ipcsmail@who.int

International Chemical Safety Cards (ICSC) -tietokanta

Kansainväliset kemikaalikortit (ICSCs)

Hae kemikaalikorttia

Kemikaalin nimi tai synonyymi
CAS-numero
YK-numero
ICSC-numero

Haku löysi seuraavat kemikaalikortit

0001 VETY
0002 1,2-DIBROMI-3-KLOORIPROPAANI
3-Kloori-1,2-dibromipropaani; DBCP; 1-Kloori-2,3-dibromipropaani
0003 LYIJYKROMAATTI
Kromihappo, lyijy(II)suola (1:1)
0004 METYYLI-ISOSYANAATTI
Isosyanaattimetaani; Isosyanaattihappo, metyyliesteri
0005 PARAKVATTI-DIKLORIDI
Parakvatti; 1,1-Dimetyyli-4,4'-bipyridiniumdikloridi
0006 PARATIONI
O,O-Dietyyli-O-(4-nitrofenyyli)fosforitioaatti; Fosforitiohappo, O,O-dietyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri; Etyyliparationi
0007 FOSGEENI
Karbonyylikloridi; Kloroformyylikloridi
0008 TETRAETYYLILYIJY
Lyijytetraetyyli; TEL
0009 ASETALDEHYDI
Etikkahappoaldehydi; Etanaali; Etyylialdehydi
0010 ALLYYLIKLORIDI
3-Kloori-1-propeeni; 3-Klooripropyleeni; Klooriallyleeni
0011 ANILIINI
Bentseeniamiini; Aminobentseeni; Fenyyliamiini
0012 ANTIMONITRIOKSIDI
Antimoniseskvioksidi; Antimoni(III)oksidi; Antimonivalkoinen; CI 77052
0013 ARSEENI
Harmaa arseeni
0014 KRYSOTIILI
Asbesti; Valkoinen asbesti; Serpentiini krysotiili
0015 BENTSEENI
Sykloheksatrieeni; Bentsoli
0016 BENTSYYLIKLORIDI
alfa-Klooritolueeni; (Kloorimetyyli)bentseeni; Tolyylikloridi
0017 1,3-BUTADIEENI
Divinyyli; Vinyylietyleeni; Bietyleeni; Erytreeni; Pyrrolyleeni; Buta-1,3-dieeni
0018 n-BUTYYLIMERKAPTAANI
1-Butaanitioli; Butyylimerkaptaani; Tiobutyylialkoholi
0019 2-METYYLI-2-PROPAANITIOLI
tert-Butyylimerkaptaani
0020 KADMIUM
0021 HIILIDIOKSIDI
Hiilihappokaasu; Hiilianhydridi
0022 HIILIDISULFIDI
Rikkihiili; Hiilibisulfidi; Hiilisulfidi
0023 HIILIMONOKSIDI
Häkä; Hiilioksidi
0024 HIILITETRAKLORIDI
Tetrakloorimetaani; Tetrakloorihiili; Tetra
0025 1-HEKSADEKAANITIOLI
Heksadekyylimerkaptaani; 1-Merkaptoheksadekaani; Setyylimerkaptaani; Heksadekaani-1-tioli
0026 4-KLOORIANILIINI
p-Klooriaminobentseeni; p-Kloorianiliini
0027 KLOROFORMI
Trikloorimetaani; Metaanitrikloridi; Formyylikloridi
0028 2-KLOORI-1-NITROBENTSEENI
o-Kloorinitrobentseeni; o-Nitroklooribentseeni; 1-Kloori-2-nitrobentseeni
0029 KROMI
0030 o-KRESOLI
2-Hydroksi-1-metyylibentseeni; 2-Metyylifenoli; orto-Hydroksitolueeni; 2-Kresoli
0031 p-KRESOLI
4-Hydroksi-1-metyylibentseeni; 4-Metyylifenoli; para-Hydroksitolueeni; 4-Kresoli
0032 SYKLOHEKSAANITIOLI
Sykloheksyylimerkaptaani
0033 2,4-D
2,4-Dikloorifenoksietikkahappo; 2,4-D-happo
0034 DDT
p,p'-DDT; Diklooridifenyylitrikloorietaani; 1,1,1-Trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani; 2,2-bis(p-Kloorifenyyli)-1,1,1-trikloorietaani; 1,1'-(2,2,2-Trikloorietyylideeni)bis(4-klooribentseeni)
0035 1-DEKAANITIOLI
Dekyylimerkaptaani
0036 DIBUTYYLIFTALAATTI
1,2-Bentseeni-dikarboksyylihappodibutyyliesteri; Di-n-butyyliftalaatti
0037 1,4-DIKLOORIBENTSEENI
p-Diklooribentseeni; PDCB
0038 DIKLORPROPPI
2,(2,4-Dikloorifenoksi)propionihappo; 2,4-DP; Diklooriproppi
0039 DIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI
2-(2-Etoksietoksi)etanoli; 3,6-Dioksa-1-oktanoli; DEGEE
0040 DIETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI
2-(2-Metoksietoksi)etanoli; DEGME
0041 1,4-DIOKSAANI
1,4-Dietyleenidioksidi; Dioksaani; para-Dioksaani
0042 1-DODEKAANITIOLI
Dodekyylimerkaptaani; Lauryylimerkaptaani
0043 EPIKLOORIHYDRIINI
1-Kloori-2,3-epoksipropaani; gamma-Klooripropyleenioksidi; 2-(Kloorimetyyli)oksiraani
0044 ETANOLI (VEDETÖN)
Etyylialkoholi; Absoluuttinen etanoli; Metyylikarbinoli; Vilja-alkoholi
0045 ETYLEENIDIBROMIDI
1,2-Dibromietaani; EDB
0046 FLUORI
0047 TRIKLOORIFLUORIMETAANI
Trikloorimonofluorimetaani; Fluoritrikloorimetaani; CFC 11; R 11
0048 DIKLOORIDIFLUORIMETAANI
Difluoridikloorimetaani; R 12; CFC 12
0049 KLOORIDIFLUORIMETAANI
HCFC-22; R-22; Freoni R22; Monoklooridifluorimetaani; Metaani, klooridifluori-; HCFC 22; R 22
0050 1,1,2-TRIKLOORI-1,2,2-TRIFLUORIETAANI
Triklooritrifluorietaani; CFC 113; R 113
0051 HEKSAKLOORIETAANI
Perkloorietaani; Hiiliheksakloridi
0052 LYIJY
Lyijy metalli
0053 LINDAANI
gamma-1,2,3,4,5,6-Heksakoorisykloheksaani; gamma-BHC; gamma-HCH
0054 MCPA
4-Kloori-2-metyylifenoksietikkahappo; 4-Kloori-o-tolyylioksietikkahappo; 2-Metyyli-4-kloorifenoksietikkahappo
0055 MEKOPROPPI
2-(4-Kloori-o-tolyylioksi)propionihappo; 2-(4-Kloori-2-metyylifenoksi)propanonihappo; MCPP
0056 ELOHOPEA
Nestemäinen elohopea
0057 METANOLI
Metyylialkoholi; Karbinoli; Puusprii; Metyylihydraatti
0058 DIKLOORIMETAANI
Metyleenikloridi; DCM
0059 ETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI
2-Butoksietanoli; Monobutyyliglykolieetteri; Butyylioksitoli; EGBE; Butyylisellosolvi
0060 ETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI
Sellosolvi; EGEE; 2-Etoksietanoli; Monoetyyliglykolieetteri; Oksitoli
0061 ETYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI
2-Metoksietanoli; Monometyyliglykolieetteri; Metyylioksitoli; EGME; Metyylisellosolvi
0062 NIKKELI
Metallinen nikkeli
0063 NIKKELI(II)SULFAATTI
Nikkelisulfaatti; Nikkeli(2+)sulfaatti
0064 NIKKELIKARBONYYLI
Nikkelitetrakarbonyyli
0065 NITROBENTSEENI
0066 p-NITROFENOLI
4-Nitrofenoli; 4-Hydroksibentseeni
0067 TYPPIOKSIDUULI
Dityppimonoksidi; Ilokaasu; Dityppioksidi
0068 OTSONI
0069 PENTAKLOORIFENOLI
0070 FENOLI
Karbolihappo; Fenyylihappo; Hydroksibentseeni
0071 KINOLIINI
1-Bentsatseeni; Bentso(b)pyridiini; 1-Atsanaftaleeni; Leukoliini
0072 SELEENI
0073 STYREENI
Vinyylibentseeni; Fenyylietyleeni; Etenyylibentseeni
0074 RIKKIDIOKSIDI
Rikkianhydridi
0075 (2,4,5-TRIKLOORIFENOKSI)ETIKKAHAPPO
2,4,5-T
0076 TETRAKLOORIETYLEENI
PER; Etyleenitetrakloridi; PERC; Tetracap; 1,1,2,2-Tetrakloorieteeni; 1,1,2,2-Tetrakloorietyleeni; Perkloorietyleeni; Tetrakloorieteeni
0077 TALLIUM
Tallium (metalli)
0078 TOLUEENI
Metyylibentseeni; Toluoli; Fenyylimetaani
0079 1,1,1-TRIKLOORIETAANI
Metyylikloroformi; Metyylitrikloorimetaani; alfa-Trikloorietaani
0080 1,1,2-TRIKLOORIETAANI
Vinyylitrikloridi; beta-Trikloorietaani
0081 TRIKLOORIETYLEENI
1,1,2-Trikloorietyleeni; Trikloorieteeni; Etyleenitrikloridi; Asetyleenitrikloridi; TCE
0082 VINYYLIKLORIDI
Kloorieteeni; Kloorietyleeni; Vinyylikloridimonomeeri (VCM)
0083 VINYLIDEENIKLORIDI
1,1-Dikloorieteeni; 1,1-Dikloorietyleeni; VDC
0084 o-KSYLEENI
orto-Ksyleeni; 1,2-Dimetyylibentseeni; o-Ksyloli
0085 m-KSYLEENI
meta-Ksyleeni; 1,3-Dimetyylibentseeni; m-Ksyloli
0086 p-KSYLEENI
para-Ksyleeni; 1,4-Dimetyylibentseeni; p-Ksyloli
0087 ASETONI
2-Propanoni; Dimetyyliketoni; Metyyliketoni
0088 ASETONITRIILI
Metyylisyanidi; Syaanimetaani; Etaaninitriili; Metaanikarbonitriili
0089 ASETYLEENI
Etiini; Etyyni
0090 AKROLEIINI
2-Propenaali; Akryylialdehydi; Prop-2-enaali
0091 AKRYYLIAMIDI
Prop-2-eeniamidi; Akryylihappoamidi; Vinyyliamidi
0092 AKRYYLINITRIILI
Syanoetyleeni; 2-Propeeninitriili; Vinyylisyanidi
0093 2,2'-DIPYRIDYYLI
2,2'-Bipyridiini; alfa,alfa'-Bipyridyyli; 2,2'-Bipyridyyli; 2-(2-Pyridyyli)pyridiini
0094 ALDIKARBI
2-Metyyli-2-(metyylitio)propionialdehydi-O-(metyylikarbamoyyli)oksiimi; 2-Metyyli-2-(metyylitio)propanaali-O-((metyyliamino)karbonyyli)oksiimi
0095 ALLYYLIALKOHOLI
Vinyylikarbinoli; Propenyylialkoholi; 2-Propeeni-1-oli; 3-Hydroksipropeeni
0096 ALLYYLIGLYSIDYYLIEETTERI
((2-Propenyylioksi)metyyli)oksiraani; Allyyli-2,3-epoksipropyylieetteri; 1-Allyylioksi-2,3-epoksipropaani; 2-Propenyylioksi-2,3-epoksipropaani
0097 AMINOKARBI
4-Dimetyyliamino-m-tolyyli-N-metyylikarbamaatti; 4-Dimetyyliamiini-m-kresyylimetyylikarbamaatti
0098 AMITRATSI
N-Metyylibis(2,4-ksylyyli-iminometyyli)amiini; N,N'-(Metyyli-iminodimetyyli-idyyni)bis-2,4-ksylidiini; N,N-bis(2,4-Ksylyyli-iminometyyli)metyyliamiini
0099 ATRATSIINI
2-Kloori-4-etyyliamiini-6-isopropyyliamiini-1,3,5-triatsiini; 6-Kloori-N-etyyli-N'-(1-metyylietyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini; 2-Kloori-4-etyyliamino-6-isopropyyliamino-s-triatsiini
0100 ETYLEENI-IMIINI
Atsiridiini; Atsasyklopropaani; Dihydro-1H-atsiriini
0101 BENTSAALIKLORIDI
Dikloorimetyylibentseeni; Bentsylideenikloridi; alfa, alfa-Diklooritolueeni; Bentsyylidikloridi
0102 BENTSALDEHYDI
Bentsoealdehydi; Manteliöljy (synteettinen); Bentseenikarbonaali
0103 BENTSOEHAPPO
Bentseenikarboksyylihappo; Fenyylikarboksyylihappo
0104 BENTSO(a)PYREENI
Bents(a)pyreeni; 3,4-Bentsopyreeni; Bentso(d,e,f)kryseeni
0105 BENTSOTRIKLORIDI
alfa,alfa,alfa-Triklooritolueeni; Trikloorifenyylimetaani; Fenyylikloroformi; (Trikloorimetyyli)bentseeni
0106 BIFENYYLI
Difenyyli; Fenyylibentseeni; Dibentseeni
0107 BROMI
0108 BROMOFORMI
Tribromimetaani; Metyylitribromidi
0109 METYYLIBROMIDI
Bromimetaani; Monobromimetaani
0110 1,4-BUTAANIDIOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI
1,4-Bis(2,3-epoksipropoksi)butaani; 1,4-Butaanidiglysidyylieetteri
0111 1-BUTANOLI
n-Butanoli; n-Butyylialkoholi; Propyylikarbinoli; Butan-1-oli; Butyylialkoholi
0112 2-BUTANOLI
sek-Butyylialkoholi; Butan-2-oli; 1-Metyylipropanoli; Metyylietyylikarbinoli; Butyleenihydraatti
0113 ISOBUTANOLI
2-Metyyli-1-propanoli; Isopropyylikarbinoli; Isobutyylialkoholi
0114 tert-BUTANOLI
tert-Butyylialkoholi; 2-Metyyli-2-propanoli; Trimetyylikarbinoli; 2-Metyylipropan-2-oli; 1,1-Dimetyylietanoli
0115 n-BUTYYLIGLYSIDYYLIEETTERI
BGE; 1-Butoksi-2,3-epoksipropaani; 2,3-Epoksipropyylibutyylieetteri; (Butoksimetyyli)oksiraani
0116 KADMIUMKLORIDI
Kadmiumdikloridi
0117 KADMIUMOKSIDI
Kadmiummonoksidi
0118 KAPROLAKTAAMI
Heksahydro-2H-atsepin-2-oni; epsilon-Kaprolaktaami
0119 KAPTAFOLI
N-(1,1,2,2-Tetrakloorietyylitio)sykloheks-4-eeni-1,2-dikarboksi-imidi; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrakloorietaanisulfenyyli)ftaali-imidi
0120 KAPTAANI
1,2,3,6-Tetrahydro-N-(trikloorimetyylitio)ftaali-imidi; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-((trikloorimetyyli)tio)-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni
0121 KARBARYYLI
1-Naftalenolimetyylikarbamaatti; 1-Naftyylimetyylikarbamaatti; Metyylikarbamihappo-1-naftyyliesteri; 1-Naftalenyylimetyylikarbamaatti
0122 KARBOFURAANI
2,3-Dihydro-2,2-dimetyylibentsofuran-7-yylimetyylikarbamaatti; 2,3-Dihydro-2,2-dimetyyli-7-bentsofuranyylimetyylikarbamaatti; 2,2-Dimetyyli-2,3-dihydro-7-bentsofuranyyli-N-metyylikarbamaatti
0123 KERAAMISET KUIDUT (ALUMIINISILIKAATTI)
Tulenkestävät keraamiset kuidut; RCF
0124 KLORDIMEFORMI
Klorfenamidiini; N'-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiini; N'-(4-Kloori-2-metyylifenyyli)-N,N-dimetyylimetaani-imidamidi
0125 KLORDIMEFORMIHYDROKLORIDI
N'-(4-Kloori-o-tolyyli)-N,N-dimetyyliformamidiinimonohydrokloridi; N'-(4-Kloori-2-metyylifenyyli)-N,N-dimetyylimetaani-imidamidihydrokloridi
0126 KLOORI
0127 KLOORIDIOKSIDI
Kloorioksidi; Klooriperoksidi; Kloori(IV)oksidi
0128 2-KLOORIASETOFENONI
2-Kloori-1-fenyylietanoni; alfa-Klooriasetofenoni; Fenasyylikloridi
0129 2-KLOORIANILIINI
2-Klooriaminobentseeni; 1-Amino-2-klooribentseeni; o-Kloorianiliini
0130 3-KLOORIANILIINI
1-Amino-3-klooribentseeni; 3-Klooribentseeniamiini; m-Kloorianiliini
0131 4-KLOORI-meta-KRESOLI
p-Kloori-m-kresoli; 2-Kloori-5-hydroksitolueeni; 4-Kloori-3-metyylifenoli
0132 1-KLOORIETAANI
Etyylikloridi; Monokloorietaani
0133 KLOROPREENI
2-Kloori-1,3-butadieeni; 2-Klooributadieeni; beta-Kloropreeni
0134 KLOROTALONIILI
Tetrakloori-isoftaalinitriili; 2,4,5,6-Tetakloori-1,3-bentseenidikarbonitriili; 2,4,5,6-Tetrakloori-3-syanobentsonitriili
0135 o-KRESYYLIGLYSIDYYLIEETTERI
1,2-Epoksi-3-(o-tolyylioksi)propaani; Glysidyyli-2-metyylifenyylieetteri; 2,3-Epoksi-o-tolyylieetteri; ((2-Metyylifenoksi)metyyli)oksiraani
0136 SYAANIBROMIDI
Bromisyanidi; Syanobromidi; Bromisyaani
0137 DIATSINONI
O,O-Dietyyli-O-(2-isopropyyli-6-metyylipyrimidiini-4-yyli)fosforotioaatti; Fosforotiohappo O,O-dietyyli-O-(6-metyyli-2-(1-metyylietyyli)-4-pyrimidinyyli)esteri
0138 HAPPI
0139 DIKAMBA
3,6-Dikloori-2-metoksibentsoehappo
0140 2,3-DIKLOORIANILIINI
2,3-Diklooribentseeniamiini
0141 2,4-DIKLOORIANILIINI
1-Amino-2,4-diklooribentseeni; 2,4-Diklooribentseeniamiini
0142 2,5-DIKLOORIANILIINI
p-Dikloorianiliini; 1-Amino-2,5-diklooribentseeni; 2,5-Diklooribentseeniamiini
0143 2,6-DIKLOORIANILIINI
2,6-Diklooribentseeniamiini
0144 3,4-DIKLOORIANILIINI
1-Amino-3,4-diklooribentseeni; 3,4-Diklooribentseeniamiini
0145 DI(2,3-EPOKSIPROPYYLI)EETTERI
bis(2,3-Epoksipropyyli)eetteri; Diglysidyylieetteri; 2,2'-(Oksibis(metyleeni))bis-oksiraani; DGE
0146 DIETYLEENIGLYKOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI
bis(2-(2,3-Epoksipropoksi)etyyli)eetteri; 2,2'-(Oksibix(2,1-etaanidiyylioksimetyleeni))bis-oksiraani
0147 1,1-DIMETYYLIHYDRATSIINI
Dimetyylihydratsiini; N,N-Dimetyylihydratsiini; UDMH
0148 DIMETYYLISULFAATTI
Rikkihappodimetyyliesteri; Dimetyylimonosulfaatti; DMS
0149 DINOSEBI
2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenoli; 2-(1-Metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenoli; 2,4-Dinitro-6-(1-metyylipropyyli)fenoli; 2,4-Dinitro-6-sek-butyylifenoli
0150 m-KLOORIFENOLI
3-Kloorifenoli; 3-Kloori-1-hydroksibentseeni; 3-Hydroksiklooribentseeni
0151 DIFENYYLIPROPAANIDIGLYSIDYYLIEETTERI
bis[4-(2,3-Epoksipropoksi)fenyyli]propaani; Dimetyylimetaanidiglysidyylieetteri; Bisfenoli A diglysidyylieetteri
0152 ETANOLAMIINI
2-Hydroksietyyliamiini; 2-Aminoetanoli
0153 ETYYLIAMIINI
Etaaniamiini; Aminoetaani
0154 ARGON
0155 ETYLEENIOKSIDI
1,2-Epoksietaani; Oksiraani; Dimetyleenioksidi
0156 FOLPETTI
N-(Trikloorimetyylitio)ftaali-imidi; 2-{(Trikloorimetyyli)tio}-1H-isoindoli-1,3(2H)-dioni
0157 LASIVILLA
0158 GLUTAARIALDEHYDI
Pentaanidiaali; Glutaaridialdehydi; Glutaraali; Glutaraldehydi
0159 GLYSIDOLI
2,3-Epoksi-1-propanoli; Oksiraanimetanoli; 3-Hydroksipropyleenioksidi
0160 GLYFOSAATTI
N-(Fosfonometyyli)glysiini
0161 HEKSAKL0ROFEENI
2,2'-Metyleeni-bis(3,4,6-trikloorifenoli); HCP
0162 HEKSAMETYYLIFOSFORITRIAMIDI
Heksametyylifosforiamidi; Heksametyylifosfamidi; HMPA
0163 KLOORIVETY
Vetykloridi, vedetön; Kloorivetyhappo, vedetön
0164 VETYPEROKSIDI (>60% VESILIUOS)
Hydroperoksidi; Vetysuperoksidi; Perhydroli
0165 RIKKIVETY
Vetysulfidi
0166 HYDROKINONI
1,4-Dihydroksibentseeni; Hydrokinoli; Kinoli
0167 JODI
0168 RAUTAPENTAKARBONYYLI
Rautakarbonyyli
0169 ISOFORONI
1,1,3-Trimetyyli-3-syklohekseeni-5-oni; 3,5,5-Trimetyyli-2-syklohekseeni-1-oni; Isoasetoforoni
0170 KUMEENI
(1-Metyylietyyli)bentseeni; 2-Fenyylipropaani; Isopropyylibentseeni
0171 ISOPROPYYLIGLYSIDYYLIEETTERI
1,2-Epoksi-3-isopropoksipropaani; IGE; (Isopropoksimetyyli)oksiraani
0172 MALATIONI
Dietyyli(dimetoksitiofosforyylitio)sukkinaatti; S-1,2-bis(Etoksikarbonyyli)etyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti; Butaanidiohappo, [(dimetoksifosfinotioyyli)tio]-, dietyyliesteri
0173 MANEBI
Mangaani, etyleenibis(ditiokarbamaatti); ((1,2-Etaanidiyylibis(karbamoditioaatti))(2-))mangaani; Mangaanietyleeni-1,2-ditiokarbamaatti
0174 MANGAANI
0175 MANGAANIDIOKSIDI
Mangaani(IV)oksidi; Mangaaniperoksidi
0176 METAMIDOFOSSI
O,S-Dimetyylifosforiamiditioaatti
0177 METOMYYLI
S-Metyyli-N-(metyylikarbamoyylioksi)tioasetimidaatti; Etaanimidotiohappo, N-{[(metyyliamino)karbonyyli]oksi}-, metyyliesteri; Metyyli-N-{(metyyliamino)karbonyylioksi}etaanimidotioaatti
0178 METYYLIAMIINI
Metaaniamiini; Aminometaani; Monometyyliamiini
0179 METYYLIETYYLIKETONI
Etyylimetyyliketoni; 2-Butanoni; MEK; Metyyliasetoni; Metyylipropanoni
0180 METYYLIHYDRATSIINI
Monometyylihydratsiini; MMH
0181 MONOKROTOFOSSI
Dimetyyli-1-metyyli-2-(metyylikarbamoyyli)vinyylifosfaatti; Fosforihappo, dimetyyli 1-metyyli-3-(methyyliamino)-3-okso-1-propenyyliesteri, (E)-; (E)-Dimetyyli-1-metyyli-3-(metyyliamino-3-okso-1-propenyylifosfaatti
0182 NEOPENTYYLIGLYKOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI
2,2'-(2,2-Dimetyyli-1,3 propaanidiyyli)bis(oksimetyleeni)bisoksiraani; 1,3-bis(2,3-Epoksipropoksi)-2,2-dimetyylipropaani
0183 TYPPIHAPPO (>70% vesiliuos)
Typpihappo (väkevöity, 70%)
0184 KALIUMNITRAATTI
Salpietari
0185 NATRIUMNITRAATTI
Chilen salpietari
0186 NITROGLYSERIINI
Glyseryylitrinitraatti; Glyserolitrinitraatti; 1,2,3-Propaanitriolitrinitraatti
0187 2-NITROPROPAANI
Isonitropropaani; Dimetyylinitrometaani; sek-Nitropropaani; 2-NP
0188 FENYYLIGLYSIDYYLIEETTERI
1,2-Epoksi-3-fenoksipropaani; 2,3-Epoksipropyylifenyylieetteri; Fenoksimetyylioksiraani; PGE
0189 FOSFAMIDONI
2-Kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti; 2-Kloori-3-(dietyyliamino)-1-metyyli-3-okso-1-propenyylidimetyylifosfaatti; Dimetyylifosfaattiesteri-2-kloori-N,N-dietyyli-3-hydroksikrotonamidi; O,O-Dimetyyli-O-(2-kloori-2-dietyylikarbamoyyli-1-metyylivinyyli)fosfaatti
0190 FOSFORIOKSIKLORIDI
Fosforyylikloridi; Trikloorifosforioksidi; Trikloorifosfiinioksidi
0191 PROPOKSUURI
2-Isopropoksifenyylimetyylikarbamaatti; Fenoli, 2-(1-metyylietoksi)-,metyylikarbamaatti; 2-(1-Metyylietoksifenyyli)metyylikarbamaatti; PHC
0192 PROPYLEENIOKSIDI
1,2-Epoksipropaani; Metyylioksiraani; Metyylietyleenioksidi; Propeenioksidi
0193 RESORSINOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI
Diglysidyyliresorsinolieetteri; m-bis(2,3-Epoksipropoksi)bentseeni; 1,3-Diglysidyylioksibentseeni
0194 MINERAALIVILLA
Kivivilla
0195 KUONAVILLA
0196 NATRIUMBROMAATTI
Bromihappo, natriumsuola
0197 STRYKNIINI
Stryknidiini-10-oni
0198 SULFURYYLIKLORIDI
Sulfuryylidikloridi; Sulfonyylikloridi; Rikkikloorioksidi
0199 TEMEFOSSI
O,O,O',O'-Tetrametyyli-O,O'-tiodi-p-pfenyleenibis(fosforitioaatti); O,O'-(Tiodi-4,1-fenyleeni)bis(O,O-dimetyylifosforitioatti)
0200 TETRAMETYYLILYIJY
Tetrametyyliplumbaani; Lyijytetrametyyli
0201 TRIALLAATTI
S-2,3,3-Triklooriallyylidi-isopropyylitiokarbamaatti; S-(2,3,3-Trikloori-2-propenyyli)bis(1-metyylietyyli)karbamotioaatti
0202 TRIETATSIINI
2-Kloori-4-(dietyyliamino)-6-(ethyyliamino)-s-triatsiini; 1,3,5-Triatsiini-2,4-diamiini, 6-kloori-N,N,N'-trietyyli-
0203 TRIETYYLIAMIINI
N,N-Dietyylietaaniamiini
0204 TRIETYLEENIGLYKOLIDIGLYSIDYYLIEETTERI
Diglysidyylitrietyleeniglykoli; 2,2'-(2,5,8,11-Tetraoksa-1,12-dodekaanidiyyli)bisoksiraani; 1,2:15,16-Diepoksi-4,7,10,13-tetraoksaheksadekaani
0205 TRIFLURALIINI
alfa, alfa, alfa-Trifluori-2,6-dinitro-N,N-dipropyyli-p-toluidiini; 2,6-Dinitro-N,N-dipropyyli-4-(trifluorometyyli)bentseeniamiini
0206 TRIMETYYLIAMIINI
N,N-Dimetyylimetaaniamiini; TMA
0208 SINKKIOKSIDI
Sinkkivalkoinen; Sinkkimonoksidi; C.I. pigmentti valkoinen 4
0209 ETIKKAHAPPOANHYDRIDI
Etikkahapon anhydridi; Etikka-anhydridi; Asetyylioksidi; Asetanhydridi
0210 ASETYYLIKLORIDI
Etikkahappokloridi; Klooriasetyyli
0211 ADIPONITRIILI
1,4-Disyanobutaani; Adipiinihapponitriili; Tetrametyleenisyanidi
0212 ALLETRIINI
(RS)-3-Allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1RS)-cis-trans-krysantemaatti; 2-Metyyli-4-okso-3-(2-propenyyli)-2-syklopent-1-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0213 d-ALLETRIINI
(RS)-3-Allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R)-cis-trans-krysantemaatti; 2-Metyyli-4-okso-3-(2-propenyyli)-2-syklopent-1-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0214 2-AMINOPYRIDIINI
o-Aminopyridiini; alfa-Aminopyridiini
0215 AMMONIUMHYDROKSIDI (10-35% liuos)
Ammoniakin vesiliuos; Ammoniumhydraatti
0216 AMMONIUMNITRAATTI
Typpihappo, ammoniumsuola
0217 AMMONIUMFOSFAATTI, KAKSIEMÄKSINEN
Diammoniumvetyfosfaatti; Ammoniumfosfaatti, sekundaarinen
0218 n-AMYYLIASETAATTI
n-Pentyyliasetaatti; 1-Pentyyliasetaatti; Etikkahappo, 1-pentyyliesteri
0219 sek-AMYYLIASETAATTI
2-Pentyyliasetaatti; Etikkahappo, 2-pentyyliesteri; 1-Metyylibutyyliasetaatti
0220 ANTIMONIPENTAFLUORIDI
Antimoni(V)fluoridi
0222 ARSIINI
Arseenitrihydridi; Arseenivety; Vetyarsenidi
0224 BENTSIDIINI
(1,1'-Bifenyyli)-4,4'-diamiini; 4,4'-Diaminobifenyyli; p-Diaminodifenyyli; Bifenyyli-4,4'-yleenidiamiini
0225 BENTSOYYLIPEROKSIDI
Dibentsoyyliperoksidi; Bentsoyylisuperoksidi
0226 BERYLLIUM
Glusinium
0227 BIOALLETRIINI
(RS)-3-Allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1R)-trans-krysantemaatti; 2-Metyyli-4-okso-3-(2-propenyyli)-2-syklopent-1-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0228 S-BIOALLETRIINI
(S)-3-Allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli(1S)-trans-krysantemaatti; 2-Metyyli-4-okso-3-(2-propenyyli)-2-syklopent-1-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0229 BIORESMETRIINI
(5-Bentsyyli-3-furyyli)metyyli(1R)-trans-krysantemaaatti; (5-(Fenyylimetyyli)-3-furanyyli)metyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0230 BOORITRIBROMIDI
Tribromiboraani; Boori(III)bromidi; Booribromidi
0231 BOORITRIFLUORIDI
Trifluoriboraani
0232 BUTAANI
n-Butaani
0233 ASETAMIDI
Etikkahappoamidi; Etaaniamidi; Asetamidihappo; Metaanikarboksiamidi
0234 KLORAALIHYDRAATTI
Triklooriasetaldehydimonohydraatti; 2,2,2-Trikloori-1,1-etaanidioli; Kloraali
0235 KLOORIETIKKAHAPPO
Kloorietaanihappo; Monokloorietikkahappo; MCA
0236 2-KLOORIETANOLI
Etyyleenikloorihydriini; 2-Kloorietyylialkoholi; Glykolikloorihydriini
0237 bis(KLOORIMETYYLI)EETTERI
BCME; sym-Dikloorimetyylieetteri; 1,1'-Diklooridimetyylieetteri; Oksibis(kloorimetaani); Kloori(kloorimetoksi)metaani
0238 KLOORIMETYYLIMETYYLIEETTERI
Klooridimetyylieetteri; Dimetyylikloorieetteri; Kloorimetoksimetaani
0239 KISMETRIINI
(5-Bentsyyli-3-furyyli)metyyli (1R)-cis-krysantemaatti; (5-(Fenyylimetyyli)-3-furanyyli)metyyli 2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-1-propenyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0240 KUPARI
0241 KROTONALDEHYDI
Propyleenialdehydi; 2-Butenaali; ß-Metyyliakroleiini; Metyylipropenaali
0242 SYKLOHEKSAANI
Heksahydrobentseeni; Heksametyleeni; Heksanafteeni
0243 SYKLOHEKSANOLI
Sykloheksyylialkoholi; Heksahydrofenoli; Heksaliini
0244 SYKLOHEKSIMIDI
4-(2-(3,5-Dimetyyli-2-oksosykloheksyyli)-2-hydroksietyyli); 2,6-Piperidiinidioni
0245 SYKLOHEKSYYLIAMIINI
Sykloheksaaniamiini; Aminosykloheksaani; Aminoheksahydrobentseeni; Heksahydroaniliini
0246 SYPERMETRIINI
(RS)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(1RS)-cis-trans-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-3-(2,2-dikloorietenyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
0247 DELTAMETRIINI
(S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(1R,3R)-3-(2,2-dibromivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
0248 PIIMAA (EI KALSINOITU)
Amorfinen piilevämaa; Diatomiitti (ei kalsinoitu); Piilevämaa
0249 1,1-DIKLOORIETAANI
Etylideenikloridi
0250 1,2-DIKLOORIETAANI
Etyleenidikloridi; 1,2-Etyleenidikloridi; Dikloorietaani; Dikloori-1,2-etaani
0251 2,3-DIKLOORI-1-NITROBENTSEENI
2,3-Dikloorinitrobentseeni; 1,2-Dikloori-3-nitrobentseeni; 1-Nitro-2,3-diklooribentseeni
0252 1,3-DIKLOORI-4-NITROBENTSEENI
2,4-Dikloori-1-nitrobentseeni; 2,4-Dikloorinitrobentseeni; 4-Nitro-1,3-diklooribentseeni
0253 1,3-DIKLOORI-2-NITROBENTSEENI
2,6-Dikloorinitrobentseeni; 1,3-Dikloori-2-nitro-bentseeni; 2,6-Dikloori-1-nitrobentseeni
0254 1,2-DIKLOORI-4-NITROBENTSEENI
3,4-Dikloorinitrobentseeni; 3,4-Dikloori-1-nitrobentseeni; 1-Nitro-3,4-diklooribentseeni
0255 1,3-DIKLOORI-5-NITROBENTSEENI
3,5-Dikloorinitrobentseeni
0256 DI-n-BUTYYLITINAOKSIDI
Dibutyylitinaoksidi; Dibutyylioksostannaani
0257 2-DIETYYLIAMINOETANOLI
N,N-Dietyylietanoliamiini; 2-Dietyyliaminoetyylialkoholi; DEAE
0258 DIETYYLIFTALAATTI
1,2-Bentseenidikarboksyylihappodietyyliesteri; DEP
0259 N,N-DIMETYYLIASETAMIDI
Etikkahappo dimetyyliamidi; Dimetyyliasetamidi
0260 DIMETYYLIAMIINI
Metaaniamiini, N-metyyli; DMA
0261 DIMETYYLIFTALAATTI
Dimetyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti; Ftaalihappodimetyyliesteri; 1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, dimetyyliesteri
0262 DIMETYYLITEREFTALAATTI
Dimetyyli-p-ftalaatti; Dimetyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti
0263 1,2-DIFENYYLIHYDRATSIINI
Hydratsobentseeni; Difenyylihydratsiini; N,N'-Bianiliini
0264 DODEKANOYYLIPEROKSIDI
Lauroyyliperoksidi; Dilauroyyliperoksidi; bis(1-Oksododekyyli)peroksidi
0265 DODEKYYLIBENTSEENI
1-Fenyylidodekaani; Lauryylibentseeni
0266 ETAANI
0267 ETYYLIAKRYLAATTI
2-Propeenihappo, etyyliesteri; Akryylihappoetyyliesteri; Etyylipropenoaatti
0268 ETYYLIBENTSEENI
Etyylibentsoli; Fenyylietaani; EB
0269 ETYLEENIDIAMIINI
1,2-Diaminoetaani; 1,2-Etaanidiamiini; Dimetyleenidiamiini
0270 ETYLEENIGLYKOLI
1,2-Etaanidioli; 1,2-Dihydroksietaani
0271 DI(2-ETYYLIHEKSYYLI)FTALAATTI
Dioktyyliftalaatti; DOP; DEHP; bis(2-Etyyliheksyyli)ftalaatti
0272 ETYYLIMETAKRYLAATTI
Etyyli-2-metyyli-2-propenoaatti; Etyyli-2-metyyliakrylaatti
0273 FENVALERAATTI (tekninen tuote)
(RS)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(RS)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti; Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)bentseeniasetaatti
0274 FLUORIETIKKAHAPPO
alfa-Fluorietikkahappo; Monofluorietikkahappo; FAA
0275 FORMALDEHYDI
Metanaali; Metyylialdehydi; Metyleenioksidi
0276 FURFURAALI
2-Furaanikarboksialdehydi; 2-Furaldehydi; 2-Furyylimetanaali
0277 HALOTAANI
2-Bromi-2-kloori-1,1,1-trifluorietaani; 1-Bromi-1-kloori-2,2,2-trifluorietaani
0278 HEKSAMETYLEENIDI-ISOSYANAATTI
HMDI; Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti; 1,6-Di-isosyanaattoheksaani
0279 n-HEKSAANI
Heksyylihydridi
0280 2,5-HEKSAANIDIOLI
2,5-Dihydroksiheksaani
0281 HYDRATSIINI
Diamidi; Diamiini; Typpihydridi; (vedetön)
0282 BROMIVETY
Vetybromidi; Bromivetyhappo, vedetön
0283 FLUORIVETY
Fluorivetyhappo, vedetön; Vetyfluoridi
0284 SELEENIVETY
Vetyselenidi
0285 ISOBUTANOLIAMIINI
2-Amino-2-metyyli-1-propanoli; 2-Amino-2-metyylipropanoli; 2-Aminoisobutanoli; 2-Aminodimetyylietanoli
0286 ISOBUTYYLIKLORIDI
1-Kloori-2-metyylipropaani
0287 ISOPROPYYLIKLOORIFORMAATTI
Isopropyylikloorikarbonaatti; Kloorimuurahaishappo, isopropyyliesteri; Isopropyylikloorimetanaatti
0288 LYIJY(II)OKSIDI
Lyijymonoksidi; Lyijyprotoksidi; Lyijyoksidi
0289 MAGNESIUMJAUHE (pyroforinen)
0290 MANGAANISULFAATTI MONOHYDRAATTI
0291 METAANI
Metyylihydridi
0292 METYYLISYKLOHEKSANOLI (ISOMEERIEN SEOS)
Heksahydrometyylifenoli; Heksahydrokresoli
0293 1-METYYLISYKLOHEKSANOLI
0294 2-METYYLISYKLOHEKSANOLI
o-Metyylisykloheksanoli; 2-Heksahydrometyylifenoli; o-Heksahydrometyylifenoli
0295 3-METYYLISYKLOHEKSANOLI
m-Metyylisykloheksanoli; 3-Heksahydrometyylifenoli; m-Heksahydrometyylifenoli
0296 4-METYYLISYKLOHEKSANOLI
p-Metyylisykloheksanoli; 4-Heksahydrometyylifenoli; p-Heksahydrometyylifenoli
0297 METYYLIDIKLOORISILAANI
Dikloorimetyylisilaani; Monometyylidikloorisilaani
0298 METYYLI-bis-FENYYLI-ISOSYANAATTI
Difenyylimetaani-4,4'-di-isosyanaatti; bis(1,4-Isosyanaattifenyyli)metaani; MDI; 4,4'-Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti
0299 METYYLIMERKAPTAANI
Metaanitioli; Merkaptometaani; Metyylisulfhydraatti; Tiometanoli
0300 METYYLIMETAKRYLAATTI
Metakryylihappometyyliesteri; Metyyli-2-metyylipropenoaatti
0301 METYYLITRIKLOORISILAANI
Trikloorimetyylisilaani
0302 MORFOLIINI
Tetrahydro-1,4-oksatsiini; Dietyleeni-imidioksidi
0303 KUPARINAFTENAATTI
Nafteenihappo, kuparisuola; Kuparinaftenaatit
0304 LYIJYNAFTENAATTI
Nafteenihappo, lyijysuola
0305 NEOPENTYYLIGLYKOLI
2,2-Dimetyyli-1,3-propaanidioli; 2,2-Dimetyylipropaani-1,3-dioli; 1,3-Dihydroksy-2,2-dimetyylipropaani
0306 2-NITROANILIINI
o-Nitroaniliini; 1-Amino-2-nitrobentseeni; C.I. 37025
0307 3-NITROANILIINI
m-Nitroaniliini; 1-Amino-3-nitrobentseeni; C.I. 37030
0308 4-NITROANILIINI
p-Nitroaniliini; 1-Amino-4-nitrobentseeni; C.I. 37035
0309 NONYYLIFENOLI (ISOMEERIEN SEOS)
(2,6-Dimetyyliheptan-4-yyli)fenoli (isomeerien seos)
0310 OKTAMETYYLISYKLOTETRASILOKSAANI
0311 TRIKLOORIMETAANISULFENYYLIKLORIDI
Trikloorimetaanisulfenyylikloridi; Triklormetyylirikkikloridi; Tiokarbonyylitetrakloridi; Trikloorimetyylisulfokloridi; Perkloorimetyylimerkaptaani
0312 PERMETRIINI
3-Fenoksibentsyyli (1RS)-cis-trans-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; (3-Fenoksifenyyli)metyyli-3-(2,2-dikloorietenyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; m-Fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
0313 d-FENOTRIINI
3-Fenoksibentsyyli (1R)-cis-trans-krysantemaatti; (3-Fenoksifenyyli)metyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-1-propenyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0314 ETYYLIKARBAMAATTI
Karbamiinihapon etyyliesteri; Etyyliuretaani; Uretaani
0315 FTAALIANHYDRIDI
Ftaalihappoanhydridi; 1,2-Bentseenidikarboksyylihappoanhydridi; 1,3-Isobentsofuraanidioni
0316 PIKRIINIHAPPO
2,4,6-Trinitrofenoli; Fenolitrinitraatti; 2-Hydroksi-1,3,5-trinitrobentseeni
0317 PIPERIDIINI
Heksahydropyridiini; Atsasykloheksaani; Pentametyleeni-imiini
0318 POLYDIMETYYLISILOKSAANI
Dimetyylipolysiloksaani
0319 PROPAANI
n-Propaani
0320 PROPIONITRIILI
Propaaninitriili; Etyylisyanidi; Syanoetaani
0321 PROPYLEENIGLYKOLI
1,2-Propaanidioli; Metyylietyleeniglykoli; 1,2-Dihydroksipropaani
0322 PROPYLEENI-IMIINI
2-Metyyliatsiridiini; Metyylietyleeni-imiini
0323 PYRIDIINI
Atsiini; Atsabentseeni
0324 RESMETRIINI
(5-Bentsyyli-3-furyyli)metyyli (1RS)-cis-trans-krysantemaatti; (5-(Fenyylimetyyli)-3-furanyyli)metyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-1-propenyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0325 RHODAMIINI WT
0326 DINATRIUMARSENAATTI HEPTAHYDRAATTI
Arseenihappo, dinatriumsuola, heptahydraatti; Natriumarsenaattiheptahydraatti
0327 STRYKNIINISULFAATTI (VEDETÖN)
Stryknidiini-10-oni sulfaatti (2:1)
0328 SULFAMIDIHAPPO
Aminosulfonihappo; Amidorikkihappo; Sulfamiinihappo
0329 TALKKI (EI KVARTSIA EIKÄ KUITUJA)
0330 TEREFTAALIHAPPO
para-Ftaalihappo; 1,4-Bentseenidikarboksyylihappo
0331 TEREFTALOYYLIDIKLORIDI
1.4-Bentseenidikarbonyylidikloridi; Tereftalyylidikloridi; p-Fenyleenidikarbonyylidikloridi; Tereftaalihappodikloridi
0332 1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANI
Asetyleenitetrakloridi; sym-Tetrakloorietaani; 1,1-Dikloori-2-2,dikloorietaani
0333 TETRAETYYLISILIKAATTI
Tetraetoksisilaani; Etyylisilikaatti; Tetraetyyliortosilikaatti
0334 TETRAMETRIINI
3,4,5,6-Tetrahydroftaali-imidometyyli (1RS)-cis-trans-krysantemaatti; (1,3,4,5,6,7-Heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindoli-2-yyli)metyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-1-propenyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0335 d-TETRAMETHRIN
3,4,5,6-Tetrahydroftaali-imidometyyli (1R)-cis-trans-krysantemaatti; (1,3,4,5,6,7-Heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindoli-2-yyli)metyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyli-1-propenyyli)syklopropaanikarboksylaatti
0336 TALLIUMSULFAATTI
Tallium(I)sulfaatti; Ditalliumsulfaatti
0337 TORIUM
0338 TITAANIDIOKSIDI
Rutiili
0339 2,4-TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI
4-Metyyli-m-fenyyleenidi-isosyanaatti; 2,4-Di-isosyanaattitolueeni; 2,4-Di-isosyanaatti-1-metyylibentseeni; Tolueeni-2,4-di-isosyanaatti
0340 2,6-DIAMINOTOLUEENI
2-Metyyli-1,3-bentseenidiamiini; 1,3-Diamino-2-metyylibentseeni; 2-Metyyli-m-fenyleenidiamiini
0341 o-TOLUIDIINI
1-Amino-2-metyylibentseeni; 2-Aminotolueeni; o-Metyylianiliini
0342 m-TOLUIDIINI
3-Aminotolueeni; m-Metyylianiliini; 1-Amino-3-metyylibentseeni
0343 p-TOLUIDIINI
4-Aminotolueeni; p-Metyylianiliini; 1-Amino-4-metyylibentseeni
0344 1,3,5-TRIKLOORIBENTSEENI
sym-Triklooribentseeni
0345 TRIMELLITIINIANHYDRIDI
1,2,4-Bentseenitrikarboksyylihapon anhydridi; 1,3-Dihydro-1,3-diokso-5-isobentsofuraanikarboksyylihappo; Bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihapon 1,2-anhydridi
0346 VALERIAANAHAPPO
Pentaanihappo; Propyylietikkahappo; 1-Butaanikarboksyylihappo; n-Pentaanihappo
0347 VINYYLIASETAATTI (MONOMEERI)
Etikkahappovinyyliesteri; 1-Asetoksietyleeni; Etikkahappoetenyyliesteri
0348 ZIRAAMI
Sinkkibis(dimetyyliditiokarbamaatti); (T-4)-bis(Dimetyylikarbamoditioaatto-S,S')sinkki
0349 SINKKISULFAATTIHEPTAHYDRAATTI
Valkoinen vihtrilli
0350 ZINEBI
Sinkkietyleenibis(ditiokarbamaatti)
0351 ALUMIINIOKSIDI
alfa-Alumiinioksidi; Alumiina; Alumiinitrioksidi
0352 GLUTAARIALDEHYDI (50% LIUOS)
1,5-Pentaanidiaali (50% liuos); Glutaraldehydi (50% liuos)
0353 SYKLOPENTAANI
Pentametyleeni
0354 DIBROMIMETAANI
Metyleenibromidi; Metyleenidibromidi
0355 DIETYYLIEETTERI
Etyylieetteri; Etyylioksidi; Eetteri
0356 ISOAMYYLIASETAATTI
Isopentyyliasetaatti; 3-Metyylibutyyliasetaatti
0357 KALIUMHYDROKSIDI
Kaustinen kali; Kaliumhydraatti; Kalilipeä
0358 HARTSI
Kolofoni; Havupuun hartsi
0359 NATRIUMMETASILIKAATTI (VEDETÖN)
Piihapon natriumsuola; Dinatriummetasilikaatti; Dinatriumtrioksosilikaatti
0360 NATRIUMHYDROKSIDI
Kaustinen sooda; Natriumhydraatti; Lipeä
0361 STODDARILIUOTIN
Valkosprii; Mineraalitärpätti; Lakkabensiini
0362 RIKKIHAPPO, konsentroitu (> 51% ja < 100%)
Rikkihappo (100%); Vihtrilliöljy
0363 ETIKKAHAPPO
Jääetikkahappo; Etaanihappo; Etikka; Metaanikarboksyylihappo
0364 2-ETOKSIETYYLIASETAATTI
Etyyliglykoliasetaatti; Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti; 2-Etoksietanoliasetaatti; Etikkahappo, 2-etoksietyyliesteri; Sellosolviasetaatti
0365 ASETYYLIBROMIDI
Etaanoyylibromidi
0366 1,1,1-TRIMETYLOLIPROPAANI
Tris(hydroksimetyyli)propaani; 2-Etyyli-2-(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli; Propylidyynitrimetanoli; Heksaglyseroli; Heksaglyseriini
0367 ETYYLIASETAATTI
Etikkahappoetyyliesteri; Etikkaeetteri
0368 n-DEKYYLIAKRYLAATTI
2-Propeenihappo, dekyyliesteri; Akryylihappo, dekyyliesteri
0369 ADIPIINIHAPPO
Heksaanidihappo; 1,4-Butaanidikarboksyylihappo
0371 ALAKLOORI
2-Kloori-2',6'-dietyyli-N-(metoksimetyyli)asetanilidi
0372 ALLYYLI-ISOTIOSYANAATTI
Allyyli-isosulfosyanaatti; 2-Propenyyli-isotiosyanaatti; 3-Isotiosyanaatto-1-propeeni
0373 ALUMIINIHYDROKSIDI
Alumiinioksidi trihydraatti; Trihydroksialumiini
0374 n-BUTYYLIAMIINI
1-Aminobutaani; 1-Butanamiini; Monobutyyliamiini
0375 m-ANISIDIINI
3-Aminoanisoli; 3-Metoksianiliini; 3-Aminofenolimetyylieetteri; 3-Metoksibentseeniamiini
0376 ANTIPYRIINI
1,2-Dihydro-1,5-dimetyyli-2-fenyyli-3H-pyratsol-3-oni; 2,3-Dimetyyli-1-fenyyli-3-pyratsoliin-3-oni; Fenatsoni
0377 ARSEENIPENTOKSIDI
Arseeni(V)oksidi; Arseenihappoanhydridi; Arseenianhydridi
0378 ARSEENITRIOKSIDI
Arseeni(III)oksidi; Arseenioksidianhydridi; Valkoinen arsenikki; Arseenihappoanhydridi
0379 ASKORBIINIHAPPO
C-vitamiini; L-Askorbiinihappo; L-Ksyloaskorbiinihappo; 3-Okso-L-gulofuranolaktoni (enolimuoto)
0380 ATSODIKARBONAMIDI
Diatseenidikarboksiamidi; 1,1'-Atsobisformamidi; C,C'-atsodi(formamidi)
0381 BARIUMPEROKSIDI
Bariumdioksidi; Bariumsuperoksidi
0382 BENOMYYLI
Metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)bentsimidatsoli-2-yylikarbamaatti
0383 BENSULIDI
O,O-Di-isopropyyli-S-2-fenyylisulfonyyliaminoetyylifosforoditioaatti
0384 BENTONIITTI
0385 BENTSO(a)ANTRASEENI
1,2-Bentsoantraseeni; 2,3-Bentsofenantreeni; Naftantraseeni
0386 1,4-BENTSEENIDIAMIINIDIHYDROKLORIDI
1,4-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi; 1,4-Diaminobentseenidihydrokloridi; 4-Aminoaniliinidihydrokloridi; p-Fenyleenidiamiinidihydrokloridi
0387 BENTSETONIUMKLORIDI
N,N-Dimetyyli-N-(2-(2-(4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi)etoksi)etyyli)bentseenimetanaminiumkloridi
0388 BENTSOFURAANI
2,3-Bentsofuraani; Kumaroni
0389 BENTSOFENONI
Difenyyliketoni; Bentsoyylibentseeni; Fenyyliketoni; Difenyylimetanoni
0390 BENTSYYLIBENTSOAATTI
Bentsoehapon fenyylimetyyliesteri; Bentsyylibentseenikarboksylaatti
0391 SYANATSIINI
2-Kloori-4-(1-syano-1-metyylietyyliamino)-6-etyyliamino-1,3,5-triatsiini
0392 BROMIKLOORIMETAANI
Klooribromimetaani; Metyyliklooribromidi
0393 BROMIDIKLOORIMETAANI
Diklooribromimetaani
0395 1,2-BUTAANIDIOLI
1,2-Butyleeniglykoli; 1,2-Dihydroksibutaani
0396 n-BUTEENI
n-Butyleeni; 1-Buteeni; Etyylietyleeni; But-1-eeni
0397 cis-2-BUTEENI
2-Buteeni, (Z)-; cis-Dimetyylietyleeni; beta-cis-Butyleeni; (Z)-But-2-eeni
0398 trans-2-BUTEENI
2-Buteeni, (E)-; trans-Dimetyylietyleeni; beta-trans-Butyleeni; (E)-But-2-eeni
0399 n-BUTYYLIASETAATTI
Etikkahappo, n-butyyliesteri; Butyylietanoaatti
0400 BUTYYLIAKRYLAATTI
Akryylihappo-n-butyyliesteri; 2-Propeenihappo, butyyliesteri; Butyyli-2-propenoaatti
0401 sek-BUTYYLIAMIINI
2-Aminobutaani; 1-Metyylipropyylimiini; 2-Butaaniamiini
0402 BUTYYLIFORMIAATTI
n-Butyyliformiaatti; Muurahaishapon butyyliesteri
0403 BUTYYRIALDEHYDI
Butanaali; Butyylialdehydi
0404 KADMIUMSULFIDI
Kadmiummonosulfidi
0405 KOFEIINI
1,3,7-Trimetyyliksantiini; 3,7-Dihydro-1,3,7-trimetyyli-1H-puriini-2,6-dioni; Metyyliteobromiini; Metyyliteofylliini
0406 KALSIUMKARBIDI
Kalsiumasetylidi
0407 KALSIUMSYANIDI
Kalsidi
0408 KALSIUMHYDROKSIDI
Kalsiumdihydroksidi; Kalsiumhydraatti; Kalsiumhydroksidi; Sammutettu kalkki
0409 KALSIUMOKSIDI
Kalkki; Poltettu kalkki; Sammuttamaton kalkki
0410 KARBOFENOTIONI
S-4-Klorofenyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforoditioaatti; Fosforoditiohappo, S-(((4-klorofeenyyli)tio)metyyli)-O,O-dietyyliesteri
0411 KATEKOLI
Pyrokatekoli; 1,2-Bentseenidioli; 1,2-Dihydroksibentseeni
0413 KLORAMIN T
Natrium-N-kloori-p-tolueenisulfonamidi; Natrium-N-kloori-4-tolueenisulfonamidi; Natrium-N-kloori-4-metyylibentseenisulfonamidi; Tosyyliklooriamidinatrium
0414 AMMONIAKKI (VEDETÖN)
R717; Jäähdytyskaasu 717
0415 2-BROMI-2-NITRO-1,3-PROPAANIDIOLI
ß-Bromi-ß-nitrotrimetyleeniglykoli; Bronopoli
0416 1-KLOORI-2,4-DINITROBENTSEENI
1,3-Dinitro-4-klooribentseeni; 2,4-Dinitrofenyylikloridi; DNCB
0417 bis(2-KLOORIETYYLI)EETTERI
Dikloorietyylieetteri; 2,2'-Dikloorietyylieetteri; 1,1'-Oksibis(2-kloori)etaani; sym-Dikloorietyylieetteri; Dietyleeniglykolidikloridi; Di(2-kloorietyyli)eetteri
0418 RIKKISINAPPIKAASU
HD; 2,2'-Diklooridietyylisulfidi; Bis(2-klootietyleeni)sulfidi; 1,1'-Tiobis(2-kloorietaani)
0419 METYYLIKLORIDI
Kloorimetaani; Monokloorimetaani
0420 KLOORITRIFLUORIMETAANI
CFC 13; Monoklooritrifluorimetaani; Trifluorimetyylikloridi
0421 KUPARI(I)OKSIDI
Dikuparioksidi; Punainen kuparioksidi
0422 KUMAFOSSI
O-3-Kloori-4-metyyli-2-okso-2H-kromen-7-yyli-O,O-dietyylifosforotioaatti; Fosforotiohappo-O-(3-kloori-4-metyyli-2-okso-2H-1-bentsopyran-7-yyli)-O,O-dietyyliesteri; O,O-Dietyyli-O-(3-kloori-4-metyyli-7-kumarinyyli)fosforotioaatti; O,O-Dietyyli-3-kloori-4-metyyli-7-umbelliferonitiofosfaatti
0423 KROTONIHAPPO
trans-2-Butenoihappo; beta-Metyyliakryylihappo; alfa-Krotonihappo; 3-Metyyliakryylihappo
0424 SYANAMIDI
Karbamonitriili; Vetysyanamidi; Karbodi-imidi; Karbimidi; Syanogeeniamidi; Amidosyanogeeni
0425 SYKLOHEKSANONI
Ketoheksametyleeni; Pimeliketoni; Sykloheksyyliketoni
0426 SYKLOHEKSYYLIASETAATTI
Etikkahapon sykloheksyyliesteri; Heksaliiniasetaatti; Asetaattisykloheksanoli
0427 SYKLOPENTANONI
Ketosyklopentaani; Ketopentametyleeni
0428 DEKAANI
n-Dekaani
0429 DEMETONI-O-METYYLI
O-2-Etyylitioetyyli-O,O-dimetyylifosforotioaatti
0430 DIALLYYLIFTALAATTI
o-Ftaalihappo, diallyyliesteri; 1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-2-propenyyliesteri; DAP
0431 DIBENTS(a,h)ANTRASEENI
1,2:5,6-Dibentsantraseeni
0432 DIBORAANI
Boorietaani; Boorihydridi; Dibooriheksahydridi
0433 TRIS(2,3-DIBROMIPROPYYLI)FOSFAATTI
TBPP; 2,3-Dibromi-1-propanolifosfaatti; TDBPP
0434 1,1-DIKLOORI-1-NITROETAANI
Etaani, 1,1-dikloori-1-nitro-
0435 DIKLOORI-ISOPROPYYLIEETTERI
Bis(2-kloori-1-metyylietyyli)eetteri; 2,2'-Oksibis(1-klooripropaani); Diklooridi-isopropyylieetteri
0436 1,2-DIKLOORIETYLEENI
1,2-Dikloorieteeni; Asetyleenidikloridi; sym-Dikloorietyleeni
0437 NATRIUMDIKLOORI-ISOSYANIURAATTI
Dikloori-s-triatsiini-2,4,6-trionin natriumsuola; Dikloori-isosyanuurihapon natriumsuola
0438 2,4-DIKLOORIFENOLI
2,4-DCP; 2,4-Dikloorihydroksibentseeni; 1-Hydroksi-2,4-diklooribentseeni
0439 2,5-DIKLOORIFENOLI
1-Hydroksi-2,5-diklooribentseeni; 2,5-Dikloorihydroksibentseeni
0440 3,5-DIKLOORIFENOLI
1-Hydroksi-3,5-diklooribentseeni; 3,5-Dikloorihydroksibentseeni
0441 1,2-DIKLOORIPROPAANI
Propyleenidikloridi
0442 DIKLOORISILAANI
Kloorisilaani; Piikloridihydridi
0443 KLOPYRALIDI
3,6-Diklooripyridiini-2-karboksyylihappo; 3,6-Diklooripikoliinihappo; 3,6-DCP
0444 DIETYYLIAMIINI
N,N-Dietyyliamiini; N-Etyylietaaniamiini; Dietamiini
0445 DIETYYLIBENTSEENI (isomeerien seos)
DEB isomeerien seos
0446 NATRIUM N,N-DIETYYLIDITIOKARBAMAATTI
Ditiokarbinatrium
0447 DIETYLEENIBENTSYYLIBENTSOAATTI
2,2'-Oksibisetanolidibentsoaatti; Dietyleeniglykolidibentsoaatti
0449 DI-ISOPROPYYLIAMIINI
DIPA; N-(1-metyylietyyli)-2-propanamiini
0450 2-DIMETYYLIAMINOETYYLIMETAKRYLAATTI
Dimetyyliamino-etyylimetakrylaatti; N,N-Dimetyyliaminoetyylimetakrylaatti; Metakryylihappo, 2-(dimetyyliamino)etyyliesteri
0451 2,3-KSYLIDIINI
2,3-Dimetyylianiliini; 2,3-Dimetyyliaminobentseeni; 1-Amino-2,3-dimetyylibentseeni; 3-Amino-o-ksyleeni; 3-Amino-1,2-ksyleeni
0453 3,4-KSYLIDIINI
3,4-Dimetyylianiliini; 3,4-Dimetyyliaminobentseeni; 1-Amino-3,4-dimetyylibentseeni; 4-Amino-o-ksyleeni; 4-Amino-1,2-ksyleeni
0454 DIMETYYLIEETTERI
Metyylieetteri; Oksibismetaani; Puueetteri; Metoksimetaani
0455 VANADIINITRIOKSIDI
Divanadiinitrioksidi; Vanadiiniseskvioksidi; Vanadiinioksidi; Vanadiini(III)oksidi
0456 N,N-DIMETYYLI-p-TOLUIDIINI
N,N-Dimetyylitoluidiini; N,N,4-Trimetyylibentsenamiini; N,N,4-Trimetyylianiliini
0457 N,N-DIMETYYLIFORMAMIDI
Dimetyyliformamidi; DMF; DMFA; N-Formyylidimetyyliamiini
0458 2,4-KSYLENOLI
2,4-Dimetyylifenoli; m-Ksylenoli; 1-Hydroksi-2.4-dimetyylibentseeni
0459 DIMETYYLISULFOKSIDI
Metyylisulfoksidi; DMSO
0460 1,2-DINITROBENTSEENI
1,2-Dinitrobentsoli; o-Dinitrobentseeni; 1,2-DNB
0462 DINITRO-o-KRESOLI
4,6-Dinitro-orto-kresoli; 2-Metyyli-4,6-dinitrofenoli; DNOC; 2,4-Dinitro-orto-kresoli
0463 BENTSEENITIOLI
Tiofenoli; Merkaptobentseeni; Fenyylimerkaptaani
0464 2,4-DINITROFENOLI
1-Hydroksi-2,4-dinitrobentseeni
0465 DINITROTOLUEENI (ISOMEERIEN SEOS)
DNT (isomeerien seos); Metyylidinitrobentseeni (isomeerien seos); Dinitrotoluoli (isomeerien seos)
0466 DIFENYYLIAMIINI
N-Fenyylianiliini; Aniliinobentseeni; N,N-Difenyyliamiini; N-Fenyylibentsamiini
0467 1,3-DIFENYYLIGUANIDIINI
Difenyyliguanidiini; DPG; N,N-Difenyyliguanidiini; sym-Difenyyliguanidiini
0468 DIPROPYYLIEETTERI
1,1'-Oksybispropaani; Di-isopropyylieetteri
0469 EPTC
S-Etyylidipropyylitiokarbamaatti; S-Etyylidipropyylikarbamotioaatti; S-Etyyli-N,N-dipropyylitiokarbamaatti
0470 ETAANITIOLI
Etyylimerkaptaani; Tioetyylialkoholi
0471 NOKIMUSTA
Hiilimusta; Ahjomusta; Asetyleenimusta; Hiilinoki
0472 ALUMIINIFOSFIDI
0473 5-ETYLIDIEENI-2-NORBORNEENI (stabiloitu)
ENB; 5-Etylideenibisyklo(2,2,1)hept-2-eeni; Etylideeninorborneeni
0474 HIILITETRABROMIDI
Tetrabromimetaani
0475 ETYLEENI
Eteeni
0476 2-METOKSIETYYLIASETAATTI
Etyleeniglykolimonometyylieetteriasetaatti; 2-Metoksietanoliasetaatti; Etikkahappo, 2-metoksietyyliesteri; Metyylisellosolviasetaatti; Metyyliglykoliasetaatti
0477 2-ETYYLIHEKSAANIHAPPO
2-Etyylikaproehappo; 3-Heptaanikarboksyylihappo
0478 2-ETYYLIHEKSYYLIAKRYLAATTI
Akryylihappo, 2-etyyliheksyyliesteri; Oktyyliakrylaatti; 2-Propeenihappo, 2-etyyliheksyyliesteri; 2-Etyyliheksyyli-2-propenoaatti
0479 ETYYLIJODIDI
Jodietaani; Etaanijodidi; Monojodietaani
0480 N-ETYYLIMORFOLIINI
4-Etyylimorfoliini
0481 3,3'-DIKLOORIBENTSIDIINI
3,3'-Diklooribifenyyli-4,4'-yleenidiamiini; 4,4'-Diamino-3,3'-diklooribifenyyli
0482 NATRIUMHYPOKLORIITTI (LIUOS, AKTIIVISTA KLOORIA <10%)
Natriumoksokloridi; Natriumkloridioksidi
0483 FENAMIFOSSI
Etyyli-3-metyyli-4-(metyylitio)fenyyli(1-metyylietyyli)fosforamidaatti
0484 NATRIUMFLUORIASETAATTI
Natriumfluorietikkahappo; Fluorietikkahapon natriumsuola
0485 MUURAHAISHAPPO
Vetykarboksyylihappo; Metaanihappo; Formyylihappo
0486 PIVALIINIHAPPO
2,2-Dimetyylipropaanihappo; alpha,alpha-Dimetyylipropionihappo; Trimetyylietikkahappo; Neopentaanihappo
0487 HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI (ISOMEERIEN SEOS)
1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani (isomeerien seos); BHC/HCH (isomeerien seos); 1,2,3,4,5,6-Bentseeniheksakloridi (isomeerien seos)
0488 2-HEKSANOLI
sek-Heksyylialkoholi; Butyylimetyylikarbinoli
0489 2-HEKSANONI
Metyyli-n-butyyliketoni; n-Butyylimetyyliketoni; MBK; Propyyliasetoni; Heksaani-2-oni
0490 1-HEKSEENI
Butyylietyleeni; Heksyleeni
0491 1,6-HEKSAANIDIOLI
1,6-Dihydroksiheksaani; Heksametyleeniglykoli
0492 SYAANIVETY, NESTEYTETTY
Syaanivetyhappo; Sinihappo; Formonitriili
0493 DI-ISOPROPANOLIAMIINI
bis(2-Propanoli)amiini; DIPA
0494 ISOBUTYYLIASETAATTI
2-Metyylipropyyliasetaatti; 2-Metyyli-1-propyyliasetaatti; Etikkahappo, 2-metyylipropyyliesteri; beta-Metyylipropyylietanoaatti
0495 ISODEKYYLIALKOHOLI (ISOMEERIEN SEOS)
Isodekanoli (isomeerien seos)
0496 2,2,4-TRIMETYYLIPENTAANI
Iso-oktaani; Isobutyylitrimetyylimetaani
0497 ISO-OKTYYLIALKOHOLI (ISOMEERIEN SEOS)
Iso-oktanoli (isomeerien seos); Metyyliheptyylialkoholi (isomeerien seos)
0498 ISOFORONIDIAMIINI
1-Amino-3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksaani; 3-Aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksylamiini
0499 ISOFORONIDI-ISOSYANAATTI
3-Isosyanaattimetyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyli-isosyanaatti; Isosyanaattihappo, metyleeni(3,5,5-trimetyyli-3, 1-sykloheksyleeni)esteri; IPDI
0500 ISOFTAALIHAPPO
1,3-Bentseenidikarboksyylihappo; m-Ftaalihappo
0501 LAKTAATTI
Maitohappo; DL-Laktaatti; alfa-Hydroksipropionihappo
0502 NATRIUMLAURYYLISULFAATTI
Natriumdodekyylisulfaatti; Lauryylinatriumsulfaatti; Dodekyylinatriumsulfaatti
0503 p-KLOORIBENTSOEHAPPO
4-Klooribentsoehappo; Klooridrasyylihappo
0504 MAGNESIUMOKSIDI
Poltettu brusiitti; Poltettu magnesia; Magnesia
0505 2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLIDISULFIDI
Bentsotiatsolyylidisulfidi; Di(bentsotiatsol-2-yyli)disulfidi; 2,2'-Ditiobis(bentsotiatsoli); MBTS
0506 2-METYYLI-1-BUTANOLI
2-Metyylibutanoli-1; sek-Butyylikarbinoli
0507 METYYLIASETAATTI
Etikkahapon metyyliesteri
0508 4,4'-METYLEENIBIS(2-KLOORIANILIINI)
Bentseeniamiini, 4,4'-metyleenibis(2-kloori-); 2,2'-Dikloori-4,4'-metyleenidianiliini; 4,4'-Diamino-3,3'-diklooridifenyylimetaani; MOCA; MBOCA
0509 METYYLIJODIDI
Jodimetaani
0511 METYYLI-ISOBUTYYLIKETONI
4-Metyyli-2-pentanoni; Isopropyyliasetoni; Heksoni
0513 N-METYYLI-2-PYRROLIDONI
1-Metyyli-2-pyrrolidinoni; 1-Metyyli-2-pyrrolidoni; N-Metyylipyrrolidoni
0514 VINYYLITOLUEENI (ISOMEERIEN SEOS)
Metyylistyreeni (isomeerien seos); Etenyylimetyylibentseeni (isomeerien seos)
0515 4-TIAPENTANAALI
beta-(Metyylimerkapto)propionaldehydi; beta-(Metyylitio)propionaldehydi; Metionaali
0516 METRIBUTSIINI
4-Amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-as-triatsin-5-oni; 4-Amino-6-(1,1-dimetyylietyyli)-3-(metyylitio)-1,2,4-triatsiin-5(4H)-oni; 4-Amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-1,2,4-triatsin-5-oni
0518 1-NAFTYYLIAMIINI
alfa-Naftyyliamiini; 1-Aminonaftaleeni
0519 NIKOTIINI
(S)-3(1-Metyylipyrrolidin-2-yyli)pyridiini; 3(1-Metyyli-2-pyrrolidinyyli)pyridiini; beta-Pyridyyli-alfa-N-metyylipyrrolidiini; 1-Metyyli-2-(3-pyridyyli)pyrrolidiini; 3-(N-metyyli-2-pyrrolidinyyli)pyridiini
0520 NIKOTIINISULFAATTI
1-1-Metyyli-2-(3-pyridyyli)-pyrrolidiinisulfaatti; (S)-3-(1-Metyyli-2-pyrrolidinyyli)-pyridiinisulfaatti; 1,3-(1-Metyyli-2-pyrrolidyyli)-pyridiinisulfaatti
0521 NIKOTIINITARTRAATTI
Nikotiinihappotartraatti; Nikotiinibitartraatti
0522 NITROMETAANI
Nitrokarboli
0523 2-NITROFENOLI
o-Nitrofenoli; 2-Hydroksinitrobentseeni; o-Hydroksinitrobentseeni
0525 N-NITROSODIMETYYLIAMIINI
Dimetyylinitrosoamiini; N-Metyyli-N-nitrosometyyliamiini; DMN
0526 N-NITROSODIFENYYLIAMIINI
Difenyylinitrosamiini; N-Nitroso-N-fenyylibentseeniamiini; N-nitroso-N-fenyylianiliini; Typpidifenyyliamidi
0527 BENTSO(ghi)FLUORANTEENI
2,13-Bentsofluoranteeni; Bentso(mno)fluoranteeni
0528 OSMIUMTETROKSIDI
Osmiumhappo; Osmiumoksidi; Osmiumtetraoksidi
0529 OKSAALIHAPPO
Etaanidihappo
0530 PALMITIINIHAPPO
Heksadekaanihappo; 1-Pentadekaanikarboksyylihappo
0531 PENTAKLOORIBENTSEENI
1,2,3,4,5-Pentaklooribentseeni
0532 PENTAKLOORIFENOLIN NATRIUMSUOLA (tekninen laatu)
Natriumpentakloorifenolaatti; Natriumpentakloorifenaatti; Natriumpentakloorifenoli; Natriumpentakloorifenoksidi
0533 2,4-PENTAANIDIONI
Asetyyli-2-propanoni; Asetoasetoni; Asetyyliasetoni; Pentaani-2,4-dioni
0534 n-PENTAANI
Amyylihydridi
0535 1-PENTANOLI
n-Amyylialkoholi; n-Butyylikarbinoli; n-Pentyylialkoholi; Pentan-1-oli
0536 3-PENTANOLI
Dietyylikarbinoli; sek-n-Amyylialkoholi; Pentan-3-oli
0537 DI-n-PENTYYLIAMIINI
Dipentyyliamiini; N-Pentyyli-1-pentaaniamiini; Diamyyliamiini
0538 ETYLEENIGLYKOLIMONOFENYYLIEETTERI
2-Fenoksietanoli; Fenyylisellosolvi
0539 FENYYLIASETAATTI
Etikkahapon fenyyliesteri; Asetyylifenoli
0540 FENYYLIELOHOPEA-ASETAATTI
Fenyylielohopea(II)asetaatti; Asetoksifenyylielohopea; PMA
0541 FENYYLIELOHOPEANITRAATTI
Elohopeafenyylinitraatti; Merfenyylinitraatti
0542 FENYYLI-beta-NAFTYYLIAMIINI
N-2-Naftyylianiliini; 2-Naftyyliamiini, N-fenyyli-
0543 FOSMETTI
O,O-Dimetyyli-S-ftalimidometyylifosforoditioaatti; Fosforoditiohappo, S-((1,3-dihydro-1,3-diokso-2H-isoindo-2-yyli)metyyli)-O,O-dimetyyliesteri
0544 FOSFORIPENTAKLORIDI
Fosforiperkloridi; Fosforikloridi
0545 FOSFORIPENTOKSIDI
Difosforipentoksidi; Fosforihappoanhydridi; Fosforipentaoksidi
0547 KALIUMASETAATTI
Etikkahapon kaliumsuola
0548 KALIUMKLORAATTI
Kaliumoksimuriaatti
0549 KALIUMSULFIDI
Dikaliummonosulfidi; Dikaliumsulfidi; Kaliummonosulfidi
0550 PROPIONIALDEHYDI
Propanaali; Metyyliasetaldehydi; Propyylialdehydi
0551 PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI
1-Metoksi-2-propanoli; 1-Metoksi-propaani-2-oli; 1-Metoksi-2-hydroksipropaani; Propyleeniglykolimetyylieetteri
0552 PROPANIILI
3',4'-Diklooripropionianilidi; Propaaniamidi, N-(3,4-dikloorifenyyli)-
0553 1-PROPANOLI
Propyylialkoholi; Propan-1-oli; Etyylikarbinoli
0554 ISOPROPYYLIALKOHOLI
2-Propanoli; Propan-2-oli; Isopropanoli; Dimetyylikarbinoli; 2-hydroksipropaani
0555 beta-PROPIOLAKTONI
1,3-Propiolaktoni; 2-Oksetanoni; Propanolidi
0556 BUTYYLIPROPIONAATTI
Butyylipropanoaatti; Propionihappobutyyliesteri
0557 NATRIUMPROPIONAATTI
Propionihapon natriumsuola; E281
0558 PROPIONIHAPPOANHYDRIDI
Metyylietikkahappoanhydridi; Propaanihappoanhydridi
0559 PROPYLEENI
Metyylietyleeni; Propeeni; Metyylieteeni
0560 PROPYYNI
Allyleeni; Metyyliasetyleeni
0561 GUANIDIININITRAATTI
Guanidiinimononitraatti; Guanidiniumnitraatti
0562 PYRROLIDONI
2-Pyrrolidinoni; 2-Pyrrolidoni; 2-Ketopyrrolidiini; 2-Oksopyrrolidiini
0563 SALISYYLIHAPPO
2-Hydroksibentsoehappo; o-Hydroksibentsoehappo
0564 SILAANI
Monosilaani; Piitetrahydridi; Silikaani
0565 NATRIUMASETAATTI
Etikkahapon natriumsuola; Natriumasetaatti (vedetön)
0566 NATRIUMALUMINAATTI
Alumiininatriumoksidi; Natriumalumiinioksidi
0567 NATRIUMBORAATTIDEKAHYDRAATTI
Dinatriumtetraboraattidekahydraatti; Natriumtetraboraattidekahydraatti; Natriumpyroboraattidekahydraatti; Booraksi
0568 STEARIINIHAPPO
Oktadekaanihappo; 1-Heptadekaanikarboksyylihappo; Setyylietikkahappo
0569 SULFANIILIHAPPO
4-Aminobentseenisulfonihappo; Aniliini-4-sulfonihappo
0570 DIETYYLISULFAATTI
Rikkihapon dietyyliesteri; DES
0571 RIKKIHEKSAFLUORIDI
Rikkifluoridi
0572 KREOSOOTTI
Pesuöljy; Kreosoottiöljy; Kivihiilitervan tisle
0573 2,3,5,6-TETRAKLOORIFENOLI
Fenoli, 2,3,5,6-tetrakloori-; 2,3,5,6-Tetrakloorihydroksibentseeni
0574 TETRAKLOORISILAANI
Piitetrakloridi; Piikloridi
0575 TETRAFLUORIMETAANI
Hiilitetrafluoridi; Freon 14; Halon 14; PFC 14
0576 TETRAFLUORISILAANI
Piitetrafluoridi; Piifluoridi; Perfluorisilaani
0577 TRIFLUORIMETAANI
Hiilitrifluoridi; Fluoroformi; R 23; Metyylitrifluoridi
0578 TETRAHYDROFURAANI
Tetrametyleenioksidi; Dietyleenioksidi; 1,4-Epoksibutaani
0579 TIOASETAMIDI
Asetotioamidi; Etaanitioamidi; Asetamidi, tio
0580 TIOMETONI
S-2-Etyylitioetyyli O,O-dimetyylifosforoditioaatti; Fosforiditiohappo, S-(2-(etyylitio)etyyli)O,O-dimetyyliesteri; Ditiometoni
0581 TIOFOSFORYYLIKLORIDI
Fosforotionitrikloridi; Trikloorifosfiinisulfidi; Fosforisulfokloridi
0582 2,4-TOLUEENIDIAMIINI
4-Metyyli-m-fenyleenidiamiini; 2,4-Diaminotolueeni; 2,4-TDA
0584 TRIBUTYYLIFOSFAATTI
Tri-n-butyylifosfaatti; Fosforihappo, tributyyliesteri
0585 TRIKLOORIFONI
Dimetyyli-2,2,2-trikloori-1-hydroksietyylifosfonaatti; Triklorfeeni; Klorofossi; (2,2,2-Trikloori-1-hydroksyetyyli)-fosfonihappo, dimetyyliesteri
0586 TRIKLOORIETIKKAHAPPO
TCA
0587 2,3,4-TRIKLOORI-1-BUTEENI
2,3,4-Triklooribut-1-eeni
0588 2,3,4-TRIKLOORIFENOLI
Fenoli, 2,3,4-trikloori-; 1-Hydroksi-2,3,4-triklooribentseeni
0589 2,3,5-TRIKLOORIFENOLI
Fenoli, 2,3,5-trikloori-; 1-Hydroksi-2,3,5-triklooribentseeni
0590 2,3,6-TRIKLOORIFENOLI
Fenoli, 2,3,6-trikloori-; 1-Hydroksi-2,3,6-triklooribentseeni
0591 TRIKLOORISILAANI
Trikloorimonosilaani; Piikloroformi
0592 TRI-ISOPROPANOLAMIINI
Tri-2-propanoliamiini; Tris(2-hydroksipropyyli)amiini; 1,1',1''-Nitrilotripropan-2-oli
0593 TRIMETYYLIBORAATTI
Metyyliboraatti; Trimetoksiboriini; Boorihappo, trimetyyliesteri
0594 2,4,4-TRIMETYYLI-1-PENTEENI
Di-isobuteeni; Di-isobutyleeni
0595 UREA
Karbamidi; Karbonyylidiamidi
0596 VANADIINIPENTOKSIDI
Divanadiinipentoksidi; Vanadiinihappoanhydridi; Vanadiini(V)oksidi
0597 VINYYLIBROMIDI
Bromieteeni; Bromietyleeni; Monobromietyleeni
0598 VINYYLIFLUORIDI
Vinyylifluoridi (inhiboitu); Fluoroeteeni; Fluoroetyleeni
0600 KSYLIDIINI (ISOMEERIEN SEOS)
Dimetyylianiliini; Aminodimetyylibentseeni; Dimetyylifenyyliamiini
0601 KSYLENOLI (ISOMEERIEN SEOS)
Dimetyylifenoli; Hydroksidimetyylibentseeni
0602 SINKKIFOSFIDI
Trisinkkidifosfidi
0603 HELIUM
0604 KRYPTON
0606 1,7-OKTADIEENI
0607 ETYLEENIGLYKOLIMONOPROPYYLIEETTERI
2-(Propyylioksi)etanoli; Propyyliglykoli; Propyylisellosolvi
0608 3,5,5-TRIMETYYLIHEKSANOLI
3,5,5-Trimetyyliheksyylialkoholi; Isononyylialkoholi
0609 KSENON
0610 2-NAFTYYLIAMIINI
beta-Naftyyliamiini; 2-Aminonaftaleeni
0611 ASETONISYANOHYDRIINI
2-Hydroksi-2-metyylipropioninitriili; 2-Metyyli-laktonitriili; 2-Syanopropaani-2-oli; p-Hydroksi-isobutyronitriili
0612 BITUMI
Maaöljybitumi
0613 BARIUMKLORAATTI
Kloorihappo, bariumsuola
0614 BARIUMKLORIDI
0615 BARIUMKLORIDIDIHYDRAATTI
0616 BOORITRIKLORIDI
Triklooriboraani
0617 p-SYMEENI
1-Metyyli-4-isopropyylibentseeni
0618 DIETANOLIAMIINI
2,2'-Iminodietanoli; DEA; 2,2'-Dihydroksidietyyliamiini
0619 DIETYLEENIGLYKOLI
Etyleenidiglykoli; 2,2'-Dihydroksietyylieetteri; 3-Oksipentaani-1,5-dioli; 2,2'-Oksidietanoli; 2,2'-Oksibisetanoli
0620 DIETYLEENITRIAMIINI
N-(2-Aminoetyyli)-1,2-etaanidiamiini; 3-Atsapentaani-1,5-diamiini; DETA
0621 ETYYLIHEKSALDEHYDI
Etyyliheksanaali; 2-Etyyliheksanaali; 2-Etyylikaproaldehydi; Butyylietyyliasetaldehydi
0622 FENITROTIONI
O,O-Dimetyyli O-4-nitro-m-tolyylifosforotioaatti; O,O-Dimetyyli O-(3-metyyli-4-nitrofenyyli)fosforotioaatti; O,O-Dimetyyli O-4-nitro-m-tolyylitiofosfaatti
0623 ETYYLIFORMIAATTI
Muurahaishappo, etyyliesteri; Muurahaishappoeetteri
0624 GLYSEROLI
Glyseriini; 1,2,3-Propaanitrioli; 1,2,3-Trihydroksipropaani
0625 METYYLIAKRYLAATTI
Akryylihappo, metyyliesteri; Metyyli-2-propenoaatti; 2-Propenoehappo, metyyliesteri
0626 METYYLIPARATIONI
O,O-Dimetyyli-O-4-nitrofenyylifosforitioaatti; O,O-Dimetyyli-p-nitrofenyylitionofosfaatti; Fosforitiohappo, O,O-dimetyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri
0627 NEON
0628 FOSFORI (KELTAINEN)
Valkoinen fosfori
0629 TEKSANOLI
2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolimonoisobutyraatti
0630 2-AMINO-5-KLOORITOLUEENI
4-Kloori-o-toluidiini; 4-Kloori-2-metyylianiliini
0631 AMITROLI
1,2,4-Triatsoli-3-amiini; 3-Amino-1H-1,2,4-triatsoli; Aminotriatsoli
0632 AMMONIUMPERSULFAATTI
Peroksodirikkihapon diammoniumsuola; Diammoniumperoksodisulfaatti; Diammoniumpersulfaatti
0633 KARBONYYLIFLUORIDI
Hiilioksifluoridi; Hiilidifluoridioksidi; Difluoriformaldehydi; Fluorifosgeeni
0634 BISFENOLI A
4,4'-(1-Metyylietyylideeni)bisfenoli; 4,4'-Isopropylideenidifenoli
0635 BROMIKLOORIDIFLUOROMETAANI
Freon 12 B 1; R 12 B 1; Halon 1211
0636 BUTYLEENIOKSIDI (STABILOITU)
1,2-Buteenioksidi; 1,2-Epoksibutaani; Etyylioksiraani
0637 para-tert-BUTYYLIFENOLI
4-(1,1-Dimetyylietyyli)fenoli; 1-Hydroksi-4-tert-butyylibentseeni
0638 KALSIUMHYPOKLORIITTI
Hypokloorihappo, kalsiumsuola; Kalsiumoksikloridi
0640 2-KLOORIASETAMIDI
alpha-Klooriasetamidi; Klooriasetamidi; 2-Kloorietaaniamidi
0641 o-KLOORIBENTSALDEHYDI
2-Klooribentsaldehydi
0642 KLOORIBENTSEENI
Bentseenikloridi; Klooribentsoli; Fenyylikloridi
0643 KLOORIDIFLUORIETAANI
1-Kloori-1,1-difluorietaani; HCFC 142 b
0644 2-KLOORIPROPIONIHAPPO
Propaanihappo, 2-kloori-; 2-Klooripropaanihappo; alfa-Klooripropionihappo
0646 m-KRESOLI
3-Kresoli; 3-Metyylifenoli; 3-Hydroksitolueeni; 1-Hydroksi-3-metyylibentseeni
0647 DIASETONIALKOHOLI
4-Hydroksi-4-metyylipentan-2-oni; 2-Pentanoni, 4-hydroksi-4-metyyli-; 4-Hydroksi-2-keto-4-metyylipentaani; 4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
0648 KUPARI(II)ORTOARSENAATTI
Arseenihapon kuparisuola; Kupariarsenaatti
0649 DIKLOORITETRAFLUORIETAANI
1,2-Dikloori-1,1,2,2-tetrafluorietaani; CFC114
0650 DISYANDIAMIDI
Disyanodiamidi; Syanoguanidiini; Disyanidiamidi
0651 DISYKLOHEKSYYLIFTALAATTI
Ftaalihappo, disykloheksyyliesteri; 1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, disykloheksyyliesteri
0652 METAKRYYLINITRIILI
Metyyliakryylinitriili; 2-Metyyli-2-propeeninitriili; 2-Syanopropeeni; Isopropenyylinitriili
0653 NAFTYLEENI-1,5-DI-ISOSYANAATTI
1,5-Di-isosyanaattinaftaleeni; NDI
0654 2-DIMETYYLIAMINOETANOLI
Dimetyylietanoliamiini; N,N-Dimetyyli-2-hydroksietyyliamiini
0655 FENTIONI
O,O-Dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)fosforitioaatti; Fosforitiohappo, O,O-dimetyyli-O-(3-metyyli-4-(metyylitio)fenyyli)esteri
0656 KLOORITRIFLUORIDI
Kloorifluoridi
0657 n-HEPTAANI
0658 ISOHEPTAANI
2-Metyyliheksaani
0659 HEKSAMETYLEENIDIAMIINI
1,6-Diaminoheksaani; 1,6-Heksaanidiamiini; HMD(A)
0660 HEKSYLEENIGLYKOLI
2-Metyyli-2,4-pentaanidioli; 2,4-Dihydroksi-2-metyylipentaani
0661 HYDROKSYYLIAMIINI
0662 JODISYANIDI
Syaanijodidi
0663 KEROSIINI
Kevyt petroli; Lamppuöljy
0664 METYYLIFORMIAATTI
Muurahaishappometyyliesteri; Metyylimetanoaatti
0665 METYYLI-ISOBUTYYLIKARBINOLI
4-Dimetyylibutan-2-oli; 4-Metyyli-2-pentanoli; Metyyliamyylialkoholi
0667 NAFTALEENI
Nafteeni
0668 1,5-NAFTALEENIDIAMIINI
1,5-Diaminonaftaleeni; 1,5-Naftyleenidiamiini
0669 o-FENYYLIFENOLI
(1,1'-Bifenyl-2-oli); 2-Bifenyloli; 2-Hydroksibifenyyli
0670 FTALODINITRIILI
Ftaalihappodinitriili; 1,2-Bentseenidikarbonitriili; 1,2-Disyanobentseeni; o-Bentseenidinitriili
0671 KALIUMSYANIDI
Syaanivetyhappo, kaliumsuola
0672 KALIUMPERMANGANAATTI
Permangaanihappo, kaliumsuola
0673 PROPARGYYLIALKOHOLI
2-Propyn-1-oli
0674 NATRIUMETANOLAATTI
Natriumetylaatti; Etanoli, natriumsuola; Natriumetoksidi
0675 NATRIUMTIOSYANAATTI
Tiosyaanihappo, natriumsuola; Natriumsulfosyanaatti; Natriumrodaniidi
0676 1,2,4,5-TETRAKLOORIBENTSEENI
Bentseenitetrakloridi; s-Tetraklooribentseeni
0677 TETRAHYDROTIOFEENI
Tetrametyleenisulfidi; Tiolaani; Tiofani; Tiosyklopentaani
0678 TEOFYLLIINI
3,7-Dihydro-1,3-dimetyyli-1H-puriini-2,6-dioni; 1,3-Dimetyyliksantiini
0680 TIOUREA
Tiokarbamidi; Isotiourea
0682 1,2,4-TRIATSOLI
Pyrrodiatsoli; 1H-1,2,4-Triatsoli; s-Triatsoli
0683 1,2,3-TRIKLOORIPROPAANI
Glyserolitrikloorihydriini; Allyylitrikloridi
0684 TRIETHYL PHOSPHITE
Fosforihappo, trietyyliesteri
0685 TRIFLUORIKLOORIETYLEENI
Klooritrifluorietyleeni; Trifluorivinyylikloridi
0686 TRIMETYYLIFOSFAATTI
Fosforihappo, trimetyyliesteri; Trimetyyliortofosfaatti
0687 VINYYLIDEENIFLUORIDI
1,1-Difluorietyleeni; 1,1-Difluorieteeni; R1132a; Vinylideenidifluoridi
0688 AKRYYLIHAPPO
Etyleenikarboksyylihappo; Akroleiinihappo; 2-Propeenihappo; Prop-2-eenihappo
0689 SYKLOFOSFAMIDI
2-bis(2-Kloorietyyli)amino; N,N-bis(2-Kloorietyyli)tetrahydro-2H-1,3,2-oksatsafosforiini-2-amiini-2-oksidi
0690 DIKLORVOSSI
2,2-Dikloorivinyylidimetyylifosfaatti; Fosforihappo, 2,2-dikloorietenyylidimetyyliesteri; DDVP
0691 1,3-DINITROBENTSEENI
1,3-Dinitrobentsoli; m-Dinitrobentseeni; 1,3-DNB
0692 1,4-DINITROBENTSEENI
1,4-Dinitrobentsoli; p-Dinitrobentseeni; 1,4-DNB
0694 FOSFIINI
Fosforitrihydridi; Vetyfosfidi
0695 FORMALDEHYDI (37% LIUOS, metanoliton)
Metanaali; Formaliini
0696 FOSFORITRIKLORIDI
Trikloorifosfiini; Fosforikloridi
0697 PROPATSIINI
2,4-bis(Isopropyyliamino)-6-kloori-1,3,5-triatsiini; 2-Kloori-4,6-bis(isopropyyliamino)-S-triatsiini; 1,3,5-Triatsiini-2,4-diamiini, 6-kloori-N,N'-bis(1-metyylietyyli)
0698 NATRIUMSELENIITTI
Dinatriumseleniitti; Seleenihappodinatriumsuola; Dinatriumseleenitrioksidi
0699 SIMATSIINI
6-Kloori-N,N-dietyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini; 2,4-bis(Etyyliamino)-6-kloori-S-triatsiini
0700 TRIFENYYLIFOSFIINI
Trifenyylifosfori
0701 MAGNESIUM (PELLETIT)
Magnesiumlastut; Magnesiumjauhe (stabiloimaton)
0702 HIILI
0703 1-KLOORIBUTAANI
n-Butyylikloridi; n-Propyylikarbinyylikloridi
0704 SITRUUNAHAPPOMONOHYDRAATTI
2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo monohydraatti; Sitruunahappohydraatti
0705 DEMETONI-S-METYYLI
S-2-Etyylitioetyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti; Fosforitiohappo, S-(2-(etyylitio)etyyli)O,O-dimetyyliesteri; S-2-Etyylitioetyylidimetyylifosforitioaatti
0706 KLOORIASETALDEHYDI (40% LIUOS)
2-Klooriasetaldehydi; 2-Kloori-1-etanaali; Monoklooriasetaldehydi
0707 OKSAALIHAPPODIHYDRAATTI
Etaanidihappodihydraatti
0708 FONOFOSSI
O-Etyyli-S-fenyylietyylifosfonoditioaatti
0709 HYDROKSYYLIAMIINIVETYKLORIDI
Hydroksiammoniumkloridi; Oksa-ammoniumvetykloridi; Hydroksyyliamiinikloridi
0710 LITIUM
0711 LITIUMKLORIDI
0712 DEKABORAANI
Boorihydridi; Dekabooritetradekahydridi
0713 DI-ISOBUTYYLIKETONI
2,6-Dimetyyli-4-heptanoni; Isovaleroni; 2,6-Dimetyyliheptaani-4-oni
0714 KALIUMPERKLORAATTI
Kaliumhyperkloraatti; Perkloorihappo, kaliumsuola; Peroidiini
0715 NATRIUMPERKLORAATTI
Perkloorihapon natriumsuola
0716 KALIUM
0717 NATRIUM
0718 TRIETYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI
2-(2-(2-Etoksietoksi)etoksi)etanoli; Etoksitriglykoli; Triglykolimonoetyylieetteri; Etoksitrietyleeniglykoli; TEGEE
0719 2-NAFTOLI
beta-Naftoli; 2-Hydroksinaftaleeni; 2-Naftalenoli; Isonaftoli
0720 BENTSO(b)FLUORANTEENI
Bentso(e)asefenantryleeni; 2,3-Bentsofluoroanteeni; Bentso(e)fluoranteeni; 3,4-Bentsofluoranteeni
0721 BENTSO(k)FLUORANTEENI
Dibentso(b,jk)fluoreeni; 8,9-Bentsofluoranteeni; 11,12-Bentsofluoranteeni
0722 1-KLOORI-3,4-DINITROBENTSEENI
1,2-Dinitro-4-klooribentseeni
0723 1,1-DIKLOORIPROPAANI
Propylideenikloridi
0724 1,3-DIKLOORIPROPAANI
0725 DINITROBENTSEENI (ISOMEERIEN SEOS)
Dinitrobentsoli (isomeerien seos); DNB
0726 2,3-DINITROTOLUEENI
1-Metyyli-2,3-dinitrobentseeni; 2,3-DNT
0727 2,4-DINITROTOLUEENI
1-Metyyli-2,4-dinitrobentseeni; 2,4-DNT
0728 2,6-DINITROTOLUEENI
1-Metyyli-2,6-dinitrobentseeni; 2,6-DNT
0729 3,4-DINITROTOLUEENI
1-Metyyli-3,4-dinitrobentseeni; 3,4-DNT
0730 INDENO(1,2,3-cd)PYREENI
o-Fenyleenipyreeni; 2,3-Fenyleenipyreeni
0731 2-METYYLIHEPTAANI
0732 alfa-METYYLISTYREENI
Isopropenyylibentseeni; 2-Fenyylipropeeni; 1-Metyyli-1-fenyylietyleeni
0733 2-VINYYLITOLUEENI
o-Metyylistyreeni; 1-Etenyyli-2-metyylibentseeni; o-Vinyylitolueeni
0734 3-VINYYLITOLUEENI
m-Metyylistyreeni; 1-Etenyyli-3-metyylibentseeni; m-Vinyylitolueeni
0735 4-VINYYLITOLUEENI
p-Metyylistyreeni; 1-Etenyyli-4-metyylibentseeni; p-Vinyylitolueeni
0736 trans-beta-METYYLISTYREENI
(E)-Propenyylibentseeni; trans-1-Fenyyli-1-propeeni
0737 2,4,4-TRIMETYYLI-2-PENTEENI
Di-isobuteeni; Di-isobutyleeni
0738 TINA(II)KLORIDIDIHYDRAATTI
Tinaklorididihydraatti
0739 BENTSO(ghi)PERYLEENI
1,12-Bentsoperyleeni; 1,12-Bentsperyleeni
0740 KLORDAANI (TEKNINEN TUOTE)
1,2,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-2,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaanoindeeni; 1,2,4,5,6,7,8,8-Oktakloori-2,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metaano-1H-indeeni
0741 DIMETOAATTI
O,O-Dimetyyli-S-metyylikarbamoyylimetyylifosforoditioaatti; Fosforoditiohappo, O,O-dimetyyli-S-(2-(metyyliamino)-2-oksoetyyli)esteri; O,O-Dimetyyli-S-(2-(metyyliamino)-2-oksoetyyli)fosforoditioaatti
0742 ENDOSULFAANI (ISOMEERIEN SEOS)
(1,4,5,6,7,7-Heksakloori-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-yleenibismetyyli)sulfiitti; 6,9-Metano-2,4,3-bentsodioksatiepin, 6,7,8,9,10,10-heksakloori-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-, 3-oksidi
0743 HEPTAKLORI
1,4,5,6,7,8,8-Heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaanoindeeni; 1,4,5,6,7,8,8-Heptakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaano-1H-indeeni; 3,4,5,6,8,8a-Heptaklooridisyklopentadieeni
0744 MAGNESIUMFOSFIDI
Trimagnesiumdifosfidi
0745 KVINTOTSEENI
Pentakloorinitrobentseeni; PCNB
0746 RODIUMTRIKLORIDITRIHYDRAATTI
Rodiumkloridi, trihydraatti
0747 TETRADIFONI
4-Kloorifenyyli-2,4,5-trikloorifenyylisulfoni; 1,2,4-Trikloori-5-((4-kloorifenyyli)sulfonyyli)-bentseeni; 2,4,4',5-Tetraklooridifenyylisulfoni
0748 ASEFAATTI
O,S-Dimetyyliasetyylifosforiamidotioaatti; Fosforiamidotiohappo, asetyyli-, O,S-dimetyyliesteri; N-(Metoksi(metyylitio)fosfiinoyyli)asetamidi
0749 KLOROBENTSILAATTI
Etyyli-4,4'-diklooribentsilaatti; Bentsiilihappo, 4,4'-dikloori-, etyyliesteri; Etyyli-2-hydroksi-2,2-bis(4-kloorifenyyli)asetaatti
0750 TRIKLOORINITROMETAANI
Klooripikriini; Nitrokloroformi; Nitrotriklorometaani
0751 KUPARISULFAATTI (vedetön)
Kuprisulfaatti; Rikkihappo, kupari(2+)suola (1:1)
0752 DIKOFOLI
2,2,2-Trikloori-1,1-bis(4-kloorifenyyli)etanoli; 4,4'-Dikloori-alfa-(trikloorimetyyli)bentshydroli
0753 EPN
Fosfonotiohappo, fenyyli-, O-etyyli-O-(4-nitrofenyyli)esteri; O-Etyyli-o-4-nitrofenyylifenyylifosfonotioaatti
0754 MANKOTSEBI
Mangaanietyleenibis(ditiokarbamaatti)(polymeerinen)kompleksi sinkkisuolan kanssa; Mantsebi; Mangaani-sinkkietyleenibis(ditiokarbamaatti)
0755 METYYLIARSONIHAPPO
Metaaniarsonihappo; Monometyyliarsiinihappo; MMA; Monometyyliarsonaatti
0756 KUPARI-8-KINOLAATTI
Kupari-8-hydroksikinoliini; Oksiini-kupari; bis(8-Oksikinoliini)kupari
0757 TIRAAMI
Tetrametyylitiuramidisulfidi; bis(Dimetyylitiokarbamoyyli)disulfidi; TMTD; Tetrametyylitioperoksidikarbonidiamidi(((H2N)C(S))2S2)
0758 VAMIDOTIONI
O,O-Dimetyyli-S-(2-(1-metyylikarbamoyylietyylitio)etyyli)fosforitioaatti; O,O-Dimetyyli-S-2-(1-N-metyylikarbamoyylietyylimerkapto)etyylitiofosfaatti; N-Metyyli-O,O-dimetyylitiolofosforyyli-5-tia-3-metyyli-2-valeriamidi
0759 4-AMINOBIFENYYLI
(1,1'-Bifenyyli)-4-amiini; p-Bifenyyliamiini; p-Ksenyyliamiini; 4-Aminodifenyyli
0760 KLOORIASETONI
1-Kloori-2-propanoni; Asetonyylikloridi; Monoklooriasetoni
0761 KUMEENIVETYPEROKSIDI
alfa,alfa-Dimetyylibentsyylihydroperoksidi; Hydroperoksidi, 1-metyyli-1-fenyylietyyli; Kumyylihydroperoksidi
0762 1,3-SYKLOHEKSADIEENI
0763 DIFENAMIDI
2,2-Difenyyli-N,N-dimetyyliasetamidi; N,N-Dimetyylidifenyyliasetamidi
0764 MAGNESIUMKLORIDI (VEDETÖN)
Magnesiumkloridi
0765 KALSIUMARSENAATTI
Trikalsiumarsenaatti; Kalsium-orto-arsenaatti
0766 NINHYDRIINI
1,2,3-Indaanitrionimonohydraatti; 2,2-Dihydroksi-1,3-indaanidioni
0767 PARAFORMALDEHYDI
Polyoksimetyleeni; Formageeni; Polymeroitu formaldehydi; Formaldehydipolymeeri; Paraformi
0768 FTAALIHAPPO
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo; orto-Ftaalihappo
0769 KALIUMOKSIDI
Kaliummonoksidi; Dikaliumoksidi
0770 PYROGALLUSHAPPO
Pyrogalloli; 1,2,3-Trihydroksibentseeni; 1,2,3-Bentseenitrioli
0771 NATRIUMMETYLAATTI
Natriummetoksidi; Natriummetanolaatti; Metanoli, natriumsuola; Metoksinatrium
0772 TARTAARIHAPPO
DL-Tartaarihappo; 2,3-Dihydroksibutaanidihappo
0773 p-TOLUEENISULFONIHAPPO (max. 5% rikkihappoa)
4-Metyylibentseenisulfonihappo; p-Metyylifenyylisulfonihappo; Tolueeni-4-sulfonihappo
0774 ALDRIINI
1,2,3,4,10,10-Heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-ekso-1,4-endo-5,8-dimetaanonaftaleeni; 1,4:5,8-Dimetaanonaftaleeni, 1,2,3,4,10,10-heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-,(1alfa,4alfa,4aß,5alfa,8alfa,8aß); HHDN
0775 ANTIMONI
Antimonimusta; Stibium
0776 STIBIINI
Antimonihydridi; Antimonitrihydridi; Vetyantimonidi
0777 BARIUMKARBONAATTI
Hiilihappo, bariumsuola (1:1)
0778 BARIUMOKSIDI
Bariummonoksidi; Bariumprotoksidi; Kalsinoitu baryytti
0779 p-BENTSOKINONI
2,5-Sykloheksadieeni-1,4-dioni; Kinoni; 1,4-Bentsokinoni; p-Kinoni
0780 KLORANIILI
2,3,5,6-Tetrakloori-p-bentsokinoni; 2,3,5,6-Tetrakloori-2,5-sykloheksadieeni-1,4-dioni; Tetrakloori-p-bentsokinoni; Tetrakloori-p-kinoni
0781 KLOORIMEKVATTIKLORIDI
(2-Kloorietyyli)trimetyyliammoniumkloridi; 2-Kloori-N,N,N-trimetyylietaaniaminiumkloridi; Kloorikoliinikloridi
0782 KOBOLTTI
0783 KOBOLTTI(II)KLORIDI
Kobolttidikloridi; Kobolttimuriaatti
0784 KOBOLTTI(II)NITRAATTIHEKSAHYDRAATTI
0785 KOBOLTTI(III)OKSIDI
Dikobolttitrioksidi; Kobolttiseskvioksidi; Kobolttitrioksidi
0786 DATSOMETTI
Dimetyyliformokarbotialdiini; Tetrahydro-3,5-dimetyyli-2H-1,3,5-tiadiatsiini-2-tioni
0787 DIELDRIINI
1,2,3,4,10,10-Heksakloori-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-endo-1,4-ekso- 5,8-dimetaanonaftaleeni; 3,4,5,6,9,9-Heksakloori-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahydro-, (1aalfa,2ß,2aalfa,3ß,6ß,6aalfa,7ß,7aalfa)-2,7:3,6-dimetaanonafta(2,3-b)oksireeni; HEOD
0788 DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI
2-(2-Butoksietoksi)etanoli; Diglykolimonobutyylieetteri; Butoksidiglykoli; DEGBE
0789 DIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERIASETAATTI
2-(2-Butoksietoksi)etanoliasetaatti; Butyylikarbitoliasetaatti; Diglykolimonobutyylieetteriasetaatti; DEGBEA
0790 ISOPROPYLIDEENIGLYSEROLI
2,2-Dimetyyli-1,3-dioksolaani-4-metanoli; Asetoniglyseroli; Glyserolidimetyyliketaali
0791 DIFENYYLIEETTERI
Difenyylioksidi; Fenoksibentseeni; 1,1'-Oksibisbentseeni; Fenyylieetteri
0792 FERBAMI
Rautadimetyyliditiokarbamaatti; Rautatris(dimetyyliditiokarbamaatti)
0793 FERRO-OKSIDI
Ferromonoksidi; Rauta(II)oksidi; C.I. 77489
0794 FURFURYYLIALKOHOLI
2-Furaanimetanoli; 2-Furankarbinoli; 2-Hydroksimetyylifuraani; Furfuraalialkoholi
0795 alfa-HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI
alfa-1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani; alfa-Bentseeniheksakloridi (alfa-BHC); alfa-Heksakloraani
0796 beta-HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI
1-alfa,2-beta,3-alfa,4-beta,5-alfa,6-beta-Heksakloorisykloheksaani; beta-1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani; beta-Bentseeniheksakloridi (beta-BHC)
0797 FOSALONI
S-6-Kloori-2,3-dihydro-2-oksobentsoksatsol-3-yylimetyyli-O,O-dietyylifosforoditioaatti; Bentsfossi
0798 ISOAMYYLIALKOHOLI
3-Metyyli-1-butanoli; Isopentyylialkoholi; Isobutyylikarbinoli
0799 MALEIINIANHYDRIDI
2,5-Furaanidioni; Dihydro-2,5-dioksofuraani; Maleiinihappoanhydridi; cis-Buteenidianhydridi
0800 PROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERIASETAATTI
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti; Etikkahappo, 2-metoksi-1-metyylietyyliesteri; 1,2-Propaanidiolimonometyylieetteriasetaatti; 1-Metoksi-2-propanoliasetaatti; 1-Metoksi-2-asetoksipropaani
0801 2-METYYLIPYRIDIINI
2-Pikoliini; alfa-Pikoliini; o-Pikoliini
0802 3-METYYLIPYRIDIINI
3-Pikoliini; beta-Pikoliini; m-Pikoliini
0803 4-METYYLIPYRIDIINI
4-Pikoliini; gamma-Pikoliini; p-Pikoliini
0804 4-NITRO-N-FENYYLIBENTSENAMIINI
4-Nitrodifenyylimiini; p-Nitrodifenyyliamiini; p-Nitrofenyylifenyyliamiini; 4-Nitro-N-fenyylianiliini
0805 p-FENYLEENIDIAMIINI
1,4-Diaminobentseeni; 1,4-Bentseenidiamiini; p-Aminoaniliini
0806 PROPIONIHAPPO
Etyylimuurahaishappo; Metyylietikkahappo; Propaanihappo; Etaanikarboksyylihappo
0807 TRIDYMIITTI
Piidioksidi, tridymiitti
0808 KVARTSI
Kiteinen piidioksidi, kvartsi; Piianhydridi
0809 KRISTOBALIITTI
Piidioksidi, kristobaliitti
0810 HOPEA
0811 SINKKIKROMAATTI
Kromisinkkioksidi; Sinkkitetraoksikromaatti; Kromihapon sinkkisuola (1:1)
0812 KETEENI
Karbometeeni; Etenoni; Ketoetyleeni
0813 LITIUMHYDRIDI
0814 MESITYYLIOKSIDI
4-Metyyli-3-penten-2-oni; Metyyli-isobutenyyliketoni
0815 METYYLI-ISOAMYYLIKETONI
5-Metyyli-2-heksanoni; MIAK; 2-Metyyli-5-heksanoni; 5-Metyyliheksan-2-oni
0816 METYYLIPROPYYLIKETONI
2-Pentanoni; Etyyliasetoni; MPK
0817 NITROETAANI
0818 HAPPIDIFLUORIDI
Happifluoridi; Fluorimonoksidi; Difluoridimonoksidi
0819 PENTABORAANI
Pentaboorinonahydridi
0820 VINYYLISYKLOHEKSEENIDIOKSIDI
3-Oksiranyyli-7-oksabisyklo(4.1.0)heptaani; 1-Epoksietyyli-3,4-epoksisykloheksaani; Vinyylisykloheksaanidiepoksidi
0821 WARFARIINI
3-(alfa-Asetonyylibentsyyli)-4-hydroksikumariini; 4-Hydroksi-3-(3-okso-1-fenyylibutyyli)-2H-1-bentsopyran-2-oni
0822 2-(ASETYYLIOKSI)BENTSOEHAPPO
Asetyylisalisyylihappo; 2-Asetoksibentsoehappo; Aspiriini
0823 ALLYYLIAMIINI
3-Aminopropeeni; 2-Propenyyliamiini; 2-Propeeni-1-amiini
0824 2-AMINOFENOLI
2-Amino-1-hydroksibentseeni; o-Hydroksianiliini; o-Aminofenoli
0825 ANTRASEENI
Paranaftaleeni
0826 ATSIINIFOSSI-METYYLI
Fosforiditiohappo, 0,0-dimetyyli-S-((4-okso-11,2,3-bentsotriatsi-3-(4H)-nyyli)metyyli)esteri; S-3,4-Dihydro-4-okso-1,2,3-bentsotriatsi-3-nyylimetyyli)-O,O-dimetyylifosforoditioaatti; Atsinfossi-metyyli; O,O-Dimetyyli-4-oksobentsotriatsin-3-yylimetyyliditiofosfaatti
0827 BARIUMSULFAATTI
Bariumvalkoinen; Synteettinen baryytti; Baryytti
0828 BENTATSONI
3-Isopropyyli-1H-2,1,3-bentsotiadiatsiini-4(3H)-oni-2,2-dioksidi; 1H-2,1,3-Bentsotiadiatsiini-4(3H)-oni, 3-(1-metyylietyyli)-, 2,2-dioksidi; Bendioksidi
0829 DI-ISOBUTYYLIFTALAATTI
Ftaalihappo, di-isobutyyliesteri; 1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, bis-(2-metoksipropyyli)esteri; Di(isobutyyli)-1,2-bentseenidikarboksylaatti; DIBP
0831 DI-ISONONYYLIFTALAATTI
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-isononyyliesteri; Ftaalihappo, di-isononyyliesteri
0832 DI-n-HEPTYYLIFTALAATTI
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo; Ftaalihappo, diheptyyliesteri; Diheptyyliftalaatti
0833 BENTSYYLIALKOHOLI
Bentseenimetanoli; Fenyylikarbinoli; alfa-Hydroksitolueeni; Bentsoyylialkoholi; Fenyylimetanoli
0834 BUTYYLIBENTSYYLIFTALAATTI
Bentsyylibutyyliftalaatti; 1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, butyylifenyylimetyyliesteri; BBP
0835 BINAPAKRYYLI
2-(1-Metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-3-metyyli-2-butenoaatti; 2-(1-Metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyli-3,3-dimetyyliakrylaatti; Dinosebimetakrylaatti; 2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyli-3-metyylikrotonaatti
0836 BOORIOKSIDI
Boorianhydridi; Booritrioksidi; Booriseskvioksidi
0837 BROMITRIFLUORIMETAANI
Trifluoribromimetaani; Fluorihiili-1301; Bromifluoroformi
0839 2-BUTOKSIETYYLIASETAATTI
Butyyliglykoliasetaatti; Etyleeniglykolimonobutyylieetteriasetaatti; 2- Butoksietanoliasetaatti; Butyylisellosolviasetaatti
0840 sek-BUTYYLIASETAATTI
1-Metyylipropyyliasetaatti; Etikkahappo, 2-butyyliesteri
0841 BUTYLOITU HYDROKSITOLUEENI
2,6-Di-tert-butyyli-4-metyylifenoli; 2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli; BHT
0842 tert-BUTYYLIHYDROPEROKSIDI (70% VESIULIUOS)
1,1-Dimetyylietyylihydroksiperoksidi; 2-Hydroperoksi-2-metyylipropaani
0843 KAMFEKLOORI
Toksafeeni; Kloorattu kamfeeni (60%); Polykloorikamfeeni
0844 KLOORIASETONITRIILI
Kloorietaaninitriili; Monoklooriasetonitriili; Kloorimetyylisyanidi
0845 KLOORIASETYYLIKLORIDI
Kloorietikkahappokloridi; Monoklooriasetyylikloridi
0846 1-KLOORI-4-NITROBENTSEENI
1-Kloori-4-nitrobentseeni; PCNB; PNCB
0847 HAFNIUM-JAUHE (pyroforinen)
0848 KLOORIPENTAFLUORIETAANI
1-Kloori-1,1,2,2,2-pentafluorietaani; Fluorihiili 115; CFC 115
0849 o-KLOORIFENOLI
2-Kloorifenoli; 2-Kloori-1-hydroksibentseeni; 2-Hydroksiklooribentseeni
0850 p-KLOORIFENOLI
4-Kloorifenoli; 4-Kloori-1-hydroksibentseeni; 4-Hydroksiklooribentseeni
0851 KLOORIPYRIFOSSI
O,O-Dietyyli-O-(3,5,6-trikloori-2-pyridyyli)fosforitioaatti; O,O-Dietyyli-O-(3,5,6-trikloori-2-pyridinyyli)fosforitiohappoesteri; Klorpyrifossi-etyyli
0853 KOLIINIKLORIDI
(2-Hydroksietyyli)trimetyyliammoniumkloridi; Koliinihydrokloridi; 2-Hydroksi-N,N,N-trimetyylietaaniaminiumkloridi; Koliniumkloridi
0854 KROMYYLIKLORIDI
Kromioksikloridi; Diklooridioksokromi; Kromidiklorididioksidi
0855 SITRUUNAHAPPO
2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo; Sitruunahappo (vedetön)
0856 SYKLOHEKSYYLI-ISOSYANAATTI
Isosyanaattisykloheksaani; Isosyanohapposykloheksyyliesteri; CHI
0857 SYKLOPENTADIEENI
1,3-Syklopentadieeni; Pentoli; Pyropentyleeni
0858 SYHALOTRIINI
(RS)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(Z)-(1RS,3RS)-(2-kloori-3,3,3-trifluoripropenyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; Syklopropaanikarboksyylihappo, 3-(2-kloori-3,3,3-trifluori-1-propenyyli)-2,2-dimetyyli-, syano(3-fenoksifenyyli)metyyliesteri
0859 LAMBDA-SYHALOTRIINI
(Z)-[(1R) ja (1S)]-cis-(alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti
0860 TINA(II)FLUORIDI
Tinafluoridi; Tinabifluoridi; Tinadifluoridi
0861 DEMETONI (ISOMEERIEN SEOS)
0862 METYYLIDEMETONI
S-2-Etyylitioetyyli-O,O-dimetyylifosforitioaatti
0864 DEMETONI-S
O,O-Dietyyli S-2-etyylitioetyylifosforotioaatti; Demetontioli
0865 GLUKOOSI
D-Glukoosi; Dekstroosi; Rypälesokeri
0866 DIALLYYLIAMIINI
Di-2-propenyyliamiini; N-2-Propenyyli-2-propen-1-amiini
0867 DIKLOBENIILI
2,6-Diklooribentsonitriili; DBN; 2,6-Dikloorifenyylisyanidi
0868 DIKLOORIETIKKAHAPPO
Bikloorietikkahappo; Dikloorietaanihappo; DCA; 2,2-Dikloorietikkahappo
0869 2,2-DIKLOORIASETYYLIKLORIDI
Diklooriasetyylikloridi
0870 DIMETYYLIDIKLOORISILAANI
Klooridimetyylisilaani
0871 DIKLORAANI
2,6-Dikloori-4-nitroaniliini; 2,6-Dikloori-4-nitrobentseeniamiini; DCNA
0872 DIKROTOFOSSI
(E)-3-(dimetyyliamino)-1-metyyli-3-oksopropen-1-yylidimetyylifosfaatti; Dimetyyli-cis-2-dimetyylikarbamoyyli-1-metyylivinyylifosfaatti
0873 DISYKLOPENTADIEENI
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-indeeni; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metaani-1H-indeeni; 1,3-Disyklopentadieeni
0874 3-PENTANONI
Dietyyliketoni; Dimetyyliasetoni; Metasetoni
0875 DI-ISODEKYYLIFTALAATTI
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo di-isodekyyliesteri; bis(8-Metyylinonyyli)ftalaatti; DIDP
0876 DI-ISO-OKTYYLIFTALAATTI
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-iso-oktyyliesteri
0877 N,N-DIMETYYLIANILIINI
N,N-Dimetyylifenyyliamiini
0878 DIMETYYLISULFIDI
Tiobismetaani; Metyylisulfidi
0879 2,4,5-TRIKLOORIFENOLI
2,4,5-TCP; 1-Hydroksi-2,4,5-triklooribentseeni
0880 HAPPI (NESTEYTETTY)
Happi, jäähdyttämällä nesteytetty; LOX; Nesteytetty happi
0881 DINOKAPPI (ISOMEERIEN SEOS)
2,4-Dinitro-6-(2-oktyyli)fenyylikrotonaatti; 2-Buteenihappo, 2(tai 4)-isooktyyli-4,6(tai 2,6)dinitrofenyyliesteri; DPC
0882 DINOSEBIASETAATTI
2-sek-Butyyli-4,6-dinitrofenyyliasetaatti; 2-(1-Metyylipropyyli)-4,6-dinitrofenyyliasetaatti (esteri); DNBPA
0883 DIOKSATIONI (ISOMEERIEN SEOS)
S,S'-(1,4-Dioksaani-2,3-diyyli)-O,O,O',O'-tetraetyyli-bis-(fosforiditioaatti)
0884 DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI
DPGME; (2-Metoksimetyylietoksi)-propanoli
0885 DIVINYYLIBENTSEENI (ISOMEERIEN SEOS)
Vinyylistyreeni; DVB
0886 ETYLEENIDIAMIINITETRAETIKKAHAPPO
N,N'-1,2-Etaanidiyylibis(N-karboksimetyyli)-glysiini; EDTA; Edetiinihappo
0887 ENFLURAANI
2-Kloori-1,1,2-trifluorietyylidifluorimetyylieetteri; 2-Kloori-1-(difluorimetoksi)-1,1,2-trifluorietaani; Etraani
0888 ETIONI
Dietioni; O,O,O',O'-Tetraetyyli-S,S'-metyleeni-bis-fosforiditioaatti
0889 ETYYLI-n-BUTYYLIKETONI
3-Heptanoni; Butyylietyyliketoni
0890 2-ETYYLIHEKSANOLI
2-Etyyli-1-heksanoli; 2-Etyyliheksyylialkoholi
0891 FORMAMIDI
Metaaniamidi; Karbamialdehydi
0892 D-SORBITOLI
D-Glusitoli; Heksahydrialkoholi; Glusitoli
0893 GRAFIITTI (LUONNON)
Mustalyijy; Mineraalihiili
0894 GUANIDIINIHYDROKLORIDI
Aminoformamidiinihydrokloridi; Aminometaaniamidiinihydrokloridi; Karbamidiinihydrokloridi; Iminoureahydrokloridi
0895 HEKSAKLOORIBENTSEENI
Perklooribentseeni; HCB; Pentakloorifenyylikloridi; Fenyyliperkloryyli
0896 HEKSAKLOORIBUTADIEENI
1,1,2,3,4,4-Heksakloori-1,3-butadieeni; Perklooributadieeni
0897 HYDROKSILAMIINIHYDROSULFAATTI
Hydroksyyliammoniumvetysulfaatti; Di(hydroksyyliamiini)sulfaatti; Hydroksyyliamiinisulfaatti (1:1); Hydroksyyliamiinisulfaatti
0898 BIS(HYDROKSYYLIAMIINI)SULFAATTI
Oksa-ammoniumsulfaatti
0899 2-HYDROKSIPROPYYLIAKRYLAATTI
beta-Hydroksipropyyliakrylaatti; 1,2-Propaanidioli-1-akrylaatti; Akryylihappo, 2-hydroksipropyyliesteri; Propyleeniglykolimonoakrylaatti
0900 IOKSINIILI
3,5-Dijodo-4-hydroksibentsonitriili; 4-Hydroksi-3,5-dijodobentsonitriili; 4-Syano-2,6-dijodofenoli
0901 ISOBUTAANI
2-Metyylipropaani; 1,1-Dimetyylietaani; Trimetyylimetaani
0902 ISOBUTYYRIALDEHYDI
2-Metyyli-1-propanaali; Isobutanaali
0903 ISOVOIHAPPO
2-Metyylipropaanihappo; Dimetyylietikkahappo; 2-Metyylipropionihappo
0904 ISOPREENI
2-Metyyli-1,3-butadieeni; beta-Metyylibivinyyli; 2-Metyylibutadieeni
0905 ISOPROPANOLIAMIINI
1-Amino-2-propanoli; Treamiini
0906 DI-ISOPROPYYLIEETTERI
Isopropyylieetteri; 2,2'-Oksibispropaani; 2-Isopropoksipropaani
0907 ISOPROPYYLIASETAATTI
Etikkahappo, 1-metyylietyyliesteri; 2-Asetoksipropaani; 2-Propyyliasetaatti
0908 ISOPROPYYLIAMIINI
2-Propaaniamiini; 2-Aminopropaani; 1-Metyylietyyliamiini
0909 N-ISOPROPYYLIANILIINI
N-Fenyyli-isopropyyliamiini; N-(1-Metyylietyyli)bentseeniamiini
0910 LYIJYASETAATTI
Lyijydiasetaatti; Lyijyasetaatti, emäksinen
0911 LYIJYARSENAATTI
Arseenihappo, lyijysuola; Hapan lyijyarsenaatti; Lyijyvetyarsenaatti
0912 LINALOLI
3,7-Dimetyyli-1,6-oktadien-3-oli; Linalyylialkoholi
0913 LITIUMHYDROKSIDI
0914 LITIUMHYDROKSIDIMONOHYDRAATTI
0915 MERKAPTOETIKKAHAPPO
Tioglykolihappo; Etaanitioli-2-happo-1; 2-Merkaptoetaanihappo
0916 2-MERKAPTOETANOLI
2-Hydroksietaanitioli; Monotioetyleeniglykoli; Tioglykoli
0917 METAKRYYLIHAPPO
2-Metyylipropeenihappo; alfa-Metyyliakryylihappo
0918 D-LIMONEENI
Karveeni; (R)-4-Isopropenyyli-1-metyylisyklohekseeni; (+)-Limoneeni; (R)-p-menta-1,8-dieeni
0919 DL-METIONIINI
2-Amino-4-(metyylitio)voihappo
0920 METYYLI-n-AMYYLIKETONI
2-Heptanoni; Amyylimetyyliketoni; Metyylipentyyliketoni
0921 N-METHYYLIANILIINI
N-Metyylibentseeniamiini; Monometyylianiliini; N-Metyylifenyyliamiini
0922 3-METYYLI-2-BUTANONI
Metyyli-isopropyyliketoni; 2-Asetyylipropaani
0923 METYYLISYKLOHEKSAANI
Heksahydrotolueeni; Sykloheksyylimetaani
0924 MEVINFOSSI (ISOMEERIEN SEOS)
Metyyli-3-(dimetoksifosfiinoyylioksi)but-2-enoaatti; 2-Metoksikarbonyyli-1-metyylivinyylidimetyylifosfaatti; 2-Metoksikarbonyyli; 1-Metyylivinyylidimetyylifosfaatti
0925 NALEDI
1,2-Dibromi-2,2-dikloorietyylidimetyylifosfaatti
0926 NIKKELI(II)OKSIDI
Nikkelimonoksidi
0927 NIKKELIKARBONAATTI
Nikkeli(II)karbonaatti
0928 TRINIKKELIDISULFIDI
Nikkelisubsulfidi; Trinikkelidisulfidi
0929 NITROFEENI
2,4-Dikloori-1-(4-nitrofenoksi)bentseeni; 2,4-Dikloorifenyyli-p-nitrofenyylieetteri
0930 TYPPIDIOKSIDI
Typpiperoksidi
0931 o-NITROTOLUEENI
2-Nitrotolueeni; 1-Metyyli-2-nitrobentseeni; o-Metyylinitrobentseeni; o-Mononitrotolueeni; ONT
0932 p-NITROTOLUEENI
4-Nitrotolueeni; 1-Metyyli-4-nitrobentseeni; p-Metyylinitrobentseeni; PNT
0933 OKTAANI
n-Oktaani
0934 1-OKTEENI
1-Oktyleeni; 1-Kapryleeni; Okt-1-eeni
0935 PENTAKLOORINAFTALEENI
0936 FENETYYLIALKOHOLI
2-Fenyylietaani-1-oli; Bentseenietanoli; Fenyylietyylialkoholi
0937 FENOTIATSIINI
Dibentsotiatsiini; Tiodifenyyliamiini; Dibentso-1,4-tiatsiini
0938 FENYYLIHYDRATSIINI
Hydratsiinobentseeni; Monofenyylihydratsiini
0939 POLYKLOORATTU BIFENYYLI (AROCLOR 1254)
Klooribifenyyli (54% klooria); Klooridifenyyli (54% klooria); PCB
0940 n-PROPYYLIASETAATTI
1-Asetoksipropaani; 1-Propyyliasetaatti; Etikkahappo-n-propyyliesteri
0941 PROPYYLIAMIINI
n-Propyyliamiini; 1-Aminopropaani; Propanamiini
0942 PROPYLEENIDIAMIINI
1,2-Propaannidiamiini; 1,2-Diaminopropaani
0943 PROPYLEENIGLYKOLIDIASETAATTI
1,2-Diasetoksipropaani; 1,2-Propyleenidiasetaatti; alfa-Propyleeniglykolidiasetaatti
0944 ROTENONI
Tubotoksiini; Derrisjauhe
0945 SELEENIHAPOKE
Monohydratoitu seleenidioksidi
0946 SELEENIDIOKSIDI
Seleenihapokkeen anhydridi; Seleenioksidi; Seleeni(IV)oksidi
0947 SELEENIHEKSAFLUORIDI
Seleenifluoridi
0948 SELEENIOKSIKLORIDI
Seleenikloorioksidi; Selenyylikloridi
0949 SELEENITRIOKSIDI
Seleenianhydridi
0950 NATRIUMATSIDI
Atsidi; Atsium
0951 NATRIUMFLUORIDI
Natriummonofluoridi
0952 NATRIUMSULFAATTI
Natriumsulfaatti (vedetön); Dinatriumsulfaatti; Rikkihappon dinatriumsuola
0953 TINA(IV)KLORIDI (VEDETÖN)
Tinatetrakloridi; Stannikloridi
0954 TINA(IV)OKSIDI
Stannioksidi; Stannianhydridi; Tinadioksidi
0955 TINA(II)KLORIDI (VEDETÖN)
Tinadikloridi; Tinaprotokloridi
0956 TINA(II)OKSIDI
Tinamonoksidi; Stanno-oksidi
0957 STRONTIUMKROMAATTI
C.I. pigmentti keltainen 32; Kromihapon strontiumsuola
0958 RIKKIMONOKLORIDI
Rikkikloridi; Dirikkidikloridi; Rikkisubkloridi
0959 TETRYYLI
N-Metyyli-N,2,4,6-tetranitroaniliini; Pikryylinitrometyyliamiini; Nitramiini
0960 o-TOLIDIINI
3,3'-Dimetyyli-(1,1'-bifenyyli)-4,4'-diamiini; Bianisidiini; 3,3'-Dimetyylibentsidiini; 4,4'-Bi-o-toluidiini
0961 TRI-o-KRESYYLIFOSFAATTI
Tri-o-tolyylifosfaatti; TOCP; Trikresyylifosfaatti
0962 TRIKLOORINAFTALEENI
0963 TRIKLOPYR-2-BUTOKSIETYYLIESTERI
2-Butoksietyyli[(3,5,6-triklooripyridiini-2-yyli)oksi]; Triklopyr-butotyyli; Asetaattihappo, ((3,5,6-trikloori-2-pyridinyyli)oksi)-,2-butoksietyyliesteri; Triklopyr BEE Esteri
0964 TRIS(NONYYLIFENYYLI)FOSFIITTI
TNPP
0965 TRIETYLEENIGLYKOLIMONOBUTYYLIEETTERI
Triglykolimonobutyylieetteri; Butoksitriglykoli; 2-(2-(2-Butoksietoksi)etoksi)etanoli
0966 TRIMETYYLIKLOORISILAANI
Klooritrimetyylisilaani; Trimetyylisilyylikloridi; Klooritrimetyylisilikaani
0967 2,4,6-TRINITROTOLUEENI
2-Metyyli-1,3,5-trinitrobentseeni; 1-Metyyli-2,4,6-trinitrobentseeni; TNT
0968 TRIS(2-ETYYLIHEKSYYLI)FOSFAATTI
Fosforihappotris(2-etyyliheksyyli)esteri; Trioktyylifosfaatti
0969 MAGNESIUMKARBONAATTI
0970 o-ANISIDIINI
1-Amino-2-metoksibentseeni; 2-Metoksianiliini; 2-Aminoanisoli; 2-Metoksibentseeniamiini
0971 p-ANISIDIINI
1-Amino-4-metoksibentseeni; 4-Metoksianiliini; 4-Aminoanisoli; 4-Metoksibentseeniamiini
0973 alfa-NAFTYYLITIOUREA
Antu; 1-(1-Naftyyli)-2-tiourea; 1-Naftyylitiourea
0974 BROMIPENTAFLUORIDI
Bromifluoridi
0976 KOBOLTTIKARBONYYLI
Dikobolttioktakarbonyyli; Kobolttitetrakarbonyyli; Oktakarbonyylidikoboltti
0977 SYKLOPENTADIEENIMANGAANITRIKARBONYYLI
Mangaanisyklopentadieenitrikarbonyyli; MCT
0978 ELOHOPEA-ASETAATTI
Etikkahappo elohopea(2+)suola; Elohopeadi(asetaatti)
0979 ELOHOPEAKLORIDI
Elohopeadikloridi; Elohopea(II)kloridi
0980 ELOHOPEANITRAATTI
Elohopea(II)nitraatti; Elohopeadinitraatti
0981 ELOHOPEAOKSIDI
Elohopea(II)oksidi
0982 ELOHOPEASULFAATTI
Elohopea(II)sulfaatti; Elohopeabisulfaatti
0983 TETRAKALIUMPYROFOSFAATTI
Kaliumpyrofosfaatti; Pyrofosforihappo, tetrakaliumsuola
0984 ELOHOPEA(I)KLORIDI
Dielohopeadikloridi; Kalomeli
0985 SULFOTEPPI
Tiodifosforihappotetraetyyliesteri; Etyylitiopyrofosfaatti; Tetraetyyliditiopyrofosfaatti (TEDP)
0986 TELLUURI
0987 SINKKISTEARAATTI
Oktadekaanihappo, sinkkisuola; Sinkkidistearaatti
0988 ALUMIINIJAUHE (pyroforinen)
0990 BENTSYYLIKLOROFORMIAATTI
Bentsyylikarbonyylikloridi; Karbobentsoksikloridi; Muurahaishappo, klorobentsyyliesteri
0991 BOORIHAPPO
Ortoboorihappo
0992 KALSIUMMOLYBDAATTI
Kalsiummolybdeenioksidi; Kalsiummolybdaatti (VI); Molybdeenihappo, kalsiumsuola (1:1)
0995 1,3-DIKLOORIPROPEENI (ISOMEERIEN SEOS)
1,3-Diklooripropyleeni; Diklooripropeeni; 3-Klooriallyylikloridi; DCP
0996 FLUORISULFONIHAPPO
Fluoririkkihappo
0997 HEKSAKLOORINAFTALEENI
0999 LYIJYKARBONAATTI
Lyijy(2+)karbonaatti; Serusiitti
1000 LYIJYNITRAATTI
Lyijy(II)nitraatti; Lyijydinitraatti
1001 LYIJYDIOKSIDI
Lyijyperoksidi; Lyijy(IV)oksidi
1002 LYIJYTETRAOKSIDI
Lyijyorthoplumbaatti; Punainen lyijy; Lyijymönjä; C.I. Pigmentti punainen 105
1003 MOLYBDEENI
1005 OLEIINIHAPPO
9-Oktadekeenihappo; 9,10-Oktadekeenihappo; Öljyhappo; cis-9-Oktadekeenihappo
1006 PERKLOORIHAPPO (72% LIUOS)
Vetyperkloraatti
1007 FENYYLIKLOORIFORMIAATTI
Fenyylikloorikarbonaatti; Muurahaishappo, kloori-, fenyyliesteri; Fenoksikarbonyylikloridi; Karbonokloridihappo, fenyyliesteri
1008 FOSFORIHAPPO
Ortofosforihappo
1009 NATRIUMJODIDI (VEDETÖN)
Natriummonojodidi
1010 NATRIUMMOLYBDAATTI
Molybdeenihappo, dinatriumsuola; Dinatriummolybdaatti
1012 ISOAMYYLINITRIITTI
Amyylinitriitti; Typpihapoke, 3-metyylibutyyliesteri; 3-Metyylibutanolinitriitti; Isopentyylialkoholinitriitti
1013 ANILIINIHYDROKLORIDI
Bentseeniamiinihydrokloridi; Aniliiniumkloridi; Aniliinisuola
1014 ANISOLI
Fenyylimetyylieetteri; Metoksibentseeni
1015 BENTSOYYLIKLORIDI
Bentseenikarbonyylikloridi; Bentsoehappokloridi; alfa-Klooribentsaldehydi
1016 BROMIBENTSEENI
Monobromibentseeni; Fenyylibromidi
1017 BRUSIINI, VEDETÖN
10,11-Dimetoksistrykniini; 2,3-Dimetoksistryknidiin-10-oni; 2,3-Dimetyylistrykniini; Dimetoksistrykniini
1018 n-BUTYYLIMETAKRYLAATTI
2-Metyylibutyyliakrylaatti; 2-Propeenihappo, 2-metyyli-, butyyliesteri; Butyyli-2-metakrylaatti; Metakryylihappo, butyyliesteri
1019 DI-tert-BUTYYLIPEROKSIDI
bis(1,1-Dimetyylietyyli)peroksidi; tert-Butyyliperoksidi; DTBP
1020 gamma-BUTYROLAKTONI
1,4-Butanolidi; Butyyrihappolaktooni; Tetrahydro-2-furanoni; Dihydro-2(3H)-furanoni
1021 KAMFERI
2-Bornanoni; 2-Camfanoni; 1,7,7-Trimetyylibisyklo(2.2.1)heptan-2-oni
1022 DIETYYLIKARBONAATTI
Hiilihappodietyyliesteri; Etyylikarbonaatti
1023 ENDRIINI
1024 ETYYLIASETOASETAATTI
Asetetikkahappoetyyliesteri; Etyyliasetyyliasetaatti; 3-Oksobutaanihappoetyyliesteri; 1-Etoksibutaani-1,3-dioni
1025 ETYYLIKLOORIFORMIAATTI
Etyylikloorikarbonaatti; Kloorimuurahaishappoetyyliesteri; Etoksikarbonyylikloridi
1026 ETYLEENISYANOHYDRIINI
3-Hydroksipropionitriili; 2-Syanoetanoli; Glykolisyanohydriini; Metanoliasetonitriili
1027 ISOBUTEENI
Isobutyleeni; 2-Metyylipropeeni; 1,1-Dimetyylietyleeni
1028 METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI (tekninen tuote)
2-Butanoniperoksidi; Etyylimetyyliketoniperoksidi; Metyylietyyliketonihydroperoksidi; MEKP
1029 METYYLIPROPIONAATTI
Propaanihappo, metyyliesteri
1030 1-OKTANOLI
n-Kapryylialkoholi; n-Oktanoli; Heptyylikarbinoli; 1-Hydroksioktaani; n-Oktyylialkoholi
1031 PERETIKKAHAPPO (stabiloitu)
Peroksietikkahappo; Etaaniperoksohappo; Asetyylihydroperoksidi
1032 PIPERATSIINI (vedetön)
Antireni; 1,4-Diatsasykloheksaani; 1,4-Dietyleenidiamiini; Dietyleeni-imiini; Heksahydropiratsiini
1033 RESORSINOLI
1,3-Bentseenidioli; 1,3-Dihydroksibentseeni; 3-Hydroksifenoli; Resorsini
1034 TRIETANOLIAMIINI
2,2',2"-Nitrilotrietanoli; Trihydroksitrietyyliamiini
1035 AMMONIUMBISULFIDI
Ammoniumvetysulfidi; Ammoniummerkaptaani; Ammoniumrikkivety
1036 AMMONIUMOKSALAATTI
Oksaalihappo, diammoniumsuola; Etaanidihappo, diammoniumsuola
1037 KALSIUMNITRAATTI
Kalsiumdinitraatti; Kalsium(II)nitraatti
1038 KALSIUMPOLYSULFIDI
1039 KLOORISULFONIHAPPO
Rikkikloorihydriini
1040 FLUORIBOORIHAPPO (vesiliuos ≥25%)
Boorifluorihappo; Fluoboorihappo; Vetytetrafluoriboraatti
1041 MAGNESIUMNITRAATTI
Typpihappo, magnesiumsuola
1042 PARALDEHYDI
p-Asetaldehydi; Parasetaldehydi; 2,4,6-Trimetyyli-1,3,5-trioksaani
1043 POLYSTYREENI
Bentseeni, etenyyli-, homopolymeeri; Etenyylibentseeni, homopolymeeri
1044 NATRIUMBIKARBONAATTI
Hiilihappomononatriumsuola; Ruokasooda; Natriumvetykarbonaatti; Natriumhappokarbonaatti
1045 NATRIUMKLORIITTI
1046 NATRIUMPERBORAATTITETRAHYDRAATTI
Perboorihappo, natriumsuola, tetrahydraatti
1047 NATRIUMSULFIDI (VEDETÖN)
Natriummonosulfidi
1048 TRIBUTYYLIAMIINI
Tri-n-butyyliamiini; N,N-Dibutyyli-1-butaaniamiini; Tris-n-butyyliamiini
1049 1,2,4-TRIKLOORIBENTSEENI
1,2,4-Triklooribentsoli; Triklooribentseeni (epäsymmetrinen)
1050 1-NITROPROPAANI
1-NP
1051 AMMONIUMKLORIDI
1052 BARIUM
1053 KLOORISYAANI
Kloorisyanidi; Syaanikloridi; Klorosyanidi
1054 SYKLOHEKSEENI
Bentseenitetrahydridi; Heksanaftyleeni; Tetrahydrobentseeni
1055 DIPROPYLEENIGLYKOLI
2,2'-Dihydroksidipropyylieetteri; 1,1'-Dimetyylidietyleeniglykoli; 1,1'-Oksidipropan-2-oli; bis(2-Hydroksipropyyli)eetteri
1056 ETYLEENIGLYKOLIDINITRAATTI
Glykolidinitraaatti; EGDN; Nitroglykoli
1057 HEKSAFLUORIASETONI
1,1,1,3,3,3-Heksafluori-2-propanoni; Perfluoriasetoni
1059 OKTAKLOORINAFTALEENI
Perkloorinaftaleeni
1060 FORAATTI
O,O-Dietyyli-S-(etyylitio)metyylifosforiditioaatti
1061 PIIKARBIDI (kuiduton)
Hiilipii; Piimonokarbidi
1062 TRIFENYYLIFOSFAATTI
Fosforihappo, trifenyyliesteri; TPP
1063 TÄRPÄTTI
Tärpätti, öljy; Pineenitärpätti; Puutärpätti
1064 SINKKIKLORIDI
Sinkkidikloridi
1065 o-KLOORIBENTSYYLIDEENIMALONONITRIILI
[2-(Kloorifenyyli)metyleeni]malononitriili; 2-Klooribentsyylideenimalononitriili; (o-Klooribentsaali)malononitriili; beta,beta-Disyano-o-klooristyreeni; [(2-Kloorifenyyli)metyleeni]propaanidinitriili; CS (mellakan hallinta-aine)
1066 1,2-DIKLOORIBENTSEENI
orto-Diklooribentseeni
1068 p-tert-BUTYYLITOLUEENI
1-Metyyli-4-tert-butyylibentseeni; 4-tert-Butyylitolueeni; p-TBT
1069 KALIUMNITRIITTI
1070 ASETAALI
1,1-Dietoksietaani; Etyyli-ideenidietyylietteeri; Dietyyliasetaali; Asetaldehydidietyyliasetaali
1071 DIALLYYLIEETTERI
3,3'-Oksibis(1-propeeni); Allyylieetteri
1073 BARIUMASETAATTI
Dibariumdiasetaatti; Etikkahappo, bariumsuola
1074 BROMIASETONI
Bromi-2-propanoni; Asetyylimetyylibromidi
1075 KADMIUMASETAATTI
Etikkahapon kadmiumsuola; Bis(asetoksi)kadmium
1076 KLOORINITROANILIINI
2-Kloori-4-nitroaniliini; 1-Amino-2-kloori-4-nitrobentseeni; o-Kloori-p-nitroaniliini
1078 1,3-DIAMINOBUTAANI
1-Metyylitrimetyleenidiamiini; Butaani-1,3-diamiini
1079 DIETYYLISUKKINAATTI
Butaanidioehappo, dietyyliesteri; Dietyylibutanedioaatti; Sukkiinihappo, dietyyliesteri
1080 DIMETYYLIKARBONAATTI
Karbonihappo, dimetyyliesteri; Metyylikarbonaatti
1081 ETYYLIKLOORIASETAATTI
Kloorietikkahappo, etyyliesteri; Etyylimonoklooriasetaatti; Etyyli-alfa-klooriasetaatti; Etyyli-2-monoklooriasetaatti
1082 1-HEPTANOLI
Heptan-1-oli; n-Heptyylialkoholi; 1-Hydroksiheptaani; n-Heptanoli
1083 2-HEPTANOLI
sek-Heptyylialkoholi; Amyylimetyylikarbinoli; 1-Metyyliheksanoli; 2-Heptyylialkoholi; 2-Hydroksiheptaani
1084 1-HEKSANOLI
Heksyylialkoholi; n-Heksanoli; n-Heksyylialkoholi; 1-Hydroksiheksaani; Amyylikarbinoli; Kaproyylialkoholi
1085 MALONIHAPPO
Karboksietikkahappo; Dikarboksimetaani; Propaanidihappo; Metaanidikarboksyylihappo
1086 METYYLIASETOASETAATTI
Asetoetikkahappometyyliesteri; Butaanihappo, 3-okso-, metyyliesteri; 1-Metoksibutaani-1,3-dioni
1087 N-METYYLIFORMAMIDI
Metyyliformamidi; Monometyyliformamidi; Formyylimetyyliamiini
1088 KALIUMTIOSYANAATTI
Tiosyaanihappo, kaliumsuola; Kaliumsulfosyanaatti; Kaliumrhodanidi
1089 2,3,4,6-TETRAKLOORIFENOLI
2,4,5,6-Tetrakloorifenoli; Fenoli, 2,3,4,6-tetrakloori-
1090 ATSOBIS(ISOBUTYRONITRIILI)
2,2'-Atsobis(2-metyylipropaaninitriili); 2,2'-Atsodi-isobutyronitriili; 2,2'-Disyano-2,2'-atsopropaani; 2,2'-Dimetyyli-2,2'atsodipropionitriili
1091 BENTSOTRIATSOLI
1H-Bentsotriatsoli; 1,2,3-Triatsaindeeni; 1,2,3-Bentsotriatsoli; Atsimidobentseeni
1092 KALSIUMASETAATTI
Etikkahappo, kalsiumsuola
1093 KOBOLTTINAFTENAATTI
Naftoliitti
1095 1,3-DIKLOORIBENTSEENI
m-Diklooribentseeni; m-Fenyleenidikloridi
1096 HEKSAKLOORISYKLOPENTADIEENI
1,2,3,4,5,5-Heksakloori-1,3-syklopentadieeni; Perkloorisyklopentadieeni
1097 4-METOKSIFENOLI
Hydrokinonimonometyylieetteri; Mekvinoli; p-Hydroksianisoli
1098 4-METOKSI-4-METYYLI-2-PENTANONI
4-Metoksi-4-metyylipentan-2-oni; 4-Metyyli-4-metoksi-2-pentanoni; 4-Metoksi-4-metyylipentanoni-2
1099 TETRAMETYYLIAMMONIUMKLORIDI
Ammonium-, tetrametyyli-, kloridi; N, N, N-Trimetyylimetanamiumkloridi; Tetraminikloridi; N, N, N-Trimetyylimetanaminiumkloridi
1100 TRIKLOPYR
3,5,6-Trikloori-2-pyridyylioksiasetaattihappo
1103 BENTSONITRIILI
Syanobentseeni; Bentsoehapponitriili; Fenyylisyanidi
1104 1,4-BUTAANIDIOLI
1,4-Butyleeniglykoli; 1,4-Dihydroksibutaani; 1,4-Tetrametyleeniglykoli; Tetrametyleeni-1,4-dioli
1105 KUMARIINI
1,2-Bentsopyroni; 2H-1-Bentsopyran-2-oni
1106 DIKLOORIMONOFLUORIMETAANI
Fluoridikloorimetaani; HCFC 21; Fluorihiili 21; Dikloorifluorimetaani
1107 2,4-DINITROANILIINI
2,4-Dinitrobentseeniamiini; 2,4-Dinitrofenyyliamiini; 1-Amino-2,4-dinitrobentseeni
1108 N-ISOPROPYYLI-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINI
4-(Isopropyyliamino)difenyyliamiini; N-(1-Metyylietyyli)-N'-fenyyli-1,4-bentseenidiamiini; 4-Aniliino-N-isopropyylianiliini
1109 LITIUMKARBONAATTI
Dilitiumkarbonaatti
1110 METYYLIKLOORIFORMIAATTI
Metyylikloorikarbonaatti; Kloorimuurahaishappometyyliesteri; Metoksikarbonyylikloridi
1111 4,4'-METYLEENIDIANILIINI
4,4'-Diaminodifenyylimetaani; 4,4'-Metyleenibisbentseeniamiini; MDA
1112 N,N'-ETYLEENIBIS(STEARAMIDI)
1,2-Bis(oktadekaaniamido)etaani; N,N'-Etyleenidistearyyliamidi; N,N'-Etyleenibis(oktadekaaniamidi)
1113 N-FENYYLI-1-NAFTYYLIAMIINI
N-(1-Naftyyli)aniliini; N-Fenyyli-alfa-naftyyliamiini
1114 PERKLORYYLIFLUORIDI
Kloorioksifluoridi; Kloorifluoridioksidi; Trioksikloorifluoridi
1115 KALIUMBROMAATTI
1116 HOPEANITRAATTI
1117 NATRIUMKLORAATTI
Kloorihappo, natriumsuola
1118 NATRIUMSYANIDI
Syaanivetyhappo, natriumsuola
1119 NATRIUMHYPOKLORIITTI (LIUOS, AKTIIVISTA KLOORIA >10%)
Natriumoksikloridi; Natriumkloridioksidi
1120 NATRIUMNITRIITTI
Typpihappo, natriumsuola
1121 TETRAMETYYLISUKKINONITRIILI
Tetrametyylisukkinihappodinitriili; Tetrametyylibutaanidinitriili; TMSN
1122 2,4,6-TRIKLOORIFENOLI
2,4,6-TCP
1123 TRIETYLEENITETRAMIINI
N,N'-Bis(2-aminoetyyli)-1,2-etaanidiamiini; 3,6-Diatsaoktaanietyleenidiamiini; 3,6-Diatsaoktaani-1,8-diamiini; Trientiini; TETA
1124 TRIFENYYLIFOSFIITTI
Fosforihappo, trifenyyliesteri; Trifenoksifosfiini
1125 ALUMIINIKLORIDI (VEDETÖN)
Alumiinitrikloridi; Alumiini(III)kloridi
1126 KALSIUMFOSFIDI
1127 KOBOLTTISULFAATTI
Koboltti(II)sulfaatti; Rikkihappo, koboltti(2+)suola
1128 KOBOLTTI(II)ASETAATTITETRAHYDRAATTI
Etikkahappo, koboltti(+2)suola; Koboltti(II)asetaatti (tetrahydraatti); Koboltti(II)diasetaattitetrahydraatti
1129 DINATRIUMVETYFOSFAATTI
Dinatriumortofosfaatti; Diemäsnatriumfosfaatti
1131 FENYYLI-ISOSYANAATTI
Isosyanaattobentseeni; Fenyylikarbimidi
1132 KALIUMFERRISYANIDI
Trikaliumheksasyanoferraatti (-3); Kaliumsyanoferraatti; Kaliumferrisyanaatti; Rautakaliumsyanidi
1133 KALIUMPERSULFAATTI
Dikaliumperoksodisulfaatti; Peroksidirikkihappo, dikaliumsuola; Kaliumperoksidisulfaatti
1134 NATRIUMBISULFIITTI 38-40 % VESILIUOS
Natriumvetysulfiittiliuos; Natriummetabisulfiittiliuos
1135 NATRIUMKARBONAATTI (VEDETÖN)
Hiilihappo, dinatriumsuola; Soodatuhka
1136 NATRIUMPERSULFAATTI
Peroksidirikkihappo, dinatriumsuola
1137 NATRIUMSILIKAATTI (25-50% liuos)
Natriumsilikaatti; Piihappo, natriumsuola
1138 NATRIUMTIOSULFAATTI
Dinatriumtiosulfaatti; Tiorikkihappo, dinatriumsuola; Natriumhyposulfiitti
1139 NATRIUMTRIKLOORIASETAATTI
TCA-natrium; TCA; STCA; Trikloorietikkahappo, natriumsuola
1140 TETRANATRIUMPYROFOSFAATTI
Natriumpyrofosfaatti; Pyrofosforihappo, tetranatriumsuola; Tetranatriumdifosfaatti
1141 PERLIITTI
1142 DISUL-NATRIUM
2-(2,4-Dikloorifenoksi)etyylivetysulfaattinatriumsuola; Sesoni; Natrium-2,4-dikloorifenoksietyylisulfaatti
1144 KAOLIINI
Hydratoitu alumiinisilikaatti; Posliinisavi; Savenvalajan savi
1145 PLATINATETRAKLORIDI
Platina(IV)kloridi
1146 p-(METYYLIAMINO)FENOLI
4-(Metyyliamino)fenoli
1147 TRIETOKSISILAANI
1148 2-MERKAPTOIMIDATSOLIINI
2-Imidatsolidiinitioni; Etyleenitiourea; ETU
1149 ETYLEENIGLYKOLIDIBUTYYLIEETTERI
1,2-Dibutoksietaani; 1,1'-(1,2-Etaanidiyylibis(oksi))bis-butaani; Dibutyylisellosolvi; EGDBE; Dibutyylioksitoli
1150 n-BUTYYLIEETTERI
Di-n-butyylieetteri; 1,1'-Oksibis(butaani); 1-Butoksibutaani; Dibutyylieetteri
1151 DIETYLEENIGLYKOLIDIETYYLIEETTERI
1,1'-Oksibis(2-etoksietaani); Dietyylikarbitoli; bis(2-Etoksietyyli)eetteri; DEGDEE; Etyylidiglymi
1152 METYLAALI
Dimetoksimetaani; Formaali; Formaldehydidimetyyliasetaali; Dimetyylioksimetaani
1153 ISOPENTAANI
Etyylidimetyylimetaani; 2-Metyylibutaani; Isoamyylihydridi
1154 MELAMIINI
2,4,6-Triamino-1,3,5-triatsiini; 1,3,5-Triatsiini-2,4,6-triamiini
1155 1,3,5-TRIMETYYLIBENTSEENI
Mesityleeni
1156 ASETOFENONI
1-Fenyylietanoni; Fenyylimetyyliketoni; Asetyylibentseeni
1157 FORONI
2,6-Dimetyyli-2,5-heptadieeni-4-oni; Di-isopropyylideeniasetoni
1158 TEPP
Tetraetyylipyrofosfaatti; Difosforihappo, tetraetyyliesteri; Tetraetyylidifosfaatti
1159 TETRAHYDROFURFURYYLIALKOHOLI
Tetrahydro-2-furyylimetanoli; Tetrahydro-2-furaanimetanoli; Tetrahydro-2-furaanikarbinoli; 2-Hydroksimetyylioksolaani
1160 TRIETYLEENIGLYKOLI
2,2'-(1,2-Etaanidiyylibis(oksi))-bisetanoli; 2,2'-Etyleenidioksibis(etanoli); Triglykoli
1161 2-(TIOSYANOMETYYLITIO)BENTSOTIATSOLI
(Bentsotiatsoli-2-yylitio)metyylitiosyanaatti; TCMTB; Tiosyaanihappo, 2-(bentsotiatsolyylitio)metyyliesteri; (2-Bentsotiatsolyylitio)metyylitiosyanaatti
1162 GLYOKSAALI (40% liuos)
1,2-Etaanidioni; Biformyyli; Etaanidiaali; Oksaalialdehydi
1163 METAANISULFONYYLIKLORIDI
Mesyylikloridi; Metyylisulfonyylikloridi; Metaanisulfonihappokloridi
1164 METYYLI-TERT-BUTYYLIEETTERI
tert-Butyylimetyylieetteri; MTBE; Metyyli-1,1-dimetyylietyylieetteri; 2-Metoksi-2-metyylipropaani
1165 NATRIUMFORMIAATTI
Muurahaishappo, natriumsuola
1166 RIKKI
Rikkikukka; Palarikki
1167 HEKSAANIHAPPO
Butyylietikkahappo; Kapronihappo; n-Kapronihappo
1168 2,3-BUTAANIDIONI
Diasetyyli; Dimetyyliglyoksaali; Dimetyylidiketoni; 2,3-Diketobutaani; Butaanidioni
1169 METYYLISYKLOPENTADIENYYLIMANGAANITRIKARBONYYLI
MMT
1170 2-OKTANOLI
Kapryylialkoholi; 1-Metyyli-1-heptanoli; 2-Hydroksi-n-oktaani; Heksyylimetyylikarbinoli
1171 DIBUTYYLITINADILAURAATTI
Dibutyylibis((1-oksododekyyli)-oksi)stannaani; Dibutyylibis(lauroyylioksi)tina
1173 FUMAARIHAPPO
(E)-2-Buteenidihappo; trans-1,2-Etyleenidikarboksyylihappo; Allomaleiinihappo; Boletikhappo
1174 GALLUSHAPPO
3,4,5-Trihydroksibentsoehappo
1175 KALIUMMETABISULFIITTI
Kaliumpyrosulfiitti; Dikaliumdisulfiitti
1176 1-TRIDEKANOLI
n-Tridekyylialkoholi; n-Tridekaani-1-oli
1177 4-VINYYLISYKLOHEKSEENI
4-Etenyyli-1-syklohekseeni; Sykloheksenyylietyleeni
1178 TRINATRIUMFOSFAATTI (VEDETÖN)
Trinatriumortofosfaatti
1179 n-HEPTAANIHAPPO
Enantyylihappo; n-Heptyylihappo; Heptaanihappo
1180 para-KRESIDIINI
2-Metoksi-5-metyylianiliini; 5-Metyyli-orto-anisidiini; 3-Amino-para-kresolimetyylieetteri; 4-Metoksi-meta-toluidiini; 4-Metyyli-2-aminoanisoli; 6-Metoksi-m-toluidiini; p-Kresidiini
1181 N,N'-DIFENYYLI-para-FENYYLEENIDIAMIINI
N,N'-difenyyli-p-fenyleenidiamiini; N,N-Difenyyli-1,4-bentseenidiamiini; 1,4-bis(Fenyyliamino)bentseeni; 1,4-Dianiliinibentseeni
1182 1,3-BUTAANIDIOLI
1,3-Butyleeniglykoli; 1,3-Dihydroksibutaani; Metyylitrimetyleeniglykoli
1183 2-MERKAPTOBENTSOTIATSOLI
Bentsotiatsolitioli; Bentsotiatsoli-2-tioli; MBT
1184 KALSIUMKLORIDI (VEDETÖN)
1186 MALEIINIHAPPO
(Z)-Buteenidihappo; cis-1,2-Etyleenidikarboksyylihappo; Maleenihappo
1187 METYYLIBENTSOAATTI
Metyylibentseenikarboksylaatti; Niobiöljy
1188 METYYLISILIKAATTI
Tetrametyylisilikaatti; Tetrametyyliortosilikaatti; Tetrametoksisilaani
1189 NATRIUMDODEKYYLIBENTSEENISULFONAATTI
1190 TIOFEENI
Divinyleenisulfidi; Tiasyklopentadieeni; Tiofuraani
1191 ALUMIINISULFAATTI
Aluminiumsulfaatti; Alumiinitrisulfaatti; Aluna
1192 KALSIUMJAUHE (pyroforinen)
1193 KALSIUMKARBONAATTI
1194 KROMI(VI)OKSIDI
Kromitrioksidi; Kromihappo; Kromianhydridi
1197 MAGNESIUMSULFAATTI
1198 TYPPI (PURISTETTU KAASU)
1199 TYPPI (NESTEYTETTY)
Nestetyppi; Typpi (jäähdytetty neste)
1200 NATRIUMSULFIITTI
Rikkihappo, dinatriumsuola; Dinatriumsulfiitti
1201 STYREENIOKSIDI
(Epoksietyyli)bentseeni; 1,2-Epoksietyylibentseeni; Styreeni-7,8-oksidi; Fenyylietyleenioksidi; Fenyylioksiraani; Styreeniepoksidi; Styryylioksidi
1202 RIKKITRIOKSIDI
1203 TRIASETIINI
Glyseryylitriasetaatti; 1,2,3-Propaanitriolitriasetaatti; Triasetyyliglyseriini
1205 SINKKIJAUHE (pyroforinen)
1206 SINKKINITRAATTI
Sinkkidinitraatti
1207 DIAMMONIUMVETYARSENAATTI
Arseenihappo, diammoniumsuola; Ammoniumarsenaatti
1208 NATRIUMARSENAATTI
Dinatriumarsenaatti; Dinatriumvetyarsenaatti; Arseenihappo, dinatriumsuola
1209 MAGNESIUMARSENAATTI
Trimagnesiumarsenaatti; Magnesium-o-arsenaatti
1210 KALIUMARSENAATTI
Kaliumdivetyarsenaatti
1211 KUPARI(II)ARSENIITTI
Kupariortoarseniitti; Arseenihappo, kupari(II)suola; Kupriarseniitti
1212 LYIJY(II)ARSENIITTI
Lyijyarseniitti; Lyijymeta-arseniitti
1213 KALIUMARSENIITTI
Kaliummeta-arseniitti; Arseenihappo, kaliumsuola; Kaliumarsonaatti
1214 BENTSOIINI
2-Hydroksi-2-fenyyliasetofenoni; Bentsoyylifenyylikarbinoli; 2-Hydroksi-1,2-difenyylietanoni
1215 KIPSI (MINERAALI)
Kalsiumsulfaattidihydraatti
1216 PERFLUORI-ISOBUTYLEENI
Oktafluori-isobutyleeni; 1,1,3,3,3-Pentafluori-2-trifluorimetyyli-1-propeeni; Oktafluori-sek-buteeni
1217 PARIISIN KIPSI
Kipsihemihydraatti; Plaster of Paris
1218 NATRIUMSITRAATTI, VEDETÖN
Trinatriumsitraatti, vedetön; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, trinatriumsuola, vedetön
1219 NATRIUMSITRAATTIDIHYDRAATTI
Trinatriumsitraattidihydraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, trinatriumsuola, dihydraatti
1220 NATRIUMSITRAATTIPENTAHYDRAATTI
Trinatriumsitraattipentahydraatti; 2-Hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, trinatriumsuola, pentahydraatti
1221 TALLIUMKARBONAATTI
Ditalliumkarbonaatti; Hiilihappo, ditallium(1+)suola
1222 1,2,3-TRIKLOORIBENTSEENI
1,2,6-Triklooribentseeni
1223 AMMONIUMFLUORIDI
Neutraali ammoniumfluoridi
1224 ANTIMONITRIKLORIDI
Triklooristibiini; Antimonikloridi; Antimoni(III)kloridi
1225 BENTSYYLIBROMIDI
alfa-Bromitolueeni; Bromifenyylimetaani
1226 4-BROMIANILIINI
4-Bromibentseeniamiini; p-Bromifenyyliamiini; p-Bromianiliini
1227 3-DIMETYYLIAMINOPROPYYLIAMIINI
1-Amino-3-dimetyyliaminopropaani; N,N,-Dimetyyli-1,3-propaanidiamiini; 3-Aminopropyylidimetyyliamiini; N,N-Dimetyyli-1,3-diaminopropaani
1228 HEKSAMETYLEENITETRA-AMIINI
Meteeniamiini; Heksamiini
1229 NATRIUMTETRABORAATTI
Natriumbiboraatti; Natriumpyroboraatti; Boorinatriumoksidi; Sulanut booraksi
1230 TITAANITETRAKLORIDI
Titaanikloridi; Tetrakloorititaani
1231 SYANURYYLIKLORIDI
2,4,6-Trikloori-1,3,5-triatsiini; Klooritriatsiini; Trikloorisyanidiini; Trisyanogeenikloridi; Syanuryylihappotrikloridi; 2,4,6-Trikloori-s-triatsiini
1232 2-VINYYLIPYRIDIINI
2-Etenyylipyridiini; alfa-Vinyylipyridiini
1233 FLUORIPIIHAPPO
Heksafluoripiihappo; Divetyheksafluorisilikaatti; Hydropiifluorihappo
1234 TYPPITRIFLUORIDI
Typpifluoridi; Trifluoriamiini; Trifluoriammoniakki; Perfluoriammoniakki
1235 1,1,2,2-TETRABROMIETAANI
Asetyleenitetrabromidi; Tetrabromiasetyleeni; sym-Tetrabromietaani
1236 FLUORESOIVA VAALENNE 1
FWA 1; Dinatrium-4,4'-bis((4-aniliino-6-morfoliino-1,3,5-triatsiini-2-yyli)amino)stilbeeni-2,2'-disulfonaatti; C.I. Fluoresoiva valkaisuaine 260
1238 NITRILOTRIETIKKAHAPPO
NTA; N,N-Bis(karboksimetyyli)glysiini; Nitrilo-2,2',2"-trietikkahappo; Aminotrietikkahappo; Trikollaamihappo
1239 NITRILOTRIETIKKAHAPPOTRINATRIUMSUOLA MONOHYDRAATTI
NTA natriummonohydraatti; Trinatriumnitrilotriasetaattimonohydraatti; N,N-Bis(karboksimetyyli)glysiinitrinatriumsuola monohydraatti; Nitrilo-2,2',2"-trietikkahappotrinatriumsuola monohydraatti
1240 NITRILOTRIETIKKAHAPPOTRINATRIUMSUOLA
NTA natrium; Trinatriumnitrilotriasetaatti; N,N-Bis(karboksimetyyli)glysiinitrinatriumsuola; Nitrilo-2,2',2"-trietikkahappotrinatriumsuola
1241 RAUTA(III)-o-ARSENIITTIPENTAHYDRAATTI
Ferriarseniitti
1242 KALIUMHEKSAFLUORISILIKAATTI
Kaliumfluorisilikaatti; Kaliumpiifluoridi; Dikaliumheksafluorisilikaatti
1243 NATRIUMHEKSAFLUORISILIKAATTI
Natriumfluorisilikaatti; Natriumpiifluoridi; Dinatriumheksafluorisilikaatti
1244 GERMAANI
Germaniumhydridi; Germaniumtetrahydridi
1245 NONAANI
n-Nonaani; 2,2,5-Trimetyyliheksaani
1246 PIKLORAAMI
4-Amino-3,5,6-trikloori-2-pyridiinikarboksyylihappo; 4-Amino-3,5,6-triklooripikoliinihappo
1247 RODIUM
1248 SULPROFOSSI
O-Etyyli-O-4-(metyylitio)fenyylifosforiditionihappo-S-propyyliesteri; O-Etyyli-O-4-(metyylimerkapto)fenyyli-S-n-propyylifosforitionotiolaatti
1249 HYDRATUT TERFENYYLIT (40% HYDRATTU)
Hydratut difenyylibentseenit; Hydratut fenyylibifenyylit
1250 URAANIHEKSAFLUORIDI
Uraanifluoridi
1252 TRIFLUMITSOLI
(E)-4-Kloori-alfa,alfa,alfa-trifluori-N-(1-imidatsoli-1-yyli)-2-propoksietyylideeni-o-toluidiini; 1-(1((4-Kloori-2-(trifluorimetyyli)fenyyli)imino)-2-propoksietyyli)-1H-imidatsoli
1253 ISOBUTYYLIAMIINI
2-Metyylipropyyliamiini; 2-Metyyli-1-propaaniamiini; 1-Amino-2-metyylipropaani
1254 AMMONIUMBISULFIITTI
Rikkihapokkeen monoammoniumsuola; Ammoniumvetysulfiitti
1255 AMMONIUMPERKLORAATTI
Perkloorihappo, ammoniumsuola
1256 DIATSOMETAANI
Atsimetyleeni; Diatsiriini
1257 FURAANI
Furfuraani; Divinyleenioksidi; Oksasyklopentadieeni
1259 METAKRYYLIALDEHYDI
2-Metyyli-2-propenaali; Isobutenaali; Metakroleiini
1260 FENYYLIASETAATTIHAPPO
Bentseeniasetaattihappo; Asetaattihappo, fenyyli-; Fenyylietaanihappo; 2-Fenyyliasetaattihappo
1261 VINYYLIETYYLIEETTERI
Etyylivinyylieetteri; Etoksieteeni
1262 2-METYYLIPENTAANI
Isoheksaani; Dimetyylipropyylimetaani
1263 3-METYYLIPENTAANI
Dietyylimetyylimetaani
1264 BROMOKONATSOLI
1-((2RS,4RS:2RS,4SR)-4-Bromi-2-(2,4-dikloorifenyyli)tetrahydrofurfuryyli)-1H-1,2,4-triatsoli; 1-((4-Bromi-2-(2,4-dikloorifenyyli)tetrahydro-2-furanyyli)metyyli)-1H-1,2,4-triatsoli
1265 FLUTOLANIILI
alfa,alfa,alfa-Trifluori-3'-isopropoksi-o-toluanilidi; N-(3-(1-Metyylietoksi)fenyyli)-2-(trifluorimetyyli)bentsamidi
1266 HEKSAFLUMURONI
1-(3,5-Dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)fenyyli)-3-(2,6-difluoribentsoyyli)urea
1267 FLOKUMAFEENI
4-Hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini; 4-Hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-((4-(trifluorimetyyli)fenyyli)metoksi)fenyyli)-1-naftalenyyli)-2H-1-bentsopyran-2-oni
1268 TRINEKSAPAKKI-ETYYLI
Etyyli-4-syklopropyyli(hydroksi)metyleeni-3,5-dioksosykloheksaanikarboksylaatti
1269 PYRIPROKSIFEENI
4-Fenoksifenyyli-(RS)-2-(2-pyridyylioksi)propyylieetteri
1270 ETYLEENIGLYKOLIDIMETAKRYLAATTI
2-Propeenihappo, 2-metyyli-, 1,2-etaanidiyyliesteri; Etyleenidimetakrylaatti; Metakryylihappoetyleeniesteri
1271 PROPAKVITSAFOPPI
2-Isopropyylideeniamino-oksietyyli-(R)-2-(4-(6-kloorikinoksaliin-2-yloksi)fenoksi)propionaatti; (R)-2-(((1-Metyylietyylideeni)amino)oksi)etyyli-2-(4-((6-kloori-2-kinoksalinyyli)oksi)fenoksi)propanoaatti
1272 METYYLI-2-SYANOAKRYLAATTI
2-Propeenihappo, 2-syanometyyliesteri; 2-Syanoakryylihappometyyliesteri; Mekrilaatti
1273 MONOLINURONI
3-(4-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea; Urea, N'-(4-kloorifenyyli)-N-metoksi-N-metyyli-; 3-(p-Kloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea
1274 TRIGLYSIDYYLI-ISOSYANURAATTI
1,3,5-tris(Oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni; TGIC; 1,3,5-Triglysidyyli-isosyanuraatti; s-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni; tris(Epoksipropyyli)isosyanuraatti
1275 1-METYYLINAFTALEENI
alfa-Metyylinaftaleeni
1276 2-METYYLINAFTALEENI
beta-Metyylinaftaleeni
1277 KARBENDATSIIMI
Metyylibentsiimidatsoli-2-yylikarbamaatti; Metyyli-(1H-bentsiimidatsol-2-yyli)karbamaatti; Karbendatsoli; 1H-Bentsiimidatsol-2-yylikarbamihappo metyyliesteri
1278 DIBUTYYLIFOSFAATTI
Dibutyylihappo-o-fosfaatti; Dibutyylivetyfosfaatti; Fosforihappodibutyyliesteri
1279 ISOBUTYYLIDEENIDIUREA
1,1-Diureidoisobutaani; N,N''-(2-metyylipropyylideeni)bisurea; Isobutyleenidiurea; IBDU
1280 DIKETENI
But-3-en-3-olidi; 3-Buteno-beta-laktoni; 4-Metyleeni-2-oksetanoni; Asetylketeni
1281 1,1,1,2-TETRAFLUORIETAANI
HFC 134a
1282 TRIBUTYYLITINAOKSIDI
Heksabutyylidistannoksaani; Tri-n-butyylitinaoksidi; TBTO
1283 TRIFENYYLITINAHYDROKSIDI
Hydroksitrifenyylistannaani; Hydroksitrifenyylistannaatti; Fentina-hydroksidi
1284 SORBIINIHAPPO
1,3-Pentadieeni-1-karboksyylihappo; Heksa-2,4-dieenihappo; (E,E)-2,4-Heksadieenihappo; 2-Propenyyliakryylihappo
1285 4,4'-OKSIBIS(BENTSEENISULFONYYLIHYDRATSIDI)
Bentseenisulfonihappo, 4,4'-oksibis-, dihydratsidi; 4,4'-Oksidi(bentseenisulfonohydratsidi); Difenyylioksidi-4,4'-sulfonyylihydratsidi; p,p'-Oksibisbentseenisulfonyylihydratsidi
1286 NEOPENTYYLIGLYKOLIDIAKRYLAATTI
Akryylihappo, 2,2-dimetyylitrimetyleeniesteri; 2,2-Dimetyyli-1,3-propaanidiyylidiakrylaatti; Dimetylolpropaanidiakrylaatti; 2-Propeenihappo, 2,2-dimetyyli-1,3-propaanidiyyliesteri
1287 METYLEENIBIS(TIOSYANAATTI)
Metyleeniditiosyanaatti; Tiosyaanihappo, metyleeniesteri
1288 n-HEKSYYLIAKRYLAATTI
Akryylihappo, heksyyliesteri; 2-Propeenihappo, heksyyliesteri; Heksyyli-2-propenoaatti
1289 2-ETYYLIHEKSYYLIMETAKRYLAATTI
Metakryylihappo, 2-etyyliheksyyliesteri
1290 DI(2-ETYYLIHEKSYYLI)SEBASAATTI
Sebasiinihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri; Bis(2-etyyliheksyyli)sebakaatti; Dekaanidionihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri; Dioktyylisebakaatti
1291 2-(2-(2-METOKSIETOKSI)ETOKSI)ETANOLI
Trietyleeniglykolimonometyylieetteri; Metoksitriglykoli; TGME
1292 DIOKTYYLIADIPAATTI
Bis(2-etyyliheksyyli)adipaatti; Di-(2-etyyliheksyyli)adipaatti; Adipiinihappo, bis(2-etyyliheksyyli)esteri; Bis(2-etyyliheksyyli)heksaanidioaatti
1293 INDIUM
1294 3-METYYLI-2-BUTENAALI
3,3-Dimetyyliakroleiini; 3-Metyylikrotonaldehydi; Senesialdehydi
1295 ANTRANIILIHAPPO
2-Aminobentsoehappo; Karboksianiliini; 1-Amino-2-karboksibentseeni
1296 DIMETYYLIDIOKTADEKYYLIAMMONIUMKLORIDI
Distearyylidimetyyliammoniumkloridi; Dimetyylidistearyyliammoniumkloridi; 1-Oktadekaaniammonium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi; DODMAC
1297 1,4-DIMETOKSIBENTSEENI
Bentseeni, 1,4-dimetoksi-; Hydrokinonidimetyylieetteri; p-Metoksianisoli
1298 2',4' -DIMETYYLIASETOASETANILIDI
Butaaniamidi, N-(2,4,-dimetyylifenyyli)-3-okso; 1-Asetoasetyyliamino-2,4-dimetyylibentseeni; N-Asetoasetyyli-2,4-ksilididi
1299 KLOORITRIFLUORIETAANI
2-Kloori-1,1,1-trifluorietaani; 1-Kloori-2,2,2-trifluorietaani; HCFC 133a
1300 LINURONI
3-(3,4-Dikloorifenyyli)-1-metoksi-1-metyyliurea; Urea, N'-(3,4-dikloorifenyyli)-N-metoksi-N-metyyli-; Metoksidiuroni
1302 m-FENYLEENIDIAMIINI
m-Diaminobentseeni; 1,3-Bentseenidiamiini; 3-Aminoaniliini; 1,3-Fenyleenidiamiini
1303 IMATSALIILI
1-(2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli)-1H-imidatsoli; Allyyli-1-(2,4-dikloorifenyyli)-2-imidatsoli-1-yylietyylieetteri; 1-(2-(2,4-Dikloorifenyyli)-2-(2-propenyylioksi)etyyli)-1H-imidatsoli; Enilkonatsoli
1304 DIMETYYLIELOHOPEA
1305 KLORFENVINFOSSI
O,O-Dietyyli-O-(2-kloori-1-(2,4-dikloorifenyyli)vinyyli)fosfaatti; 2-Kloori-1-(2,4-dikloorifenyyli)vinyylidietyylifosfaatti
1306 METOKSIKLOORI
1,1-(2,2,2-Trikloorietyylideeni)bis(4-metoksibentseeni); 1,1,1-Trikloori-2,2-bis(p-metoksifenyyli)etaani; Dimetoksi-DDT
1309 KROMIHYDROKSIDISULFAATTI
1310 KROMIDIOKSIDI
Kromioksidi
1311 TYPPIOKSIDI
1312 MERIPIHKAHAPPOANHYDRIDI
Dihydro-2,5-furaanidioni; Butaanidihappoanhydridi; Tetrahydro-2,5-dioksofuraani
1313 SYANUURIHAPPO
sym-Triatsiini-2,4,6-trioli; Isosyanuurihappo; 1,3,5-Triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni
1314 KROKIDOLIITTI
Riebeckiitin asbesti; Sininen asbesti
1315 PYRROLIDIINI
Atsasyklopentaani; Pyrroli, tetrahydro
1316 KROMI(III)KLORIDI (VEDETÖN)
Kromikloridi; Kromitrikloridi; Trikloorikromi
1317 KROMIDIKLORIDI
Kromi(II)kloridi
1318 KADMIUMSULFAATTI
1319 TITAANIKARBIDI
1320 VOLFRAMIKARBIDI
1321 ATTAPULGIITTI
Palygorskiitti
1322 RADON
1323 KALSIUMFLUORIDI
Kalsiumdifluoridi
1324 ALUMIINIFLUORIDI (VEDETÖN)
Alumiinitrifluoridi
1325 BERYLLIUMOKSIDI
Berylliummonoksidi
1326 VETYJODIDI
Jodivetyhappo, vedetön; Jodivety, vedetön
1327 KLOROTOLURONI
3-(3-Kloori-p-tolyyli)-1,1-dimetyyliurea
1330 PARASETAMOLI
Asetaminofeeni; 4-Hydroksiasetanilidi; p-Asetyyliaminofenoli; N-(4-Hydroksifenyyli)asetamidi
1331 BENTSYYLIASETAATTI
Fenyylimetyyliasetaatti; Etikkahappo, bentsyyliesteri
1332 1-BROMIPROPAANI
n-Propyylibromidi; Propyylibromidi
1333 AMMONIUMVETYKARBONAATTI
Ammoniumbikarbonaatti; Hiilihappo, monoammoniumsuola
1334 BUTYYRIHAPPO
Voihappo; Etyylietikkahappo; 1-Propaanikarboksyylihappo
1335 sek-HEKSYYLIASETAATTI
1,3-Dimetyylibutyyliasetaatti; Metyyli-isoamyyliasetaatti; Etikkahappo, 1,3-dimetyylibutyyliesteri
1336 N-METYYLIETANOLIAMIINI
N-Metyyli-2-etanoliamiini; 2-Metyyliaminoetanoli; Metyylietyloliamiini; Monometyylietanoliamiini; (2-Hydroksietyyli)metyyliamiini
1337 DI-n-BUTYYLIAMIINI
N-Butyyli-1-butaaniamiini; n-Dibutyyliamiini; Dibutyyliamiini
1338 BENTSYYLIAMIINI
Aminotolueeni; Fenyylimetyyliamiini; Bentseenimetaaniamiini; Monobentsyyliamiini
1339 DISYKLOHEKSYYLIAMIINI
N,N-Disykloheksyyliamiini; N-Sykloheksyylisykloheksaaniamiini; Dodekahydrodifenyyliamiini
1340 BENTSYYLIDIMETYYLIAMIINI
N,N-Dimetyylibentseenimetaaniamiini; N-Bentsyylidimetyyliamiini; Dimetyylibentsyyliamiini; Bentsyyli-N,N-dimetyyliamiini; N-(Fenyylimetyyli)dimetyyliamiini
1341 3-KLOORI-2-METYYLI-1-PROPEENI
Metallyylikloridi; Metyyliallyylikloridi; gamma-Kloori-isobutyleeni
1342 MONONITROFENOLIT
Nitrofenolit (isomeeerien seos); Nitrofenolit
1343 2,2-DIKLOORI-1,1,1-TRIFLUORIETAANI
HCFC 123
1344 2-ETYYLIBUTYYLIAKRYLAATTI
Akryylihappo, 2-etyylibutyyliesteri; 2-Propeenihappo, 2-etyylibutyyliesteri
1345 p-OKTYYLIFENOLI
1-(p-Hydroksifenyyli)oktaani; Fenoli, 4-oktyyli
1346 DIKUMYYLIPEROKSIDI
bis(alfa,alfa-Dimetyylibentsyyli)peroksidi; Peroksidi, bis(1-metyyli-1-fenyylietyyli); Di-isopropyylibentseeniperoksidi
1347 PIPERONYYLIBUTOKSIDI
5-[[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]metyyli]-6-propyyli-1,3-bentsodioksoli; 2-(2-Butoksietoksi)etyyli-6-propyylipiperonyylieetteri; alfa-[2-(2-Butoksietoksi)-etoksi]-4,5-metyleenidioksi-2-propyylitolueeni; [3,4-(Metyleenidioksi)-6-propyylibentsyyli]butyylidietyleeniglykolieetteri
1348 TRIPROPYLEENIGLYKOLI
2-(2-(2-Hydroksipropoksi)propoksi)-1-propanoli; Propanoli, ((1-metyyli-1,2-etaanidiyyli)bis(oksi))bis-; [(Metyylietyleeni)bis(oksi)]dipropanoli
1349 DIBUTYYLISEBASAATTI
Dekaanidionihappo, dibutyyliesteri; Sebasiinihappo, dibutyyliesteri
1350 TRIETYYLISITRAATTI
1,2,3-Propaanitrikarboksyylihappo, 2-hydroksi-, trietyyliesteri
1351 BERYLLIUMSULFAATTI
1352 BERYLLIUMNITRAATTI
1353 BERYLLIUMKARBONAATTI
1354 BERYLLIUMKLORIDI
1355 BERYLLIUMFLUORIDI
Berylliumdifluoridi
1356 3,5-KSYLENOLI
3,5-Dimetyylifenoli; 1-Hydroksi-3,5-dimetyylibentseeni
1357 DIETYLEENIGLYKOLIDIMETYYLIEETTERI
Bis(2-metoksietyyli)eetteri; Diglyymi; 1,1'-Oksibis(2-metoksietaani); Dimetyylikarbitoli; DEGDME
1358 ETYYLI-2-SYANOAKRYLAATTI
2-Syano-2-propeenihappo, etyyliesteri; 2-Syanoakryylihappo, etyyliesteri; Etyyli-alfa-syanoakrylaatti
1359 TRIBENURONI-METYYLI
Metyyli-2-(3-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)3-metyyliureidosulfonyyli)bentsoaatti; Metyyli-2-((((N-(4-metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli)metyyliamino)karbonyyli)amino)sulfonyyli)bentsoaatti; 2-(4-Metoksi-6-metyyli-1,3,5-triatsin-2-yyli(metyyli)karbomoyylisulfamoyyli)bentsehappo, metyyliesteri
1360 METOLAKLOORI
2-Kloori-6'-etyyli-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)aseto-o-toluididi; 2-Kloori-N-(2-etyyli-6-metyylifenyyli)-N-(2-metoksi-1-metyylietyyli)asetamidi
1361 METAMITRONI
4-Amino-3-metyyli-6-fenyyli-1,2,4-triasin-5(4H)-oni; 4-Amino-3-metyyli-6-fenyyli-1,2,4-triatsin-5-oni
1362 1,2,3-TRIMETYYLIBENTSEENI
Hemimelliteeni
1363 DIKVATTIDIBROMIDI
1,1'-Etyleeni-2,2'-bipyridylliumdibromidi; 6,7-Dihydrodipyridoli[1,2-a:2',1-c]pyratsinidiumdibromidi; 9,10-Dihydro-8a-10a-diatsoniafenantreenidibromidi
1364 DODEKYYLIAMIINI
1-Dodekaaniamiini; 1-Aminododekaani; Lauramiini; Lauryyliamiini
1365 OKTADEKYYLIAMIINI
1-Oktadekaaniamiini; 1-Amino-oktadekaani; Stearamiini; Stearyyliamiini
1366 TRIFENYYLIAMIINI
N,N-Difenyylibentseeniamiini; N,N-Difenyylianiliini
1367 GLUTAARIHAPPO
1,5-Pentaanidihappo; 1,3-Propaanidikarboksyylihappo
1368 AMMONIUMDIKROMAATTI
Diammoniumdikromaatti(VI); Dikromihappo, diammoniumsuola; Ammoniumbikromaatti
1369 NATRIUMDIKROMAATTI (VEDETÖN)
Dinatriumdikromaatti(VI); Dikromihappo, dinatriumsuola; Dinatriumdikromiheptaoksidi
1370 NATRIUMKROMAATTI
Dinatriumkromaatti(VI); Kromihappo, dinatriumsuola; Dinatriumkromitetraoksidi
1371 KALIUMDIKROMAATTI
Dikaliumdikromaatti(VI); Dikromihappo, dikaliumsuola; Kaliumbikromaatti
1372 TETRAHYDROFTAALIHAPPOANHYDRIDI
1,2,3,6-Tetrahydroftaalihappoanhydridi; 4-Syklohekseeni-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi; 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1,3-isobentsofurandioni; THPA
1373 KLORENDIINIANHYDRIDI
4,5,6,7,8,8-Heksakloori-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoisobentsofuran-1,3-dioni; 1,4,5,6,7,7-Heksakloori-endo-5-norbornene-2,3-dikarboksyylianhydridi; Heksakloori-endo-metyleenitetrahydroftaalihappoanhydridi
1374 TETRAKLOORIFTAALIANHYDRIDI
4,5,6,7-Tetrakloori-1,3-isobentsofurandioni; 1,3-Dioksi-4,5,6,7-tetrakloori-isobentsofuraani
1375 PYROMELLITIINIDIANHYDRIDI
1,2,4,5-Bentseenitetrakarboksyyli-1,2:4,5-dianhydridi; 1,2,4,5-Bentseenitetrakarboksyylianhydridi; 1H,3H-Bentso(1,2-c;4,5-c')difuran-1,3,5,7-tetroni; PMDA
1376 HEKSAHYDRO-4-METYYLIFTAALIANHYDRIDI
Heksahydro-5-metyyli-1,3-isobentsofurandioni; 4-Metyylisykloheksaani-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi; Metyyliheksahydroftaalianhydridi; MHHPA
1377 INDIUMTRIKLORIDI
Indiumkloridi
1378 BROMIETAANI
Etyylibromidi
1379 TISLEET (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY KEVYET
Dearomatisoitu kerosiini; Vähähajuiset parafiiniset liuottimet
1380 TEOLLISUUSBENSIINI (MAAÖLJY), VETYKÄSITELTY RASKAS (<0.1% BENTSEENIÄ)
Matalalla kiehuva vetykäsitelty nafta
1383 PENTAERYTRITOLI
2,2-bis(Hydroksimetyyli)-1,3-propaanidioli; Tetrametylolimetaani; THME; PETP
1385 N-ETYYLIANILIINI
N-Etyylibentsenamiini; Aniliinoetaani; N-Etyylifenyyliamiini
1386 4-KLOORITOLUEENI
p-Klooritolueeni; 1-Kloori-4-metyylibentseeni; p-Tolyylikloridi
1387 TETRAKLOORINAFTALEENI
1388 O-KLOORISTYREENI
2-Klooristyreeni; 2-Kloorietenyylibentseeni
1389 TRIMETYYLIBENTSEENI (ISOMEERIEN SEOS)
Bentseeni, trimetyyli (isomeerit); Metyyliksyleeni
1390 SYANOGEENI
Disyanogeeni; Etaanidinitriili; Oksalonitriili; Disyaani
1391 5-METYYLI-3-HEPTANONI
5-Metyyliheptan-3-oni; 3-Heptanoni, 5-metyyli; Etyyliamyyliketoni; Etyyli-sek-amyyliketoni
1392 PROPYLEENIGLYKOLIDINITRAATTI
1,2-Propaanidiolidinitraatti; 1,2-Propyleeniglykolidinitraatti; PGDN
1393 PLATINAJAUHE
Platinamusta (jauhe)
1394 PENTAKLOORIETAANI
Etaanipentakloridi; Pentaliini
1395 4-NITROBIFENYYLI
4-Fenyylinitrobentseeni; p-Nitrobifenyyli; p-Nitrodifenyyli
1396 KOBOLTTI(II)SULFAATTIHEPTAHYDRAATTI
1397 KOBOLTTI(II)NITRAATTI
Kobolttidinitraatti; Typpihappo, koboltti(2+)suola
1398 MANGAANIOKSIDI
Trimangaanitetraoksidi
1400 BENSIINI
1401 KALSIUMSILIKAATTI (ei kuituinen, <1% kiteistä piitä)
Kalsiumsilikaatti (synteettinen)
1402 SULFURYYLIFLUORIDI
Sulfuryylidifluoridi; Sulfurioksifluoridi
1403 MAGNESIUMSTEARAATTI
Oktadekaanihappo, magnesiumsuola
1404 VOLFRAMI (jauhe)
1405 ZIRKONIUMJAUHE (pyroforinen)
(stabiloimaton jauhe)
1406 FENSULFOTIONI
O,O-Dietyyli-O-4-metyylisulfinyylifenyylifosforitioaatti; O,O-Dietyyli-O-(p-(metyylisulfinyyli)fenyyli)fosforotioaatti; O,O-Dietyyli-O-p-(metyylisulfinyyli)fenyylitiofosfaatti
1407 FOSFORIPENTASULFIDI
Difosforipentasulfidi; Fosforisulfidi; Tiofosforianhydridi
1408 DISULFOTONI
Ditiodemetoni; O,O-Dietyyli-S-(2-etyylimerkaptoetyyli)ditiofosfaatti; O,O-Dietyyli-S-2-(etyylitio)etyylifosforoditioaatti
1409 TIONYYLIKLORIDI
Sulfinyylikloridi; Rikkikloridioksidi; Tionyylidikloridi
1410 METYYLIKLOORIASETAATTI
Metyylimonoklooriasetaatti; Metyyli-alfa-klooriasetaatti; Kloorietikkahappo, metyyliesteri
1411 m-NITROTOLUEENI
3-Metyylinitrobentseeni; 3-Nitrotolueeni
1412 BIS(2-ETYYLIHEKSYYLI)FOSFAATTI
Di(2-etyyliheksyyli)fosfaatti; bis(2-Etyyliheksyyli)vetyfosfaatti; bis(Iso-oktyyli)fosfaatti; Dioktyylifosfaatti; bis(2-Etyyliheksyyli)ortofosforihappo
1413 HEKSABROMISYKLODODEKAANI (ISOMEERIEN SEOS)
Syklododekaani, heksabromi-isomeerit
1414 DIPROPYYLIKETONI
4-Heptanoni; Heptan-4-oni; Butyroni
1415 KIVIHIILITERVA
Piki
1416 KUPARI(II)SULFAATTI, PENTAHYDRAATTI
Rikkihappo, kupari(2+)suola, pentahydraatti
1417 VALERALDEHYDI
n-Pentanaali; Amyylialdehydi; Butyyliformaali
1418 2-N-DIBUTYYLIAMINOETANOLI
2-Di-N-butyyliaminoetyylialkoholi; N,N-Dibutyyli-N-(2-hydroksietyyli)amiini; N,N-Dibutyylietanoliamiini
1419 DIBROMIDIFLUORIMETAANI
Difluoridibromimetaani; Fluorihiili 12-B2
1420 1,1,1,2-TETRAKLOORI-2,2-DIFLUORIETAANI
1,1-Difluori-1,2,2,2-tetrakloorietaani; CFC-112a
1421 1,1,2,2-TETRAKLOORI-1,2-DIFLUORIETAANI
1,2-Difluori-1,1,2,2-tetrakloorietaani; CFC-112; Fluorihiili 112
1422 ALLYYLIPROPYYLIDISULFIDI
2-Propenyylipropyylidisulfidi; Sipuliöljy
1423 1-KLOORI-1-NITROPROPAANI
1424 FENYYLIFOSFIINI
Fosfaniliini
1425 PORTLANDSEMENTTI
Hydraulinen sementti
1426 DIKLOORIASETYLEENI
Dikloorietyyni
1427 GLYSOLONITRIILI
Formaldehydisyanohydrin; Hydroksiasetonitriili; Syanometanoli; Glysonitriili
1428 2-PENTANOLI (RASEEMINEN SEOS)
1-Metyyli-1-butanoli; sek-n-Amyylialkoholi; Metyylipropyylikarbinoli; 3-Metyyli-2-butanoli; Pentan-2-oli
1429 POLYAKRYYLIHAPPO, NATRIUMSUOLA
Akryylihappohomopolymeeri, natriumsuola; Karboksyylivinyylipolymeeri, natriumsuola; 2-Propeenihappohomopolymeeri, natriumsuola; Natriumpolyakrylaatti
1430 TISLEET, MAAÖLJY, liuotinjalostetut kevyet naftaleeniset
Perusöljy; Perusvoiteluöljy; Voiteluöljy; Mineraaliöljy
1431 TISLEET, MAAÖLJY, liuotinjalostetut raskaat parafiiniset
Perusöljy, suodatettu sylinteriöljy voiteluun
1432 KLORDEKONI
Dekaklooripentasyklo[5,2,1,0(2,6),0(3,9),0(5,8)]dekan-4-oni; 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Dekakloorioktahydro-1,3,4-meteno-2H-syklobuta(cd)pentalen-2-oni; Keponi; Dekaklooriketoni
1433 1,2,4-TRIMETYYLIBENTSEENI
Pseudokumeeni
1434 FLUORIASETAMIDI
2-Fluoriasetamidi; Monofluoriasetamidi; Fluorietikkahappoamidi
1435 ISOFLURAANI
2-Kloori-2-(difluorimetoksi)-1,1,1-trifluorietaani; Eetteri, 1-kloori-2,2,2-trifluorietyylidifluorimetyyli
1436 SEVOFLURAANI
1,1,1,3,3,3-Heksafluori-2-(fluorimetoksi)propaani; Eetteri, fluorimetyyli-2,2,2-trifluori-1-(trifluorimetyyli)etyyli
1437 DESFLURAANI
1,2,2,2-Tetrafluorietyylidifluorimetyylieetteri
1438 DISULFIRAAMI
Tetraetyylitiuraamidisulfidi; 1,1'-Ditiobis(N,N-dietyylitioformamidi); bis-(N,N-Dietyylitiokarbamoyyli)disulfidi; TETD
1439 L-ASPARTIINIHAPPO
L-Asparagiinihappo; (S)-Aminobutaanidihappo; L-Aminosukkiinihappo
1440 VALKOVASELIINI
Vaseliini (valkoinen)
1441 o-FENYLEENIDIAMIINI
o-Diaminobentseeni; 1,2-Bentseenidiamiini; 2-Aminoaniliini; 1,2-Fenyleenidiamiini
1442 DI-ISOBUTYYLIAMIINI
N,N-Bis(2-metyylipropyyli)amiini; 1-Propaaniamiini, 2-metyyli-N-(2-metyylipropyyli)-; 2-Metyyli-N-(2-metyylipropyyli)-1-propaaniamiini
1443 HEKSYYLIAMIINI
n-Heksyyliamiini; 1-Heksaaniamiini; 1-Aminoheksaani
1444 N,N-DIMETYYLISYKLOHEKSYYLIAMIINI
Sykloheksyylidimetyyliamiini; N,N-Dimetyyliaminosykloheksaani
1445 tert-BUTYYLIASETAATTI
Etikkahappo, tert-butyyliesteri; Etikkahappo, 1,1-dimetyylietyyliesteri
1446 N-FENYYLI-1,4-BENTSEENIDIAMIINI
4-Aminodifenyyliamiini; N-(4-Aminofenyyli)aniliini; N-Fenyyli-p-fenyleenidiamiini
1447 OLEUM
Savuava rikkihappo; Dirikkihappo; Ditionihappo; Pyrorikkihappo; Rikkihapon ja rikkitrioksidin seos
1448 BROMASIILI
5-Bromi-3-sek-butyyli-6-metyyliurasiili; 5-Bromi-6-metyyli-3-(1-metyylipropyyli)urasiili; 5-Bromi-6-metyyli-3-(1-metyylipropyyli)-2,4(1H,3H)-pyrimidiinidioni
1449 NATRIUMKLOORIASETAATTI
Natriummonoklooriasetaatti; Kloorietikkahappo, natriumsuola
1450 KALIUMKLORIDI
1451 KALIUMSULFAATTI
Rikkihappo, dikaliumsuola; Dikaliumsulfaatti
1452 RISIINIÖLJY
1453 BENTSO(a)FLUOREENI
11H-Bentso(a)fluoreeni; Krysofluoreeni; alfa-Naftofluoreeni
1454 RIBOFLAVIINI
Laktoflaviini; Vitamiini B2
1455 KROMI(III)HYDROKSIDIHYDRAATTI
1456 RIKKITETRAFLUORIDI
Tetrafluorisulfuraani
1457 PARAFIINIVAHA
Parafiinivahat ja hiilivetyvahat
1458 2-KLOORITOLUEENI
1-Kloori-2-metyylibentseeni; o-Klooritolueeni; o-Tolyylikloridi
1461 NATRIUMDISULFIITTI
Natriummetabisulfiitti; Dinatriumdisulfiitti; Dinatriumpyrosulfiitti
1462 1,3-BIS(AMINOMETYYLI)BENTSEENI
1,3-Bentseenidimetaaniamiini; 1,3-bis-Aminometyylibentseeni; m-Fenyleenibis(metyyliamiini); m-Ksylyleenidiamiini; m-Ksyleeni-alfa,alfa'-diamiini
1464 2,2'-DIMETYYLI-4,4'-METYLEENIBIS(SYKLOHEKSYYLIAMIINI)
3,3'-Dimetyyli-4,4'-diaminodisykloheksyylimetaani; 4,4'-Diamino-3,3'-dimetyylidisykloheksyylimetaani; 4,4'-Metyleenibis-(2-metyylisykloheksaaniamiini)
1465 n-BUTYRONITRIILI
Butaaninitriili; Butyyrihapponitriili; 1-Syanopropaani; n-Propyylisyanidi
1466 MALONINITRIILI
Propaanidinitriili; Malonihappodinitriili; Syanoasetonitriili; Metyleenidinitriili
1467 2,3,7,8-TETRAKLOORIDIBENTSO-p-DIOKSIINI
Dibentso[b,e][1,4]dioksiini, 2,3,7,8-tetrakloori-; 2,3,7,8-TCDD; 2,3,7,8-Tetrakloori-1,4-dioksiini
1468 TETRANITROMETAANI
1469 PENTANATRIUMTRIFOSFAATTI
Natriumtripolyfosfaatti; Natriumtrifosfaatti
1470 DODEKYYLIBENTSEENISULFONIHAPPO
Lauryylibentseenisulfonihappo
1471 POVIDONIJODI
Poly(1-(2-okso-1-pyrrolidinyyli)etyleeni)jodikompleksi; 1-Vinyyli-2-pyrrolidinonipolymeerit, jodikompleksit
1472 o-sek-BUTYYLIFENOLI
2-sek-Butyylifenoli; 2-(1-Metyylipropyyli)fenoli
1473 DIETYLEENIGLYKOLIDINITRAATTI
Diglykoldinitraatti; Di(hydroksietyyli)eetteridinitraatti; Oksidietyleenidinitraatti; DEGDN
1474 PYREENI
Bentso(d,e,f)fenantreeni; beta-Pyreeni
1475 PYRETHRUM
Pyrethrum uute; Pyrethrum oleoresiini
1476 p-KLOORI-o-KRESOLI
4-Kloori-o-kresoli; 4-kloori-2-metyylifenoli; para-Kloori-orto-kresoli; Fenoli, 4-kloori-2-metyyli
1477 1-DEKEENI
Dekyleeni; alfa-Dekeeni; n-1-Dekeeni
1478 1-VINYYLI-2-PYRROLIDONI
Vinyylibutyrilaktaami; 1-Etenyylipyrrolidin-2-oni; N-Vinyyli-2-pyrrolidinoni
1480 BARIUMNITRAATTI
Typpihappo, bariumsuola; Bariumdinitraatti
1482 ETYYLIAMIINI (50-70% vesiliuos)
Etaaniamiini; Aminoetaani
1483 METYYLIAMIINI (40% vesiliuos)
Metaaniamiini; Aminometaani; Monometyyliamiini
1484 TRIMETYYLIAMIINI (40% vesiliuos)
N,N-Dimetyylimetaaniamiini; TMA
1485 DIMETYYLIAMIINI (vesiliuos)
Metaaniamiini, N-metyyli (vesiliuos); DMA (vesiliuos)
1486 1,1,1,2-TETRAKLOORIETAANI
1487 POLYVINYYLIKLORIDI
Kloorietyleenipolymeeri; Etyleeni, kloro-, polymeeri; PVC
1488 POLYETYLEENI
Eteeni, homopolymeeri; Etyleenipolymeerit; PE; HDPE; LDPE
1489 POLYVINYYLIALKOHOLI
1490 1-DEKANOLI
Dekan-1-oli; n-Dekyylialkoholi; Kaprialkoholi; Nonyylikarbinoli; n-Dekanoli
1491 ETYLEENIGLYKOLI-ISOPROPYYLIEETTERI
2-Isopropoksietanoli; 2-(1-Metoksietoksi)etanoli; Isopropyyliglykoli; 4-Metyyli-3-oksa-1-pentanoli; Isopropyylioksitoli; EGiPE
1492 1-PROPAANITIOLI
1-Merkaptopropaani; Propaani-1-tioli; n-Propyylimerkaptaani
1493 n-OKTYYLIMERKAPTAANI
1-Oktaanitioli; 1-Merkapto-oktaani; 1-Oktyylitioli
1494 tert-OKTYYLIMERKAPTAANI
2,4,4-Trimetyyli-2-pentaanitioli; tert-Oktaanitioli; 2-Metyyli-2-heptaanitioli
1495 METYYLIVINYYLIKETONI
3-Buten-2-oni; Metyleeniasetoni
1496 2-METOKSI-2-METYYLIBUTAANI
tert-Amyylimetyylieetteri; TAME; tert-Pentyylimetyylieetteri; 1,1-Dimetyylipropyylimetyylieetteri; Metyyli-tert-pentyylieetteri
1497 SUKKINONITRIILI
Butaanidinitriili; Sukkinihappodinitriili; Etyleenisyanidi; Etyleenidisyanidi; Disyanoetaani
1498 4-DIMETYYLIAMINOATSOBENTSEENI
N,N-Dimetyyli-4-fenyyliatsobentseeniamiini; p-Dimetyyliaminoatsobentseeni; N,N-Dimetyyli-p-(fenyyliatso)aniliini
1499 FERRIKLORIDI (vedetön)
Rautakloridi; Rautatrikloridi; Rauta(III)kloridi
1500 KLOORIPROFAAMI
Isopropyyli-3-kloorikarbanilaatti; 1-Metyylietyyli-(3-kloorifenyyli)karbamaatti; Isopropyyli-3-kloorifenyylikarbamaatti
1501 IMIDAKLOPRIDI
1-(6-Kloori-3-pyridyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-yylideeniamiini; 1-((6-Kloori-3-pyridinyyli)metyyli)-N-nitro-2-imidatsolidini-imiini; 1-(6-Kloori-3-pyridinyylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-yylideeniamiini; 1H-Imidatsoli-2-amiini, 1-((6-kloori-3-pyridinyyli)metyyli)-4,5-dihydro-N-nitro
1502 SPINOSADI
1503 FIPRONIILI
5-Amino-3-syano-1-(2,6-dikloori-4-trifluori-metyylifenyyli)-4-trifluorimetyylisulfinyylipyratsoli
1504 2-NITRONAFTALEENI
beta-Nitronaftaleeni
1505 METYYLISALISYLAATTI
Metyyli-2-hydroksibentsoaatti; 2-(Metoksikarbonyyli)fenoli; Metyylisalisylaatti; o-Hydroksibentsoehappo, metyyliesteri; Wintergreen-öljy
1506 KALSIUMSTEARAATTI
Kalsiumdistearaatti; Oktadekaanihappo, kalsiumsuola; Stearihappo, kalsiumsuola
1507 SUKROOSI
beta-D-Fruktofuranosyyli-alfa-D-glukopyranosidi; alfa-D-Glukopyranosyyli-beta-D-fruktofuranosidi; D(+)Sakkaroosi; Juurikassokeri
1508 PII
1509 2,2-DIKLOORIPROPIONIHAPPO
Dalaponi; alfa,alfa-Diklooripropionihappo
1510 KARBADOKSI
2-Formyyliquinoksaliini-1,4-dioksidikarbometoksihydratsoni; 2-(Metoksikarbonyylihydratsonometyyli)quinoksaliini-1,4-dioksidi; Metyyli-3-(quinoksalin-2-yylimetyleeni)karbatsaatti-1,4-dioksidi
1511 NATRIUMSESKVIKARBONAATTIDIHYDRAATTI
Hiilihappo, natriumsuola, hydraatti (2:3:2); Trona; Luonnonvarainen natriumseskvikarbonaatti
1512 FERROSEENI
Rautadisyklopentadienyyli; Rautadi-2,4-syklopentadien-1-yyli
1513 n-PROPYYLINITRAATTI
Typpihappo, propyyliesteri; Monopropyylinitraatti
1514 NATRIUMKSYLEENISULFONAATTI
Bentseenisulfonihappo, dimetyyli-, natriumsuola; Dimetyylibentseenisulfonihappo, natriumsuola
1515 PINDONI
2-Pivaloyyli-indan-1,3-dioni; 2-(2,2-Dimetyyli-1-oksopropyyli)-1H-indeeni-1,3-(2H)-dioni; 2-Pivaloyyli-1,3-indaanidioni
1516 ESFENVALERAATTI
(S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti; (S)-(R*,R*)-Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)bentseeniasetaatti; (S-(R*,R*))-Bentseenietikkahappo, 4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)-, syano(3-fenoksifenyyli)metyyliesteri; (S)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)isovaleraatti; S-Fenvaleraatti
1517 POLYETYLEENIGLYKOLI (200-600)
PEG; Oksietyleenipolymeeri; Poly(oksi-1,2-etyynidiyyli), alfa-hydro-omega-hydroksi
1518 DHTDMAC (sis. 15% isopropanolia)
Dihydrogenoitu talidimetyyliammoniumkloridi; 1-Oktadekaaniaminium, N,N-dimetyyli-N-oktadekyylikloridi; Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bis(hydrogenoitu talialkyyli)dimetyyli, kloridit
1519 2,6-KSYLIDIINI
2,6-Dimetyylianiliini; 2,6-Dimetyyliaminobentseeni; 1-Amino-2,6-dimetyylibentseeni; 2-Amino-1,3-ksyleeni
1520 2-NITROANISOLI
Bentseeni, 1-metoksi-2-nitro-; 1-Metoksi-2-nitrobentseeni; o-Nitrofenyylimetyylieetteri; o-Nitroanisoli
1521 1-PENTAANITIOLI
Amyylimerkaptaani; Pentyylimerkaptaani; Amyylihydrosulfidi; 2-Metyylibutyylimerkaptaani
1522 AMMONIUMVANADIUMOKSIDI
Vanadiumhappo, ammoniumsuola
1523 n-HEKSAANITIOLI
1-Merkaptoheksaani; 1-Heksyylitioli; Heksyylimerkaptaani
1524 1,3-PROPAANISULTONI
1,2-Oksatiolaani-2,2-dioksidi; 3-Hydroksi-1-propaanisulfonihapposultoni; 1-Propaanisulfonihappo, 3-hydroksi-gamma-sultoni
1525 o-TERFENYYLI
1,2-Difenyylibentseeni; o-Difenyylibentseeni
1526 KLOORIDIFENYYLIARSIINI
Difenyyliarsiinikloridi; Difenyyliklooriarsiini
1527 1,2,3,4-TETRAHYDRONAFTALEENI
Tetraliini; Tetrahydronaftaleeni; Naftaleeni, 1,2,3,4-tetrahydro-
1528 p-(METYYLIAMINO)FENOLISULFAATTI
bis(4-Hydroksi-N-metyylianilinium)sulfaatti; Metoli; 4-(Metyyliamino)fenolisulfaatti
1529 KOBOLTTISULFIDI
Kobolttimonosulfidi; Koboltti(II)sulfidi
1530 KROMI(III)NITRAATTINONAHYDRAATTI
Krominitraatti; Kromitrinitraatti; Typpihappo, kromi(III)suola
1531 KROMI(III)OKSIDI
Kromioksidi; Dikromitrioksidi
1532 KROMI(III)KLORIDIHEKSAHYDRAATTI
Kromikloridiheksahydraatti; Kromiktrikloridiheksahydraatti
1533 tert-BUTYYLIKROMAATTI
bis(tert-Butyyli)kromaatti; Kromihappo, di-tert-butyyliesteri
1534 STRONTIUM
1535 TINA
1536 NATRIUMBENTSOAATTI
Bentsoehappo, natriumsuola
1537 HYDROKSIETIKKAHAPPO
Glykolihappo; alfa-Hydroksietikkahappo; Hydroksietanolihappo
1538 ALUMIINIFOSFAATTI (KOLMENARVOINEN)
Alumiinifosforihappo; Alumiiniortofosfaatti; Alumiinimonofosfaatti
1539 UNDEKYYLALKOHOLI
1-Undekanoli
1540 PIGMENTTI PUNAINEN 53, BARIUMSUOLA (2:1)
Bariumbis(2-kloori-5-((2-hydroksi-1-naftyyli)atso)tolueeni-4-sulfonaatti); D&C Punainen No 9
1542 2-NITRO-p-FENYLEENIDIAMIINI
2-Nitro-1,4-bentseenidiamiini; 1,4-Diamino-2-nitrobentseeni; 2-Nitro-4-aminoaniliini
1543 4-NITRO-o-FENYLEENIDIAMIINI
4-Nitro-1,2-bentseenidiamiini; 1,2-Diamino-4-nitrobentseeni; 2-Amino-4-nitroaniliini
1544 2,5-TOLUEENIDIAMIINISULFAATTI (1:1)
2-Metyyli-p-fenyleenidiamiinisulfaatti; 2,5-Diaminotolueenisulfaatti
1545 LYIJYBIS(DIMETYYLIDITIOKARBAMAATTI)
Lyijydimetyyliditiokarbamaatti; Bis(dimetyylikarbamoditioaatto-S,S')lyijy; Ledaatti; Metyyliledaatti
1546 METYYLIDIBROMIGLUTARONITRIILI
Glutaronitriili, 2-bromi-2-(bromimetyyli)-; 1,2-Dibromi-2,4-disyanobutaani; 2-Bromi-2-(bromimetyyli)pentaanidinitriili
1547 1,4-NAFTOKINONI
1,4-Dihydro-1,4-naftaleenidioni; 1,4-Naftaleenidioni; 1,4-Dihydro-1,4-diketonaftaleeni
1548 DEKAHYDRONAFTALEENI (cis/trans isomeerien seos)
Dekaliini; Perhydronaftaleeni; Dekahydronaftaliini; Bisyklo(4.4.0)dekaani
1549 2-TERT-BUTYYLIFENOLI
o-tert-Butyylifenoli; 2-(1,1-Dimetyylietyyli)fenoli; 2-tert-Butyyli-1-hydroksibentseeni
1550 N-ETYYLI-N-BENTSYYLIANILIINI
N-Bentsyyli-N-etyylianiliini; Etyylibentsyylianiliini; N-Etyyli-N-fenyylibentsyyliamiini
1551 KOBOLTTI(II)OKSIDI
Kobolttioksidi; CI Pigmentti musta 13
1552 DINITOLMIDI
2-Metyyli-3,5-dinitrobentsamidi; 3,5-Dinitro-2-metyylibentsamidi
1553 TÄRKKELYS
1554 FRUKTOOSI
D-Fruktoosi; Hedelmäsokeri; Arabino-heksuloosi; D-(-)-Levuloosi
1555 AMMONIUMSULFAMAATTI
Sulfamihappo, monoammoniumsuola; Ammoniumamidosulfonaatti; Ammoniumsulfamidaatti
1556 TRIMETYYLIFOSFIITTI
Fosforihappo, trimetyyliesteri; Trimetoksifosfiini; Metyylifosfiitti
1557 p-TOLUEENISULFONIAMIDI
4-Tolueenisulfoniamidi; 4-Metyylibentseenisulfoniamidi; p-Tosyyliamidi
1558 NONOKSINOLI-9
Nonyylifenoksipolyetoksietanoli
1559 HYDROKSIETYYLISELLULOOSA
Selluloosa, 2-hydroksietyylieetteri; 2-Hydroksietyyliselluloosa
1560 NITROSELLULOOSA (enint. 12.6% typpeä)
Selluloosanitraatti; Selluloosatetranitraatti; Pyroksilliini
1561 DIESEL no. 2
Polttoaineet, Diesel no. 2; Kaasuöljy - täsmentämätön
1562 2,4-KSYLIDIINI
2,4-Dimetyylianiliini; 2,4-Dimetyyliaminobentseeni; 1-Amino-2,4-dimetyylibentseeni; 4-Amino-1,3-dimetyylibentseeni; 4-Amino-m-ksyleeni; 4-Amino-1,3-ksyleeni
1563 2,4,6-TRIBROMIFENOLI
2,4,6-TBP
1564 PENTABROMIFENOLI
2,3,4,5,6-Pentabromifenoli; Fenoli, pentabromi-
1565 KRYOLIITTI
Alumiinitrinatriumfluoridi; Natriumfluoaluminaatti; Natriumalumiinifluoridi; Natriumheksafluorialuminaatti
1566 1-TETRADEKEENI
Tetradek-1-eeni; alfa-Tetradekeeni
1567 1-DODEKEENI
Dodekeeni; alfa-Dodekeeni; alfa-Dodekyleeni; N-Dodek-1-eeni; Dodekyleeni
1568 ETYLEENIGLYKOLIDIMETYYLIEETTERI
1,2-Dimetoksietaani; 1,2-Etaanidioli, dimetyylieetteri; Monoglymi; 2,5-Dioksaheksaani; EGDME
1569 ETYLEENIGLYKOLIDIETYYLIEETTERI
1,2-Dietoksietaani; 1,2-Etanoli, dietyylieetteri; Etyyliglymi; 3,6-Dioksaoktaani; EGDEE
1570 TRIETYLEENIGLYKOLIDIMETYYLIEETTERI
2,5,8,11-Tetraoksadodekaani; Triglymi; 1,2-bis(2-Metoksietoksi)etaani; TEGDME
1571 ETYLEENIGLYKOLIMONOHEKSYYLIEETTERI
2-(Heksyylioksi)etanoli; n-Heksyglykoli; Glykolimonoheksyylieetteri; EGHE
1572 DIETYLEENIGLYKOLIMONOHEKSYYLIEETTERI
3,6-Dioksa-1-dodekanoli; Heksyylikarbitoli; 2-(2-Heksyylioksietoksi)etanoli; DEGHE
1573 PROPYLEENIGLYKOLIMONOETYYLIEETTERI
1-Etoksi-2-propanoli; 2-Propanoli-1-etoksi; 2PG1EE
1574 2-PROPYLEENIGLYKOLI-1-ETYYLIEETTERIASETAATTI
1-Etoksi-2-propanoliasetaatti; 2-Etoksi-1-metyylietyyliasetaatti; 1-Etoksi-2-asetoksipropanoli; 1-Etoksi-2-propyyliasetaatti; 2PG1EEA
1575 SYKLOTETRAMETYLEENITETRANITRAMIINI
HMX; Oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsokiini; Oktogeeni
1576 PENTAERYTRITOLITETRANITRAATTI
2,2-Bis(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidiolitetranitraatti; PETN; Pentaerytriittitetranitraatti
1577 FERRIOKSIDI
Vedetön ferrioksidi; Rauta(III)oksidi; Dirautatrioksidi; Rautatrioksidi; Ferriseskvioksidi
1578 2,4-DIAMINOANISOLI
1,3-Bentseenidiamiini, 4-metoksi-; 4-Metoksi-3-fenyleenidiamiini; 4-Metoksi-m-fenyleenidiamiini; C.I. Oxidation Base 12
1579 2-AMINOANTRAKINONI
2-Amino-9,10-antraseenidioni; 2-Amino-9,10-antrakinoni; beta-Aminoantrakinoni
1580 NITROSYYLIKLORIDI
Typpioksikloridi; Typpikloridioksidi
1581 o-TOLUEENISULFONIAMIDI
2-Tolueenisulfoniamidi; Tolueeni-2-sulfoniamidi; o-Metyylibentseenisulfoniamidi
1582 o-DIANISIDIINI
C.I. Disperse Black 6; 3,3´-Dimetoksibentsidiini; 3,3´-Dianisidiini; 3,3´-Dimetoksi-4,4'-diaminobifenyyli
1583 iso-FTALONITRIILI
1,3-Bentseenidikarbonitriili; Isoftalodinitriili; m-Disyanobentseeni; m-Ftalodinitriili
1584 BENTSALKONIUMKLORIDI
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C8-18-alkyylidimetyylikloridit; Alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi; Alkyylidimetyyli(fenyylimetyyli)kvartenäärinenammoniumkloridi; Ammoniumalkyylidimetyyli(fenyylimetyyli)kloridi; Ammoniumalkyylidimetyylibentsyylikloridi
1585 KALIUMVETYSULFAATTI
Rikkihapon monokaliumsuola; Monokaliumsulfaatti; Kaliumbisulfaatti
1586 DIMETYYLIDISULFIDI
Metyylidisulfidi; Disulfidi, dimetyyli-
1587 METYYLIKLOORISILAANI
Kloori(metyyli)silaani
1588 KALIUMKARBONAATTI (VEDETÖN)
Karbonihappo, dikaliumsuola; Dikaliumkarbonaatti
1589 KALSIUMSULFAATTI (VEDETÖN)
Rikkihappo, kalsiumsuola (1:1)
1590 UREA AMMONIUMNITRAATTI
Typpihapon ammoniumsuola, urean seos
1591 2,5-DINITROTOLUEENI
2-Metyyli-1,4-dinitrobentseeni; 2,5-DNT; Tolueeni, 2,5-dinitro-
1592 CESIUMHYDROKSIDI
Cesiumhydraatti
1593 n-BUTYLKLOORIFORMIAATTI
Butyylikloorikarbonaatti; Butyyliklooriformiaatti; Kloorimuurahaishappo, butyyliesteri; Karbonokloridihappo, butyyliesteri
1594 ISOBUTYYLIKLOORIFORMIAATTI
Isobutyylikloorikarbonaatti; 2-Metyylipropyyliklooriformiaatti; Muurahaishappo, kloori-, isobutyyliesteri; Karbonokloridihappo, 2-metyylipropyyliesteri
1595 n-PROPYYLIKLOORIFORMIAATTI
Propyyliklooriformiaatti; Propyylikloorikarbonaatti; Muurahaishappo, kloori-, propyyliesteri; Karbonokloridihappo, propyyliesteri
1596 TANTAALI
1597 VALKOINEN MINERAALIÖLJY
Paraffiiniöljy
1598 PETROLISULFONAATIN NATRIUMSUOLA
Natriumpetrolisulfonaatti; Sulfonihappo, petroli, natriumsuola; Petrolisulfonihappo, natriumsuola
1599 DIMETYYLIVETYFOSFIITTI
Dimetyylifosfiitti; Dimetyylivetyfosfonaatti; Fosforihapon dimetyyliesteri; Dimetyylifosfonaatti
1600 N-METYYLIDIETANOLIAMIINI
2,2`-(Metyyli-imino)bis-etanoli; Dietanolimetyyliamiini; Bis(2-hydroksietyyli)metyyliamiini
1601 TIODIGLYKOLI
2,2`-Tiodietanoli; Di(2-hydroksietyyli)sulfidi; Dietanolisulfidi; Tiodietyleeniglykoli
1602 C10-13 ALKYYLIBENTSEENISULFONIHAPON NATRIUMSUOLA
Natriumalkyylibentseenisulfonaatti; Lineaarinen alkyylibentseenisulfonihapon natriumsuola; Lineaarinen alkyylibentseeninatriumsulfonaatti; LAS
1603 NATRIUMARSENIITTI
Arseenihappo, natriumsuola; Natriummeta-arseniitti; Natriumdioksoarsenaatti
1604 1,5-NAFTALEENIDIOLI
1,5-Dihydroksinaftaleeni; Naftaleeni-1,5-dioli
1605 ANTRAKINONI
9,10-Antrakinoni; 9,10-Antraseenidioni; Difenyyliketoni
1606 NATRIUMPEROKSIDI
Natriumdioksidi; Natriumsuperoksidi; Dinatriumperoksidi
1607 BARIUMKROMAATTI
Bariumkromaatti (VI); Bariumkromaatti (1:1); Kromihappo, bariumsuola 1:1; C.I. 77103; C.I. Pigmentti keltainen 31
1608 KALIUMDIVETYFOSFAATTI
Fosforihappo, monokaliumsuola
1609 N,N-DIETYYLIANILIINI
(Dietyyliamino)bentseeni; Fenyylidietyyliamiini
1610 1-OKTADEKANOLI
Stearyylialkoholi; Oktadekan-1-oli; n-Oktadekanoli; 1-Hydroksioktadekaani; Oktadekyylialkoholi
1611 2,6-DI-TERT-BUTYYLIFENOLI
Fenoli, 2,6-bis(1,1-dimetyylietyyli)-; Fenoli, 2,6-di-tert-butyyli-; 2,6-Bis(1,1-dimetyylietyyli)fenoli; 2,6-DTBP
1612 PENTABROMIDIFENYYLIEETTERI (tekninen tuote)
Difenyylieetteri, pentabromijohdannainen; 1,1'-Oksibispentabromibentseeni
1613 PERFLUORIOKTAANIHAPPO
Pentadekafluorioktaanihappo; Pentadekafluori-n-oktaanihappo; Perfluorikapryylihappo
1614 PROPYLEENIGLYKOLI-n-BUTYYLIEETTERI
1-Butoksi-2-propanoli; n-Butoksipropanoli; 3-Butoksi-2-propanoli
1615 1-tert-BUTOKSI-2-PROPANOLI
Propyleeniglykoli-tert-butyylieetteri; 1-Metyyli-2-tert-butoksietanoli; 1-(1,1-Dimetyylietoksi)-2-propanoli; PGTBE
1616 1-(2-BUTOKSIPROPOKSI)-2-PROPANOLI
Dipropyleeniglykolimonobutyylieetteri; Dipropyleeniglykolibutyylieetteri; DPGnBE; 1-(2-Metyyli-2-butoksi-etoksi)-2-propanoli
1617 1-(1-METYYLI-2-BUTOKSI-ETOKSI)-2-PROPANOLI
n-Butoksi-metyylietoksi-propanoli; n-Butoksi-propoksi-propanoli; DPGnBE; Dipropyleeniglykoli-n-butyylieetteri
1618 1,4-DIKLOORI-2-NITROBENTSEENI
2,5-Dikloorinitrobentseeni; 1-Nitro-2,5-diklooribentseeni; Nitro-p-diklooribentseeni
1619 n-HEPTAANITIOLI
n-Heptyylitioli; n-Tioheptyylialkoholi; 1-Merkaptoheptaani; Heptyylimerkaptaani
1620 1-NONANETIOLI
n-Nonyylimerkaptaani; n-Nonyylitioli; 1-Merkaptononaani
1621 1-UNDEKAANITIOLI
n-Undekyylimerkaptaani; Undekyylimerkaptaani; Undekaanitioli
1622 1-OKTADEKAANITIOLI
Stearyylimerkaptaani; n-Oktadekyylimerkaptaani; 1-Oktadekyylimerkaptaani; 1-Merkapto-oktadekaani; n-Oktadekaanitioli
1623 2,2'-DITIODIBENTSOEHAPPO
2, 2'-Ditiobis(bentsoehappo); Bentsoehappo, 2,2'-ditiobis-; Bis(2-karboksifenyyli)disulfidi; Difenyylidisulfidi-2,2'-dikarboksyylihappo; 2,2'-Ditiosalisyylihappo
1625 ARSEENIHAPPO (80% vesiliuos)
Arseenihappo hemihydraatti; orto-Arseenihappo
1626 BENTSEENISULFONIHAPPO
Bentseenimonosulfonihappo; Fenyylisulfonihappo
1627 SINKKISULFIDI
Sinkkimonosulfidi
1628 KALSIUMBROMIDI
Kalsiumdibromidi
1630 DIFOSGEENI
Muurahaishapon trikloorimetyyliesteri; Trikloorimetyylikloroformaatti
1631 AMMONIUMPIKRAATTI
2,4,6-Trinitrofenolin ammoniumsuola; Ammoniumkarbatsoaatti
1632 MALONIALDEHYDI
Malonidialdehydi; 1,3-Propaanidialdehydi
1633 1-KLOORI-3-NITROBENTSEENI
Bentseeni, 1-kloori-3-nitro-; m-Kloorinitrobentseeni
1634 KALSIUMFORMIAATTI
Kalsiumdiformiaatti; Muurahaishappo, kalsiumsuola
1635 N-(1,3-DIMETYYLIBUTYYLI)-N'-FENYYLI-p-FENYLEENIDIAMIINI
N-(4-Metyyli-2-pentyyli)-N'-fenyyli-1,4-diaminobentseeni; 1,4-Bentseenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-; p-Fenyleenidiamiini, N-(1,3-dimetyylibutyyli)-N'-fenyyli-; 6PPD
1636 METOKSIFLURAANI
2,2-Dikloori-1,1-difluorietyylimetyylieetteri; 2,2-Dikloori-1,1-difluori-1-metoksietaani; Metofluraani; Pentraani
1637 N-METYLOLIAKRYLAMIDI
N-(Hydroksimetyyli)akryyliamidi; N-(Hydroksimetyyli)-2-propeeniamidi; Monometyloliakryyliamidi; N-Metanoliakryyliamidi
1638 KUPARIFTALOSYANIINI
29H,31H-Ftalosyaaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32-kupari; Kupari, (29H,31H-ftalosyaninaatto(2-)-N29,N30,N31,N32)-, (SP-4-1)-; Tetrabentso-5,10,15,20-diatsaporfyriiniftalosyaniini; C.I. Pigmentti sininen 15
1639 KALSIUMSYANAMIDI
Kalsiumkarbimidi; Syanamidi, kalsiumssuola
1641 PERHYDRO-1,3,5-TRINITRO-1,3,5-TRIATSIINI
Heksogeeni; Sykloniitti; Syklotrimetyleenitrinitramiini; RDX (Royal Demolition Explosive)
1642 n-BUTYYLI-ISOSYANAATTI
1-Isosyanaattibutaani
1643 SYKLOHEKSAANIDIKARBOKSYYLIHAPPOANHYDRIDI
1,3-Isobentsofuraanidioni, heksahydro-; Sykloheksaani-1,2-dikarboksyylihappoanhydridi; Heksahydro-isobentsofuraani-1,3-dioni; Heksahydroftaalianhydridi; HHPA
1644 METYYLIHEKSAHYDROFTAALIHAPPOANHYDRIDI
Heksahydrometyyliftaalihappoanhydridi; 1,3-Isobentsofuraanidioni, heksahydrometyyli-; MHHPA
1645 METYYLITETRAHYDROFTAALIANHYDRIDI
1,3-Isobentsofuraanidioni; Tetrahydrometyyli-1,3-isobentsofuraanidioni; MTHPA
1651 ISOBUTYYLINITRIITTI
Typpihapoke, 2-metyylipropyyliesteri; Typpihapoke, isobutyyliesteri
1652 2-AMINO-4-KLOORIFENOLI
p-Kloori-o-aminofenoli; 2-Hydroksi-5-kloorianiliini; 4-Kloori-2-aminofenoli; C.I. 76525
1653 NATRIUMOKSIDI
Natriummonoksidi; Dinatriumoksidi; Dinatriummonoksidi
1654 NAFTEENIHAPOT
Karboksyylihapot, -nafteeni-; Hapan petrolifraktio
1655 ETYYLIBIS(2-KLOORIETYYLI)AMIINI
Bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini; 2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)-N-etyylietaaniamiini; 2-Kloori-N-(2-kloorietyyli)-N-etyyli-etaaniamiini; 2,2'-Dikloori-trietyyliamiini; HN1
1658 2-KLOORI-6-TRIKLOORIMETYYLIPYRIDIINI
Nitrapyriini; alfa,alfa,alfa,6-Tetrakloori-2-pikoliini
1659 METIDATIONI
O,O-Dimetyyli-S-(2,3-dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli)fosforiditioaatti; O,O-Dimetyyli-S-(5-metoksi-1,3,4-tiadiatsolinyyli-3-metyyli)ditiofosfaatti; 2,3-Dihydro-5-metoksi-2-okso-1,3,4-tiadiatsoli-3-yylimetyyli-O,O-dimetyylifosforiditioaatti
1660 ETOPROFOSSI
O-Etyyli-S,S-dipropyylifosforiditioaatti; Fosforiditiohappo, O-etyyli-S,S-dipropyyliesteri; Etoproppi
1661 RIKKIDIKLORIDI
Kloorisulfidi; Dikloorisulfidi
1662 1,2-DIMETYYLIHYDRATSIINI
Symmetrinen dimetyylihydratsiini; N,N'-Dimetyylihydratsiini; SDMH
1664 3-KLOORI-1,2-PROPAANIDIOLI (RASEEMINEN SEOS)
alfa-Kloorihydriini; Glyseroli-alfa-monokloorihydriini; 3-Kloori-1,2-dihydroksipropaani
1665 1-BROMI-3-KLOORIPROPAANI
1-Kloori-3-bromipropaani; Trimetyleeniklooribromidi
1666 3,3'-DIAMINOBENTSIDIINI
3,3',4,4'-Bifenyylitetramiini; (1,1'-Bifenyyli)-3,3',4,4'-tetramiini; 3,3',4,4'-Difenyylitetramiini; 3,3',4,4'-Tetraminobifenyyli; Bifenyyli-3,3',4,4'-tetrayylitetramiini
1667 DIFENYYLIEETTERIN OKTABROMIJOHDANNAINEN
OktaBDE; Okta-BDE; DPBDE; Oktabromidifenyylieetteri; 1,1'-Oksibisoktabromibentseeni; Oktabromidifenyylioksidi
1668 EPTAC (70-75 % vesiliuos)
2,3-Epoksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi; N,N,N-Trimetyylioksiraanimetaaniammoniumkloridi; Glysidyylitrimetyyliammoniumkloridi
1669 CHPTAC (50-70 % vesiliuos)
3-Kloori-2-hydroksi-N,N,N-trimetyyli-1-propaaniammoniumkloridi; 3-Kloori-2-hydroksipropyylitrimetyyliammoniumkloridi
1670 NATRIUMTETRAHYDROBORAATTI
Natriumborohydridi
1671 TIOSYAANIHAPPO
Vetyrodanidi
1672 KRYSEENI
Bentso[a]fenantreeni; 1,2-Bentsofenantreeni; 1,2,5,6-Dibentsonaftaleeni
1673 TRIFLUORIETIKKAHAPPO
Perfluorietikkahappo; Trifluorietaanihappo
1674 ASENAFTEENI
1,2-Dihydroasenaftyleeni; 1,8-Etyleeninaftaleeni
1675 TRIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO
1,3,5-Trikloori-s-triatsiini-2,4,6(1H,3H,5H)-trioni; Symkloseeni; Trikloori-s-triatsiinitrioni
1676 ETIDIUMBROMIDI
Fenantridinium, 3,8-diamino-5-etyyli-6-fenyyli-, bromidi; 2,7-Diamino-10-etyyli-9-fenyylifenantridiniumbromidi; Homidiumbromidi
1677 TRIS(2-KLOORIETYYLI)FOSFAATTI
Tri(beta-kloorietyyli)fosfaatti; Tris(2-kloorietyyli)ortofosfaatti; Etanoli, 2-kloori-, fosfaatti (3:1); TCEP
1678 N,N'-DIASETYYLIBENTSIDIINI
4,4'-Diasetamidobifenyyli; N,N'-(1,1'-Bifenyyli)-4,4'-diyylibisasetamidi; 4',4'''-Biasetanilidi; 4,4'-Diasetyylibentsidiini; DABZ
1679 GLYSIDYYLIMETAKRYLAATTI
2,3-Epoksipropyylimetakrylaatti; Glysidyylialfa-metyyliakrylaatti; Metakryylihappo, 2,3-epoksipropyyliesteri; 1-Propanoli-2,3-epoksimetakrylaatti
1680 2,4-DIAMINO-6-FENYYLI-1,3,5-TRIATSIINI
6-Fenyyli-1,3,5-triatsiini-2,4-diyylidiamiini; Bentsoguanamiini; 6-Fenyyli-1,3,5-triatsiini- 2,4-diamiini
1681 KLORETOKSIFOSSI
Fosforitiohappo, O,O-dietyyli-O-(1,2,2,2-tetrakloorietyyli)esteri; O,O-Dietyyli-O-(1,2,2,2-tetrakloorietyyli)fosforitioaatti
1682 KLORMEFOSSI
Klormetyylifossi; S-Kloorimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti; Fosforiditiohappo, S-(kloorimetyyli)-O,O-dietyyliesteri
1683 FLUORESOIVA VALKAISUAINE 220
C.I. Fluoresoiva valkaisuaine 220; Ks. Huomautukset
1684 4-NITROBENTSOEHAPPO
para-Nitrobentsoehappo; para-Karboksinitrobentseeni
1685 SEBASIINIHAPPO
1,10-Dekaanidihappo; 1,8-Oktaanidikarboksyylihappo; Dekaanidihappo
1686 2,5-KSYLIDIINI
2,5-Dimetyylianiliini; 2,5-Dimetyyliaminobentseeni; 1-Amino-2,5-dimetyylibentseeni; 2-Amino-1,4-dimetyylibentseeni; 2-Amino-p-ksyleeni; 2-Amino-1,4-ksyleeni
1687 3,5-KSYLIDIINI
3,5-Dimetyylianiliini; 3,5-Dimetyyliaminobentseeni; 1-Amino-3,5-dimetyylibentseeni; 5-Amino-m-ksyleeni; 5-Amino-1,3-ksyleeni
1688 TETRANATRIUMETYLEENIDIAMIINITETRA-ASETAATTI
Etyleenidiamiinitetraetikkahapon tetranatriumsuola; Etikkahappo, (etyleenidinitrilo)tetra-, tetranatriumsuola; N,N'-Etyleenidiamiinidietikkahappotetranatriumsuola; EDTA Tetranatrium
1689 BIS(PENTABROMIFENYYLI)EETTERI
Dekabromidifenyylieetteri; Dekabromibifenyylioksidi; Dekabromifenoksibentseeni; DBDPE
1695 STRONTIUMKARBONAATTI
Strontianiitti; Hiilihappo, strontiumsuola (1:1)
1696 STRONTIUMSULFAATTI
Selestiitti; Rikkihappo, strontiumsuola (1:1); Selestiini
1697 PERFLUORIBUTYYLIETYLEENI
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluori-1-hekseeni
1698 SINKKISULFAATTI
Sinkkisulfaatti (vedetön); Rikkihappo, sinkkisuola (1:1)
1699 NEODEKAANIHAPPO
2,2-Dimetyylioktaanihappo; 2,2,3,5-Tetrametyyliheksaanihappo; 2,4-Dimetyyli-2-isopropyylipentaanihappo; 2,5-Dimetyyli-2-etyyliheksaanihappo
1700 KETOKONATSOLI
1701 PENTAERITRITOLITETRAKIS(3-(3,5-DI-TERT-BUTYYLI-4-HYDROKSIFENYYLI)PROPIONAATTI)
Tetrakis(3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksihydrokanelyylioksimetyyli)metaani; Hydrokanelihappo, 3,5-di-tert-butyyli-4-hydroksi-, neopentaanitetrayyliesteri(8CI); Tetrakis-(metyleeni-(3,5-di-(tert)-butyyli-4-hydrokaneli))metaani
1702 NIKOTIINIHAPPO
3-Pyridiinikarboksyylihappo; 3-Karboksipyridiini; Pyridiini-beta-karboksyyli; Niasiini
1703 NIKOTIINIAMIDI
Pyridiini-3-karboksyyliamidi; 3-Pyridiinikarboksiamidi; Niasiiniamidi
1704 KAMFEENI
2,2-Dimetyyli-3-metyleeni-norboraani; 2,2-Dimetyyli-3-metyleenibisyklo(2.2.1)heptaani
1705 DIBUTYYLIADIPAATTI
Di-n-butyyliadipaatti; Dibutyyliheksaanidioaatti; Heksaanidihappodibutyyliesteri
1706 ETYYLI-tert-BUTYYLIEETTERI
ETBE; 2-Etoksi-2-metyylipropaani; Etyyli-1,1-dimetyylietyylieetteri
1707 1-KLOORINAFTALEENI
alfa-Kloorinaftaleeni; alfa-Naftyylikloridi
1708 2-KLOORINAFTALEENI
beta-kloorinaftaleeni; beta-naftyylikloridi
1709 NITROSELLULOOSA (enemmän kuin 12,6% typpeä)
Selluloosanitraatti; Selluloosaheksanitraatti
1710 NATRIUMVETYSULFIDI
Natriumsulhydraatti; Natriumbisulfidi; Natriummerkaptaani; Natriummerkaptidi; Natriumhydrosulfidi
1711 1,3-DIKLOORI-2-PROPANOLI
alfa-Dikloorihydriini; sym-Glyserolidikloorihydriini; sym-Dikloori-isopropyylialkoholi; 1,3-Dikloori-propan-2-oli
1712 1,1-DIKLOORI-1-FLUORIETAANI
Dikloorifluorietaani; HCFC-141b
1713 BROMIKLORIDI
1714 DI-ISOPROPYYLIBENTSEENI (seos)
Bentseeni, bis(1-metyylietyyli); Bis(1-methylethyl)benzene
1715 RAUTADIKLORIDI
Rauta(II)kloridi
1716 LINALYYLIASETAATTI
3,7-Dimetyyli-1,6-oktadien-3-yyliasetaatti; 1,5-Dimetyyli-1-vinyyliheks-4-enyyliasetaatti; Etikkahappolinalooliesteri; Linalooliasetaatti
1717 SODIUM DITHIONITE
Natriumhypodisulfiitti; Dinatriumhydrosulfiitti; Natriumhydrosulfiitti; Natriumhyposulfiitti
1718 TETRAETYLEENIPENTAMIINI
3,6,9-Triatsaundekametyleenidiamiini; 1,11-Diamino-3,6,9-triatsaundekaani; Tetreeni; TEPA
1719 2-METYYLIBUT-3-EN-2-OLI
3-Hydroksi-3-metyylibuteeni; 2-Metyyli-3-buten-2-oli; Dimetyylivinyylimetanoli
1720 p-FENETIDIINI
4-Etoksianiliini; Etyyli-p-aminofenoli; 4-Etoksibentseeniamiini; 4-Amino-1-etoksibentseeni
1721 IMIDATSOLI
1,3-Diatsa-2,4-syklopentadieeni; 1,3-Diatsoli; Glyoksaliini; Miatsoli
1722 1,3-PENTADIEENI
Penta-1,3-dieeni; 1-Metyylibutadieeni; Piperyleeni
1723 2-HYDROKSIETYYLIAKRYLAATTI
2-Propeenihappo, 2-hydroksietyyliesteri; Etyleeniglykolimonoakrylaatti; Akryylihappohydroksietyyliesteri
1724 2-HYDROKSIETYYLIMETAKRYLAATTI
Etyleeniglykolimonometakrylaatti; 2-Propeenihappo, 2-metyyli-,2-hydroksietyyliesteri; HEMA
1725 SITRAALI
2,6-Oktadienaali,3,7-dimetyyli-; 3,7-Dimetyyli-2,6-oktadienaali; Lemonaali
1727 2,4-DIKLOORITOLUEENI
2,4-Dikloori-1-metyylibentseeni; Bentseeni, 2,4-dikloori-1-metyyli-; Tolueeni, 2,4-dikloori-
1728 2,6-DIKLOORITOLUEENI
Bentseeni, 1,3-dikloori-2-metyyli-; Tolueeni, 2,6-dikloori-
1729 1,1-DIFLUORIETAANI
HFC-152a; Freoni 152a; Etaani, 1,1,-difluori-; Etyleenifluoridi; Jäähdytyskaasu R152a
1730 TRIETYYLIFOSFAATTI
Etyylifosfaatti; Fosforihappo, trietyyliesteri; Trietoksifosfiinioksidi; TEP
1731 KALIUMMETYLAATTI
Metanoli, kaliumsuola; Kaliummetanolaatti; Metoksikalium; Kaliummetoksidi
1732 DIMETYYLIFUMARAATTI
Dimetyyli-(E)-buteenidionaatti; trans-1,2-Etyleenidikarboksyylihappodimetyyliesteri
1733 2-BUTYYNI-1,4-DIOLI
1,4-Butyynidioli; 1,4-Dihydroksi-2-butyyni; But-2-yyni-1,4-dioli; 2-Butyynidioli
1734 KALSIUMSULFAATTIDIHYDRAATTI
Rikkihappo, kalsiumsuola, dihydraatti
1735 DEKEENI (ISOMEERIEN SEOS)
Dekeeni, isomeerit; Dekyleeni; Dekeenit
1736 KALSIUMGLUKONAATTI
D-glukonihappo, kalsiumsuola (2:1); Kalsium D-glukonaatti
1737 NATRIUMGLUKONAATTI
D-glukonihappo, mononatriumsuola; Natrium D-glukonaatti
1738 GLUKONIHAPPO
D-glukonihappo; 2,3,4,5,6-Pentahydroksiheksaanihappo
1739 DIETYYLIMALONAATTI
Dietyylipropaanidioaatti; Malonihappo, dietyyliesteri; Propaanidihappo, dietyyliesteri
1740 VANILLIINI
4-Hydroksi-3-metoksibentsaldehydi; 2-Metoksi-4-formyylifenoli
1741 epsilon-KAPROLAKTONI
Heksan-6-olidi; 1,6-Heksanolidi
1742 HYDROKSIPROPYYLIAKRYLAATTI, ISOMEERIT
Propyleeniglykolimonoakrylaatti
1743 ISO-OKTYYLIAKRYLAATTI
2-Propeenihappo, iso-oktyyliesteri; Acryylihappo, iso-oktyyliesteri
1744 NATRIUMPERKARBONAATTI
Natriumkarbonaattiperoksihydraatti
1745 1,3-DIMETYYIUREA
N,N'-Dimetyyliurea; sym-Dimetyyliurea
1746 2-METYYLIBUT-3-YYN-2-OLI
2-Metyyli-3-butyyn-2-oli; Etynyylidimetyylikarbinoli
1747 HYDROKSYYLIAMIINI (50% vesiliuos)
1748 3-METYYLIBUTANAALI
Isovaleraldehydi; Isopentaldehydi; Isopentanaali
1749 TETRAETYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI
3,6,9,12-Tetraoksotridekanoli; 3,6,9,12-Tetraoksatridekan-1-oli; Metoksitetraetyleeniglykoli
1750 TETRAETYLEENIGLYKOLIBUTYYLIEETTERI
3,6,9,12-Tetraoksaheksadekan-1-oli; Butoksitetraetyleeniglykoli
1751 TRIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI
[2-(2-Metoksimetyylietoksi)metyylietoksi]propanoli; O-Metyylitripropyleeniglykoli
1752 DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERIASETAATTI
Propanoli, (2-metoksimetyylietoksi)-, asetaatti
1754 ETIOFENKARBI
2-(Etyylitiometyyli)fenyylil-N-metyylikarbamaatti; alfa-(Etyylitio)-o-tolyyli-metyylikarbamaatti; 2-[(Etyylitio)metyyli]fenyylimetyylikarbamaatti
1755 MEKARBAMI
N-Etoksikarbonyyli-N-metyylikarbamoyylimetyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti; Etyyli-N-(dietoksitiofosforyylitio)asetyyli-N-metyylikarbamaatti
1756 KLOORIFASINONI
2-(2-(4-Kloorifenyyli)fenyyliasetyyli)indaani-1,3-dioni; 2-[(4-Kloorifenyyli)fenyyliasetyyli]-1H-indeeni-1,3(2H)-dioni
1757 DIFASINONI
2-(Difenyyliasetyyli)-1H-indeeni-1,3(2H)-dioni; 2-(Difenyyliasetyyli)indaani-1,3-dioni
1758 BLASTISIDIN-S
1759 HYDROKSI-2-NAFTOEHAPPO
3-Hydroksi-2-naftaleenikarbosyylihappo; 3-Hydroksi-2-naftoehappo; beta-Hydroksinaftoehappo
1760 3-METYYLIBUT-2-EN-1-OLI
2-Buten-1-oli, 3-metyyli-; 3,3-Dimetyyliallyylialkoholi; Prenyylialkoholi; Prenoli
1761 1,3-DIKLOORI-2-BUTEENI
2-Buteeni,1,3-dikloori-; 1,3-Diklooributyleeni; 1,3-DCB
1762 p-TOLUEENISULFONYYLIKLORIDI
Tosyylikloridi; 4-Tolueenisulfonyylikloridi; 4-Metyylibentseenisulfonyylikloridi
1763 1-KLOORI2-(KLOORIMETYYLI)BENTSEENI
2-Klooribentsyylykloridi; alfa-2-Diklooritolueeni; Bentseeni, 1-kloori-2-(kloorimetyyli)-
1764 SYFLUTRIINI
alfa-Syano-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; beta-syflutriini; Syklopropaanikarboksyylihappo, 3-(2,2-dikloorietenyyli)-2,2-dimetyyli-, syano(4-fluori-3-fenoksifenyyli)metyyliesteri
1765 1-DODEKANOLI
Dodekyylialkoholi; 1-Hydroksidodekaani; Lauryylialkoholi
1766 METIOKARBI
Merkaptodimetuuri; 4-Metyylitio-3,5-ksylyylimetyylikarbamaatti; 3,5-Dimetyyli-4-(metyylitio)fenyylimetyylikarbamaatti; Fenoli, 3,5-dimetyyli-4-(metyylitio)metyylikarbamaatti
1767 TEBUPIRIMFOSSI
5-(4-Kloorifenyyli)-5-(dimetoksimetyyli)-3-metyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni
1768 TERBUFOSSI
S-[[(1,1-dimetyylietyyli)tio]imetyyli]O,O-dietyylifosforiditioaatti; S-tert-butyylitiometyyli-O,O-dietyylifosforiditioaatti
1769 LASIKUIDUT
Ks. Huomautukset
1770 KALIUMKROMAATTI
Bikaliiumkromaatti; Dikaliumkromaatti
1771 KALSIUMKROMAATTI
Kalsiummonokromaatti; Kromihappo, kalsiumsuola (1:1)
1772 5-ETYYLI-2-METYYLIPYRIDIINI
5-Etyyli-2-pikoliini; 2-Metyyli-5-etyylipyridiini; MEP
1773 2,2-DIMETYYLIPROPAANI
Tetrametyylimetaani; tert-Pentaani; Neopentaani; 1,1,1-Trimetyylietaani
1774 RASKAS POLTTOÖLJY
Polttoöljy 6; Ks. huomautukset.
1775 KALIUMSINKKIKROMAATTIHYDROKSIDI
Sinkkikaliumkromaatti; C.I. Pigmentti keltainen 36:1
1776 2,3,3,3-TETRAFLUORIPROPEENI
2,3,3,3-Tetrafluoriprop-1-eeni; HFO-1234yf; R1234YF
1777 FLUORIVETYHAPPO (70% VESILIUOS)
1778 FOSFORIHAPPO (85 % VESILIUOS)
1779 TETRAFLUORIETYLEENI
TFE; Jäähdytyskaasu R1114; 1,1,2,2-Tetrafluorieteeni; Perfluorietyleeni; Perfluorieteeni; Tetrafluorieteeni; Etyleenitetrafluoridi
1780 SINKKIOKSIDI (NANOHIUKKASET)
Sinkkimonoksidi; Nanosinkkioksidi; Sinkkioksidihiukkaset <100 nm; Oksisinkki
1782 TITAANIDIOKSIDI (NANOHIUKKASET) P25
titaanidioksidipigmentti; <100nm titaanidioksidihiukkaset
1783 TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI (80/20 seos, 2,4- ja 2,6-isomeerit)
TDI 80/20
1784 ORTO-FTALALDEHYDI
1,2-Bentseenidikarboksaldehydi; Ftaldialdehydi; OPA; Bentseeni-1,2-dikarbaldehydi
1785 NATRIUMDIKLOORI-ISOSYANURAATTIDIHYDRAATTI
Trokloseeninatrium, dihydraatti; Dikloori-isosyanuurihapon natriumdihydraattisuola