililmetilkarbamát; Fenol,3,5-dimetil-4-(metiltio)metilkarbamát; Merkaptodimetur
1767 TEBUPIRIMFOSZ
Fosztebupirim; 5-(4-klórfenil)-5-dimetoximetil-3-metilimidazolidin-2,4-dion
1768 TERBUFOSZ
S-[[(1,1-dimetiletil) tio] metil]O,O-dietil foszforditioát; S-ter-butiltiometil O,O-dietilfoszforditioát
1769 ÜVEG ROSTOK
Rostüveg; Szintetikus üvegszerű rostok; Folytonos üvegszál; Ásványgyapotok; Lásd Megjegyzések
1770 KÁLIUM-KROMÁT
Dikálium-kromát
1771 KALCIUM-KROMÁT
Kalcium-monokromát; Krómsav, kalcium só (1:1)
1772 5-ETIL-2-METILPIRIDIN
2-Metil-5-etilipiridin; Piridin, 5-etil-2-metil; MEP
1773 2,2-DIMETILPROPÁN
Tetrametilmetán; terc-Pentán; Neopentán; 1,1-Trimetiletán
1774 6. számú FŰTŐOLAJ
Bunker fűtőolaj
1775 KÁLIUM-CINK-KROMÁT-HIDROXID
C.I. Pigment sárga 36:1; Cink-kálium-kromát
1776 2,3,3,3-TETRAFLUORPROPÉN
2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-én; HFO-1234yf; R1234YF
1777 HIDROGÉNFLUORID (70%-OS VIZES OLDAT)
1779 TETRAFLUOR-ETILÉN
TFE; Hűtőgáz R1114; 1,1,2,2-Tetrafluoretén; Perfluoretilén; Perfluoretén; Tetrafluoretén; Etilén-tetrafluorid
1780 CINK-OXID (NANOFORMA)
Cink-monoxid; Cink-oxid nano; Cink-oxid részecskék <100nm; Oxicink
1782 TITÁN-DIOXID (NANOFORMA) P25
1783 TOLUOL-DIIZOCIANÁT (2,4- és 2,6- izomerek 80/20 arányú keveréke)
TDI 80/20; m-Tolilidén-diizocianát
1784 ORTO-FTÁLALDEHID
Ftálaldehid; Benzol-1,2-dikarbaldehid